99 Hei verkeersprobleem een ingewikkeld vraagstuk Pensionhouders SCHOORL VRIJDAG 10 MAART 1950 27e JAARGANG No 10 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Ëgmond aan Zee» Egmond-Binnen en F.gmond a- d. Hoef Sentationeel A.N.P.-bericht Als bij een donderslag uit hel dere hemel werd Bergen op de stralende Woensdagmorgen op geschrikt door het bericht, dat de directie van de Nederlandse Spoorwegen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat goed keuring had verzocht het perso nenvervoer op de lijn Alkmaar- Bergen aan Zee stop te zetten. Het A.N.P. wist te berichten, dat de tram reeds met ingang van de Zomerdienst (14 Mei) zou worden opgeheven. Op een Woensdagmiddag door Burgemeester Huygens belegde persconferentie bleek dat het thans door het persbureau gelanceerde bericht, oud nieuws isreeds het vorige jaar hadden de N.S. een dergelijk verzoek ingediend, maar de onderhandelingen met verschil lende gemeenten waren blijven slepen. Op dit ogenblik, verzekerde Burgemeester Dr Huygens, is er van opheffing geen sprake. Met de N.S. die getoond heb ben een open oog te hebben voor Bergen's belangen is de afspraak gemaakt, dat er niets zal worden veranderd, zolang Bergen het hele verkeersprobleem niet ernstig heeft bestudeerd en zijn houding heeft bepaald. Het gemeente bestuur maakt spoed met deze studie en laat zich voorlichten door deskundigen op verschillend gebied, als de sociaal econoom Dr v. d. Berg van de Prov. plana- logische dienst, Ir v. d. Ban van de planalogische dienst, Ir Krijn van de Provinciale Waterstaat en anderen. Eventuele wijzigingen, aldus de Burgemeester, moeten aan drie voorwaarden voldoen ze moeten aanvaardbaar zijn voor het dorps- schoon moeten Bergen een maxi mum aan welvaart brengen en moeten een minimum aan kosten eisen. Vele mogelijkheden vragen de aandacht 1. bestaande toestand handhaven. 2. oude uitbreidingsplan, tram door het dorp en weg buitenom. 3. tram opheffen, auto's door 't dorp. 4. weg om de Zuid voor bus sen enz. 5. tram opheffen en autobaan langs de tramweg. De voor- en nadelen zullen nauwkeurig tegen elkaar dienen te worden afgewogen voor het gemeentebestuur zijn houding kan bepalen. Op de vraag of de bussen dezelfde vervoercapaciteiten kun nen bieden, meende de Burge meester bevestigend antwoord te kunnen geven. De Fa Schalkwijk krijgt de concessie en zal in staat gesteld worden tot enorme uit breiding. Ook dient de bus de zelfde faciliteiten te verlenen, als bagage enz. Intussen is de Minister van Verkeer en Waterstaat verzocht geen toestemming tot opheffing te verlenen, vóór het rapport bestudeerd is en gemeente en N. S. tot overeenstemming zijn gekomen. Op het sensationele bericht van Woensdagmorgen zal wel een rectificatie volgen, dan is de lucht weer helder. Ook de V.V.V. heeft aan de directie van de N.S. een telegram gezonden, waarin er op wordt aangedrongen geen beslissingen te nemen zonder dat de belang hebbenden te Bergen zijn gehoord. BERGEN's HARMONIE De nieuwbenoemde dirigent van B. H., de heer Visser is reeds enige weken geleden in functie getreden. Dat hierdoor wel iets veranderd is begrijpt een ieder, die de on vergetelijke heer Pranger, die zo plotseling is heengegaan, hebben gekend. Vooral voor de muziek vereniging was dit verlies zeer groot. Het bestuur stond tevens voor de zeer zware taak een nieuwe dirigent te benoemen. Dat uiteindelijk de keuze op de heer Visser is gevallen, heeft verschillende redenen. Het was immers niet alleen Bergen's Har monie die zijn dirigent verloor, ook Dirkshorn, Winkel, Nrd en Zd Scharwoude zaten met dezelfde moeilijkheden. Al spoedig werd in een gecombineerde bestuurs vergadering het plan gemaakt, zo mogelijk voor al deze vereni gingen één dirigent te vinden, die als 't ware de heer Pranger zou vervangen, zodat het onder ling verband dezer verenigingen zou blijven bestaan. Na verschillende besprekingen was de heer Visser bereid ge vonden dit te aanvaarden. Het was ook voor de heer Visser niet eenvoudig een besluit te nemen, daar hij reeds vijf ver enigingen onder zijn leiding had, en er hiervan vier moest prijs geven. Bergen s Harmonie hoopt echter een goede keus te hebben gedaan, en ziet onder leiding van de nog jonge dirigent, de toekomst met vertrouwen tege moet. Er zijn nog enige instru menten vrij voor serieuze leer lingen die zich hiervoor elke Dinsdag vanaf 5 uur kunnen aanmelden in het verenigingsge bouw van Bergen's Harmonie. Goed geslaagde propaganda-feestavond Vara-vrienden uit Bergen, Schoorl en Koedijk, bezetten Zaterdag op de propaganda- feestavond de zaal van De Rus tende Jager tot het laatste plaatsje. Nadat de voorzitter van de afd. Bergen van de Vara, de heer v. d. Linden, een kort welkomst woord had gesproken, zetten Rinus van Evelingen, conferencier, Aad Wardy, goochelaar, Rika Kerlen, cabaretière en het duo Lea-Freddy hun beste beentje voor om de zaal in een echte feeststemming te brengen, wat hun wonderwel gelukte. De Bario's Rinus v. Eve lingen en Aad Wardy droegen wel het leeuwendeel bij tot het succes. Rika Kerlen verleidde de zaal het ook eens te proberen met haar chansons. Het accorde on-piano duo Lea en Freddy werd luidde toegejuicht. Na de pauze kreeg de voor zitter gelegenheid voor een pro pagandistisch woord. Spreker schetste de groei van de Vara en wees er op, hoe het ledental reeds lang de 200.000 gepasseerd was en zich nog da gelijks vele nieuwelingen aanmel den. Algemene W oningbouw vereniging De in de vorige week te Bergen opgerichte Algemene Woning bouwvereniging kwam Donder dagavond in hotel Spoorzicht bijeen voor het kiezen van een definitief bestuur. Dit werd als volgt samengesteldJ. M. v. d. Swan, voorzitter; E. H. de Hond, Boslaan 5, tel. 2330, secretaris; P. Algra, penningmeester; J. C. v. Zoonen, bouwkundig-technisch adviseur; Th. v. d. Meyden, techn. adviseur; E. P. H. Munk en Mevr. N. de Moor-Brouwer. In een volgende bijeenkomst zullen statuten en huishoudelijk reglement worden vastgesteld, waarna de koninklijke goedkeuring zal worden gevraagd. Weer een SCHOORSTEENBRANDJE Donderdagavond omstreeks 9 uur werd de hulp van de brand weer weer eens ingeroepen voor een schoorsteenbrandje in een perceel aan de Doorntjes. De brandweer kwam weer met het oude recept; „Twee kachels er uit, rookkanaal vegen" en de zaak was weer gezond. CURSUS „Kennismaking met Frankrijk" 6 tot 15 April 1950. In de Paasvacantie organiseert het Volkshogeschoolcentrum „Mé- ridon" in Chevreuse (in Frankrijk) een cursus kennismaking met Frankrijk. Het is de bedoeling om in deze cursus veel excursies te maken naar Parijs, Chartres, Versailles, enz. Bezoeken aan het Louvre en aan de Opéra staan eveneens op het programma. Al deze excur sies worden voorbereid door korte inleidingen, welke door deskundigen gehouden zullen wor den. De gehele cursus zal daar door een prachtige gelegenheid zijn kennis te maken met Frankrijk en zijn culturele leven. Deze cursus is opgezet naar aanleiding van verschillende ver zoeken van leerkrachten om de Paasvacantie op „Méridon" door te brengen. De cursus staat onder leiding van Mej. dra. A. E. Oosterlee, die het Franse land door en door kent. De cursus wordt in het Neder lands gehouden en ook de staf van „Méridon" is Nederlands, zodat het niet noodzakelijk is het Frans volledig te beheersen. Niet temin zal er voldoende gelegen heid zijn Frans te spreken voor hen, die zich hierin willen bekwa men. Bij voldoende deelname zal de reis geheel per bus gemaakt wor den, terwijl deze bus ook voor de excursie in Frankrijk beschik baar is. In dat geval zullen de kosten van de heen- en terugreis inclu sief de vanuit Méridon te maken tochten en excursies de f 75.— niet te boven gaan. De kosten van het verblijf op Méridon bedragen Fr. frs. 550. per dag per persoon, (dag van aankomst en dag van vertrek tel len samen voor één dag) Hierbij zijn alle kosten van voeding, huis vesting en cursuskosten inbegre pen. Voor entrée's enz. moet men rekenen op een extra bedrag van 1000.francs. Zakgeld kan men meenemen naar persoonlijke be hoefte. Er kan echter met een klein bedrag worden volstaan, aangezien alle directe kosten reeds in het cursusgeld zijn inbegrepen. Nauwkeurige opgave omtrent reis gelegenheid enz. krijgt men onge veer 14 dagen voor het begin van de cursus. De reiskosten die nen bij vooruitbetaling gestort te worden op postrekening no. 516656 t.n.v. Volkshogeschool Bergen, Centrum Méridon te Bergen N.H. Fr. frs. kan men bij een devie- zenbank opnemen, mits men het totale voor buitenlandse de viezen beschikbare bedrag van f 400.— dit jaar nog niet heeft opgemaakt. Méridon is een Frans kasteel in de vallei van Chevreuse S. et O. op ongeveer 35 km. afstand van Parijs. Deze Volkshogeschool ligt in een van de mooiste streken van Frankrijk, terwijl de grote cultuurmonumenten van hier uit vrij gemakkelijk te bereiken zijn. Het leven op Méridon is even als op de Nederlandse Volksho gescholen zeer eenvoudig. Men slaapt op kleine slaapzalen (10 a 15 personen) terwijl per dag on geveer een uur medewerking ver zocht wordt bij het verrichten van lichte huishoudelijke bezig heden. BAZAR KLEUTERSCHOOL VOLKSONDERWIJS. De Bazarcommissie heeft in middels kunnen vaststellen tot welk resultaat de op 11 en 12 Februari j.l. gehouden Bazar ten behoeve van de Kleuterschool van Volksonderwijs heeft geleid. Zij verheugt zich te kunnen me dedelen, dat het batig saldo f 821.heeft bedragen, een re sultaat, dat ver uitgaat boven hetgeen de meest optimistische on der de organisatoren had durven verwachten. Dit is te danken aan de zeer vele geheel belangeloze medewerking van allen, die zich het wel en wee van deze nieuwe Kleuterschool aantrekken en daar voor past op deze plaats nog van de zijde van het Bestuur van Volksonderwijs en de Oudercom missie een welgemeend woord van dank. Het is ondoenlijk hier bij in details te treden, daar ieder op zijn wijze en op zijn terrein het uiterste heeft gedaan. Het Bestuur van Volksonderwijs en de Oudercommissie hoopt dan ook, dat allen, die medegewerkt hebben met deze algemene, doch niet minder welgemeende dankbetui ging genoegen willen nemen. Voorts wordt nog medegedeeld, dat nog niet alle prijzen van de loterij zijn afgehaald. Daartoe laten wij hier nog een lijstje volgen 57 groen 1 wandkleed 206 groen 1 raffiamand 219 groen babyjasje 150 groen cigarettenétui 37 groen 1 p. wollen dames schoenen 60 groen 1 fl. Eau de cologne 326 zwart babyschoentjes 237 groen schrijfmap 86 zwart krantenhanger 42 zwart knopendoos 302 zwart vestje 72 groen damestas 118 zwart luxe doos zeep 209 groen pakje pudding 55 zwart vloeidrukker 253 zwart zakdoekentasje 48 groen asbakje 83 groen doos zeep en Eau de cologne 321 zwart das met strekker 62 groen babyschoentjes 134 zwart brievenstander 234 zwart speelkonijn 249 groen stofdoekzak 23 groen kinterwantjes 188 zwart corsage 61 zwart zakdoektasje 233 groen slabbetje 314 zwart Stormnest, van A. van Kampen 22 zwart strikje 166 zwart strikje past op uw saeck 1 Op de onder voorzitterschap van de heer J. de Lange in hotel Kreb gehouden vergadering van de vakgroep Pensions, Rusthuis en Ka mer verhuur-bedrij ven „Peruka' sprak de ter zake kundige direc teur van „Peruka de heer J. B. M. Schregel uit Den Haag, over tal van dringende vraagstukken van het pensionbedrijf. Spreker begon met de perso nele belasting, een zorgenkindje, een couveuse kindje voor velen. Iemand, die b.v. f500 huur betaalt, heeft allicht meer draagkracht dan iemand die f 100 betaalt. Zo'n verteringsbelasting gaat echter niet op voor pensionbedrijven, die ruimte nodig hebben voor hun bedrijf, maar veel minder voor eigen behoefte. De bepaling, dat in zo'n geval de huurwaarde op 2/3 zou worden gesteld, was bij gebrek aan beter te accepteren. Een juistere oplossing zou zijn belasting te heffen naar de huur waarde van het eigen bewoonde gedeelte. Het volgende punt „rust- en werktijden van het personeel" behoefde geen bespreking hier voor bestaan geen bepalingen voor pensionbedrijven zoals voor hotels enz. Het ontwerp huurwet hangt nog in de lucht, aldus spreker. Of de 15 °/o huurprijsverhoging ook de percelen zal treffen, die alreeds 30 °/0 hebben verhoogd volgens de huurprijsbeschikking Spr. meende, dat 15 °/0 op de oude prijs, dat is zonder de ver hoging met 30 °/0. zou worden gelegd en daarboven nog een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage van b.v. 13 °/0, zodat de nieuwe regeling op deze huren niet van invloed zou zijn, tenzij het huis tegen te lage prijs is gehuurd. Vervolgens werd de komende werkeloosheidsverzekering be keken. Het uitkeren van wacht geld en een uitkering bij werke loosheid buiten eigen schuld, zal voor de werkgever weer een aan slag op zijn beurs betekenen. De omzetbelasting en de onder nemingsverklaring aan leveranciers noemde de heer Schregel een puzzle. Een der aanwezigen merkre op, dat met het oog op brood en fruit 50°/o van de omzet vrij is, terwijl de voorzitter er op wees dat van de fooien zelfs 3 pet. moet worden betaald. Nadat de heer Schregel naar aanleiding van enkele vragen som mige punten nog nader had be licht, trad de heer W. J. Brinxma uit Hilversum op als propagandist van de „Peruka Wat staat er te gebeuren als de „Horeca" verdwijnt Organisatie is nodig. De stem van de enkeling is als die des roependen in de woestijn. De „Peruka" is daar om ook de stem van de pensionhouders te doen horen waar dat nodig is om hun belangen te bepleiten. De jaar lijkse contributie voor deze over al in den lande verspreide orga nisatie bedraagt f 10.-, wat, nu voor de „Horeca" niet meer wordt geïnd, voor niemand een bezwaar behoeft te zijn. Het hele pensionbedrijf, aldus deze spreker, staat op de helling. Gestreefd moet worden naar vak verheffing. Advertenties als: „ge vraagd pension, geen beroeps pension" zeggen genoeg. Tegen beunhazerij moet ge waakt worden. Voor het pension bedrijf bestaat nog geen vestigings wet, geen middenstandsdiploma, geen vakdiploma. Gedacht wordt aan invoering van het „behoefte element" zoals dit b.v. bestaat in Zwitserland. In ons land kan ieder pensionhouden en verhuren, wat door velen als een middel wordt aangegrepen om te ontkomen aan verplichte inwoning. Om lid te kunnen worden van "Peruka", moet men zich onder werpen aan ballotageongewenste elementen zijn zo te weren. Het aan de woning van leden prijken de schildje met „Peruka" moet een waarborg zijn, een waarmerk. BERGEN GRASHOPPERS Voor a.s. Zondag staat er voor B.S.V. een interessante ontmoe ting op het programma. Dan spelen ze hun laatste thuiswedstrijd van deze competitie, n.l. tegen Grashoppers, de club welke de beste kansen heeft op de titel. Een overwinning voor de be zoekers brengt deze club op de drempel van het kampioenschap. Het zal een spannende kamp worden en vele bezoekers zullen van dit treffen getuige willen zijn. De wedstrijd wordt gespeeld op het B.S.V.-terrein aan de Kerkedijk en vangt aan n.m. 2.30 u. ZONDAGSDIENST ARTSEN „HULP IN NOOD" „Hulp in Nood" hield haar jaarvergadering onder voorzitter schap van Mr C. A. J. Jochems in café „De Bonte Koe" te Catrijp. De voorzitter wijdde aan de nagedachtenis van de overleden bestuursleden Jan Keete en Piet Duin enige gevoelvolle woorden, die door de aanwezigen staande werden aangehoord. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 4340,97. Het batig saldo bedroeg f 444,20. Nadat de financiële commissie bij monde van de heer D. Groen haar rapport had uitgebracht, werd de heer P. Meyer gedé- chargeerd onder dankbetuiging voor zijn accuraat beheer. Voor 1950 werden tot leden van de kascommissie benoemd de heren Dirk Groen, Jan Bruin en Simon Opdam. Tot afgevaardigden naar de a.s. bondsvergadering te Alkmaar wer den benoemd de heren Jan Blom en Jan Kooyman, en tot plaats vervanger Mr Jochems. Vervolgens kwam aan de orde het bestuursvoorstel tot het in stellen van een zesde klasse, waar bij de leden zich na voorafgaand geneeskundig onderzoek tegen betaling van een premie van f 1.20 per week kunnen verzekeren van een uitkering van f 30,per week. Op de vorige algemene vergadering werd dit voorstel aangehouden en later bij een schriftelijk gehouden referendum afgewezen. Thans ging de ver gadering accoord met het voor stel, voorlopig voor de tijd van drie jaar. De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden, de heren J. Blom en Mr Jochems werden bij acclamatie herkozen, terwijl in de vacature ontstaan door het over lijden van de heer P. Duin, werd voorzien door de verkiezing van de heer S. Opdam. Bij loting onder de aanwezigen werd de heer J. Timmer Jr. drie maanden vrijgesteld van het be talen van contributie. Bij de rondvraag werden o.m. bezwaren ingebracht tegen de drie zogenaamde „wachtdagen". Om practische redenen meende de vergadering hierin geen wijziging te kunnen brengen. NIWIN COLLECTE In de periode van 15 tot en met 18 Maart a.s. zal te Schoorl voer de laatste maal een collecte worden gehouden ten bate van de Niwin. Gaarne wek ik alle ingezetegen op, om met milde hand te geven voor het belangrijke werk, het welk juist nu door de Niwin wordt verricht. Immers, de zich in Indonesië bevindende militairen keren thans weliswaar successievelijk terug, doch de laatste troepen zullen naar verwachting eerst tegen het einde van dit jaar aan de beurt komen. Dit betekent, dat deze mannen kortere of langere tijd op hun inscheping zullen moeten wachten. Het is dus van groot belang alles in het werk te stellen om te voorkomen dat zij die tijd in ledigheid, zonder passende bezigheid en tijdverdrijf, zouden doorbrengen: Teneinde hierin het hare bij te dragen, heeft de Niwin een programma voor de besteding van deze wachttijd opgesteld, waarin het nuttige met het aan gename is gecombineerd. Uiter aard is de uitvoering van dat programma afhankelijk van de beschikking over de nodige geld middelen. De Niwin rekent daarvoor op een bedrag van f 500.000, Ontegenzeggelijk is dit een aanzienlijke som. In aan merking genomen evenwel, dat voor de kerstpakkettenactie telkens plm. f 1.000.000,kon worden ingezameld, moet het bijeenbren gen van de helft van dit bedrag thans alleszins mogelijk worden geacht, mits iedereen die daartoe in de gelegenheid is, ten deze medewerkt. Ik spreek het vertrouwen uit, dat de inwoners van Schoorl hierbij niet ten achter zullen blijven. De Burgemeester van Schoorl, Voorzitter van het plaatselijk Niwin-Comité, Mr C. A. J. JOCHEMS SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag wedstrijd 7 Maart j.l. Groep A. Pinxter-Diderich 58.33 Bekker-Beeldman 55.95 Fam. Repko 51.79 Mevr. Arpeau-v. Twuy ver 50.60 Half-Jonker 50.60 Klik-v. d. Lelie 49.40 Haasbroek-Aalders 44.64 Fam. Jochems 38.69 Groep B. Mosch-Beukers 69.79 Jes-Half Jr. 58.33 Dames v. Wijk-Hoff 57.29 Dames Pinxter-v. d. Linde 47.92 Fam. Kuyper 39.59 Mevr. de Wilde-v. Wijk 38.54 Mevr. Bouman-Visser 38.54 DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan s Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. Zondag 12 Maart Dokter VAN GELDER, Telefoon 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1