ft 99 „Bergen is geen dorp, Bergen is geen stad (Tussen secuet en tafellaken H. W. J. M. Poot 25 jaar arts te Bergen VRIJDAG 24 FEBRUARI 1950 27e JAARGANG No. 8 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De Raad kwam Woensdag 15 Februari voor de eerste maal in 1950 in openbare zitting bijeen. Afwezig was de heer Maasen. Burgemeester Dr Huygens be gon met een terugblik te werpen op het jaar 1949, dat in zekere zin een voorbereiding is geweest van wat er in 1950 staat te ge beuren. Een van de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst noemde de voorzitter het probleem van de ruimtelijke orde. Bergen moet zijn landelijk karak ter behoudenBergen is geen dorp, Bergen is geen stad, Bergen is Bergen en moet dat blijven. Het aantal inwoners moet aan een limiet gebonden worden, slechts een beperkte groei moet mogelijk zijn. Het verkeersvraag- stuk zal ook onder ogen moeten worden gezien. Burgemeester Huygens sprak de hoop uit, dat Bergen aan Zee spoedig weer een fleurig en wel verzorgd beeld zou geven. Een overzicht van '49 gevende wees de voorzitter er op, dat er heel wat gebouwd is, heel wat bouwactiviteit is betoond. Het huisvestingsvraagstuk blijkt nog moeilijk, 80 gezinnen waren aan woongelegenheid geholpen, maar op de wachtlijst stonden nog 136 gevallen. Vermoedelijk zijn er nog heel wat clandestiene inwoners bij de controle zullen ze wel wor den opgespoord. Vermoedelijk zijn er nog 441 woningen nodig. Het bevolkingscijfer nam ge- statig toe. De sociale zorg stond, naar sprekers mening, op hoog peil in Bergen. De gezondheidstoestand kon gunstig genoemd worden, het culturele leven bloeide. Wat het onderwijs betreft, memoreerde de burgemeester, dat op de 8650 zielen (2000 gezinnen), onderwijs werd gegeven aan 2067 leerlingen. Aan de bouw van een tweede Openbare School wordt gedacht. Na hulde te hebben gebracht aan ambtenaren en gemeente- personeel voor betoonde toewij ding, vervolgde Dr Huygens zijn rede met een persoonlijk woord tot de raadsleden en met 't uit spreken van de wens, dat 1950 zich zal kenmerken door dezelfde opbouwende samenwerking, om dan te besluiten met een heilwens op ons Vorstenhuis. Standplaatsen Een zestal ingekomen stukken werd voor kennisgeving aange nomen en nadat verder enige administratieve besluiten waren genomen, volgde een voorstel van B. en W. tot het heffen van een recht voor het innemen van stand plaatsen door neringdoenden. Hiervoor was op de publieke tribune nogal wat belangstelling. Voor het innemen van een standplaats met kraam, kiosk of wagen werd voorgesteld te heffen f 40,per jaar per M", f 4, per maand per M2 en f 2,— per dag per M2 en voor het innemen van een standplaats op het ker misterrein, voorzover een derge lijke plaats buiten de openbare verpachting was toegewezen, f 8,- per dag per M2. De heer Brak vond het geen gelukkig voorstelhij achtte de prijs voor een plaatsje aan de buitenkant van het dorp te hoog tegenover het Centrum. De heer Broersma zei het hiermee in hoofd zaak eens te zijn en daarnaast merkte hij op, dat waar grote zaken op eigen terrein vrij uit gaan, de kleintjes weer het zwaarst belast werden. De voorzitter verzekerde, dat het niet de bedoeling was ge weest de staangelden op te voeren. De heer Ellis vroeg of roule ring niet mogelijk was, maar Dr Hemelrijk wenste oude rechten gehandhaafd te zien. Tenslotte werd besloten grote soepelheid te betrachten en werd als minumum staangeld per jaar f 150,en per maand f 25, vastgesteld. Kleuterscholen Ter voorkoming, dat kleuter scholen met een door een te ge ring aantal leerlingen onecono mische exploitatie, aanspraak zul len maken op gemeentesubsidie, stelden B. en W. voor om als eis te stellen, dat de scholen tenminste 25 leerlingen moeten hebben om voor subsidie in aan merking te kunnen komen, met uitzondering van de kleuterschool te Bergen aan Zee. De heer Ellis had bezwaren, was tegen het stellen van een minimumeis en wilde elk geval afzonderlijk beoordelen. De heer Swaag zei het voorstel te kunnen aanvaarden in afwachting van de Rijksregeling. Met het oog op gevaar van splitsing achtte hij het stellen van een minimum-eis wel gewenst. Tenslotte werd het voorstel aanvaard. St. Adelbertusschool De Raad ging vervolgens ac- coord met de voorstellen van B. en W. om ten behoeve van de Sint Adelbertusschool mede te werken tot verbouwing en het aanschaffen van leer- en hulp middelen. Uitkering ineens De Raad aanvaardde het voor stel van B. en W. om over het eerste kwartaal van 1950 aan daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel een uitkering ineens toe te kennen, bedragende 15 °/o voor belanghebbende ge boren voor 2 Januari '27, 10 °/0 voor belanghebbenden geboren na 1 Jan. '27 doch voor 2 Jan. '28 en 5 °/0 voor de rest. De heer Swaag meende, dat dit nu maar eens de laatste loon- ronde moest zijn. Raadhuis Het in de vorige vergadering teruggenomen voorstel tot ver bouwing van het raadhuis, kwam nu gewijzigd aan de orde. Alles wat niet beslist noodzakelijk werd geacht, was nu weggelaten. De Raad kon zich met 't nieuwe voorstel verenigen. Gemeentewoningen Na een uitvoerige toelichting door Wethouder Den Das werd ver volgens besloten tot verbetering van de electrische installaties in de 16 gemeentewoningen aan de Kogendijk en het aanbrengen van waterclosets. Gemeenterekening Bij het volgende punt „vast stelling van de Gemeenterekening enz. over 1947" werd een nadere toelichting gevraagd over de turf- aankoop in '46 en '47, die voor de Gemeente een verlies had op geleverd. De heer Ellis vond de hele affaire, door Dr Hemelrijk lachend gequalificeerd als klein financieel schandaaltje, onbevredigend. De Burgemeester zegde een uitvoerig rapport toe. Huurcontract Het voorstel om in het huur contract met de Chr. kleuterschool de bepaling op te nemen, dat aan de school in rekening kunnen worden gebracht de f 700,die voor verschillende voorzieningen in de barak zijn besteed, indien de school de barak verlaat op een tijdstip, waarop het bedrag nog niet is afgeschreven, bracht Mr Sluis in't geweer. Hij protes teerde tegen dit voorstelde barak was, inclusief de voorzieningen, verhuurd voor f 1050,—, zodat het bestuur niet verplicht was de nu gestelde voorwaarden te aan vaarden. De heer Driessen memoreerde, dat indertijd was besloten de huur voor een jaar vast te stellen en dan te overwegen of verlaging mogelijk was. De nu gestelde voorwaarden betekenden geen verlichting, maar een verzwaring van de lasten. B. en W. namen het voorstel terug. Bij de rondvraag informeerde de heer Broersma nog naar de verlichting en vroeg de heer Brak hoe het stond met de herziening van de vergunningen en drong Dr Hemelrijk op spoed aan. RECTIFICATIE In de trekkingslijst van de loterij ten behoeve van de Kleuterschool „Parnassia" te Bergen aan Zee, welke lijst in het nummer van vorige week stond, is een fout geslopen en wel: no. 1317 boek; dit moet zijn: 1317 doos bonbons. De meeste prijzen zijn nog niet afgehaald. U kunt deze alsnog afhalen bij Mevr. Grondsma- Blauw, te Bergen aan Zee, bij De Haan's Boekhandel, Bergen of bij Boekhandel K. ter Burg te Alkmaar. Algem. Onderlinge Begrafenis vereniging „BERGEN" Nadat de voorzitter, de heer C. Groot, de op Zaterdagavond in café Nieuwendijk gehouden jaarvergadering met 'n kort woord had geopend, kreeg de heer Leering, secr.-adm. gelegenheid voor het lezen der notulen en het uitbrengen van zijn jaarverslag. Het ledental was in '49 gestegen tot 1424. Financiëel was het af gelopen jaar geen gunstig jaar geweest voor de vereniging. Over leden waren 13 volwassenen en 3 kinderen beneden de 10 jaar. Uit het verslag van de penning meester, de heer Smit, bleek, dat het totaal bezit in de loop van het jaar was gedaald van f5010,80 totf4959,36, eenachter uitgang dus van f 51,44. Nadat de controle-commissie rapport had uitgebracht, werd de penning meester onder dankzegging voor zijn accuraat beheer gedéchargeerd. Bij de bestuursverkiezing werd het aan de beurt van aftreden zijnde lid, de heer J. Nederveen met zo goed als algemene stemmen herkozen. De heer Nederveen, die reeds 22 jaren deel van het bestuur uitmaakt, aanvaardde op nieuw zijn benoeming. Tot lid van de financiële com missie voor 1950 werden benoemd de heren Baljeu en S. v. Wonderen. Bij loting onder de aanwezigen werden vrijgesteld van een half jaar contributie de heren W. Vrasdonk en C. Groot. Met het voorstel van het be stuur om de leden bij overlijden vrij van een der ziekeninrichtingen te Alkmaar of Heilo te halen, ging de vergadering accoord. De heer J. M. Thomas stelde de vraag, wanneer is iemand lid En toen van achter de bestuurs tafel was geantwoord, dat een kind van een lid vanaf de ge boorte lid was, kwam hij met de vraag, waarom dan een kind niet vrij van een der inrichtingen werd gehaald. Met het antwoord, dat zulks nooit de gewoonte was ge weest, was men er niet. Na enige discussie hielp de heer Ellis de mensen uit de droom: op 10- jarige leeftijd wordt men inge schreven als lid, waarvoor 50 cent wordt berekend. Bij de aanstaande nieuwe voorstellen tot versterking van de kasmiddelen zal worden overwogen of het wenselijk is, ook op de kinderen de regeling van toepassing te stellen. Bij de rondvraag merkte de heer Baljeu op, dat hij voorstel len van het bestuur tot contri butieverhoging had verwacht. De heer Ellis, bestuurslid, zei het te waarderen dat uit de vergadering een stem opging voor verhoging van contributie. Ook hij achtte versterking van de kasmiddelen gewenst, hetzij door contributie verhoging hetzij door heffing van een hoofdelijke omslag. De finan ciën waren het afgelopen jaar met een f 300,teruggelopen, dit kon niet zo doorgaan, want de reserve moest gelijke tred houden met de toename van het aantal leden. Het bestuur zal met nieuwe voorstellen komen. De heer Boors- ma zou gaarne zien, dat het bestuur zich tot het gemeentebestuur wendde met het verzoek de op rijlaan naar de begraafplaats te verbreden door het niet verharde gedeelte ook te bestraten. Tenslotte wees de heer Boorsma er nog op, dat de toename van het ledental niet in goede ver houding staat tot de stijging van het zielental in de gemeente en meende dat een goede propaganda hierin verbetering zou kunnen brengen. ZONDAGSDIENST ARTSEN 1 Maart zal het 25 jaren ge leden zijn, dat dokter Poot zich te Bergen vestigde als arts. Geboren 19 Maart 1900 te Amsterdam, ging hij, na het Igna tius-college aldaar te hebben afgelopen, medicijnen studeren. Na volbrachte studie kwam hij 1 Maart 1925 naar Bergen. Woensdag a.s. zal hij hier 25 jaren zijn zegenrijk werk hebben verricht. Nauwelijks een half jaar te Bergen werd hij arts aan het Pensionaat en weer een jaar later gemeentearts. Hij was een der oprichters van het Wit-Gele Kruis en medisch adviseur van de R.K. Ver. voor Kindervacantie- en Herstellingsoorden te Egmond aan Zee. Dokter Poot was geen naar buiten op de voorgrond tredende figuur, (al vonden de bezetters het in 1943 dan ook gewenst hem een poosje op te bergen en wat te kortwieken) maar ging geheel in zijn beroep op en ver wierf het vertrouwen en de ge negenheid van talloos velen. 1 Maart a.s. zal Bergen op on dubbelzinnige wijze getuigen van zijn liefde en dankbaarheid en zal dokter Poot het middelpunt zijn van een te zijner ere feestvierende gemeente. Reeds is een uitgebreid huldigingscomité gevormd met burgemeester Dr. W. Huygens als voorzitter van het ere-comité en de heer J. H. M. de Sonna- ville als voorzitter van het werk comité. Al weken lang is men bezig een recept vast te stellen voor de jubilaris. De patiënten zullen Woensdag eens niet hebben te gehoorzamen aan de voor schriften van de dokter, maar die dag wordt dokter Poot zelf patiënt. Het recept is: 8.55 u. vertrek van jubilaris en familie vanaf het woonhuis naar de Rooms Kath- Kerk, voorafgegaan door leer. lingen der kleuterscholen; 9 uur Plechtige H. Mis opgedragen door de Zeer Eerw Heer Pastoor met assistentie, waarbij het koor zal zingen „Veni Creator" van Beitjes, „de H. Mis van Perosi" en „Ju bilate" van Kroon. Het orgel zal worden bespeeld door de Wel- eerw. Heer Th. Wanna, Kapelaan te Bergen. 1 uur; Huldiging in de St. Joseph- stichting. 3 uur: Officiële receptie in het Patronaatsgebouw St. Jan, waarin o.m. het gemeenschappelijk cadeau van alle Bergenaren zal worden aangeboden door burgemeester Dr. Huygens, verschillende offi ciële personen een toespraak zullen houden en een koor van kinderen van alle lagere scholen in de gemeente onder leiding van de heer G. Stockmann zich zullen laten horen. Van half vijf tot kwart voor zes zal er daarna nog gelegenheid zijn voor alle ingezetenen om de jubilaris de hand te drukken. Zo zal de dokter worden geëerd op zijn jubileumdag, de man, die zo n bijzondere plaats in desamen- leving inneemt, die aan het begin van ons leven staat en vaak ook aan het einde en tot wie we ons daartussen wenden om leniging van onze lichamelijke en vaak ook geestelijke noden. AANBESTEDING Door Burgemeester en Wet houders van Bergen werd Vrij dagmorgen in het Raadhuis in het openbaar aanbesteed het rui men van puin van een aantal gesloopte panden en bunkers te Bergen aan Zee (deel A), het maken van gedeeltelijk gefun deerde klinkerweg met trottoir en de aanleg van een wandelpad met strandafgang en bijkomende werken (deel B), behorende tot het wederopbouwplan van Bergen aan Zee. Ingeleverd waren 12 biljetten voor deze derde etappe van het wederopbouwplan Bergen aan Zee C. J. Bosland, Assendelft, deel A f 13399,— deel B f 28900,— totale som f 42299,Eenheids prijs f 3,50. A.leClerq. Castricum,Af4900, B f 29960,—, T f 34860,— Eenh., f 4,50. Daalder, Alkmaar, A f 12780, B f 28600, T f 41380,—, Eenh. f 4,30. A. Groot Zoon, Castricum A f 7994,—, B f 33377,—, T f 41371,—, Eenh. f 6, Huiberts Punt, Alkmaar A f 8500,—, B f 28398,—, Totaal f 36898,—. Eenh. f 6,50. G. Huizebosch, Bloemendaal, A f 9900,—, B f 32000,—, Totaal f 41900,-, Eenh. f 6,- N. V. Kennemerland, Heilo, A f 8862,—, B f 25955,—, Totaal f 34817,—, Eenh. f 3,50. J. Kuipers, Zürich (Harlingen) A f 10200,-, B f 36800,-, To taal f 47000,-, Eenh. f 6.-. Gebr. Min, Bergen, A f 12000, B f 27180, Totaal f39180,—, Eenh. f 3,75. de Moei Hermes, Alkmaar, A f 12535,—, B f 24650, Totaal f 37185,-, Eenh. f 4,90. N. V. Nelis, Haarlem, A f 6890, B f32949, Totaal f 39839,—, Eenh. f 5,50. Th. Polman, Heilo, A f 14197, B f 25466,—, Totaal f 39663, Eenh. f 8,50, Laagste inschrijver was N. V. Kennemerland te Heilo met totaal f 34817,—, tweede was met een gering verschil A. Ie Clerq te Castricum met f 34860,en hoogste was J. Kuipers uit Zürich met f 47000,. De gunning werd aangehouden. GESLAAGD Bij de dezer dagen in Haarlem gehouden examens voor Costu- mière, slaagde onze plaatsgenote Mej. M. M. T. Pielaet. BERGEN-TEXEL A.s. Zondag staat er voor B.S.V. wederom een belangrijke wedstrijd op het programma. Dan krijgen zij bezoek van Texel, ook een der leidende ploegen in 4 A. Op het eiland werd het destijds een 4—0 nederlaag voor de Rood- hemden en met belangstelling wordt thans de return-match te- gemoetgezien. Aan de hand van onderstaande ranglijst der leidende ploegen in 4 A wordt mede de belangrijkheid van deze wedstrijd aangetoond. Watervogels 15 gesp. 22 punten Texel 14 „20 B.K.C. 15 „20 Bergen 15 20 Grashoppers 12 18 Zondagavond zullen we weten of B.S.V. nog een woordje blijft meespreken in de strijd om de titel, of dat zij door Texel zijn teruggewezen. SCHOORL TUINBOUWVERENIGING „SCHOORL" Voor het eerst in 43 jaren van haar bestaan hield de tuinbouw- vereniging „Schoorl" haar jaar vergadering zonder haar oude voorzitter R. Wognum. 43 Jaren had hij de leiding gehad, aldus de heer W. Sevenhuysen in zijn rede, waarin hij de overleden voorzitter herdacht. Begonnen als tuinder in de tijd toen elk voor zichzelf zorgde, zag hij al gauw, dat dit niet de juiste weg was. Toen zijn pogingen om te Schoorl een veilinkje op te richten, niet het gehoopte resultaat had den, wendde hij zijn blikken naar Alkmaar en de Schoorlse tuinders ondervonden dat samenwerking beter was dan elk voor zich. Zijn hele leven had R. Wognum zijn aandacht gewijd aan de afzet van de producten en aangedrongen op eerste klas producten. Laten we deze pionier in dankbaarheid herdenken, aldus besloot de heer SevenhuijSen. De heer Jb. Akkerman zou deze avond de voorzittershamer hanteren en riep de clementie van de vergadering in. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer J. Mooy stippen wij het volgende aan. De vereniging telt thans 81 leden. In 1949 waren er twee overleden n.l. de heren R. Wog num en G. Zoon. Het afgelopen jaar was vóór de één een goed jaar, voor een ander middelmatig, voor een derde slecht. De droge zomer speelde een belangrijke rol en verder de exportregelingzo waren de gren zen open en zo weer potdicht. De vereniging had in 1949 een omzet van f 10.000. Groenten en fruit werden door iedere tuin der apart geveild. Wat de voor teelt onder glas betreft: spinazie matig, stooksla duur, bloemkool behoorlijk in prijs, dank zij de export. Glassla en snijbonen, alsmede komkommers waren goed in prijs, de tomatenteelt was nog lonend. Over de koudegrondbonen kon men tevreden zijn, over witlof maar matig, maar de schorseneren brachten een ongekend hoge prijs op. Rode bessen brachten een goe de prijs op, zwarte bessen als vorige jaren. Van het andere fruit vielen de uitkomsten tegen. Glasaardbeien bleken een goede teelt, de koudegrond-aardbeien waren goed in prijs, maar de teelt was erg wisselvallig. Al met al gaf 1949 voor deze streek een behoorlijk bestaan, concludeerde de verslaggever. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met een totaal van f 11848,81 en een voordelig saldo van f 40,56. Nadat de financiële commissie had gerapporteerd, dat zij alle bescheiden in de beste orde had bevonden werd de heer Seven- huysen gedéchargeerd onder dank zegging voor zijn accuraat beheer. Tot voorzitter werd met zo goed als algemene stemmen ver kozen de heer Jb. Akkerman. In de vier vacatures in het be stuur ontstaan door de periodieke aftreding van de heren W. Seven- huysen en M. de Zeeuw, het bedanken van de heer Wildeboer en het tot voorzitter kiezen van de heer Akkerman, werd voorzien door de verkiezing van de heren W. Sevenhuysen, M. de Zeeuw, J. Blom en Hazebelt. Allen aan vaardden hun benoeming. Bij de verloting waren de heren K. Stam, P. de Graaf en C. de Klerk de gelukkigen. Waagmeester en vrachtrijder, die beiden tot volle tevredenheid zich van hun taak hadden ge kweten, werden gehandhaafd. Voor de teelt van O. I. Kers waren voldoende liefhebbers en ook werd heel wat schorseneren- zaad besteld. Voor het keuren van de O. I. Kers werden aangewezen de heren Wildeboer en C. de Klerk. Tot candidaat voor de vacante plaats van commissaris bij de Export veiling wees de vergadering de heer J. Blom aan. DE PLATTELANDSVROUWEN EN DE WICHELROEDE De belangstelling voor de wichelroede is ondanks vele ver dachtmakingen groeiende. Enkelen mogen spreken van onzin, hum bug, boerenbedrog, anderen waar onder wetenschappelijk hoog- staanden, bestuderen het vraag stuk met ernst. De heer Hout uit Weekê&ad DE DUINSTREEK Zondag 26 Februari Dokter POOT, Telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1