GOEDE VRIJDAG BERGEN SCHOORL Laatste oorlogssouvenirs worden opgeruimd VRIJDAG 31 MAART 1950 27c JAARGANG No. 13 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Ja waarlijk, Deze was Gods Zoon, Die, aan het Kruis geslagen, Bespuwd, getrapt, bedekt met hoon, Gekroond met eene doornenkroon, Deez' smarten heeft verdragen. Ja waarlijk, Deze was Gods Zoon, Die in zijn groot erbarmen, Ondanks Zijn Kruis als enigst loon, 't Gebed deedt rijzen tot Gods Troon, Met uitgestrekte armen. O Heiland, onze grote schuld, Hebt Gij gedragen met geduld. O Heiland, onze grote nood, Bracht U in lijdensnacht, zo groot. Maar zie, het Wonder is geschiedt, Toen alles was volbracht, Na smarten groot. God nam Zijn Ziel, Na duistere lijdensnacht. God nam Hem in Zijn heerlijkheid, Waar Hij voor ons een plaats bereidt. O Wonderkruis van Golgotha, O Liefde Gods. vol van gena. 20 Maart 1950 MAARTJE N. ZWAAN De Berger tram Op initiatief van de V.V.V. te Bergen is Dinsdag 28 Maart j.l. samengesteld een comité van actië tot behoud van de tramweg AlkmaarBergen aan Zee. Vele Bergenaren zullen met deze actie van harte instemmen. Reeds tal van suggesties werden aan de hand gedaan om een doeltreffende propaganda te voeren. Het comité is van mening, dat opheffing van de tramlijn, de invoering van autobustractie en het aanleggen van een daarvoor geschikte weg- baan noodlottig zullen zijn. Het vreest hiervan de ernstigste ge volgen, als het schenden van het natuurschoon, schade aan het bijzondere dorpskarakter en ver storing van de rust en stilte in het zo bijzondere vacantie- en recreatieoord. Vooral ook voor Bergen aan Zee zal het ver dwijnen der tram nu en voor de toekomst een ramp blijken. Ook bestaat er grote angst, dat uit gebreide autobus-parkeerterreinen nodig zullen zijn, met alle kwade gevolgen die het lawaai en het onaesthetisch aanzien met zich meebrengen. Grote bezwaren in verband met het aansluitend ver keer uit binnen- en buitenland zullen de gevolgen zijn. Behalve schade aan het vreemdelingen verkeer voor hotel- en pension- -Jjedrij ven, zullen café s, restaurants, winkels en andere bedrijven grote nadelen ondervinden. Ook het goederenvervoer zal voor het bedrijfsleven gehandicapt worden door opheffing van de railver binding. Ter bespreking van de te voeren acties zal een grote ver gadering worden belegd, waar ieder welkom zal zijn, a.s. Woensdag 5 April 's avonds 8 uur in de bioscoopzaal van De Rustende Jager. Aan het instellen van deze actie is overleg met het dagelijks bestuur van de gemeente voor afgegaan. Op allen, die belang stellen in het behoud van de Berger tram, wordt hierbij een dringend beroep gedaan van hun belangstelling blijk te geven. Het comité is als volgt samen gesteld Prof. Ir. E. L. Selleger (voorz.), S. W. Arntz (voorz. Kamer van Koophandel, Alkmaar), D. L. Beyneveld, W. Bison, P. Blan- kendaal, G. N. Th. Diesfeldt, J. J. Dinkelberg (dir. Federatie van V.V.V.'s Alkmaar), F. L. Driessen, K. M. Gerritsen, J. A. Haakman, W. J. Hopman, Mr A. F. Kamp, Mevr. T. Klomp- Zult, J. C. Mosk, C. Peetoom, A. Roland Holst, J. H. Rogge veen, D. J. Scheffel (secr. Kamer v. Koophandel en voorz. V.V.V. Alkmaar), H. L. Baron Taets van Amerongen, Mevr. A. C. Visser-Ven, Matthieu Wiegman, Mr F. Zeiler (secr. penn.), Mej. C. M. E. Sluyter (adjunct secr. penn.). JAARVERGADERING Ned. Chr. Vrouwenbond Een dezer dagen hield de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Bergen haar 8e jaarvergadering in het Oranje Hotel. Mevrouw van Minnen, de presidente, opende met gebed. Na het zingen van Ps. 75 1, sprak zij een kort openingswoord. Vervolgens werd het Bondslied uit volle borst gezongen. Daar de secretaresse Mevr. Alblas door ongesteldheid ver hinderd was, las Mevr. van Soest de notulen en 't jaarverslag. De dames werden speciaal opmerk zaam gemaakt op een gezamenlijk bezoek naar de bloemententoon stelling Aalsmeer en Schiphol, op 24 Mei a.s. per bus van Schalkwijk. Prijs f 3,00 per persoon. Hierna trad het dameskoor onder de voortreffelijke leiding van Mevr. Kamermans op, met „Gezang 225 1, 2, 4". „Gebed" van Franz Abt, en „Gij vriende lijke zonne", van Hendrika van Tussenbroek. Het Tableau was prachtig, terwijl mevr. Boorsma-Rooda er uitnemend bij declameerde en mej. Gé Seewald zeer zuiver zong. Uit de oude doos gaf Mevr. Munk Sr een luimige bijdrage. Op uitmuntende wijze brachten Mevr. van Soest en Mevr. Ka mermans, aan de vleugel begeleid door Mevr Zwart „De goede Propagandist" ten gehore. Na de grote pauze volgde als laatste nummer een toneelspel in 4 be drijven door 8 dames, getiteld „Fabrieksmeisjes", van Joh. v.d. Baren. Er werd schitterend en vlot gespeeld. Regie mevr. ter Meulen, geassisteerd door mevr. Kamermans. Eerstgenoemde ont ving van de speelsters uit dank een mooie witte cyclame. Voor mevr. Kamermans werd door 't koortje en het bestuur, voor haar pianospel, 'n witte en rode azalea thuisbezorgd. Er werd nog ge zongen Gezang 280 1, waarna mevr. Telkamp deze feestelijke vergadering sloot met dankgebed. Die niet aanwezig waren, hebben veel gemist. BUITENKLINIEK „OUD BUSSUM" EN DE K.J.V.O. Professor van Cleef en dr. Heij- stee deelden mee, dat het land goed „Oud Bussum", is aangekocht voor een ton. Er is nog f 150.000 nodig om deze buitenkliniek voor de patiëntjes van Noord-Holland naar de eis van de tijd in te richten. Op Zaterdag 22 April geeft de K.J.V.O. in de Rustende Jager te Schoorl een Bonte Avond ten bate van bovengenoemde stichting. Mogen wij u vriendelijk verzoeken het werk te steunen door van de jongens en meisjes de programma's te kopen? De toegangsprijs is naar verkiezing f 0,75 of f 1.—. Om het u gemakkelijk te maken de avond te bezoeken, is een extra-bus ingelegd, die om half acht vertrekt van de standplaats in de Stationsstraat. Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond Donderdag 23 Maart hield de Algemene Nederlandse Bouw arbeidersbond afdeling Bergen Nh. een feestvergadering in de zaal van café Nieuwendijk. De voor zitter de heer L. den Das schetste in zijn openingswoord de toestan den van 40 jaar geleden, terwijl de penningmeester de heer P. Scheltus sprak over hetgeen er na de oorlog door de organi satie tot stand was gekomen voor de arbeiders in de Bouw- en Nevenbedrijven, zoals de regeling voor regen-, licht- en vorstver- zuim, de uitbreiding van de va cantie van 6 tot 12 dagen, de vacantietoeslag, het terugbrengen van de loonklasse van 22 tot 5. Hij noemde het tot stand komen van de Wettelijke Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering, 't Be- drijfspensioen en de Publiek Rechterlijke Bedrijfsorganisatie voor de arbeiders van zeer groot belang. Voorts deelde hij mede dat ieder lid aanspraak kon maken op Rechtskundige hulp en dat aan t.b.c. lijdende leden en hun huis genoten financiële steun wordt verleend voor verpleging, aan schaffing van versterkende mid delen, reisgeld voor bezoek aan patiënten, huishoudelijke hulp, kleding en dekking. Hij eindigde als volgtOnze Bond is doelbewust, zij weet wat ze wil, getuigt er dagelijks van, zal niet rusten voor het doel be reikt is en dit doel is: een maat schappij waarin het doel van de voortbrenging is, het algemeen welzijn. Daarvoor is strijd nodig. Het dagelijks werken van onze Bond is die strijd. Naarmate het ledental stijgt zullen de successen die wij behalen groter worden. Steeds krachtiger kunnen wij dan strijd voeren voor meer welvaart, voor verbetering van het levens peil der arbeiders. Wij arbeiders moeten dit goed beseffen. \Ve doen ons werk met begrip, toe wijding en idealisme, want we beseffen dat het zo alleen mogelijk wordt, die invloed nog sterker te maken. Want dat kan, neen dat moet. Dat zal moeite, teleurètel- ling en strijd kosten. Maar dit alles zal ons nooit van de weg naar omhoog afbrengen, want we willen vooruit, wij willen vooruit, U dus ook. Ongeorganiseerde Bouwarbeider, vraag U af wat doe ik. Is er aanleiding tot zelfcritiek, schaamt U er zich niet voor, maar wordt lid van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Verder werkte aan deze avond mede prof. Remidol als gooche laar en telepaath, mevr. Mol de clamatie, Annie Hof accordeon en Ali Ooijman zang met bege leiding van mevr. de Ruiter. De Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond afd. Bergen Nh. kan op een goed geslaagde avond terug zien. maken voor alle soorten korst- gebak. Mislukken is uitgesloten. Met de grootste aandacht volg den de dames onder het genot van een kopje thee de verschillende aanwijzingen en handgrepen en spraken na verschillende teerlijk- heden te hebben geproefd, hun grote voldoening uit over de re sultaten van deze bakproeven. Één baksel, n.l. een Vol-au-vent werd onder de aanwezigen ver loot ten bate van. het Ned. Sanatorium in Davos De initiatiefnemers en de beide Centra-winkeliers de heren Oud hof en Jonker, die deze demon stratie hebben voorbereid, kun nen met de fabrikant op een succesvolle middag terugzien. BEËDIGD E. T. H. Munk, Assuradeur te Bergen is d. d. 23 Maart door de Arrondissements-rechtbank te Alkmaar beëdigd als Makelaar. DE NEDERL. VERENIGING VAN HUISVROUWEN AAN T BAKKEN De huisvrouwen lieten Woens dagmiddag de schoonmaak in de steek en haastten zich naar Hotel „Spoorzicht" om daar de kunst af te kijken van het bakken van amandel- en saucijzebroodjes, ap pelgebak, zoute stengels en bol letjes, appelbollen, banketletters, kerstkransjes, pasteitjes, vol-au- vent, Arnhemse meisjes, krakelin gen en hoe al die heerlijkheden verder mogen heten. De C.V. Levensmiddelenfabriek V.I.F. gaf n.l. voor de Ver. v. Huisvrouwen een bakdemonstratie met haar nieuwe product „V. I. F. Korst Mix", een product, dat zoals de heer Vlymincx, directeur van de V.I.F.. vertelde, de huisvrouw in staat zal stellen haar korstgebak zelf te maken. Was tot nu toe het korstdeeg maken een karwei tje, dat enige uren vergde en dan nog de kans liet, dat het gebak nog mislukte, met dit nieuwe product is de vrouw in staat op zeer eenvoudige wijze in twee minuten tijd een deeg klaar te KUNSTMATIGE INSEMINATIE Door deze nieuwe vereniging alhier zijn aangekocht de 4-jarige Rijkspremiestier Adema 16 van de \Voudhoeve, fokkers Gebr. Ruyter te Ooster Blokker, de 2- jarige NRS stier Frits 6, fokker J. Helder te Egmondermeer en de 1 jarige Rijkspremiestier Adema 2 van Dennenhoeve fokker P. Stam te Hem, Venhuizen. VOOR WORST, NAAR SLAGER HOOGVORSTI Op de 11e Internationale Vak tentoonstelling van het Slagers- bedrijf te Utrecht behaalde de heer C. M. Hoogvorst te Bergen een eerste prijs voor Haagse leverworst en tweede prijzen voor Boterham worst en Gekookte worst. ZONDAGSDIENST ARTSEN Na afloop van de dienst ver enigden vele genodigden zich nog enkele ogenblikken in Hotel v.d. Garde Jr om te genieten van 'n geurig kopje koffie en uiting te geven aan hun lof voor de res tauratie van kerk en toren. Het geheel gerestaureerde kerkgebouw in gebruik genomen De Commissaris der Koningin in Noord-Holland en andere hoogwaardigheidsbekleders vereren deze eerste godsdienstoefening met hun tegenwoordigheid Het thans geheel gerestaureerde kerkgebouw is in 1783, nadat „de tijd die niets verschoont, verslond haar eerste wezen", zoals 'n steen in een der zijwanden vermeldt, „uit stuivend puin in bet'ren staat herrezen". Meer dan anderhalve eeuw zijn voorbijgegaan sedert op de 19 April 1779, des avonds ruim elf uur met zeer mooi stil weer de toren omviel, waardoor het grootste gedeelte van de kerk geruïneerd werd. Des daags te voren, zijnde 18 April, aldus de kroniek, was de predikatie als naar gewoonte nog daar gehou den, alsmede de klok geluid. Men is Gode dank verschuldigd dat geen mens daarbij is omgekomen. In 1783 waren op dezelfde plek een nieuwe kerk en toren ver rezen uit „stuivend puin". Na anderhalve eeuw, waarin onderhoud en verzorging vaak te wensen overlieten, leek het alsof de tijd niet niets verschoont, ook haar tweede wezen zou verslinden. Kerk en toren eisten dringend verbetering en.... er kwam ver betering dank zij de hulp van het rijk, de gemeente en de kerk kwam de restauratie tot stand en verrees het oude bedehuis en toren weer „in bet'ren staat". Zondagmorgen kon het nieuwe oude vertrouwde gebouw weer in gebruik worden genomen. Het werd voor de gemeente een echte sabbat, een dag van echte zon dagsvreugde. Het bedehuis was tot het laatste plaatsje bezet toen Ds C. M. de Jong de kansel besteeg en koor en gemeente met Corn. Jonker aan het orgel hun lofzangen aan hieven. De prediker koos tot tekst het tweeregelige vers uit het boek der Psalmen 92 14. Aan het einde van zijn predi king wendde hij zich tot de velen, die hun steun hadden verleend aan het totstand komen van deze restauratie. Hij richtte woorden van dank, van erkentelijkheid tot de Minister van O., K. en W., tot de Com missaris der Koningin, die door zijn tegenwoordigheid blijk gaf van zijn belangstelling, tot Ge deputeerden van N.-Holland, tot Burgemeester Mr. Jochems, de wethouders en de raadsleden, tot Ds Klein Wassink, vertegen woordigende de Algem. Synodale commissie, het prov. Kerkbestuur van Noordholland, en het clas sicaal bestuur, de vereniging van Kerkvoogdijen in Nederland, de vereniging van Kerkvoogden in Noordholland, het Prov. college v. Toezicht, de Rijkscommissie voor Monumentenzorg, de architect Jantzen, de aannemers Prett en Wildeboer, de orgelbouwer Flen- trop en verder tot allen, die zich verdienstelijk hadden gemaakt om het kerkje in fraaie stijl te res taureren. EEN GROOT MAN ging van ons heen Ype Minkema overleden! Er ging een schok door de gemeente, toen deze droeve mare zich ver breidde. Een ieder die Ype Min kema kende, en wie kende hem niet, voelde dit plotselinge heen gaan van deze algemeen geachte man als een persoonlijk verlies. Zaterdagmiddag, juist op zijn 61ste verjaardag, werd het stoffelijke overschot van de ontslapene op de Algemene Begraafplaats aan de schoot der aarde toevertrouwd en zoals te verwachten was, waren er uit alle hoeken der gemeente en ook van buiten, zeer velen naar de dodenakker gekomen om de oude vriend van Schoorl de laatste eer te bewijzen. Bij de met bloemen overdekte baar wijdde Burgemeester Mr Jochems gevoelvolle woorden aan de nagedachtenis van de ontsla pene, die, staande in het volle leven, bezig als geen andere, zich voor enkele dagen nog vol plan nen voor de naaste toekomst naar Schoorl aan Zee begaf. Het zou zijn laatste tocht zijn. Een slag voor de familie, een slag voor de gemeente. Spreker memoreerde, hoe Ype Minkema, de bekende en geziene figuur de grondlegger van het strandbedrijf was geweest en veel had bijgedragen tot de ontwikke ling van het vreemdelingenverkeer en dus tot de toekomst van Schoorl. De Burgervader getuigde van zijn grote bewondering voor de man, wiens weg waarlijk niet over rozen was gegaan, die naast ups veel downs had gekend, die in de oorlogstijd het met zoveel moeite bereikte had zien vernielen, maar weer ging opbouwen, weer ging strijden voor een nieuw ideaal. De taaie pionier was niet te breken, hoogstens even te bui gen, maar hij veerde weer op. Spreker betreurde het dat de heer Minkema het nieuwe pio nierswerk dat hem te Schoorl aan Zee wachtte en toelachte niet had mogen volbrengen. Zijn na gedachtenis zal in dankbare her innering blijven. Tot de zwaarbeproefde weduwe meende hij niet beter te kunnen zeggen dan, zoek troost bij de herinneringen aan uw man. De heer D. Duin Wz. voor zitter V.V.V. Groet-Camperduin noemde het verscheiden van Ype Minkema een onherstelbaar ver lies voor het gezin, de familie en voor de gemeente en sprak de hoop uit, dat de kinderen het werk van de vader in eendracht en in zijn geest zouden voortzetten. De heer v. d. Garde Jr. sprak als vriend en als voorzitter van V.V.V. Noord-Kennemerland in dezelfde geest als beide voor gaande sprekers. Hij hoopte dat de kinderen het werk van hun grote vader zouden voortzetten en Schoorl zouden maken tot wat hun vader zich had voorgesteld. Nadat de heer Tj. Klienstra uit Buiningen er nog op had gewezen hoe er steeds een sterke geeste lijke achtergrond in het leven van de thans ontslapene was geweest, hoe het geloof hem steeds kracht gaf, dankte een der zoons, Gerb. Minkema, voor de laatste eer aan de overledene bewezen. Ds de Jong besloot de plechtig heid waarna allen diep onder de indruk de dodenakker verlieten. BEVORDERD Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. Dalenberg, hoofdagent te Alkmaar, werd met ingang van 1 April bevorderd tot brigadier. Zaterdagmorgen ramen en deuren openl Er staan in onze gemeente nog steeds enkele overblijfselen van de oorlog, die voor een ieder een steen des aanstoots zijn. Het betreft hier een tweetal telefoonbunkers, die door de be zetters zijn gebouwd, doch nimmer werden gebruikt. Deze bunkers, waarvan er een staat aan het Dokterslaantje en een aan de Hereweg te Catrijp in de tuin van de heer A. Duin, zijn massale klompen steen en beton, die niet zo gemakkelijk zijn te verwijderen. Het gemeentebestuur heeft ge tracht alle mogelijke opruimings instanties hiervoor te interesseren, doch steeds met negatief resultaat. Landbouwherstel schoof het tel kens op de Rijksopruimingsdienst en omgekeerd, met het gevolg dat de bunkers maar steeds bleven staan. Thans echter is aan een particuliere onderneming, de Fa. Van Duin Blau te Amsterdam opdracht gegeven deze obstakels te verwijderen, zodat voor het seizoen alles weer in de oude toestand zal zijn hersteld. Wij hadden een onderhoud met een der firmanten Ir. Blau, die ons mededeelde, dat hij hoopte binnen een week met de sloping gereed te zijn, terwijl het vervoer van de afkomende materialen eveneens een week zal vergen, zodat binnen veertien dagen alles zal zijn ver dwenen. Het is een uiterst zorg vuldig karwei, aldus Ir. Blau, omdat de omwonenden gespaard dienen te blijven voor rondvlie gende stukken beton enz. Alles wordt met de modernste instal laties ondernomen en zo afge dekt, dat niets kan wegspringen. Gevaar voor voorbijgangers en omwonenden is er beslrt niet, hoewel men op een afstand van 15 meter zal moeten blijven staan. De twee bunkers zullen achter elkaar worden opgeblazen: aan het Dokterslaantje Zaterdagmor gen om 9 uur en aan de Hereweg om 10 uur. De tamelijk kostbare electrische apparaten gaan direct weer naar Amsterdam, terwijl de verdere werkzaamheden later zullen worden voortgezet. Van zelfsprekend zal het opblazen van de bunkers wel een geweldige „klap" geven door de luchtdruk verplaatsing, doch wanneer men in een straal van ongeveer 500 meter alle ramen en deuren open zet, zal er zelfs van gebarsten ruiten geen sprake behoeven te zijn. Maar dit is dan ook nood zakelijk, aldus Ir Blau. Hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er een ruit springt heeft men het aan zichzelf te wijten, of het moest zijn dat dit gebeurde door een nalatigheid van onze kant en daarvoor zullen wij wel oppassen, verklaarde Ir. Blau glimlachend. MukttaA ..DE DUINSTREEK" Zondag 2 April Dokter VAN GELDER, Telefoon 2027 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1