ff 99 Negentienhonderd jaar Christendom in Europa deukt CABARET UITVOERING BERGEN I - SCHOORL I BERGEN FILMNIEUWS. SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 6 JANUARI 1950 27e JAARGANG No. 1 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Maar er zijn honderden soorten In 1950 zal het feit herdacht worden, dat de apostel Paulus voor negentien eeuwen de stad Athene binnenkwam om daar het evangelie te prediken. Hij was toen al een aantal maanden in Europa en had reeds in enkele stadjes gespro ken. Maar in Athene, het cultuurcentrum bij uitnemend heid, begon het pas goed. Van uit die stad werd de grote aanval op Europa ondernomen. Overziet men thans, negen tienhonderd jaar na dat ogen blik, de positie van het christen dom dan moet men wel met verbazing constateren hoe groot de invloed van Paulus' bood schap is geweest. Heel ons werelddeel werd gekerstend en van Europa uit drong het evangelie door tot Amerika, Afrika en Australiëhet vestigde zich voorts in het Verre Oosten. Al valt te constateren, dat het christendom onder de gods diensten der wereld slechts een bescheiden plaats inneemt, men kan toch moeilijk ontkennen dat nagenoeg over heel de aarde met het christendom rekening wordt gehouden en dat vitale delen der wereld een christelijk aanzien hebben. Met dat laatste bedoelen we natuurlijk het christendom als cultureel verschijnsel. Als Neder land (terecht) een christelijk land wordt genoemd, dan is daarmede niet gezegd, dat Nederland een natie van christenen is. De volks telling wijst het tegendeel wel uit. Nederland is een christelijk land, omdat het in heel zijn samen leving doortrokken is van de geest van het christendom. Niemand die dat ontkennen zal. Wij herinneren er aan, dat negentien eeuwen geleden het christendom begon met zijn zege tocht door Europa en dus door de wereld. Men kan echter onmogelijk volhouden, dat het evangelie, door Paulus gebracht, nog in dezelfde vorm wordt teruggevonden. Het christendom ging door het heidendom heen en nam er vanzelf gebruiken van over. Er was verscheidenheid van predikers en doordat ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen taal, voor zijn eigen volk en naar zijn eigen omstandigheden het evan gelie vertolkte, moest het na zo veel eeuwen wel een sterk ver schillend voorkomen hebben. Wie de moeite neemt om de geestelijke stromingen, zoals we die in onze tijd kennen, na te gaan, zal voor zover deze stromingen zich buiten het officiële christendom plaatsen allerlei christelijke rudimenten aantreffen. Eigenlijk heeft iedereen wel eens op de een of andere manier contact gehad met een vreemde religie. Inzonderheid in de steden treft men doorgaans een grote verzameling godsdiensten aan. Te Amsterdam en Den Haag heeft degene, die eens de diverse Zondagsbijeenkomsten, welke in de kranten geannonceerd staan, bezoeken wil, maanden nodig. Naast hoofdgroepen der pro testantse en katholieke kerken vinden wij bevoorbeeld de vrije katholieken, de theosofen, de christian science, de soefibeweging, de rozenkruisers, de christen gemeenschap. de spiritisten, de oxfordgroep, de anthroposofie, enz. Komt men met al deze scha keringen in contact, dan moet men wel over behoorlijke theolo gische kennis beschikken om zich te realiseren wat nu eigenlijk de bedoeling van al die groepen is. Nieuw standaardwerk Onlangs verscheen (bij Meulen- hoff te Amsterdam) een boekwerk van de hoogleraar doctor M. C. van Mourik Broekman, getiteld „Geestelijke stromingen in het christelijk cultuurbeeld". In dit monumentale werk vindt men al die vreemde stromingen verklaard en gegroepeerd. Nog niet eerder was daartoe in Nederland een wetenschappelijke poging onder nomen. Het belangwekkende van dit boek ligt niet zozeer in de op somming der geestelijke stromin gen en de beschrijving van haar ontstaan, maar vooral in het aan tonen der aanrakingspunten met het christendom. Ten diepste is het zo, (en dit geldt voor elke godsdienst op de wereld, ook als hij volkomen vreemd is aan het christendom) dat men steeds tegenover de figuur van Christus wordt gesteld. Dat gaat trouwens evenzeer op bij de niet-religieuzen. In zoverre kunnen wij duidelijk zien, hoe allesbeheersend de figuur van Christus is. Christenen en en niet-christenen kunnen best naast elkaar leven. Zodra echter de persoon van Christus in het geding komt, ontstaat er een antithese (men wil van Christus niet weten) of een synthese (men gaat in Hem geloven). AFSCHEID J. TAMMINGA Daar is een tijd van komen Daar is een tijd van gaan! Na de gemeente dertig jaren te hebben gediend, eerst als ge meenteveldwachter en na Juni 1940 als gemeentebode, gaat de heer J. Tamminga de gemeente dienst verlaten. Een bekende fi guur gaat van het toneel ver dwijnen. Vrijdagmiddag namen Burge meester en Wethouders, raads leden, gem. secretaris en personeel van het gemeentehuis, gemeente werken en sociale zaken afscheid van de oudgediende. Burgemeester Dr. W. Huygens sprak waarderende woorden tot de scheidende en wenste hem na 30 jaren van nauwgezette plichts betrachting, nog vele jaren van welverdiende rust toe in goede gezondheid. De heer W. de Vries, gemeente secretaris, sprak in dezelfde geest. Het bleef niet bij vriendelijke woorden, ze gingen vergezeld van stoffelijke blijken van waardering. De heer J. Tamminga dankte voor de waardering, die hij had mogen ondervinden. DIET KRAMER De lezing welke 14 December j.l. wegens omstandigheden van de spreekster niet gehouden kon worden is nu vastgesteld op Woensdag 11 Jan. a.s. in het Oranjehotel te Bergen, om 8 uur. Uitbetaling prijsverhoging huisbrandstoffen De Directeur van het Post kantoor te Bergen Nh. maakt bekend, dat in afwijking van de in de pers gepubliceerde mede deling omtrent de uren van uit betaling betreffende „Restitutie prijsverhoging huisbrandstoffen" zal plaats hebben op dezelfde data's tussen 9 en 12 uur. Voor de bewoners te Bergen aan Zee bestaat gelegenheid de bon 544 in te leveren op het postagentschap aldaar. TENTOONSTELLING „GOUDEN HANDEN" In de Kunsthandel „de Takel" te Bergen liggen deze week de bijdragen van ons dorp aan de tentoonstelling „Gouden Handen", die deze zomer in Ede werd georganiseerd. Twee aquarellen van Ivangh en twee albums, één van natuurschetsen gebruikt bij lezingen en het tweede gemaakt als stimulans op de lezingen als biologisch dagboek. FILMVOORSTELLINGEN. Naar wij vernemen, zullen op 12 Januari a.s. twee filmvoorstel lingen worden gegeven, namiddags 2.15 uur en s'avonds 8 uur in de Rustende Jager. Voor bijzonder heden verwijzen wij u naar de advertentie van heden in dit blad. Het belooft dit jaar een bijzondere attractie te worden wat betreft de films van de uitgaansdagen van de Ouden van Dagen, terwijl naast deze films een zeer attractive normaalfilm vertoond zal worden. Wij wensen voor het ijverige bestuur dat er zeer veel belang stelling zal zijn voor deze middag en avondvoorstellingen. Zelfs de entrée-prijs kan geen groot be letsel zijn. BERGEN—SCHOORL a.s. Zondag zal op het B.S.V.- terrein aan de Kerkedijk de returnmatch Bergen Schoorl worden gespeeld. De eerste ontmoeting eindigde destijds in een 22 gelijk spel. In het verdere competitieverloop wist Schoorl daarna slechts één overwinning te behalen en staat nu met 3 winstpunten op de negende plaats, terwijl B.S.V. met 14 punten een goede plaats achter de leiders van haar afd. inneemt. "Ogenschijnlijk zou men de thuisclub dus favoriet kunnen noemen, ware het echter niet dat deze ontmoeting ongeveer het karakter heeft van een „derby". En bij plaatselijke wedstrijden is iedere uitslag mogelijk. Moge deze wedstrijd evenwel het karakter dragen van goede naburen en dat de sterkste partij de zege zal behalen. Uit de aard der zaak zullen vele voetballiefhebbers getuige zijn van de big match „aan de duinkant". De wedstrijd vangt aan n.m. 2.30 uur. A.s. Zondag n.m. 2.30 uur Terrein Kerkedijk Honden vast 1 Dat loslopende honden een gevaar voor het verkeer kunnen opleveren, bleek Dinsdagavond aan de Breelaan. Terwijl de heer v.d. K. met zijn windhond stond te wachten bij een bushalte, nader den uit de richting Schoorl twee motorrijders. Plotseling sprong de hond over de weg, wat motorrijder en hond noodlottig werd. De motorrijder sloeg tegen de grond. Met bloedende hoofdwonde werd hij vervoerd en behandeld door Dr Lugten. De hond werd zo gewond, dat men vreest dat hij zal moeten worden afgemaakt. In „De Rustende Jager" draait op Vrijdag-,- Zaterdag- en Zon dagavond om 8 uur en Zondag middag om 2.30 uur voor 14- jarigen en ouderen de laatste en sensationeelste film Tarzan en de Luipaard Koningin Een adembenemend avontuur van Tarzan, de held van de jungle. De verleidelijke, maar wrede luipaard-koningin had gezworen Tarzan te offeren aan haar ge heimzinnige goden. Op Maandag, Dinsdag en Woensdag, 's avonds te 8 uur en Woensdagmiddag te 2.30 uur wordt voor 18-jarigen en ouderen vertoond de film, die gedurende drie weken achtereen in Cineag theater te Amsterdam heeft ge lopen „WIE IS MIJN VROUW"? Het ene misverstand is nog dwazer dan het andere. Cary Grant, in de netten verstrikt van twee vrouwen. Een film vol ver rassende wendingen en dwaze situaties. om de „ELCK WAT WILS' in zaal HAKOF te Groet. morgenavond 8 uur, DE VROEDSCHAP VOOR 'T LAATST BIJEEN. De Vroedschap kwam Vrijdag avond voor de laatste maal in het oude jaar bijeen onder voor zitterschap van Burgemeester Mr C. A. J. Jochems. Wethouder H. Selhorst was nog afwezig wegens ziekte. Ingekomen stukken Op de verzoeken om een sub sidie van de Tucht-Unie, en van Noordholl. Provincial Brand- weerbond werd afwijzend beschikt. Aan de Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid werd voor 1950 een subsidie beschikbaar gesteld van f 0.10 per inwoner, aan de Stichting Het Noordhollands Landschap een bijdrage van f 5.-, aan de Vereniging Pro Juventute te Alkmaar f 10.aan de Ver eniging Koningin Wilhelminafonds f 15.tot voortzetting van de bestrijding van de Kanker en ten slotte f 100.— aan de Stichting Prov. Vereniging voor Vreemde lingenverkeer in Noordholland. Met het voorstel van B. en W. om aan de heer M. W. v.d. Garde Sr. een terrein in de Nollen te verkopen ter grootte van 400 M2 ging de Raad accoord. Ook de heer Flens te Amsterdam zag zijn verzoek om grondaankoop ingewilligd. Het verzoek van de Heer H. van de Kamer om in kuop te mogen ontvangen het perceel Duinweg C 72 en het daaraan grenzende schoolgebouw met ter rein voor de somma van f 15000.- werd in handen van B. en W. gesteld om prae-advies. Het schrij ven van het bestuur van de gymnastiekvereniging Olympia, houdende verzoek om vrijstelling van de betaling van vergoeding voor het gymnastieklokaal of be schikbaarstelling van een subsidie onderging eenzelfde lot. Op het verzoek van de Sint Aloysiusstichting om over 1948 een bijdrage van 20°/0 te mogen ontvangen in de kosten van het ambachtschoolonderwijs voor een drietal leerlingen afkomstig uit de gemeente werd gunstig beschikt. De voorzitter deelde mede, dat inschrijvingen voor het plaatsen van een rijwielstalling en het exploiteren van het strand aan het einde van de Schoorlse Zee weg waren ingekomen van de heren Jn. Beeldman, V. Breed en Minkema. Aan laatstgenoemde werd verpacht tot 31 Dec. 1953. Begrotingen voor de dienst 1950 Nadat de commissie van onder zoek bij monde van de heer N. Kaag rapport had uitgebracht en geadviseerd had tot vaststelling, werden de verschillende begrotin gen vastgesteld als volgt a. de gemeentebegroting sloot in de gewone dienst in ontvangsten en uitgaven met f 302087,71 en in de kapitaalsdienst met f 184083.- b. de begroting voor het Gas bedrijf sloot in gewone dienst met f39063,41 en een winst van f 600.en in de kapitaalsdienst met f 7220,64. c. de begroting van de gemeen schappelijke Vleeskeuringsdienst sloot in ontvangsten en uitgaven met f 3541,85 met bijdragen van de kringgemeenten van f 200,60. d. Woning- en Grondbedrijf voor 1949: afd. I baten en lasten f 1796. afd. II kapitaalsdienst f 152591,37, Batig saldo f 45000.. Voor 1950 luidden deze cijfers: afd. If 9670,19. afd. II f 66625,62. Voordelig saldo f 931,50. e. de begroting van Maatschap pelijk hulpbetoon sloot in ontvang sten en uitgaven met f 23024,74 Gerekend werd op een gemeente lijke subsidie van f 20000. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werden de kosten per leerling van het openbaar onderwijs voor het dienstjaar '50 vastgesteld op f 18,85. Bij de rondvraag informeerde de heer Sevenhuysen naar de oude brandspuit, pleitten de heren Meedendorp en Blankenstijn voor betere vuilnisemmers, en wees de heer Blankenstijn op onge wenste toestanden te Aagtdorp, waar een ierkelder niet in orde scheen te zijn. Jaar rede Burgemeester Der traditie getrouw hield de voorzitter vóór het scheiden een jaarrede, waarin hij de voornaam ste voorvallen uit 1949 nog eens de revue liet passeren. Zijns inziens kon de Raad met voldoening terugzien op het verstreken jaar. Spreker besloot met een woord van hartelijke dank voor aller medewerking en wenste allen een prettige Oudejaarsavond en een voorspoedig Nieuwjaar, in de eerste plaats de leden van de Raad, maar verder ook alle ge meentenaren van Schoorl en in zonderheid hen die kortgeleden uit Indonesië zijn teruggekomen of op weg hier naar toe zijn en tot hen, die daar nog verblijven. De heer Blankenstijn sprak als oudste raadslid een kort woord van dank en hoopte, dat het de voorzitter gegeven mocht zijn nog veel te doen voor mooi Schoorl. Op de jaarrede van de burge meester komen wij de volgende week terug. KERKCONCERT De R.K. Gem. Zangvereniging „Ego Flos" gaf Donderdagavond o.l.v. haar dirigent Cas Himmel- reich een concert in de R.K. Kerk te Catrijp. Uitgevoerd werd het Kerst- en Driekoningenoratorium van F. H. Müller. Vele plaatsgenoten hadden zich op deze avond naar het kerkge bouw te Catrijp begeven om daar te gedenken het grote gebeuren van de heilige nacht. Pastoor Drost wees in zijn rede op de grote betekenis van Kerstmis, in beeldhouw- en schil derkunst, in muziek en dichtkunst zo ontelbare malen op schone wijze vertolkt en waarvan de grootmeester van de Nederl. dichters, Joost v.d. Vondel schreef: „O, Kerstnacht schoner dan de dagen, Hoe kan Herodes 't licht verdragen Dat in uw duisternisse blinkt...". De grote kanselredenaar wees er op hoe nodig het is om in deze tijd van grote verwarring elkander beter te leren begrijpen en te waarderen. Een avond als deze, waarop met wijding ge luisterd werd naar de ontroerende zang, zou daartoe veel kunnen bijdragen. Ego Flos toverde de aanwezi gen nog eens weer voor de geest het oude bekende bijbelverhaal, en liet hen genieten van het aangrijpende „Stille nacht, heilige nacht", van het „Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen", dat het engelenkoor zong boven Efrata's velden, en van het „Ere zij God in den Hogen". Schoorsteenbrandje Woensdagavond omstreeks 8 uur werd de brandweer gealar meerd. De familie Lensen aan de Duinweg bespeurde rook in de kamers en ontdekte even later vuur. Onmiddellijk werd de Schoorlse Brandweer gewaar schuwd en inmiddels ging men zelf aan het werk. Toen de kachel weggezet was, ontdekte men vuur in de schoorsteen, wat vooral met het oog op het rieten dak gevaarlijk kon worden. Met hulp van de brandweer, die zeer spoe dig ter plaatse was, werd de schoorsteen een goede beurt ge geven waarmee het brandgevaar was bezworen. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag van de 3 Januari j.l. gespeelde wedstrijd Groep A. 1. Diderich-Pinxter 61,31 2. Mevr. Arpeau- v. Twuyver 57,14 3. Half Jr.-Jes 55,95 4. Half Sr.-Jonker 53,57 5. Mevr. de Wilde-v. Wijk 46,43 6. Bekker-Beeldman 44,01 7. Haasbroek-Aalders 41,67 8. Echtpaar Repko 38,69 Groep B. 1. Mr. Jochems-Mosch 65 2. Dames Hof-v. Wijk 61,25 3. Dames Aalders-Bouman 50 4. Lovink-Timmerman 43,75 5. Dames Pinxter- v. d. Linde 41,25 6. Nieuwland-Visser 38,75 Raadsvergadering Woensdag 28 Dec. kwam de raad in openbare zitting bijeen. Afwezig de heer Genet. Voorgesteld werd per 1 Jan. 1950 het presentiegeld der raads leden te verhogen tot f 5,en Ged. Staten te verzoeken de jaar wedde der wethouders te stellen op f 400,als maximum toe laatbaar. De heer Koeman wees er op, dat hij zich niet kon verenigen met een verhoging. Wij zitten hier voor de behartiging van de gemeentebelangen en niet om f 5,- te verdienen. De vergaderingen worden altijd in de avond ge houden. Geen der raadsleden heeft loonderving. Hierbij sloten zich aan de heren J. Wijker, J. Krab, Groen en Stam. Besloten werd de presentie gelden van de leden niet te ver hogen. De jaarwedde van de wethou ders werd met 7 stemmen vóór, verhoogd tot f 400,Tegen stemden de heren J. Wijker en Krab. De heer Dekker stemde blanco. Voorgesteld werd C. Wijker, te rekenen vanaf 22 Juni 1949, vast aan te stellen als assistent opzichter der gemeente. Met 1 stem tegen werd de heer Wijker benoemd. Voorgesteld werd de jaarwedde van de Directeur Gemeentewer ken te bepalen op f 3520,tot f 4240,waarmede Ged. Staten accoord gaan. Salaris en pensioen grondslag van B. Blokker waren te bepalen op het maximum van f 4240, De heer J. Wijker kon deze salarisregeling niet vinden in de circulaire van commissie Ubink en verzocht nadere toelichting. Na enige discussie werd aldus besloten. Aangeboden werd de rekening over 1948, die in een volgende vergadering, na ter visie-ligging, kan worden vastgesteld. Aangeboden werd de begroting 1950. De gehele raad werd be noemd als commissie. Besloten werd aan de heer J. Ruigewaard .een strook grond te verkopen ter breedte van 2 m. Voorts werd vastgesteld dat bij inkoop van pensioen door be langhebbenden 75°/0 v.d. inkoop som is te betalen. De voorzitter deelde mede, dat het eindelijk gelukt is met de mij. „Zeebad" tot overeenstem ming te komen over de aankoop van grond aan de Boulevard en een gedeelte van het strand. Het z.g. Kurhausvlak blijft eigendom v.d. mij. Overeengekomen werd een lening aan te gaan voor f 99370,waarvan f 37105, voor rekening v.d. Wederopbouw komt. De Raad juichte dit voor stel toe en keurde het goed. B. en W. werden gemachtigd dit strand te verhuren. Na de Uuitlod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1