99 99 BERGEN BAZAR SCHOORL VRIJDAG 27 JANUARI 1950 27e JAARGANG No. 4 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef HOLLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR LANDBOUW RUNDEREN De afdeling Bergen van de Holl. Maatschappij van Landbouw kwam Zaterdagavond bijeen in „Het Wapen van Bergen". De Voorzitter de heer H. Bruin, heette de aanwezigen hartelijk wel kom en in 't bijzonder de spreker voor deze avond. In sneltreinvaart werd de agenda afgewerkt, waarna de heer J. van Meurs uit Graft gelegenheid kreeg de aanwezigen een paar uurtjes aangenaam bezig te houden met wat te bladeren in het familie album van. de Koe, de rijkdom en de trots van de boer. De familietrekken liepen nogal uiteen. Wat een verschil tussen de li chaamsbouw van de buffels, prac- tisch over de hele aarde ver spreid, waar niet de levensvoor waarden, warmte en water, ont breken, zoals in de poolgebieden en woestijnen en de andere grote groep, de echte runderen. Prachtige exemplaren uit de drie groepen Anoa, Arni, Zwarte buffel Gaur, Gayal, Banteng, en Yak, Bison en Wisent ver schenen op het witte doek. Men zag de bosbuffel op Ce lebes, Anoa of Anoeang, de water buffel Arni met zijn reusachtige horens, waaronder de karbouw, de buffel uit Multatuli's mooie verhaal van Saïdja en Adinda, de Afrikaanse Zwarte buffel met zijn onafscheidelijke makker, de buffelreiger. Uit de volgende groep pas seerden de bos- en bergbuffel de Gaur, de veel sterkere Gayal en de fijn gebouwde Banteng, het op de renbaan verschijnende Bali- rund, de revue. Uit de derde groep kon men bewonderen de in Tibet levende Yak met z'n zware vacht, gebruikt als rij- en lastdier, de bison met z'n donker- ruige reuzengestalte met woest- behaard voorhoofd en hoge schoft, eertijds het jachtwild van de Roodhuiden op de prairieën van de Far West, genadeloos afge slacht, zodat z'n aantal 60 millioen terugliep tot 835 en de regering zich over hem ontfermde en voor uitroeiing behoedde door hem te plaatsen in reservaten als het Yel- lowstonepark. Als laatste in deze groep kwam de Wisent door de beschaving teruggedrongen tot de laatste exemplaren na de eerste wereldoorlog in Pools Lithauen en de Kaukasus door stropers werden uitgeroeid. Een vijftal koeien en 3 stieren zijn nog te bewonderen in Artis. Na de pauze werden conter feitsels van de naaste familie op het witte doek geprojecteerd. Ook hier nogal wat verschil, niet alleen wat het uiterlijk betreft, maar ook wat de diensten aangaat, die ze de mensheid bewijzen als vlees-, melk-, werk- of rijdier. Naast de Zeboe s gehouden om wat vlees, werk en melk en de witte Bram min Zeboe's van Voor-Indië, de heilige runderen der Hindoe s, vroegen allereerst de aandacht de stamvaders van de verschillende laagland-, kortkop-, steppen- en breedkoprassen, te weten de Oer os of Aueros en de Dwerg-Oeros. Eerstgenoemde kwam voor in steppen en bossen van heel Europa, een deel van Azië, Egypte en N.-Afrika, ën laatstgenoemde, ook wel korthoornig rund geheten, in moerassige streken. Van de steppenrassen was het steppenrund uit de Hongaarse poesta's met een melkgift van 600-800 liter met een vetgehalte van 6-8 °/0 en daarbij een grote werkcapaciteit een goed vertegen woordiger, terwijl het Watoesi- rund van aequatoriaal O.-Afrika imponeerde met zijn buitensporig grote horens. Van de laaglandrassen staat het Nederlandse rund bovenaan, het zwartblarige Groningse vee, het M.R.IJ.-vee en het Fries-Noord hollands vee met zijn enorme melkproductie. Verschillende vertegenwoordi gers van de breedkop- en de langkoptypen sloten de rij af stammelingen van de oeros. Nog enige foto's van pracht exemplaren van het Nederlandse vee en dan werd het album dicht geslagen en nog wat nageboomd over de koe, de trots en de rijk dom van de boer, de „onmisbare zoals Ir. Obbink zegt in zijn interressant boek van dezelfde naam en waarin hij de loftrompet steekt over de koe, die in veel zijdigheid alles slaat. De koe toch schrijft hij, levert de melk, die zonder enige be werking een voedsel vormt, waar mede zich geen ander voedings middel kan meten. Zij levert niet alleen de schoe nen, doch ook de schoensmeer. Zij levert niet slechts de kam, doch ook het haargroeimiddel. De boter is van de koe, doch ook het heft van het mes waar mee ge ze smeert is van de koe. Ze levert grondstof voor marga rine en het kunsthoorn van het goedkope tafelmes. De koe maakt kinderen blij met bloedkoralen en dames met ivoorkralen. De leer- bekleding van de fauteuil is van de koe, en zij was ook reeds bij de meubelmaker, toen hij er het geraamte van lijmde. De koe levert de papierlijm, het kalf het perkament waarin het boek gebonden wordt. De koe is in het vleesextract van de soep, is het vlees van de hoofd schotel. Het „Kleintje Koffie" na wordt smakelijk door de room. Toen de voedingsleer de ei witten verheerlijkte, roemde men de producten van de koe; toen het vet de ereplaats had, stond de koe mede in het voorste ge lid, toen de vitaminen vertroeteld werden, behoefde de koe zich niet te schamen. De koe levert melk, die beter is dan andere drankenhet kalf levert de stremsel om er kaas van te maken. Is zij gezond dan levert zij voedsel voor de mens; maakt ziekte een eind aan haar leven, dan is er diermeel voor varkens en kippen, enz. enz. enz. De veelzijdigheid van de koe slaat alles. 25-JARIG JUBILEUM Op 1 Maart a.s. zal Dr. Poot zijn practijk 25 jaar in Bergen hebben uitgeoefend, In verband hiermede zijn 2 comité's gevormd, n.l. een ere-comité en een werk comité, teneinde de in Bergen algemeen geachte en gewaardeerde medicus op gepaste wijze te hul digen. Van het ere-comité is Burgemeester Dr. Huygens voor zitter. Wij twijfelen niet of de plannen van de comité's zullen met instemming worden begroet. HULDIGING Dr. POOT Het huldigingscomité, samenge steld in verband met het 25-jarig ambtsjubileum van Dr. Poot ver zoekt ons in verband met de aan de inwoners van Bergen gezonden circulaire, de aandacht van be langstellenden er op te vestigen, dat de bijdragen gaarne worden ingewacht vóór 1 Febr. a.s. aan één van de onderstaande adressen Mevr. E. Blank-Schermer, Dorps straat 13; C. W. Ellis, Oude Bergerweg 58; J. A. Haakman, St. Antoniusstr. 27Mevr. W. C. B. Pot-v.d. Berg, Boslaanló; J. A. Ranzijn, Jan Apeldoornweg 6; G. Schoelink, Jan Oldenburg- laan 13. GESLAAGD Naar wij vernemen slaagde onze oud-plaatsgenoot, de heer A. P. Punt, ambtenaar ter ge meentesecretarie van Lisse, aan de Universiteit van Leiden voor het doctoraal examen in de rechten. AANBESTEDING Door het Woningbedrijf der gemeente Bergen werd onder te Bergen gevestigde aannemers aan besteed het stichten van 1 dubbele en 2 enkele schuren achter ge meentewoningen in het Tuindorp aldaar. Ingeschreven werd als volgt: Fa. Joh. Rampen f 2794, Gebr. Kops f 2405,- A. en J. Kroon f 2835,— C. Noort Zn f 2430, D. Beeldman f 2906, J. van Exter f 2870,— P. R. Bijpost f 2930,- W. H. Romijn f 3020,- M. L. Marquering f 3052,— M. Bijl f 3127,76 J. G. Klomp f 2960,- N. Duin f 3760,- Jn. Houtenbos f 2595, Wed. Jac. Houtenbos f 2640, A. Prins f 2820, J. Rose Zn f 3220,- Het is gegund aan de laagste inschrijver, de fa. Gebr. Kops. DE BERGER KUNSTKRING De Berger Kunstkring geeft op 2 Februari a.s. in „De Rustende Jager" haar derde kunstavond, waarop het Amsterdams Toneel gezelschap voor het voetlicht zal brengen William Shakespeare's grote koningsdrama „King Lear", waarin Albert van Dalsum de titelrol vervult. Tal van andere prominente leden van het gezel schap treden in dit grootse spel op. In verband met de lengte van het stuk rekent het bestuur van de kunstkring er op, dat precies om half acht begonnen kan worden. Woensdagmiddag 1 Februari is er wederom van 5 tot 6 uur gelegenheid tot het beschikbaar stellen van kaarten, waarvan door omstandigheden geen gebruik ge maakt kan worden. Deze worden dan toegewezen aan hen, die een kaart extra voor deze voorstelling wensen. Het bestuur kan echter geen garanties geven. Voor plaatsing op de wachtlijst is dan tevens gelegenheid. De vierde avond wordt gegeven op 13 April door het Rotterdams Toneel. Omtrent het dan te geven stuk zijn nog geen mededelingen te doen. ZONDAGSDIENST ARTSEN hulp van talloze belangstellenden tot een succes wil maken. Zij wekt dan ook zonder enige schroom een ieder op tot een be zoek aan deze bazar in de stellige overtuiging, dat zowel de bezoe kers als de organisatoren straks tevreden huiswaarts kunnen keren. ten behoeve van de Kleuterschool Volksonderwijs De reeds enige tijd geleden aangekondigde Bazar ten behoeve van de Kleuterschool van de Vereniging voor Volksonderwijs afd. Bergen zal thans gehouden worden op Zaterdag 11 Februari en Zondag 12 Februari 1950 en wel op beide dagen van 1517.30 uur en van 2022 uur in de nieuwe Kleuterschool aan de Maes- dammerlaan. Een zeer gevarieerd assortiment van fraaie handwerken, gebruiks artikelen en speelgoederen, zal aan de vele bezoekers, die de Oudercommissie verwacht, tegen zeer matige prijzen ten verkoop worden aangeboden, terwijl voorts vele attracties, zoals een tombola, grabbelton, verloting van een fraai wandkleed, alsmede de Ameri kaanse verkoop van enkele pakjes koffie, er toe zullen bijdragen de feestelijke stemming te verhogen. De Oudercommissie is er van overtuigd, dat een ieder iets van zijn gading zal aantreffen. Er zal zorg voor worden gedragen, dat ook zij, die uitsluitend op Zondag zullen kunnen komen, nog een ruime keus kunnen maken. Het zal wel haast niet nodig zijn het doel van deze bazar aan te duiden. De afdeling Bergen van de Vereniging voor Volksonderwijs heeft nog slechts kort geleden zeer grote uitgaven moeten doen om het oude smeerstation om te toveren in een Kleuterschool, die wellicht de modernste van Neder land mag worden genoemd. Maar altijd blijven er nog wensen te vervullen, Ook van de zijde der Oudercommissie, die in samen werking met Volksonderwijs deze bazar organiseert en haar met de Laat des nachts geen kranen lopen I Het waterverbruik in de vries- nachten is ontstellend toegenomen, doordat honderden bewoners de kraan laten lopen om te ver hinderen, dat deze bevriest. Het Districtskantoor v.h. Prov. Waterleiding Bedrijf gaat daar tegen strenge maatregelen nemen. Er zal een nachtcontröle wor den ingesteld. Als de controleurs constateren, dat de kraan open staat, hetgeen zeer gemakkelijk is waar te nemen, zal de water leiding gedurende 14 dagen worden afgesloten. Het extra verbruik in de nacht is niet te tolereren. De controle zal iedere vries- nacht op verschillende plaatsen worden gedaan. DIESEL-AVONDEN Gezien het grote succes van de Diesel-avonden, willen de Centra kruideniers de huisvrouwen nog éénmaal laten profiteren van een reclame-aanbieding. Men zie daar voor de advertentie. Raadsvergadering in sneltreinvaart De Schoorlse Raad kwam Vrij dagavond voor de eerste maal in 1950 in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burge meester Mr C. A. J. Jochems. Wethouder Selhorst was nog wegens ziekte afwezig. Het eerste zevental ingekomen stukken werd voor kennisgeving aangenomen. Het aanbod van een legaat ten bate der gemeente gedaan door Mevr. de Wed. A. Veen-Klant ten bedrage van f 200,-, onder de last het jaarlijks graf recht en de onderhoudskosten van twee graven op de algemene be graafplaats te voldoen werd door de Raad aanvaard. Benoeming ontvanger B. en W. hadden voor be- noeming tot ontvanger aanbevolen 1. J. Dokter te Westerbork, 2. J. de Witte te Westzaan. De Raad ging vóór de benoe ming in comité. Na heropening van de open bare zitting deelde de voorzitter mede, dat van no. 1 van de voordracht bericht was ingekomen, dat hij zijn sollicitatie introk. De voordracht luidde nu na wijziging 1. de Witte te Westzaan, 2. J. T. Molenaar te Zaandijk. No. 1 werd met algemene stemmen benoemd. Onbewoonbaar verklaring B. en W. stelden voor te be sluiten tot onbewoonbaar ver klaring van het perceel Laanweg C '161, eigendom van G. Oudes, dat door brand vernield was. De Raad ging hiermee accoord. Straatbelasting De verordening tot heffing ener straatbelasting werd gewijzigd in dier voege dat de ontvanger, ook nadat B. en W. een aanslag niet invorderbaar hebben ver klaard, niet meer ontheven wordt van zijn verplichting om pogingen te doen om alsnog tot invordering van achterstallige belasting te ge raken. Hoofdschotel Hoofdschotel voor deze ver vergadering was het voorstel van B. en W. tot vaststelling van verschillenderekeningen over 1946. Nadat de commissie van onder zoek bij monde van de heer Kaag rapport had uitgebracht werden de rekeningen overeenkomstig het advies vastgesteld als volgt, a. Gemeenterekening Gewone dienst: uitgaven f 325374,21 ontvangsten f 219074,41 nadelig saldo f 106299,80 Kapitaaldienst uitgaven f 954037,88 ontvangsten f 942786,11 Nadelig saldo f 11251,77 b. Gasbedrijf Gewone dienst Ink. f 25490,97 Uitg. f 25374,86 Voordelig saldo f 116,11 Kapitaaldienst Uitg. f 8523,98 Ink. f 3978,26 Nadelig saldo f 4545,72 c. Vleeskeuringsdienst in ontv. en uitgaaf f 4060,52 met een boeking naar winst van f 1668,37. Kapitaaldienst: ontv. en uitgaven f 4000,— d. Maatschappelijk Hulpbetoon Baten en lasten gewone dienst f 18721,40 sluitende met een gem. subsidie van f 16224, De aangeboden gemeente- en bedrijfsrekeningen over 1947 wer den in handen van de commissie van onderzoek gesteld. Rondvraag De heer C. Duin informeerde of het weggedeelte tot de Molen weg was uitgevoerd in daggeld of bij aanneming. Het laatste bleek het geval te zijn. De heer Meedendorp brak een lans voor verbetering van de Wagenmakers- weg. De voorzitter antwoordde dat ook deze weg te zijner tijd in orde zal komen. B. en W. hebben een vierjarenplan, alles kan nu eenmaal niet tegelijk en men kan niet verder springen dan de pols reikt, maar men moet rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeente. De heer y. Lienen vroeg of het niet wenselijk zou zijn om met het oog op de ziekte van wethouder Selhorst een plaats vervangend wethouder te benoe men. De voorzitter had goede hoop, dat de ziekte niet van lange duur zou zijn, er was reeds ver betering in de toestand ingetreden. Hierna volgde sluiting. In ruim één uur was alles in kannen en kruiken. OLYMPIA MET „DAAR ZIT MUZIEK IN" De Schoorlse Gymnastiekver eniging „Olympia", directeur de heer K. Boot, bereidde haar vele vrienden weer twee mooie avonden, echte feestavonden in de zaal van Nic. Schuyt. Hoofdschotel was gymnastiek, maar alles smaakvol gegarneerd met zang, muziek, toneel, balletten enz., zodat het een lust was voor oog en oor. Op de eerste avond reikte de voorzitter, de heer K. P. Zuurbier onder applaus van de aanwezigen, aan Jannie van Dijk en Dries Groot, die bij de onderlinge wedstrijden het hoog ste aantal punten hadden behaald, een wisselbeker uit, die ze drie maal zullen hebben te verdedigen. Na de originele opening, waarbij alle aanwezigen staande het turn lied meezongen, werd het 22 nummers tellende programma in vlot tempo afgewerkt. Allereerst traden de adspiranten op onder eigen vlag, zij deden hun naam „Klein maar dapper" alle eer aan. De dames demonstreerden in de loop van de avond rhythmische oefeningen, vrije oefeningen, bal oefeningen, oefeningen aan de brug, knots- en evenwichtsoefe ningen en de heren werkten aan paard* brug en hoogrek, waarbij Olympia met zijn vele goede krachten groot succes boekte; het was alles rustig, beheerst, af. De Zigeunergrondgymnastiek werd bijzonder gewaardeerd, terwijl het nummer „Rhythmische Dames Zwabberdam" door de travestie een extra applaus oogstte. Een bijzondere attractie vormde het optreden van de bekende turner Klaas Boot, die juist was teruggekeerd van de selectie wedstrijden in Utrecht, waar hij als no. 1 eindigde, zodat hij straks op 4 Februari te Amsterdam met 7 anderen, t.w. J. Linde te Hengelo, T. Vos te A dam, M. Volkers te Alkmaar, M. Jorna te Leeuwarden, J. Fanekamps te Vaals, M. Krill te Vaals en G. Bosscha uit En schedé, zal moeten uitkomen tegen Zwitserland, Kanton Bazel. Deze gast werd bij zijn werken aan paard, brug en hoogrek uitbundig toegejuicht. Een grote plaats was ingeruimd voor balletten, die alle prachtig werden uitgevoerdhet succes van deze nummers werd niet weinig verhoogd door de fraaie costumes en de belichting en decors, die steeds de juiste sfeer schiepen. Ook Juffrouw Snip en Juffrouw Snap kwamen nog de feestvreugde verhogen en Jannie van Dijk en H. Klop bezongen Mooi Schoorl, waarmee de hele zaal instemde. Met „Tanzen will ich" werd de feestavond besloten, een avond waarop Olympia met grote vol doening kan terugzien. ALG. VERGADERING „DE LAATSTE EER". Contributie verhoogd 1 De begrafenisvereniging „De Laatste Eer" hield haar jaarlijkse algemene vergadering onder voor zitterschap van de heer J. W. Damiaans in het lokaal van J. Hakof te Groet. De nieuwe voor zitter wijdde in zijn openings rede enkele woorden aan de nagedachtenis van de heer R. Wognum, die vanaf de oprichting der vereniging de voorzitters hamer had gehanteerd en sprak woorden van dank tot de heer Fr. Mosk, die wegens ziekte zijn functie als vice-voorzitter had moeten neerleggen. Uit het jaarverslag stippen wij aan, dat de vereniging thans 1070 leden telt. Het sterftecijfer was is 1949 hoog geweest, er waren begraven 10 leden en 9 niet-leden. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 4604,14. Er was een voordelig saldo van f 712,99 dat is f 10,77 hoger dan in het voorafgaande jaar. Nadat de financiële commissie haar rapport had uitgebracht, werd de heer M. Boschman als penningmeestergedéchargeerd met dank voor zijn accuraat beheer. In de kascommissie voor 1950 zullen zitting hebben de heren A. Duinmeijer, D. Kuiper en het bestuurslid G. Duinmeijer. Geldmiddelen Het bestuur achtte versterking van de kasmiddelen dringend nodig en kwam daarom met het voor stel om óf de buitengewone hef fing vatj f2,— te handhaven, óf de contributie te verhogen en vast te stellen op 4 cent voor leden boven de 16 jaar en 1 cent voor de jongeren (de thans gel dende contributie bedroeg 2 cent voor leden boven de 14 jaar en 1 cent voor de jongeren). Na ampele bespreking besloot de vergadering het voorstel tot contributieverhoging te aanvaar den, zodat de buitengewone hef fing komt te vervallen. De rondvraag leverde niets op. SCHOORL VOORUIT! Weer een nieuwe aanwinst. Zaterdagmiddag werd onder grote belangstelling, zo groot, dat velen slechts van uit de verte een kijkje konden nemen, Schoorl weer verrijkt met een vernieuwd pand, de geheel gemoderniseerde zaak in Heremodes, bedrijfskle ding, tricotages en manufacturen van de Fa. A. Nieuwland. Het door de goede zorgen van de heer Wildeboer geheel ge moderniseerde winkelinterieur, uit gevoerd in blank eikenhout, en de door de heer Kroon aange brachte verlichting, wekten ieders bewondering, voorzover men nog ergens anders oog had dan voor de schat van bloemen en de keur van artikelen op elk gebied. De Duinstreek wenst de onder nemende zakenman en Schoorl veel geluk met deze nieuwe aan winst. Ueekilod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, SchoorfcGiro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m,m. met een minimum van f Zondag 29 Januari Dokter VAN GELDER, telefoon 2423.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1