Wttkllod 99 99 SCHOORL'S GEMENGD KOOR Coöp. Boerenleenbank te Schoorl l/frfte: en cantcate- BERGEN Nog eens met de ouden van dagen op stap Bedrij f spensioenf onds voor de landbouw SCHOORL VRIJDAG 20 JANUARI 1950 27e JAARGANG No. 3 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Nu op het witte doek „Vreugde is een aardig ding", zei Hildebrand in zijn Camera Obscura, „niet alleen om te sma ken, maar ook om te zien". Het was dan ook een goede gedachte van het comité van Ouden van Dagen om de oudjes uit te no digen in De Rustende Jager de vreugde te komen zien, die op verschillende tochten van de ouden van dagen waren gesmaakt. De voorzitter van het comité, de heer P. Hopman, heette de aanwezige oudjes hartelijk welkom. Hij memoreerde hoe twintig jaar geleden de eerste tocht georga niseerd was, dank zij het initiatief van de heren P. Besse, die reeds lang het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld en C. Zwakman, die als procurator nog steeds de geldzaken beheert. Spreker bracht hulde aan de oprichters en aan allen, die in de loop der jaren hun krachten hadden gegeven om dit jaarlijkse tochtje mogelijk te maken. Woorden van dank werden ook gericht tot de Firma Schalk wijk voor het beschikbaar stellen van een bus, tot Bergen's Har monie, die de oudjes steeds met muziek had verwelkomd bij hun terugkomst in Bergen, tot de heer Diesfeld, directeur van De Rus tende Jager voor het afstaan van de zaal en last but not least tot de burgerij, die door haar milde bijdragen het comité in staat had gesteld de oudjes een prettige dag te bezorgen. Tenslotte wees de voorzitter er nog op, dat deze uitgaansdagen eigenlijk bedoeld zijn voor de minder met aardse goederen gezegenden, die zich niet de weelde kunnen permitte ren eens een dagje uit te gaan. Dit wilde echter niet zeggen, dat anderen die het wel kunnen be talen, uitgesloten worden. Mochten zij, als vroeger op school, ook graag van de partij willen zijn, dan hebben zij die wens maar kenbaar te maken aan het comité, zij zullen dan van harte welkom zijn, maar buiten bezwaar van de schatkist voor de andere oudjes, dus zelf betalen. Nadat de secretaris, de heer Modder, nog een uitgebreid ver slag over de 20e tocht in 1949 had uitgebracht, een tocht die de meesten nog vers in het ge heugen lag, werd de klok een eindje teruggezet. De achtste tocht, die van 1937, werd herhaald, nu op het witte doek. De oude voor zitter, P. Besse, in druk gesprek met burgemeester Van Reenen, die ook van zijn belangstelling deed blijken, liet zijn wakend oog nog even gaan over de „insche ping" en toen was het: alles klaar, dan gaan we. Nagewuifd door half Bergen, werd de tocht langs der duinenrand begonnen. Te Velserend zag men het hele ge zelschap druk keuvelend genieten van een „bakkie troost". Uitroepen als „daar het je Arie" en „Kijk, daar zit Griet" waren niet van de lucht. De zaal genoot even later bij het zien van de pret in Groenendaal, waar de oudjes zich vermaakten als kinde ren: broer en zus, heel knus op de wip, het mooie span Arie, Ma, Griet en Jan enz. enz., te veel om op te noemen. De aardbeien met slagroom te Castricum deden de oudjes heden na 12 jaren nog watertanden. We kunnen hier slechts enkele momenten memoreren. Het welkom thuis te Bergen 's avonds bood tenslotte een onvergetelijk schouw spel. De tocht van 1949 naar Val kenveen, eveneens verfilmd door de Jong s filmbureau, riep weer andere herinneringen wakker en het zien v&n al die vreugde bracht ook weer vreugde in de harten van onze oudjes. Nadat de aanwezigen zich door de goede zorgen van het comité te goed hadden gedaan aan een geurig kopje thee en genoten hadden van de aangeboden ver- Dc repetitie vindt heden, Vrijdagavond, plaats in de zaal van „De Rode Leeuw" snaperingen werden de lichten weer uitgedraaid en een heel ander programma afgedraaidbuiten lands en binnenlands nieuws over '49, een gekleurd tekenfilmpje en 'n interessante Amerikaanse klucht. Het was weer een mooie dag voor de ouden en.... voor het comité dat alles organiseerde. DIET KRAMER en haar werken De schrijfster Diet Kramer (mevr. Muller-Kramer) hield Woens dagavond in het Oranje Hotel een lezing over haar literair werk voor N.V. en K.J.V.O. Na door de heer L. Schuil met een enkel woord te zijn ingeleid, begon Mw Muller-Kramer haar lezing met een terugblik in het verleden, roerde zij even haar vroegere werken aan en stond wat langer stil bij „Onrustig is ons hart", het voorspel op haar jongste roman „Thuisvaart". Het was dit boek, waartoe zij zich verder bepaalde en waaruit zij verschil lende gedeelten voorlas. In Thuis vaart schildert zij de strijd van de enkeling tegen de gemeen schap, de strijd tussen de mens en God. Marja, de hoofdfiguur, van haar 18e tot haar 21e jaar geïnterneerd in verschillende kam pen in Indië, ziet in de tijd, dat de nood het hoogst is, haar moeder sterven aan de vreselijke ziekte, hersenoedeem. O, God, waarom dit lijden, vraagt Marja. De dwaze zegt er is yeen God. Maar Marja weet beter, doch zij.... haat God. Er is bij dit sterfbed iets ge storven in Marja. Als zij na de bevrijding met een troepentrans portschip in Holland terugkeert, ondervindt zij diepe teleurstelling, overal gebrek aan zelfvertrouwen. Marja trekt zich terug in een Amsterdams trappenhuis, wijst alle kameraadschap af, wil een klein eilandje vormen in de grote oceaan. Haar strijd tegen God begint, tegen God, die haar naar zij meent, wil dwingen om te buigen. Een oud vriend wijst er haar op dat zij zich zal moeten overgeven op genade of ongenade. De kentering komt als op de psychische spanning een lichame lijke inzinking volgt. Tijdens haar ziekte begrijpt zij haar leven en tenslotte klinkt het koraal „Wat mijn God wil, geschiedt altijd" haar als hemelse muziek in de oren. Een bekeringsverhaal vraagt Diet Kramer haar hoorders. Het boek is in volle eerlijkheid geschreven, zegt de schrijfster. Of Thuisvaart nu rust betekent? De haven betekent een korte rust, de oceaan blijft trekken. God bouwt overal havens, en menig wrak loopt daar binnen, om een wijle rust te vinden. De heer Schuil was de folk van alle aanwezigen toen hij de schrijfster hartelijk dank zei voor deze mooie avond. Aanbesteding Ten raadhuize werd Donderdag morgen door BenW van Bergen in 't openbaar aanbesteed het uit breiden van de barak voor 't Ge meentelijk Bureau Sociale Zaken (z.g. Zweedse barak) Ingekomen waren 13 geldige inschrijvingen Fa A. Smit en Zn, St. Pancras f 4825,—. D. J. Duin, Bergenf 5065,—. Y. Kroonenburg, Heilo f 5138,-. Gebr. Kops, Bergen f 5540, Fa. A. en J.Kroon, Bergen: f 5760,-. Fa. S. Zeegers 6 Zn., Bergen: f 5940,-. Fa. J. Rampen, Bergen f 5962, Fa. M. Versteeg, Heilo: f6297,-, Fa J.Houtenbos, Bergen: f6805,—, Jac. vanExter, Bergen f 6835.—, M. Marquering, Bergen f6900,— C. Noorten Zn, Bergen f 7025, J. Ory, Alkmaar f 7270, LEZING Ir. FRIEDHOFF. De Rijksbouwmeester, Ir. G. Friedhoff, zal op Dinsdag 24 Jan. a.s. om 8 uur, in „De Rustende Jager" te Bergen op uitnodiging van het Kunstenaars Centrum een lezing houden. De spreker heeft als onderwerp aangekondigd „Wat er al zo aan het begrip architectuur vastzit". Het gespro kene zal worden toegelicht .met lichtbeelden naar foto's van bouw werken uit binnen- en buitenland. Een belangwekkende avond wacht stellig de bezoekers, die wij voor nadere bijzonderheden naar de advertentie, elders in dit nummer, mogen verwijzen. OUDERAVOND Lagere School der Berger Schoolvereniging Op Dinsdagavond, 17 Januari j.l. kwamen de ouders van de leerlingen der Lagere School der Berger Schoolvereniging bijeen, om nader kennis te maken met het nieuwe Hoofd der School, de heer J. A. J. Nonnekens. In deze vrij druk bezochte bijeenkomst heette de voorzitter der Schoolvereniging, de heer A. M. de Lange, het nieuwe Hoofd hartelijk welkom en schetste in korte woorden, hoe het Bestuur er toe gekomen was, juist de heer Nonnekens te benoemen. Hij liet duidelijk uitkomen, dat de heer N. in de loop der jaren aan scholen werkzaam was geweest, waar vooral op practische wijze de onderwijsvernieuwing werd toegepast. Het vertrouwen was dus wel gerechtvaardigd, dat de heer N. ook op de Bosschool in die richting verder zou werken. Na nogmaals zijn overtuiging uitgesproken te hebben, dat de Bosschool in de toekomst zou groeien en bloeien, gaf hij het woord aan het nieuwe school hoofd. Deze ving zijn causerie aan met er op te wijzen, dat de Bos school als Opleidingsschool haar taak wel zou verstaan. In dit verband deed hij een beroep op de ouders, de school in elk op zicht te willen steunen. Daarna gaf hij in enkele punten weer, hoe hij meende, dat in de toe komst opvoeding en onderwijs aan de Bosschool vernieuwd en verfrist zou moeten worden. Be paalde vormen van behoorlijke omgangsvormen als netheid, orde lijkheid, correctheid, beleefdheid zouden ook op school doelbe wust bevorderd worden. Over het eigenlijke onderwijs sprekend, ontvouwde hij zijn ge dachten over de onderwijsver nieuwing, zoals die aan de Bos school doorgevoerd zou worden. Bij Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kennis der Natuur zou een groter beroep op de zelfwerk zaamheid der kinderen gedaan worden dan voorheen. De taken, die voor deze vakken gegeven zouden worden, gaven tevens aanleiding tot het tekenen van kaartjes, het maken van grafiekjes en schema's en het zoeken naar bijpassende plaatjes. De heer Nonnekens kon tot zijn grote vreugde vaststellen, dat de Bosschool toegankelijk was voor iedereen, ongeacht de maatschappelijke welstand. Na nog enige andere gedachten ontwikkeld en verdere plannen genoemd te hebben, die zijns inziens de sfeer en de prettige geest op de school zouden be vorderen, sloot spreker zijn zeer aandachtig gevolgde lezing met de hoop uit te spreken, dat hij er, met het personeel, in mocht slagen De Bosschool tot grote bloei te brengen. Na de pauze volgde er nog een zeer geanimeerde discussie, waarbij bleek met welk een aan dacht een en ander beluisterd was. Nieuwjaarsbijeenkomst De afd. Bergen van de Partij van de Arbeid organiseerde in café Nieuwendijk haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Er was grote belangstelling voor deze avond. Nadat de heer Prins als voor zitter van de afd. een kort wel komstwoord had gesproken en „De stem des volks" o.l.v. de heer Sombroek Morgenrood ten gehore had gebracht, kreeg de heer J. H- Scheps, lid van de Tweede Kamer der Staten Gene raal het woord. Spreker gaf een terugblik op de eerste helft van de twintigste eeuw met haar twee wereldoorlogen en de jaren van grote werkloosheid. Hij drukte zijn hoorders op het hart om toch vooral voor de democatie te blijven strijden. Met het zingen van „Eens" en „Aan de Strijders besloot het koor het eerste ge deelte. Na de pauze heeft het politiek cabaret „In het spionnetje" uit Landsmeer de talrijke aanwezigen nog een tijdlang aangenaam bezig gehouden. Met een geanimeerd bal werd de goedgeslaagde avond besloten. LEGER DES HE1LS Bezoek Lekenspel-Team Het Leger des Heils te Bergen valt de eer te beurt om Zaterdag 4 Februari het Lekenspel-Team te mogen ontvangen. Dit Lekenspel-Team bestaat uit Heilsofficieren en Soldaten uit verschillende korpsen die na zeer vele repetities met een volmaakt spel verschillende plaatsen in Nederland bezochten. Zo stellen zij zich voor naar Bergen te komen met het Lekenspel „Toen hij weer kwam". Een Nieuw-Testamentisch spel van grote bewogenheid in 4 be drijven, naar het Engels van Murrax Firth. Het stuk speelt in de tijd van Christus te Gadara een stad in het land der Gadarenen aan de overzijde van het Meer van Genèsareth. De dramatische verwikkeling is gesponnen om de bekende ge schiedenis van de genezing van een bezetene uit Markus 5: 1-20. In alle plaatsen waar zij speel den waren de zalen overvol en reisde men hen zelfs na om het stuk nogmaals te zien. Daarom rekenen wij er ook op dat Bergen hen een volle zaal van het Oranje Hotel zal geven, juist omdat hun Bijbels spel een zegen zal zijn voor mensen van alle gezindten. Programma's vanaf heden ver krijgbaar voor 50 cent bij van der Hilst, Breelaan 5. Dinsdag j.l. werd door de Sociale Verzekering Commisie van het Bedrijfspensioenfonds voor de landbouw afd Bergen het eerste pensioenbewijs afgegeven. Het behoeft geen nadere ver melding hoe dit werd ontvangen, daar dit pensioen wordt uitbetaald van af de datum 7 Mei 1947. De voorzitter de heer S Louwe sprak hierbij een hartelijk woord. GESLAAGD Op het te Den Haag gehou den Machinistenexamen slaagde 10 Jan. j.l. de heer D. C. Blokker, voor diploma A als scheeps-werk tuigkundige. FILMNIEUWS „DON JUAN" De meest romantische minnaar in de geschiedenis, verschijnt Vrijdag, Zaterdag en Zondag 's avonds 8 uur en Zondagmiddag om 2.30 uur op het witte doek in De Rustende Jager. Errol Flynn als Don Juan en Viveca Lindfors als Koningin Margaret vieren hier hun grote filmtriomf. wordt ZITTING gehouden in Café Schuijt te Schoorl opt Zaterdag 21 Januari'50 voor de naamletters A t/m G. Maandag 23 Januari '50 voor de naamletters H t/m O. Dinsdag 24 Januari '50 voor de naamletters P t/m Z. Telkens van 9—12 en van 2—5 uur. Voor de goede controle is het beslist noodzakelijk, dat alle boekjes op bovengenoemde dagen worden aangeboden. Bij verzuim wordt f 1,- administratiekosten in rekening gebracht. Gewone bankzaken worden op genoemde dagen niet in be handeling genomen. Namens het Bestuur C. HOOGVORST Az., Kassier. Deze grootse film leert, dat in elke man iets van een Don Juan schuilt, in elke vrouw iets van 'n Koningin. Een buitengewoon spannende film. Toegang 14 jaar. Maandag, Dinsdag en Woens dagavond 8 uur en Woensdag middag 2.30 uur volgt een geheel ander genre, een gangsterfilm vol spanning, met sterk spel van Humphrey Bogart en Irene Man ning. Deze interessante, gedurfde, boeiende film is getiteld„De Geweldenaar" en alleen toegan kelijk voor 18 jarigen en ouderen. FANFARE EN CABARET Zilveren bassist met goud gedecoreerd Een talrijk publiek genoot Za terdagavond in de zaal van Nic. Schuyt van het Elk-wat-wils-pro- gramma, dat daar werd aange boden door Schoorls Fafarecorps „De Vriendschap" en het cabaret gezelschap „Duo Wi-Jo". De voorzitter, de heer H. Mee- dendorp, heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij wees er op, dat het fanfarecorps dringend be hoefte heeft aan versterking en spoorde de muziekliefhebbers aan om toe te treden als lid. In een gemeente met meer dan 3000 zielen moet het toch mogelijk zijn een flink corps te vormen. Onder leiding van zijn dirigent J. S. den Das bracht „De Vriend schap" een zestal nummers ten gehore, die een betere propaganda betekenden dan een stroom van woorden. Buitengewoon werden gewaardeerd „Hephaistos", con cert ouverture van G. W. Boudijn, en de twee composities van Paul Linske, „Verjaardags serenade" in het arrangement van v. Die penbeek en de wals „Versmade liefde" in de bewerking van van Leeuwen. Tijdens het concert werd de heer J. de Leeuw, die 25 jaren lid was geweest van „De Vriend schap" gehuldigd. Met een flux de bouche, die een ieder ver baasde, liet de voorzitter onder uitbundig applaus van de aan wezigen, een lawine van vriende lijke woorden op de jubilaris neerkomen, waarvan deze wel even beduusd stond te kijken en decoreerde de zilveren bassist met een gouden dasspeld. Ook de betere helft van de jubilaris werd in de huldiging betrokkenzij werd verrast met een fraaie mand bloemen. Na de pauze betrad het bekende cabaretgezelschap „Duo Wi-Jo" het toneel. De gezichten van dit ensemble waren dezelfde gebleven, maar het programma was geheel nieuw. Het publiek gaf luide zijn ingenomenheid te kennen met „Een dagje uit vissen", West- Friesland" met een decor dat de echte sfeer bracht, Westfriese costumes, een dansje en een lof zang op mooi Westfriesland, en „In Tirol", waarin de tweede helft van Wi-Jo gezeten op een besneeuwde Alpentop een proeve van zijn welsprekendheid gaf. Veel van wat deze verre nakome ling van de Romeinse redenaar Cicero over de omringende Alpen toppen uitgalmde, ging verloren in het stormachtige applaus van de zaal. De grootste verrassing voor de aanwezigen was wel het optreden van de jeugdige jongleur David Waterman, alias Davito, die indertijd na zijn optreden in het Kindercircus op 18 Aug. j.l. waarbij ook H.M. de Koningin tegenwoordig was, grote ver maardheid verwierf toen zijn por tret in tal van binnen- en buiten landse bladen verscheen. De toeren van deze snelvingerige knaap brachten het Schoorlse publiek in extase en ontketenden een storm van applaus, die de zaal op zijn grondvesten deed trillen. Nationaal Instituut STEUN WETTIG GEZAG Overal in Nederland ziet U raambiljetten hangen in rood, wit en blauw van Steun Wettig Gezag. Ook in Schoorl op verschillende plaatsen. Wat wil het Nationaal Instituut? Vrijwilligers aanwerven die kunnen meewerken bij de handhaving van orde en rust binnen de grenzen van het Moe derland. Dienstplichtigen kunnen door het Atlantische Pact ook buiten de grenzen ingedeeld wor den. Meewerken kunnen alle be trouwbare meerderjarige vader landers tot 65 jaar. Er zijn n.l. verschillende reservediensten. De grootste dienst die thans gevormd wordt is de Nationale Reserve. Vorige week is in Schoorl de eerste groep geinstalleerd. Er wordt geoefend op Woensdag avond. Nog vier vrijwilligers kunnen hierbij toetreden, dan is de groep volledig. Voor volledige inlichtingen kan men zich wenden tot de secretaris van de Plaatselijke Commissie te Schoorl, Hereweg B 19. Voorlopig comité tot stichting van een tehuis voor ouden van dagen Bovengenoemd voorlopig co mité vergaderde dezer dagen en besloot pas na de staatspensi oenvergaderingen te Groet en Schoorldam een definitief bestuur te kiezen. Op deze avonden zal dan gelegenheid zijn zich op te geven, zodat ook déze leden zich kunnen uitspreken over de samenstelling van het bestuur. In afwachting van een en ander werden de initiatiefnemers, de heer S. de Jong en Mevr. Roos- Breed resp. als voorz. en secr. penn-esse aangewezen. De eerste stappen zijn dus gezet op een weg die moeilijk en zwaar zal zijn. De commissie ontveinst zich dat niet, maar 't doel is zéér zeker alle moeilijkheden waard. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag wedstrijd dd 17 Jan. Groep A. Half Sr.-Jonker* 59,17 Pinxter-Diderich 54,17 Haasbroek-Aalders 51,67 Mevr. Arpeau-v. Twuyver 50. Beeldman-Bekker 48,33 Half Jr-Jes 36,67 Groep B Echtpaar Repko 61,25 Klik-v.d. Lelie 58,75 Nieuwland-Visser 53,75 Dames Bouman-Aalders 43,75 Dames van Wijk-Hoff 42,50 Mevr. de Wilde-Mosch 40. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1, (Stichter William Booth)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1