UultSlad ff 99 ZILVEREN JUBILEUM Oudejaar 1924-1949 BERGEN Bond FILMNIEUWS. Drukkerij, Uitgeverij en Boekhandel C OLDENBURG Uitgever, Verslaggever, Colporteur en Per soneel van ,,De Duinstreek" wensen alle lezers een gelukkig en voorspoedig 1950 NIEUWJAAR Een zeldzaam jubileum EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 30 DECEMBER 1949 26e JAARGANG No. 51 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Het is bekend, dat op oude jaarsavond de kerken voller zijn dan anders en, dat er op die avond ook wel een stevig bor reltje gedronken wordt. Wie klokslag twaalf een blik zou kunnen slaan in alle vertrekken, waar mensen bijeen zijn, zou ongetwijfeld schrikken van de grote tegenstellingen. Als hij tegelijkertijd even de gedachten van al deze mensen lezen mocht, zou hij opnieuw verbaasd zijn, vooral over de vele goede voor nemens In het afgelopen jaar zijn er door allen fouten gemaakt en vele zonden bedreven. Voor de één werd dit jaar het geluk geboren, voor de ander scheen het voor goed te verdwijnen, hetzij door een fout, door een zonde, door een ongeluk of door de dood. Op deze oudejaarsavond zal een belangrijk aantal men sen zijn tijd verknoeien door allerlei boze gedachten. Ruzietjes zullen „ter tafel komen verloof den zullen elkaar verwijten doen en echtgenoten zullen stug tegen over elkaar zitten of gedwon gen blij doen terwille van de kin deren. Of er dan niets dan kom mer en zorg is? Zeker niet, ik wijs slechts op de tegenstellingen. In vele kamers zullen immers gelukkige mensen bijeen zijn. Er zal uitbundige vrolijkheid en blij de ernst zijn. Als de stoomflui ten gaan, donderbussen uiteen spatten en klokken luiden, zal men opgewekt elkaar de hand schudden en elkaar de allerbeste dingen toewensen. Ik las niet lang geleden een boek over men sen, die naar het lichaam onge lukkig zijn, maar nochtans van het leven genieten. Tot hen kan ik niets zeggen, ik kan hun ook niet wensen wat ik ze gun, want het zou tevergeefs zijn. Tot de gezonden naar lichaam en ziel behoef ik ook niet veel te zeg gen. Wees dankbaar voor het geluk en vastbesloten om het niet door eigen toedoen kwijt te raken. Geluk is een teer bezit! Slechts een woord nog tot hen, die gelukkig kunnen zijn als zij zich zelf en de ander maar overwin nen. Sluit de balans ditmaal met een voordelig saldo. Afschrijven de schulden, welke afgeschreven kunnen worden. Het weer samen proberen, het weer met elkaar eens zijn. Verlaat ditmaal het oudejaar niet met goede voor nemens, doch met goede daden! God laat ons weer een nieuw jaar beginnen. Wie het volmaak te op aarde zoekt, zal spoedig verdwaald zijn. Wie echter tracht naar vervolmaking van zichzelf en de ander, zal steeds geen tijd hebben voor wat van het goede pad afleidt. Laat dit oudejaar een dag van hereniging zijn, van hervonden vriendschap en her nieuwd geluk. Als niet alle schul den tegelijk afgeschreven kunnen worden, schrapt er dan vast één of meer. Misschien kan er aan één mens in elk geval een- bij zonder goede avond gebracht worden. Een moeder misschien, een vrouw, een jongen, een kind, of misschien wel een vreemde. Dat is meer dan duizend goede wensen. Het is oudejaar op zijn best REBEL CHR. GEM. KOOR „BERGEN" Het Chr. Gem. Koor „Bergen" gaf Vrijdagavond o.l.v. de heer Paul Kok een Kerstuitvoering in de Geref. Kerk met medewerking van Mevr. Elisabeth Leguit-van der Zanden, sopraan uit A'dam, Mevr. Boorsma-Rentenaar, orgel en Jn Stins uit Broek op Langen- dijk, declamatie. Velen waren op deze advents dag, van ouds een der dagen van stille afwachting in de toenemende duisternis, van verlangen naar het komende licht, naar het Witte Kerkje gekomen om in aandachtige en vrome stemming de Heilige Nacht te herdenken, de nacht, waarin als zoon van Jozef en Maria, Jezus werd geboren in een stal te Bethlehem in Galilea, de nacht, waarin een koor van Engelen het „Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen" verkondigde. Het koor begon met een twee tal liederen van J. S. Bach, ge volgd door een Deens Kerstlied „Transiamus", waarbij de heren J. Kok en M. Leeuwerik als solist optraden. Prachtig kwam het mooie stemmenmateriaal van dit koortje hierbij uit. Ook van „Heilig" een melodie uit de 17e eeuw, „In de stilte" van J. Spaan derman en „Daar is een lied" van Jac. Bonset werden bijzonder mooi gezongen. Het Koor besloot met „Ave Verum" van W. A. Mozart, „Sanctus" van F. Schu bert met het ontroerende „heilig, heilig, ist der Herr" en het „Wiegenlied der Hirten" van C. D. Schubart. Het succes van de avond werd niet weinig verhoogd door het optreden van Mevr. E. Leguit- van der Zanden, die met haar mooi geluid en gevoelvolle voor dracht ten gehore bracht „Flösst mein Heiland" van J. S. Bach, „Er weidet Seine Herde" van Handel, het eenvoudige „Herders hoe ontwaakt gij niet", „Het is gebeurd op-een winternacht" van De Marez Oyens en het oud- Franse „Gloria in Excelsis Deo". De heer Jn Stins declameerde een tweetal nummers: het ernstige „Kyrië Eleïson (Heer ontferm u!) dat helaas niet overal goed ver staanbaar was en „Oliebollen". De soliste besloot de in alle opzichten mooi geslaagde avond met het „Onze Vader" van v.d. Sloot. Een prachtig slot! KERSTFEEST in huize St. Agnes Tweede Kerstdag hebben de verpleegden in Huize St. Agnes een mooi kerstfeest gehad, waar voor het iniatiatief was uitgegaan van Mevr. Koning-Smit, een der verpleegden. De zaal was gezellig versierd en er was ook voor een mooie kerstboom gezorgd. Medewerking werd verleend door de Alkmaarse mandoline club „De Tokkelaars". Een der leden gaf nog enkele liedjes ten beste, die zeer door de oudjes werden gewaardeerd. Er werd dan ook al over gesproken dat ze „De Tokkelaars" graag nog eens terugzien. Na afloop dankte de rector de mandoline-club voor de ver leende medewerking. Ook Mevr. Koning kreeg van de rector een bedankje voor het organiseren van deze middag en spreker hoopte, dat er meer van die „Koninginnen" mogen zijn, wie niets te veel is om een ander 'n plezier te doen. Als blijk van waardering wer den aan „De Tokkelaars" linten aangeboden, die door de dames- verpleegden waren bewerkt. van Plattelandsvrouwen Op 7 December 1.1. werd in Bergen een afdeling Plattelands vrouwen opgericht, waarbij 35 leden toetraden. Het voorlopig bestuur is als valgt samengesteld: Mevr. T. Blad-Voerman voor zitster, mej. J. Sluy secretaresse- penningmeesteresse, mevr. A. C. Visser-Ven, mevr. L. v.d. Laan- v. Gaaien, mevr. H. Arkenbout- Ie Clerq. De eerste ledenbijeenkomst zal Woensdagavond 4 Januari 8 uur op 't Oude Hof plaats hebben. De Volkshogeschool biedt op deze eerste avond gastvrijheid aan en mevr. Visser-Ven zal over haar reizen naar Denemarken en Zweden vertellen, toegelicht met lichtbeelden. Belangstellenden zijn hartelijk welkom. ZONDAGSDIENST ARTSEN Vrijdag- en Zaterdagavond te 8 uur en Zondagmiddag om 2.30 uur wordt in De Rus vertoond voor 18 jaar en ouderen een film om nooit te vergeten, een film die kortgeleden acht weken lang liep „THE WINDOW" „HET VENSTER" De tien jaar oude Tommy Woodry (buitengewoon goed gespeeld door Bobby Driscoll) was de enige getuige van een moord. Zijn ouders wilden hem niet geloven, zelfs de politie wilde hem niet geloven. De moordenaars zochten nu ook hem uit de weg te ruimen: hij wist te veel, was te gevaarlijk voor hen. Een spannende, beklemmende film. Maandag-, Dinsdag- en Woens dagavond om 8 uur en Woens dagmiddag om 2.30 uur draait voor 14-jarigen en ouderen de vlotte, geestige, goed gespeelde detectivefilm „DE SAINT NEEMT VACANTIE". Avontuur, humor, mysterie en drama. Oudejaarsavond geen bioscoop In een gebouwtje van 4 bij 6 meter aan de Laanweg werd 27 Dec. 1924 gestart met wat letter materiaal, een tweede hands persje, een kleine snijmachine eneen grote hoeveelheid optimisme en vertrouwen. Op de tweede Kerst dag 1924 kwam het eerste visite kaartje van de pers, begon de drukkersloopbaan van de heer Oldenburg. De weg was niet altijd effen, maar per aspera ad astra, langs hobbelige wegen be reikt men de sterren. Moeilijk heden werden overwonnen, de zaak floreerde, dank zij de ener gie, de grote vakkennis van de zakenman. Uitbreiding volgde op uitbreiding, een moderne snelpers kwam de oude pers vervangen, de boekhandel bleek in een be hoefte te voorzien, het weekblad „De Duinstreek" werd een succes, werd een veelgelezen nieuwsbode in Schoorl en Bergen, waarin steeds met tact felle critieken werden geweerd, zoals de oud burgemeester Baron van Fridagh waarderend opmerkte, werd tot een blad, dat, zoals burgemeester Mr C. A. J. Jochems het uit drukte, iedereen in deze streek leest en waar ieder het eerst naar grijpt. Op de tweede Kerstdag 1949, juist 25 jaren nadat het eerste drukwerk van de pers kwam, herdacht de heer Oldenburg met de zijnen het zilveren jubileum van zijn zaken in zijn door vrienden handen tot een bloementuin her schapen woning. Talloos velen kwamen naar de Laanweg om de jubilaris en zijn vrouw en verdere familie geluk te wensen met het bereikte. Op de receptie waren o.m.aanwezig burgemeester mr Jochems, het bestuur van VVV-„Noordkennemerland", de heer S. Koning, voorzitter van het district Alkmaar en Helder van de Federatie der boekdrukkers, vertegenwoordigers van de koor vereniging Bergen. De burge meester wenste de heer Olden burg, zijn vrouw en familie en zijn medewerkers geluk met het bereiken van de zilveren mijlpaal. Spr. bracht de jubilerende zaken man hulde voor de wijze, waar op hij een klein bedrijf had op gewerkt tot een bedrijf, waarop niet alleen hijzelf, maar ook de hele gemeente Schoorl trots kan zijn. Vollof sprak de burgemeester over de Duinstreek, die het werk van de jubilerende zaak uitdraagt over een groot deel van Kenne- merland en gewaagde verder met waardering het werk van de heren C. Kaandorp, de chef- drukker, die 24 jaren aan de zaak verbonden is en als de rechterhand van de jubilaris kan worden beschouwd en J. Chr. Kettenborg, die 131 /2 jaar het nieuws gaarde. Met zijn beste wensen voor de toekomst eindig de spreker. De heer M. Zwaan drukker en uitgever uit Alkmaar wees er op, dat de heer Olden burg „De Duinstreek tot bloei had gebracht en zeide als een der oprichters zich te verheugen in de bloei. De heer v. d. Garde Jr sprak namens de VVV-„Noordkenne- merland waarderende woorden. Als De Duinstreek komt, aldus deze verenigingsman en zaken man, dan moet een ieder gauw even kijken. Dit zo populaire blad is ook voor het vreemde lingenverkeer van grote beteke nis. Spr. sprak er zijn voldoening over uit, dat er tussen VVV en uitgeverij goede harmonie bestaat. De heer Y. Minkema richtte enkele woorden tot de jubilaris als vriend en zakenman. Als een kleine man iets groots wil doen, dan komt hij vaak voor schijn baar onoverkomelijke moeilijk heden, aldus deze man, die het weten kan. De een heeft geluk, een ander pech. Hij wenste de jubilaris alles goeds voor de toe komst en hoopte, dat hij zou bereiken, wat hij zich had voor gesteld. 's Avonds was het feest voor het personeel en verdere mede werkers. De heer C. Kaandorp, die 24 van de 25 jaren had mee gemaakt, die alle lief en leed in de voorbije kwart eeuw mee had doorleefd, sprak er zijn grote waardering over uit, dat de jubi laris het personeel steeds zelf standig had laten werken, wat voldoening gaf en stimulerend werkte op het personeel, waar tussen steeds een voortreffelijke geest heerste. Met de wens, dat het ook verder steeds voor spoedig mocht gaan, besloot hij zijn rede en bood de jubilaris als blijvend aandenken namens per soneel en medewerkers een fraai wandbord aan met het handels wapen van de jubilaris (vervaar digd door de Schoorlse potten bakker v.d. Veer). Onder genoeglijke kout en met muziek, zang en voordracht werd het zilveren jubileum verder ge vierd. Burgelijlce Stand SCHOORL Het oude jaar is straks voorbij, Met vreugde, leed en strijd, Het nieuwe jaar ligt open weer, Zo blank, zo nieuw, zo wijd. Komt, treden wij met nieuwe moed, Het nieuwe tijdperk in. En maken wij vol goede hoop, Daarmee een nieuw begin. Laat ons dan iedere dag opnieuw, Iets van het leven maken, Dan zullen wij aan 't eind van 't jaar, Daarvan de vreugde smaken. Vind' iedere dag ons steeds bereid, Tot d'arbeid en de daad, Die in de vreugde, en het licht, Des naastenliefde staat. Dan mag er komen wat er wil, Dan is 't van binnen goed en stil, O wensen wij dan aan elkaar Die zegen in het nieuwe jaar. Alkmaar, December '49 MAARTJE N. ZWAAN 50 jaren in dienst van het Staatsbosbeheer Aan het einde van het jaar zal onze plaatsgenoot de heer Dirk Duin, vijftig jaren onafgebroken in dienst geweest zijn bij het Staatsbosbeheer. Reeds als schooljongen kwam hij zo te hooi en te gras al eens helpen en op 1 Januari 1900 be gon hij als plantjongen zijn lange weg door het Schoorler duin. 1 Augustus 1918 werd hij Voor werker. Een halve eeuw heeft onze jubilaris omgedwaald door het brede duin, door valleien waar hij tot over de enkels in het dichte bruine mos stapte, over witte blinkerds waar het dro ge rollende zand zijn voetstappen uitwisten, langs vlakten, waarin brakke poelen de grond door weekten, zoals Hildebrand het zei in zijn Camera Obscura. Geen plekje, geen paadje is hem onbe kend, het duin is zijn wereld, daar leeft en werkt de stoere, stugge Westfries. Dagen van zestien uren zijn voor deze man met zijn zeld zame plichtsbetrachting niets on gewoons. Of hij als Teun de Jager ook „de voet" van een haas „speurde", weten we niet. Maar dat hij met zeldzame opmerkingsgave tot grote verrassing van een bezoeker van het duin diens voetstappen had gespeurd, is bekend. De heer Duin staat als voor werker goed aangeschreven bij zijn superieuren. Ter gelegenheid van zijn veer tigjarig jubileum mocht de straks gouden jubilaris de zilveren me daille van de Oranje-Nassau-orde ontvangen als erkenning van zijn verdiensten. Op zijn gouden feest dag zal het de heer Duin niet aan belangstelling ontbreken en zullen weer velen hem komen ge lukwensen. Wij voegen gaarne onze beste wensen bij de vele, die hem zullen geworden op die dag. AANBESTEDING Bij de Woensdag gehouden aanbesteding van het bouwen van een advocaatfabriek aan de Laanweg, voor de heer M. W. v.d. Garde Sr. waren de laagste inschrijvers Fa. T. Buis en Zoon en Fa. C. Koel en Zoon met f5150, Verder waren er biljetten in gekomen van Fa. C. J. Krom te Limmen f 5450, en Fa. J.C.Schot vanger te Schoorldam f 5600,. Het werk is gegund aan de laagste inschrijvers. Schoorlse Bridge Club Uitslag van de Dinsdag j.l. gehouden wedstrijd 1. Diderich-van Twuyver 67 2. Beeldman-Bekker 73,5 3. Haasbroek-Aalders 75 4. Half Sr-Jonker 77,5 5. Half Jr-Jes 82,5 6. Echtp. Repko 83 7. Echtp. Veuger 85 8. Mevr. Hof-v. d. Lelie 86,5 9. Dames Pinxter- v. d. Linde 89 10. Nieuwland-Visser 91 De heer F. Snoeks 40 JAAR IN DIENST BIJ DE P.T.T. De 29e December a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de kan toorhouder te Egmond aan Zee, de heer F. Snoeks, bij de poste rijen in dienst kwam. Van 29 December 1909 werkte hij onder de heer H. Haddens, toen directeur van het postkantoor, alhier. Na vervolgens nog ge werkt te hebben onder de heren F. A. Ruitenburg en P. C. de Mol, kreeg de heer Snoeks op 1 Sep tember 1929 zelf de teugels in handen op het kantoor te Eg mond aan Zee. En sindsdien denkt iedereen bij het woord „post-kantoor", meteen aan de heer Snoeks. Tijdens de bezetting moest de heer Snoeks bij de evacuatie van Egmond aan Zee zijn kantoor, dat hem in de jaren zo vertrouwd was geworden, verlaten en werd hij werkzaam op het grote post kantoor te Alkmaar. Hoe geheel anders was daar het werk! Met de terugkeer van de evacué s in '45 was ook de heer Snoeks weer een van de eersten, die in Egmond terugkwam. Het postkantoor was onbruikbaar ge worden, maar de heer Snoeks be diende zijn klanten op de hem eigen prettige manier in een daartoe ingericht woonhuis. Wel dra kon het oude postkantoor weer in gebruik genomen worden en de heer Snoeks, soms trouw bijgestaan door zijn echtgenote, DE DUINSTREEK Zondag 1 Januari Dokter POOT, telefoon 2423 van 16 November tot 27 December 1949. GEBOREN: Cornelia M., dochter van C. Bakker en van M. Vleugel. Cornelie G„ dochter van H. H. Koel en van G. Tailleman. Robert, z.v. K. de Vet en C. M. Roest Johannes G., z.v. P. J. Leek en van A. Druijven. Gerarda M„ d.v. S. Damiaans en van C. J. P. Beukers. Adriaan N. G., z.v. A. Ruis en van G. Dekker. ONDERTROUWDPh. J. Stöve en M. Rol. G. Dalenberg en C. Schoen. P. J. Schouten en C. E. Stam. R. Kristoffersen en C. J. Blom. J. Druijven en E. A, Blokker. GETROUWD: N. de Hart en A. Not- telman. J. Scheltema en H. Hartland. B. J. G. v.d. Haar en P. de Koeijer. OVERLEDEN: G. M. Woerlee, 87 jaar G. de Moor, oud 88 jaren. M. Borgo, oud 72 jaren. R. Wognum, oud 75 jaren. A. M. Slikker, oud 68 jaren. C. M. Praat, oud 58 jaren. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1949 | | pagina 1