99 ft IN MEMORIAM JAN VISSER VRIJDAG 3 FEBRUARI 1950 27c JAARGANG No. 5 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zondagmorgen bereikte ons het ontstellende bericht, dat onze advertentie-acquisiteur, de heer J. Visser, na een zeer korte ziekte plotseling was overleden. Wie had kunnen denken, toen wij Donderdagmorgen afscheid van hem namen, dat wij hem nimmer zouden terugzien? Elf jaar lang heeft Visser in trouwe vervulling van zijn plicht, zijn krachten gegeven voor ons weekblad en we zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Hij was geen man van veel woorden, doch rustig en een voudig deed hij zijn werk, waardoor hij zich in veler sym pathie mocht verheugen. Zijn heengaan heeft aan onze steeds prettige samenwerking wel een ontijdig einde gemaakt en wij meenden, dat wij zijn nagedachtenis niet beter konden eren, dan met zijn in zijn laatste uren uitgesproken wens te vervullen, n.l. dat zijn dochter hem zou opvolgen in zijn functie aan ons blad. Visser, rust in vrede! BERGEN Het probleem Architectuur Rijksbouwmeester Ir. G. Friedhoff Op uitnodiging van het Kun stenaars Centrum Bergen hield de Rijksbouwmeester Ir. G. Fried hoff in „De Rustende Jager" een lezing met lichtbeelden over „Wat er alzo aan het probleem archi tectuur vastzit". De critiek is gemakkelijk en de kunst moeilijk, aldus het ge vleugelde woord van Philippe Destouches. Het is gauw gezegd „ik vind dat gebouw mooi", of „ik vind het lelijk", maar, aldus Ir. Friedhoff, men dient bij de beoordeling voorzichtig te zijn, zolang men niet de problemen kent, die de architect hebben ge leid bij de bouw. En dat zijn er vele, nuchtere en ideële. Wat de eerste betreft wees spreker er op, dat 99°/o van alle bouwwerken geschikt moeten zijn voor nuttig gebruik en dat de architect rekening heeft te houden met de som, die zijn opdracht gever wil besteden. De op het witte doek geprojecteerde Egyp tische tempel verschilde heel wat van de Gothische Kathedraal, waar de handeling van de priester door zoveel mogelijk mensen te volgen moet zijn, in tegenstelling met het Egyptische bedehuis, waar de hogepriester in een meer afgezonderd gedeelte optreedt. Weer een ander probleem had geleid tot de bouw van de burcht midden in het water in Finland, hier was alles ingesteld op ver dediging met het oog op de eeuwenoude strijd tussen Finnen en Russen. Bij het stichten van het fraaie gebouw uit de renais sancetijd dat hierna volgde, had men niet aan verdediging behoe ven te denken, hier leefde men er a.h.w. geheel buiten. Weer anders was het bij de woning van een Belgisch mijneigenaar: geen verdediging, geen tentoon stelling, maar een zich terugtrekken in eigen home. Tal van gebou wen passeerden verder de revue, waarbij weer andere problemen om een oplossing hadden gevraagd een grote school, een vliegtuig- loods met grote overspanningen, een loods voor luchtschepen, een fabrieksgebouw, een kantoorge bouw, silo's. Ook het gebruikte materiaal bepaalde mede het uiterlijke: het bouwwerk met gedroogde klei met lage, dikke muren, zag er heel anders uit dan dat van hout, bij toepassing van gewapend be ton weer een ander aspect en de stenen brug verschilde veel van de ijzeren hangbrug in New York met z'n slanke verhoudingen. Ook het geld speelde een grote rol; men had slechts te vergelijken het sobere kerkje op Seeland en het luxueus ingerichte bedehuis ergens in Beieren. Naast deze nuchtere factoren speelden ook ideële een rol. De bouwmeester dient artistiek tot uitdrukking te brengen, wat zich afspeelt in het gebouw en verder nog rekening houden met de om geving. Als voorbeelden werden na elkander vertoond het gebouw in Berlijn, waar het ijle dansspel werd beoefend en het massale kerkgebouw in Gothenburg, dat daar staat als een vaste burcht. Hoe huis en natuur als 't ware één geheel kunnen vormen bewees het prachtige landhuis in een der buitenwijken van Kopenhagen. Spreker besloot zijn met de meeste aandacht gevolgde causerie met er op te wijzen, hoe ook aan details de nodige aandacht dient geschonken. Na elkander kwamen op het doek twee trappen, de een fijn van bouw, de ander lomp en twee ingangsdeuren, de één een toonbeeld van geestelijke armoede, de andere als het ware vriendelijk uitnodigend tot binnen treden. Critiek is gemakkelijk??? OUDERAVOND MIDDELBARE MEISJESSCHOOL Sexuële opvoeding en voorlichting Dr A. Hymans, gemeentearts te Rotterdam sprak op de in „Het Wapen van Bergen" ge houden ouderavond van de Middelbare Meisjesschool over „Sexuële opvoeding en sexuële voorlichting". Er was grote be langstelling voor deze onder werpen. Bij de opvoeding, aldus Dr Hymans, spelen erfelijkheidsfac toren, die intussen veel van hun fatalistisch karakter hebben ver loren, en het milieu een belang rijke rol en dan wel in de eerste plaats het gezin. Deze kleine be sloten kring is van ingrijpende invloed. Lang stond spreker stil bij het huwelijk, deze uit twee „ikken", beide met hun kleine menselijke kanten te vormen „wij", want in de opvoeding der kinderen is vóór alles belangrijk, wat uit het ganse gedrag der ouders uitstraalt op hun omgeving omtrent hun onderlinge verhou ding. Deugt deze verhouding niet, dan wordt dit een bron van kinderleed. Het gave gezin (niet het brave gezin!) behoeft niet te zijn een conflictloos gezin, maar moet zijn een doorlopend conflicten overwinnend gezin. Het gedrag der ouders is een onopzettelijk stuk der opvoeding, waaronder ook sexuële opvoeding. Daarnaast is er een taak voor het uitgesproken woord, waarbij het niet gaat om de hoeveelheid woorden. Weinige korte keren zijn toereikend, maar dan ook onmisbaar. Geen kind behoort van makkers ingelicht te worden; moeder zelf luistere onbevangen naar het weetgierige kind en ant- woorde onbevangen op zijn vra gen. In de animistfsch-magische phase kan het geboortesprookje nog dienen, maar daarna als 't kind 6 a 7 jaar is, zij men voor zichtig; het kind zou aan bedrog kunnen denken. Los van iedere schema, aldus vervolgde spreker, moeten de ouders steeds klaar zijn om de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen inlichtingen te geven. Het bijbrengen van zakelijke ken nis moet niet de indruk geven van een stuk biologie. Wat het meisje betreft, wees spreker er op, dat dit niet de dupe moet worden van haar liefde en opofferingsgezindheid. Bij het beantwoorden van ver schillende door de aanwezigen gestelde vragen, kreeg Dr Hymans gelegenheid op enkele punten nader in te gaan. Klassikale voor lichting op school al of niet met toestemming der ouders, achtte spreker in 't algemeen niet aan vaardbaar op welk niveau zou de leraar of iemand anders zich moeten instellen tegenover zoveel leerlingen Wat de aan het kind te bieden literatuur betreft, gaf de heer D. L. Daalder, Directeur van de Middelb. Meisjesschool, de ouders de raad hun kinderen geen boek in handen te geven, wat ze niet eerst zelf hadden gelezen. De houding van de ouders tegenover wat men noemt „kalver liefde"? Dit vereist zorg en tact. Hoe meer tegenstand, hoe vaster men de twee aan elkander smeedt! De heer Daalder meende, dat de hele puberteitsleeftijd nu eenmaal een tijd van proefnemingen is, ook op dit gebied. De voorzitter, de heer A. M. de Lange, vertolkte de gevoelens der aanwezigen met spreker har telijk dank te zeggen voor zijn lezing. Als herinnering aan deze avond werd ten slotte Dr Hymans een boekwerk aangeboden. De jeugd op de schaats Er heerste Donderdagmiddag een gezellige drukte op de banen van de Berger IJssportvereniging een tachtigtal jongens en meisjes, verdeeld in vier groepen, zette zijn beste beentje voor om een prijsje te bemachtigen. De uitslag was als volgt Hardrijden jongens 11 t.m. 13 jaarJan van Reeuwijk, Maarten Jimmink. Meisjes 11 t.m. 13 jaar ijshocky: Wiesje v. d. Sluis, Dina Bakker en Timmy Kroon. Meisjes 7 t.m. 10 jaar blokjes- rapen: Jannie v. d. Vliet, Nellie Hiele en Betty Tromp. Jongens 7 t.m. 10 jaar houtjes- rapen: Otte Schaap, Kees de Vries en Jonny Faas. TUIN- EN OOSTDORP VIEREN FEEST De Tuin- en Oostdorpers kwa men voor de tweede maal in dit seizoen weer eens bijeen om in „De Rustende Jager" een avondje gezellig door te brengen bij toneel, zang, muziek en zwarte kunst. De feestavond werd geopend met een blijspel, getiteld „De truc van Tienus", een spel, waarin een paar jonggehuwden, nog niet rijp voor de wisselvallige strijd, die huwelijk heet, wanhopige pogingen doen om het huwelijks bootje uit de branding naar rusti ger water te brengen, wat hun tenslotte gelukt. De capriolen, die beide ongeoefende krabbelaars op de ijsbaan des levens maakten, deden de zaal daveren van de lach. Na de pauze, waarin loten aan de man werden gebracht voor de kinderspeeltuin in T. en O., trad het Meisjeskoor voor het voetlicht om onder leiding van Mevrouw Morrée-Dol een zestal liederen ten gehore te brengen: Liedje van de Bergenaar, van Ph. Loots, Op mars, van den Hartog, Avondrust, van Cath. van Rennes, Dansliedje van Jos Reekers, O salutaris, van Schubert en de cantate De schoonste feest dag van Cath. van Rennes met solozang van Rie Pappelendam, Willy Koore en Bep v. d. Berg. Het was alles zuiver en mooi van klank en de voorzitter van T. O. was wel de tolk van alle aanwezigen toen hij onder het aanbieden van bloemen hulde en dank bracht aan de vertolksters. Na dit vocale gedeelte volgde een instrumentaal deel: de jonge Accordeonclub van Tuin- en Oost dorp liet zich voor het eerst in het openbaar horen en. had groot succes. Wat deze debutan ten uitvoerden hield een belofte in voor de toekomst. „Anchors Aweigh" opende onder leiding van Annie Büster met een vro lijke mars A,A en vervolgde met een jodelliedje Mooi Kalua, Wie gelied van Bramhs, Klok van Arnemuiden, Mijn groot geluk met zang van Annie Leering. Het jongste lid, de twaalfjarige W. Moerbeek verraste de zaal door als solist Vrolijke Klanken ten beste te geven. Een stormachtig applaus en bloemen besloten het muzikale gedeelte. En toen leidde de zwijgende Chinees Dr Arts de aanwezigen het toverland binnen. Onder ademloze stilte volgde de zaal de manipulatie van deze magiër. Het was alles mysterie en nog eens mysterie. Het verdere gedeelte van deze feestavond, die in alle opzichten geslaagd mag heten, werd onder gezellige kout en nog een dansje doorgebracht. De Stevonisten- Band gaf z'n zeer gewaardeerde muzikale medewerking. NATIONALE WEDSTRIJDEN hardrijden voor amateurs De Berger IJssportvereniging hield Dinsdag nationale wedstrij den hardrijden voor amateurs op afstanden 500, 1500 en 3000 m. Er verschenen 20 deelnemers aan de start. Door de ijzelafzetting was de baan zwaar. Bijzondere tijden werden dan ook niet ge noteerd, ofschoon de tijden, waarin Breed uit A'dam en Roozendaal uit Warmenhuizen de 500 meter reden, n.l. resp. 52,6 en 53,8 sec., zeker niet slecht zijn te noemen. Er werd over 't algemeen goed gereden. Bijzonder spannend was de kamp op de 3000 meter tussen Breed en Hopman. Helaas was het weer niet erg aanlokkelijk, zodat er weinig publiek kwam genieten van de wedstrijden. De uitslagen waren als volgt: 500 meter: J. Breed, A dam 52,6 sec. M. Roozendaal, Warmen huizen 53,8. R. J. Scholtemeyer, Leiden 55,4. 1500 meter: J. Breed, A'dam 3 min. 3,4 sec. S. Hopman, Egmond a.d. Hoef 3 min. 4,7 sec. M. Roozendaal, Warmenhuizen 3 min. 6 sec. 3000 meter: S. Hopman, Egmond а.d. Hoef 6 min. 17 sec. J. Breed, A'dam, 6 min. 30,2 sec. B. Por- sius, A'dam 6 min 32,2 sec. Totaal Klassement: 1. J. Breed, A'dam. 2. B. Porsius, A'dam. 3. D. Kaal, Zaandam. BELLO DEED RARE SPRONGEN Van het op Dondermorgen om б.41 uit Bergen vertrokken tram metje reed bij het inrijden van het automatische wissel op het kruispunt Koedijk, de locomotief uit de rails. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. De reizigers vervolgden hun reis per bus. De tram van 6.49 werd te Bergen opgehoudende reizigers werden onmiddellijk per Naco-bus vervoerd, zodat de ontsporing voor hen geen vertraging veroor zaakte. 's Middags om ongeveer twee uur was de baan weer vrij. BUSDIENST NAAR DE TREIN VAN 6.10 UUR UIT ALKMAAR Men verzocht ons het volgen de onder de aandacht van onge lezers(essen) te brengen. Enige tijd geleden is in ons blad een oproep geplaatst voor opgaven van personen, die zeer gebaat zouden zijn, als er een bus ging rijden op de trein van 's morgens 6.10 uur. Slechts de helft van het beno digde aantal heeft zich opgegeven. Alsnog bestaat daartoe gelegen heid. Men denke vooral niet: „als de bus rijdt, ga ik ook wel mee", daar deze busverbinding er dan niet komt. Geeft U daarom zo spoedig mogelijk op, ook zij die er slechts enkele malen per week gebruik van moeten maken. Men behoeft dan niet meer door weer en wind naar Alkmaar te fietsen, terwijl in 't seizoen ook vele gasten met deze verbinding zijn gebaat. Geeft U daarom zo spoedig mogelijk op bij Chr. Snijders, Jan Oldenburglaan 11, Bergen, het brengt in 't geheel geen ver plichtingen mee. SCHOORL DE GLADDE WEGEN Buitengewone weersomstandig heden veroorzaakten Dinsdag middag en -avond zeer gladde wegen. Zover ons bekend is, zijn er geen ernstige ongelukken ge beurd, al zullen velen in onzachte aanraking met de straatstenen zijn gekomen. Voetgangers en wiel rijders konden zich slechts met de grootste moeite staande hou den, terwijl de bussen en auto's moeizaam vooruitkropen. In Ber gen is de gehele avond door zand gestrooid, zelfs tot en in Alkmaar, zodat de busdienst Bergen-Alk- maar v.v. gehandhaafd kon blijven. De dienst Bergen-Schoorl-Cam- perduin moest echter 's avonds 7 uur geheel worden gestaakt. In Schoorl was slechts éénmaal zand- gestrooid, wat ónder de neer vallende ijzei weer spoedig be dolven werd, terwijl van Catrijp tot Camperduin in 't geheel geen zand was aangebracht. Woensdagmorgen zijn de Bus diensten weer normaal hervat, hoewel de wegen op sommige plaatsen nog zeer glad waren. Wedstrijden voor kinderen op de ijsbaan Maandag 30 Januari hield de Schoorlse IJsclub wedstrijden voor schoolkinderen. Ruim een honderd tal kinderen deed aan deze wed strijden mee. De uitslag was als volgt: Meisjes 6-7 en 8 jaar: le pr. Miep Luttikhuizen 2e pr. Annie v.d. Ploeg 3e pr. Ria Bijl Meisjes 9 en 10 jaar: le pr. Ans Kuiper 2e pr. Corrie Hoogvorst 3e pr. Gurie de Boorder Meisjes 11-12 en 13 jaar: le pr. Ali Louter 2e pr. Trien Koopman 3e pr. Marri Kramer Jongens 6-7 en 8 jaar: le pr. Eddi Schellings 2e pr. Giel v.d. Garde 3e pr. Adri Roos Jongens 9 en 10 jaar: le pr. Jacob v. Teulingen 2e pr. Wim Weyland 3e pr. Jan Smak Jongens 11-12 en 13 jaar: le pr. Henk Snip 2e pr. Henk Praat 3e pr. Siem Damiaans Schoorlse Bridge Club Uitslag van de op 31 Jan. ge houden wedstrijd. VisserNieuwland 42,5 Dames v. WijkHofF 40 HaasbroekAalders 39,5 Half Jr.v. Twuyver 38 BekkerBeeldman 37,5 Mw v.d. Linde—Pinxter 33 Dames Bouman.Aalders 33 Jonker-Half Sr. 31,5 v.d. LelieKlik 28 N. V. De afd. Schoorl van de Blauwe N.V. hield Woensdag 25 Jan. een h.h. verg. ten huize van de fam. Voorthuysen. Opkomst goed. Er werd besloten om op 25 Febr. de Citex een filmavond voor de ver. te laten verzorgen met de film „Mens durf te leven". Op 11 12 Maart is er een weekend van de N.V. in de Schoorlse Jeugdherberg. EGMOND AAN ZEE RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergaderde Maandagavond onder voorzitter schap van burgemeester Niele. De heren Snoeks en Genet (beiden K.V.P.) waren afwezig. De voorzitter hield een nieuw jaarsrede, waarin hij memoreerde, dat de bevolking der gemeente vermeerderde van 3211 tot 3331. Openbare werken Aan bouwwerken en wegen kwam in 1949 voor een bedrag van 11/2 millioen gereed, terwijl op het einde van het jaar nog voor f 660.000,— in aanbouw was. Er kwamen 37 woonhuizen gereed, 1 vacantiekolonie, 1 va- cantie-oord, 1 café, 1 timmermans werkplaats, een metaalwarenfa- briek, een zusterhuis en een sport gebouw. In aanbouw kwamen 9 woningen, 5 winkels, 1 café, een schoenmakerswerkplaats, 'n schil derswerkplaats, en een vergader zaal. Voorts werd begonnen met aanleg der riolering, terwijl het bouwterrein rond het Pompplein bouwrijp gemaakt werd, inclusief riolering. Sociale Zaken Het aantal werklozen, dat eind 1949 overbruggingsuitkering ge noot bedroeg 41. Nog 9 oorlogs slachtoffers werden in 1949 onder steund. Aan 75 gezinnen kon een huisvestigingsvergunnig worden verleend. Het aantal personen, dat een uitkering ontvangt inge volge de noodwet-ouderdoms voorziening, vermeerderde van 419 tot 463. V reemdelingenverkeer Volgens de gegevens der V. V. V. waren er in Juni 2787 badgasten, in Juli 6392 en in Augustus 7956. Het aantal vreemdelingen, dat op de drukste dagen Egmond bezocht, wordt geschat op 16000 per dag. De voorz. memoreerde verder nog de gunstige toestand van de 3 gemeentebedrijven, de gasfa briek, de waterleiding en het electr. bedrijf en de benoeming van een sociaal werkster, die vruchtdragende arbeid verrichtte. Tenslotte memoreerde hij de uit breiding van het aantal raads leden van 7 tot 11. Hij dankte dezen voor hetgeen zij in het afgelopen jaar hadden gedaan, zo ook de secretaris en het ge meente-personeel voor de ont plooide activiteit, in het belang der gemeente. Met de beste wen sen voor 1950 besloot de voor zitter zijn nieuwjaarsrede. Begroting voor 1950 Op verzoek van de voorzitter bracht de heer Joh. Koeman, als rapporteur der begrotingscom missie rapport uit. De commissie kon zich met de algemene opzet der begroting verenigen. Voor gesteld werd alsnog voor ver betering van de huisnummering, te beginnen in de Voorstraat, f 500,uit te trekken. Voorts f 300,te ramen voor aanschaf fing van reddingsmiddelen op het strand, daar het niet aangaat, dat de Egmondzeeër Reddings brigade dit geheel uit eigen middelen, alleen moet doen. De commissie achtte het bestaan van een klassenstelsel voor de begraaf plaats uit de tijd en nodigde B. en W. uit een nieuwe verorde ning op de begrafenisrechten te ontwerpen, waarin het klassen- stelsel niet meer voorkomt. Ten slotte stelde de commissie voor een extra-recht te heffen van de kampeerders op het gemeente- strand, die hun tenten in bewa ring geven in de gemeentelijke bergplaats en alsnog f 240, subsidie te verlenen aan de gym nastiekvereniging Achilles en f 60,— aan de Toneelvereniging „De Flierefluiters", welke beide verenigingen dit subsidie aan vroegen na de aanbieding der begroting. Z. h. st. besloot de raad de begroting aan te nemen, zoals door de commissie was voorge steld. De begroting sluit in ont vangst en uitgaaf op de gewone dienst met f 735.194,38 en op de kapitaaldienstmet f2.213.000,— In verband met de begroting werd het bedrag per leerling van het openbaar lager onderwijs, waarnaar de bijz. scholen uitbe taald worden, op f 22,62 vast gesteld. Rekening 1948 De gemeente-rekening over 1948 werd vastgesteld, sluitend UeehSted DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs f 10 ct. per m,m. met een minimum van f 1,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1