99 RUMOER OM BELLO Spoedvergadering „DER TOD JESU". FILMHIEUWS. SCHOORL TE SCHOORL EN TE GROET GEREEDGEKOMEN. EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 24 MAART 1950 27c JAARGANG No. 12 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond ad. Hoef van de Gemeenteraad .Maandagavond werd onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. Huygens een spoedvergade ring van de Raad gehouden in verband met de alarmerende be richten over mogelijke opheffing van de tram Alkmaar—Bergen aan Zee. Er was van de zijde van het publiek grote belang stelling voor deze bijeenkomst. De voorzitter wees er in zijn openingswoord op, dat de wijze, waarop deze vergadering was bijeengeroepen, B. en W. niet kon bekoren en zette uiteen, dat er z.i. geen enkele reden was om alarm te blazen en dat hij dis cussie over de tram thans pre matuur en onvruchtbaar achtte. Dr. Hemelrijk was van een andere mening: hier was gevaar bij talmen, periculum in mora er diende onmiddellijk actie te worden gevoerd voor behoud van de tram. Andere fracties dachten er an ders over, betoogden dat een serieus onderzoek aan het voeren van zo'n actie moest voorafgaan. Na een urenlang debat, waarbij meermalen harde woorden vielen, werden twee moties ingediend n.l. één van de P. v.d. A., lui dende De Raad der gemeente Bergen (Nh.), in spoedvergadering bijeen op 20 Maart 1950, verklaart, dat eventuele opheffing van de tramverbinding met Alkmaar en Bergen aan Zee een ramp zou betekenen voor Bergen als sei zoenplaats, daar die opheffing de gemeente voor een verkeers probleem zou stellen, dat slechts met zeer grote geldelijke offers, met grove schending van het natuurschoon en met een funeste verslechtering van de verbindin gen zou zijn op te lossen dringt er daarom met klem op aan bij de directie der Spoor wegen en de minister om in overleg en samenwerking met het gemeentebestuur de handha ving en t.z.t. de modernisering van deze lijn te verzekeren en besluit deze motie ter kennis te brengen van de directie der Nederlandse Spoorwegen, de mi nister en de leden van de Staten- Generaal. en een tweede motie van de K.V.P., Middenblok en V.V.D., C.P.N, en Chr., die luidde als volgt De Raad der gemeente Bergen (Nh.), in vergadering bijeen op 20 Maart 1950: Gezien het schrijven van B. en W. aan de Raad d.d. 17 Mei 1949 betreffende de tramlijn Alk maarBergen aan Zee: Gehoord de discussies; Spreekt als zijn oordeel uit; dat de tramlijn Alkmaar—Ber gen aan Zee in ieder geval niet behoort te worden opgeheven, voordat de sociografische en pla nologische onderzoekingen, die in opdracht van het Gemeentebestuur worden verricht, zijn voltooid dat deze onderzoekingen voor de Raad onmisbaar zijn om een definitief oordeel te kunnen vor men over het al of niet voort bestaan van de tram; dat, nadat het resultaat van deze onderzoekingen bekend zal zijn gemaakt, de Raad in de ge legenheid behoort te worden gesteld de belangen der Gemeente Bergen (Nh.) bij de Minister van Verkeer en Waterstaat te be pleiten dat de Raad als zijn oordeel uitspreekt, dat de Minister met alle dan aan te voeren argumen ten ernstig rekening behoort te houden dat, indien te zijner tijd toch tot opheffing van de tram be sloten mocht worden, deze op heffing eerst zal mogen geschie den, nadat een, de Gemeente Bergen (Nh.) volkomen bevre digende andere oplossing zal zijn verkregen Draagt B. en W. hierbij op deze motie ter kennis te brengen van de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Directie der Ne derlandse Spoorwegen, Gedepu teerde Staten van Noordholland en de leden der Staten-Generaal. De eerste motie werd met 10 tegen 3 stemmen verworpen, de tweede met algem. stemmen aan genomen. De bewogen vergadering werd besloten met voorstellen tot het doen bouwen van 22 woningen ten Z. van de Jaap Weyandweg, tot aankoop van enige percelen grond, tot het stichten van 8 schuurtjes ten behoeve van de bovenbewoners der duplexwonin- gen aan de Jaap Weyandweg en tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de heer Schud- deboom te Bergen aan Zee, welke voorstellen alle door de Raad werden aanvaard. Een mooie avond van zang en dans Het Kinderkoor van de Koor vereniging Bergen gaf Donderdag avond in De Rustende Jager een uitvoering o.l.v. Mevr. G. Morée- Dol, met medewerking van de Balletklassen o.l.v. Mevr. Gré Pranger. De eivolle zaal genoot van wat de frisse jonge stemmen van Bergen's blijde jeugd ten gehore brachten. Het was alles zuiver van toon en duidelijk van uitspraak. Het koortje liet duidelijk horen, wat vlijtig studeren en repeteren vermogen onder goede leiding. Alle nummers te vermelden heeft geen zin. Bijzonder in de smaak vielen van de aanvangsklasse „In Volendam" van Henk Geer- singa en van oudere kinderen: „Het Angelus" van Cath. van Rennes. De zang werd aan de piano begeleid door Mevr (net sizze, jerverzocht de pianiste. Naast de zang viel er deze avond ook balletdans te bewon deren Mevr. Gré Pranger voerde n,l. haar balletklassen ten tonele, wat een groot succes werd. „Het verdwaalde meisje" van J. Nieuw- land, „Elfen- en Kabouterdans" van W. Carroll, „De Zigeuner dans" (solo Doortje Ris) van G. Meyerbeer en het „Kibbelpartijtje" van Strausz, ontketenden een storm van applaus. Al metal een bijzonder geslaagde avond voor alle medewerkenden. De entr'acte muziek werd ver zorgd door de jeugdige Jaap Kroon. Kennemer Ruiters bijeen De landelijke rijvereniging „Ken- nemer Ruiters" hield Zaterdag avond in „Het Wapen van Bergen" een feestelijke bijeen komst. Nadat de voorzitter de heer H. Bruin, de aanwezigen een hartelijk welkom had toege roepen, besteeg de secretaris Arie Schut, het gevleugelde paard der Muzen om vanaf de hoge zitplaats op de rug van Pegasus het jaar 1949 nog eens te overzien en de voornaamste voorvallen te bezin gen. Een daverend applaus was het loon voor zijn dichtproeven. Hierna kreeg de heer J. van Meurs uit Graft het woord om aan de hand van een uitgebreid fotomateriaal een causerie te houden over „Het paard in de historie". Zo werd het nuttige verbonden met het aangename, de kennis omtrent het edele paard verrijkt. Voor hen, die de „Na tuurlijke historie voor de jeugd" van de Schoolmeester hebben bestudeerd is het al lang geen geheim meer, dat het paard be gint als „hitjen" en zijn onder maans bestaan eindigt als „rook vlees" om zich tussen beide uiter sten op velerlei gebied verdienste lijk te maken. Ook zullen zij zich nog herinneren, hoe gevaarlijk het was het Trojaanse paard in te halen, zoals Troje ongeveer 1200 vóór Christus ondervond. Omtrent het verleden wees de heer van Meurs er op dat reeds 65 millioen jaren terug een klein vijftenig paardje moet hebben bestaan als insecten- en planten- eter. Afstammelingen werden bos- bewoners die zich voedden met varens, tot ten laatste het paard als steppendier een graseter werd. De vijf tenen waren intussen ge reduceerd tot 1 teen. Het grote aantal paardenrassen dat wij thans kennen, kan op verschillende manieren worden ingedeeldnaar hun afstamming in Oosterse (Arabische volbloed, Engelse volbloed, enz.) en Wes terse rassen (de Belg, de Shire, de Clydesdale), naar hun tempe rament in Warmbloed- en Koud- bloed-rassen, naar hun ontwikke ling in „zware, middel zware, lichte rassen en ponies" en naar hun geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoeleinden in rijpaarden, tuigpaarden, trekpaarden. Bij de op het witte doek ge projecteerde paarden werd telkens gewezen op de kenmerken van het exterieur. De heer van Meurs besloot zijn interessante causerie met een een serie fraaie ruiterfoto's. De voorzitter dankte de spreker voor zijn inleiding, wat de aanwezigen met een luid applaus onderstreepten Toen betraden twee herauten van de Ruiters het toneel en klonk hun hoorngeschalAuffor- derung zum Tanz. Een walsje was welkom na het lange stilzitten. Dehierna volgende „samenspraak" tussen twee Westfriese boertjes in hun blauwe pakjes met rode halsdoek, pet op het hoofd en pijpje in de mond, werd een groot succes voor de Gezusters v. d. Berg. Zo werd de avond volgemaakt, Sombroek en zijn Band zorgden er voor dat de ruiters en amazones niet stijf werden van het zitten, en voor drachtkunstenaars gaven gelegen heid tot rusten na 't draaien op de dansvloer, tot de taptoe een einde maakte aan de prachtig geslaagde feestavond. UITVOERING Lijdenscantate Op Maandag 27 Maart a.s. zal Toonkunst in de Kapelkerk uit voeren de Lijdenscantate „Der Tod Jesu", van C. H. Graun. Graun leefde van 1701-1759 was dus een tijdgenoot van Bach. Hij onderging de invloed van de Napolitaanse school, waartoe o.a. Scarlatti en Pergolesie be hoorden. Zijn werk behoort tot de laatste vorm van de z.g. Passies. In deze vorm wordt niet de Bijbelse tekst gebruikt, wordt dus niet een be schrijving van het grootse drama, dat zich afspeelt, gegeven, maar wel de uitbeelding van de geeste lijke achtergrond van dat gebeuren. De koralen door Graun zeer eenvoudig gehouden, zijn van een doordringende zeggingskracht, als onderstreping van de overdenking en de gelovige zekerheid van een vrome toeschouwer. Toonkunst, dat in 1939 de Pas siemuziek van Bach voor het eerst in Alkmaar uitvoerde en daar toen pionierswerk mee verrichtte, gaat blijkbaar voort op de ingeslagen weg en verdiend daarmee de be langstelling van zeer velen. Wij wekken muziekliefhebbers op om deze uitvoering, waarvan de duur ongeveer l'/2 uur be draagt, vooral bij te wonen. TAFELTENNIS. Dezer dagen werd te Bergen opgericht de tafeltennisvereniging „Merlette'. (In de heraldiek een vogeltje zonder poten). A.s. Zon dag zal de eerste wedstrijd plaats vinden in „Het wapen van Bergen" en wel tegen Kantoorpersoneel van het Parool te Amsterdam. De sirene loeide weer. Zondagmorgen omstreeks 10 u. werd de hulp van de brandweer ingeroepen door bewoners van een perceel aan de Colnotweg de pijp van het fornuis deed wat verontrustend. Spoedig was het euvel verholpen. B.K.C.—BERGEN t 0-3 B.S.V. neemt revanche In de wedstrijd tegen B.K.C. kreeg Bergen gisteren gelegenheid revanche te nemen voor de des tijds geleden nederlaag 2—8. Bergen, dat zijn elftal een soort verjongingskuur had laten onder gaan, heeft ondanks de moeilijk heden, die de wind veroorzaakte, een uitstekende partij voetbal gespeeld. Voor de rust, toen B.K.C. het voordeel van de wind had, diende Bergen zich hoofd zakelijk te bepalen tot het ver dedigen, hetgeen hun uitstekend afging, dank zij het voortreffelijke keepwerk van Timmerman. De B.K.C.-ers konden dan ook het windvoordeel niet uitdrukken in doelpunten, zodat de rust inging met 00. De tweede helft begon direct met een aanvallend Bergen en spoedig had een vlotte combinatie over de linkervleugel succes, toen midvoor Paping op schitterende wijze scoorde (01). Enige minu ten hierna was het Hottentot, die met een vliegend schot de keeper van B.K.C. voor de tweede maal het nakijken gaf (0—2). Hoewel B.K.C. alles in het werk stelde om de achterstand in te lopen, mocht dit niet gelukken; B.S.V. beheerste het spel. Nog eenmaal konden de Bergenaren doelpunten, toen Blokland een corner van zijn voet rechtstreeks in het vijande lijke doel zag belanden, dank zij de wind (03). Met deze stand eindigde deze sportief gespeelde wedstrijd, voor B.S.V. meteen een mooie rehabi litatie na de vorige Zondag geleden zware nederlaag tegen de Grasshoppers (0—8). Van Vrijdag 24 Maart t/m Donderdag 30 Maart 's avonds 8 uur en Zondag- en Woensdag middag half drie draait in De Rustende Jager voor 14-jarigen en ouderen de spannende film „Jeanne d' Are, de Maagd van Orleans" met in de hoofdrol de begaafde actrice lngrid Bergmann. Voor geen enkele film is zo veel en zo diepgaand onderzoe kingswerk gedaan als voor Jeanne d' Are. Historisch is geen karakter ooit zo nauwkeurig beschreven als Jeanne. Een waarborg voor de historische juistheid is de mede werking van Pater Doncoeur S. J. die met volledige toestemming van het Vaticaan naar Hollywood ging om bij de verfilming van Jeanne d' Are als adviseur te die nen. Pater Doncoeur wordt alge meen geacht de bekendste expert te zijn van de geschiedenis van de Maagd van Orleans. Het aanschouwen van dit film werk van dit grootse en aangrij pende drama brengt allen on vergetelijke uren. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK De Coöperatieve Boerenleen bank te Schoorl hield haar jaar lijkse algemene ledenvergadering in Café Hakof te Groet onder voorzitterschap van de heer C. Koel. Aan het 45e jaarverslag van de kassier ontlenen wij het volgende. Het ledental was in het afgelopen jaar van 232 ge stegen tot 252. Per 1 Juli '49 was men begonnen met ook in Bergen eenmaal per week zitting te hou den, mede in verband met de verkoop van zegels voor het be- drijfspensioen voor de landbouw. Het aantal geboekte posten be droeg het vorig jaar 4336 tegen 4010 in '48. Er waren 86 nieuwe spaarbankboekjes uitgegeven. De rente bleef ongewijzigd. Het aan tal rekeninghouders vermeerderde met 8 tot 56. Het tegoed bij de C.B. bedroeg per 1 Januari van het vorige jaar f 910744,36 en per 31 Dec. f 875789,52. Het reservefonds bedroeg per 31 Dec. f31702,99. Het jaar '49 kenmerkte zich door een verder geleidelijk herstel van normale financiële verhoudingen in de bankwereld. De credietbedrijvigheid bij de boerenleenbank nam sterk toe dit blijkt o.m. uit de toename van uitstaande voorschotten en hypo theken met ruim 30 millioen gul den; terwijl de debetsaldi in lo pende rekeningen stegen met bijna 21 millioen. Op 1 April '49 werd het Gemeenschappelijk Bankkan toor te Den Haag geopend als beeld van samenwerking tussen de Centrale Banken in Utrecht en Eindhoven. De verlies- en winstrekening sluitende in ontvangsten en uit gaven met f 1776868,93 en de balans over 1949, die een winst cijfer van f 4917,84 vertoonde, werden door de algemene ver gadering goedgekeurd. Besloten werd van de winst f 4000,op de Reserve bij te schrijven en de rest te reserveren voor nog te betalen belastingen. Het aan de beurt van aftreden zijnde bestuurslid de heer P. Bruyn werd herkozen. De heer K. Half zag zich herkozen als lid van de Raad van Toezicht. Bij de rondvraag informeerde de heer D. Duin Wz. naar het bijschrijven van rente bij de re serve, wat voorheen niet gebeurde. Het Bestuur achtte dit juister. Schoorl gaat steeds vooruit. Het algemeen aanzicht van Schoorl wordt steeds verbeterd. De verschillende zaken en onder nemingen doen hun best om het de bezoekers van ons mooie dorp zo gemakkelijk mogelijk te maken. Thans is het de Fa. De Jong en Hopman, die een nieuw laad- station voor benzine, olie en lucht heeft geplaatst, voorzien van een keurige lichtmasteen en ander zal blijken in een dringende be hoefte te voorzien. Bovendien heeft dezelfde firma een pneu matisch aangedreven doorsmeer- apparaat aangeschaft, dat onder een druk van 500 tot 1000 atmos feer met de normale taaie vet- soorten,speciaal de chassis-smering verzorgt. Dat dit een grote ver betering is, zullen alle automo bilisten gaarne beamen. Het geeft veel minder tijdverlies en men behoeft nu niet zo vaak te laten doorsmeren, als wanneer dit ge schiedde op de oude wijze met veel dunnere olie. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag wedstrijd 21 Maart j.l. Groep A. 1 Pinxter-Diderich 57.73 2 Jonker-Half 57.14 3 Haasbroek-Aalders 52.97 4 Beeldman-Bekker 51.79 5 Fam. Repko 50.60 6 Mevr. Arpeau- v. Twuyver 48.22 7 Klik-v. d. Lelie 46.43 8 Fam. Jochems 35.12 Groep B. 1 Jes-Half 60.87 2 Nieuwland-Visser 50. 3 Dames Bouman-Aalders 47.83 4 Fam. Kuyper 45.65 5 Mosch-Beukers 45.65 NIWIN COLLECTE De Niwin Collecte in deze ge meente heeft opgebracht f 67-. Een bescheiden resultaat. KERKRESTAURATIE De kerk te Schoorl wordt voor het eerst weer in gebruik geno men op Zondag 26 Maart in een godsdienstoefening, die begint om 10.30 uur, terwijl de eerste dienst te Groet zal plaats vinden op Zondag 2 April des middags om 3 uur. Klaver j aswedstrij den. Men verzocht ons te willen vermelden, dat in de uitslag van de klaver jas wedstrijden van de vorige week een naam foutief was opgegeven. Insiders zullen reeds hebben gemerkt, dat de naam Fr. Mosk moest zijn Fr. Mos. ORANJE-COMITÉ GROET Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. M. Juliana op 30 April, heeft het Groeter Comité besloten, op 1 Mei a.s. speciaal voor de kinderen feestelijkheden te organiseren. Om 10 uur 's morgens wordt op het terrein van de heer P. Stoop een gecostumeerde voetbalwed strijd gehouden, tussen de hoogste klassen van de scholen van Groet en Catrijp. Het winnende elftal zal een mooie beker ontvangen. Tevens worden er prijzen beschik baar gesteld voor de aardigste costuums. Dus jongens, doet je best. De heer Stoop heeft zijn terrein gratis beschikbaar gesteld. Pastoor Drost stelde het Verenigingsgebouw be langeloos ter beschikking voor een filmvoorstelling, welke 's mid dags om 2 uur wordt gehouden voor alle kinderen van de scholen van Groet en Catrijp, ook voor de kleuterklassen. Hier zullen dan ook enkele versnaperingen worden uitgedeeld. Wegens gebrek aan plaatsruimte kunnen alleen boven genoemde kinderen worden toege laten. 's Avonds 8 uur feestverlichting om de Groeter Kerk en Concert, waaraan de R. K. Zangvereniging „Ego Flos" belangeloos haar medewerking zal verlenen. Bovendien 's avonds bal bij P. Slij- kerman en J. Hakof. Het Comité verzoekt dringend de intekenlijsten goed te willen gedenken, om het kinderfeest zo goed mogelijk te doen slagen. ZILVEREN JUBILEUM Dezer dagen herdacht Mevr. Wed. Zwaan, Hoofdjuffrouw van de dienstboden in de Prins-Hen drik Stichting de dag waarop zij 25 jaar geleden voor het eerst de poort binnentrad, om haar werkzaamheden aan te vangen. Het feest werd op intieme wij ze herdacht. UITSLAG BRIDGE-DRIVE A-klasse KareisKoper 56 Gebr. v.d. Molen 55,5 Huibertsde Raadt 46 HopmanRuiter 43,5 HartgrinkBurger 41 Gebr. Hopman 38,5 Bas—Admiraal 32,5 Fam. Honing 23 B-klasse Hopman Modder 54 Hopman—Verver 46,5 De Goede—Dekker 42,5 Rozingde Raadt 42 Heddesvan Pel 39,5 Gebr. Dekker 39 ScholtenLeijen 38,5 Huiberts—Baltus 35 C-Klasse Nieuwenhuizen'Gouda 29 JonkerGroen 26,5 KlaijSmit 25,5 BurgerDekker 24,5 Mevr. DekkerTervoort 23 Apeldoorn Liefting 21,5 AMSTERDAMSCHE BANK. Rectificatie. In het vorige nummer van „De Duinstreek" kwamen enkele storen de fouten voor, door een tech nisch misverstand. Vooral de Amsterdamsche Bank moest het ontgelden. In haar advertentie was vergeten op te nemen, dat het kantoor ook 's morgens is ge opend, dus van 912 uur v.m. en van 1.30—4 uur n.m. Verder werd gesproken over kesgelden inplaats van kasgelden. Wij haasten ons hiermede deze fouten te verbeteren. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Familieberichten 14 ct. per m.m. Zondag 26 Maart Dokter POOT, Telefoon 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1