99 99 Actie tot behoud van de Berger tram VRIJDAG 14 APRIL 1950 27c JAARGANG No. 15 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Ja beste Keetje, wat je hebt dat weet je, maar wat je krijgt. dat weet je niet! De op 8 Maart j.l. door een A.N.P.-bericht over mogelijke opheffing van de tram gewekte onrust, kon niet worden wegge nomen door de in spoedvergade ring van de Raad gegeven ver zekering, dat er geen enkele reden was om alarm te blazen en dat in opdracht van het gemeente bestuur een grondig onderzoek werd ingesteld om een definitief oordeel te vormen over het al of niet voortbestaan van de tram. Het gevoel bleef, dat er gevaar dreigde, groot gevaar. Op initiatief van de V.V.V. werd een comité gevormd dat de actie tot behoud van de rail verbinding zou leiden en Woens dagavond vond in de Rustende Jager onder voorzitterschap van Prof. Ir F. L. Selleger een ver gadering plaats, waarbij een vier honderd Bergenaren blijk gaven van hun belangstelling. De heer J. H. Roggeveen opende de rij van sprekers. Voor hem was het aesthetische probleem het meest doorslaggevend. De aanleg van een vooi autobustractie ge schikte weg zou z.i. het natuur schoon, het dorpsschoon onher stelbaar schaden. Ook de heer Beyneveld pleitte voor het behoud van het natuurschoon, van deze bron van levensvreugde voor talloos velen, die tevens van be slissende betekenis is voor de welvaart van Bergen. De heer Visser, voorzitter van de Volks hogeschool liet eenzelfde geluid horen. Mr Zeyler, secretaris V.V.V. betoogde, dat railverbinding beter dan welke andere ook, het drukke verkeer kon opvangen en meende, dat onrendabele lijnen moeten blijven rijden, als het vervoer niet op andere wijze is te ver zekeren. Hij deed de suggestie een fonds te vormen voor ver nieuwing van het materiaal. Namens de middenstandsver enigingen verhieven de heren Hoogvorst en Hopman hun stem tegen opheffing. Het vervoer van aan bederf onderhevige levens middelen zou grote moeilijkheden veroorzaken. Ook van de Sint Jozefstichting was een adhaesie- betuiging ingekomen. Paal 33 wees op de grote be langen, die er voor Bergen aan Zee op het spel stonden, voor deze badplaats was het een levens kwestie. Mej. Kreb betoogde dat op heffing van de tram de Horeca bedrijven voor ernstige moeilijk heden zou plaatsenalleen rail verbinding zou redding brengen. De heer Dinkelberg, dir. Federatie Noordholland, gaf als zijn mening te kennen, dat de hier op het spel staande belangen niet in geld zijn te realiseren en wees op droeve ervaringen elders. Ten slotte beklom de heer Peetoom de Helicon en zijn Ode aan de tram, zijn „Bello met je oud verledenmiste zijn uitwerking niet op het publiek: er barstte een onbedaarlijk applaus los. In de pauze werd naar het familie-album gegrepen en por tretjes bekeken, die herinnerden aan de kinderjaren van Bello, wat alle harten vertederde. Na de pauze betuigde Burge meester Dr Huygens zijn volle sympathie met het streven van dit Comité en deelde hij mede, dat de stemgerechtigde ingeze tenen straks bij de Statenverkie zing gelegenheid zullen krijgen hun voor of tegen de tram uit te spreken. Verder werd aangekondigd een enquête onder de 1500 logeer gasten. Verschillende suggesties werden nog gedaanhet ex ploitatie-tekort dekken, alleen 's zomers rijden, de tramlijn in eigen exploitatie nemen. Matthieu Wiegman zou het daarheen wil len leiden, dat heel Bergen tot natuurreservaat werd verklaard. Ten slotte werd de volgende motie aangenomen: De vergadering, bijeengeroepen door het comité van actie tot behoud van de tramlijn Alkmaar- Bergen aan Zee, op 5 April '50 te Bergen bijeen en bezocht door 400 personen uit alle kringen van de bevolking, met bezorgheid kennis genomen hebbende van de voornemens, die bestaan tot opheffing van de tramlijn Alkmaar-Bergen a. Zee, waarvan het noodzakelijk gevolg zou zijn de vervanging van deze lijn door autobus-tractie Overwegende dat de verkeersfrequentie en de aanleg van voor autobustractie geschikte wegen het natuur- en dorpsschoon onherstelbaar zullen schaden en de rust in het recreatie gebied in ernstige mate zullen verstoren dat de railverbinding in de praktijk gebleken is het enige verkeersmiddel te zijn, dat een maximale vervoerscapaciteit ver bindt aan een minimale aantasting van natuurschoon en rust; dat bij de oplossing van het verkeersvraagstuk de aesthetische waarden niet hoog genoeg kun nen worden aangeslagen, te meer omdat deze van beslissende be tekenis zijn voor de welvaart van de gemeente Bergen; dat toch het vreemdelingen verkeer voor deze gemeente is de hoofdbron van bestaan, waar van de aantasting voor de be volking onaanvaardbaar is; dat, naast deze bezwaren, ern stige beduchtheid bestaat dat de vervanging van rail-door autobus- verkeer, vooral in het hoofd seizoen, belangrijke verkeersmoei lijkheden zal medebrengen, dat ook bij vroegere gelegen heden, laatstelijk in 1937, de autoriteiten, na een dringend ver zoek van gemeentebestuur en bevolking, het belang van de tram verbinding hebben ingezien en de toen dreigende opheffing voor onbepaalde tijd hebben uitgesteld; Met waardering en instemming kennis genomen hebbende van het aanbod van verschillende zijden uit de bevolking gedaan, om, indien zulks nodig mocht zijn, offers voor het behoud van deze lijn te brengen; Doet een dringend beroep op alle betrokken autoriteiten, het daarheen te leiden dat, evenals in 1937, de opheffing van de tram lijn Alkmaar-Bergen a. Zee voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld, En draagt het Comité van actie op, deze motie ter kennis te brengen daar, waar zulks nodig geoordeeld wordt. BERGEN, 5 April 1950. Kunstenaars Centrum Bergen Mw. M. J. E. Boendermaker- Schoenmaker ere-lidl Het K.C.B. opende Zaterdag weer zijn kunstzaal „De Rustende Jager", nu niet voor werken van Bergense kunstenaais, maar voor negentiende-eeuwse kunstproduc ten uit' de Franse, Haagse en Am sterdamse scholen, welwillend ter expositie afgestaan door de heer Sala, ex-kunsthandelaar, sedert kort te Bergen woonachtig. Er was voor deze tentoonstelling grote belangstelling. De voorzitter van het K.C.B., Mr. A. F. Kamp, herdacht aller eerst het onverwachte overlijden van de heer H. Lugt, kunstschil der te Schoorl. Kunstenaar op velerlei gebied had hij o.m. ge werkt in Parijs, Spanje en Italië en ook hier menigmaal geëxpo seerd. Het heengaan van deze toegewijde kunstenaar noemde Mr. Kamp een groot verlies voor de kleine K.C.B.-kring. Aan de heer Sala betuigde de voorzitter namens het bestuur grote dank voor het welwillend afstaan van werken uit zijn col lectie, opdat ook anderen kunnen genieten van deze negentiende- eeuwse cultuurproducten. Als klein blijk van grote dankbaarheid bood Mr. Kamp de collectionneur een bloemstuk aan. De Friese autodidact Foeke Kamstra wenste hij vervolgens geluk met zijn tachtigste ver jaardag. Aan deze oudste der Bergense schilders, hier algemeen bekend, die steeds op elke expo sitie aanwezig was, was het K.C.B. grote erkentelijkheid verschuldigd. Ten slotte richtte de voorzitter nog het woord tot Mevr. M. J. E. Boendermaker-Schoenmaker. Zij was met wijlen haar echtge noot de heer P. Boendermaker, vele jaren het middelpunt en de ruggesteun geweest van een groep kunstenaars. Nooit werd vergeefs een beroep op hen gedaan, als het er om ging, in nood verke rende kunstenaars te helpen. De Boendermakers leefden mee met de schilders en hun gezinnen, die hier als vogels in Bergen kwamen neerstrijken. Als blijk van de grote erken telijkheid voor het vele, dat zij in samenwerking met haar echt genoot, wijlen de heer P. Boen dermaker, voor de kunstenaars had gedaan, besloot het K.C.B. Mw. Boendermaker het ere-lid- maatschap aan te bieden. Met een „ik dank jelui allemaal uit de grond van mijn hart" en onder applaus van de aanwezigen nam het nieuwe ere-lid het door Rie Kooyman op artistieke wijze ver vaardigde diploma met de daarbij gaande bloemenhulde in ontvangst. Bezichtiging van de fraaie col lectie kunstwerken was deze eerste middag niet wel mogelijk, daar voor was het te druk. De voor zitter wekte de bezoekers dan ook op, hun bezoek te herhalen op een rustiger uur. De tentoon stelling zal geopend zijn tot en met 17 April, steeds van half drie tot half zes en van half acht tot tien uur. VEERTIG JAREN Einde Maart 1910: er kwam een vogel gevlogen en streek neer aan de Oosterweg. Het was de 23-jarige kunstenaar Matthieu Wiegman, die vers van de Aca demie te Amsterdam naar Bergen kwam. Hij richtte zich in in een atelier aan de Oosterweg, de „electrische kubus", zo gedoopt met het oog op de vorm en de eigenaardigheid, dat de vochtige murenelectrisch bleken te zijn. Met vreugde spreekt de thans 63-jarige nog over die goeie ouwe tijd voor 572 gld in de week had je bij Rose volledig pension en dan die onvergetelijke zalige krenten broodjes van bakker Vader. Veel is er in die veertig jaren ver anderd, ook op het gebied der kunst. Een zwaluw maakt geen lente, maar met de komst van deze jonge kunstschilder brak toch een nieuwe lentetijd aan in de schilderswereld: Matthieu Wiegman en andere revolutionnaire jongeren als Col- not, Filarski, W eyand, Ch. T oorop, ten Holt, Leo Gestel en Van Blaaderen maakten zich los van het oude en legden als vernieu wers de grondslag van de z.g. Bergense School. Bij een onder houd, dat de pers dezer dagen mocht hebben met de sympathieke populaire kunstenaar, bleek hoe ook voor hem, die oorspronkelijk onder de invloed van Van Gogh stond, het werk van Cézanne 'n openbaring was geworden. Vele „ismen" volgden de revue en 't bleek, dat deze grondlegger van de Bergense school met belang stelling de verdere gang volgt en meent, dat ook uit het z.g. expe rimentisme van vandaag misschien nieuwe gezichtspunten naar voren zullen komen. Vaak trok onze schilder er op uit om in Frankrijk en Italië te werken en nog het vorige jaar verbleef hij met zijn rechterhand Henk v.d. Idsert geruime tijd in Frankrijk om daar in Fleury-en Bière in opdracht van onze re gering in een kerkje twee wand schilderingen te restaureren, die hij jaren geleden zelf had gemaakt. Hoe vaak hij er echter ook op uittrekt, Matthieu Wiegman blijft Bergenaar, is gehecht aan het dorpje kleen, hier aan der duinen rand en heeft thans het plan op gevat om zijn dorpsgenoten, te midden waarvan hij veertig jaren heeft geleefd en gewerkt, zijn werk te tonen. Een overzichts tentoonstelling is niet wel mogelijk met het oog op dè beperkte expositieruimte maar toch zullen de Bergenaren in de door de heer Diesfeldt zo genereus ter beschik king gestelde kunsttempel het werk der laatste jaren kunnen bezichtigen. Zaterdag 22 April 'snam. om 4 uur zal de tentoon stelling worden geopend door de bekende dichter Roland Holst. Naar wij vernemen zullen daarbij aanwezig zijn Dr. Vroom voor het Departement van O., K. en W. en Mej. Gisler. „DE MASKERSPELERS" Op Woensdag 19 en Donder dag 20 April a.s. vinden in de Rustende Jager de laatste uit voeringen in dit seizoen plaats. Op deze avonden kunt U kennis maken met het spel in 3 bedrijven „De Grote Race" (Grand National Night) van Dorothy en Campbell Christie, vertaald uit het Engels door Caro van Eyck. De Grand National Race vind eenmaal per jaar plaats op Aintree, een renbaan in de buurt van Liverpool. In de nacht volgende op de dag van de race vindt er iets plaats ten huize van een bekend scheepvaartmagnaat Gerald Coats. Dit wordt getoond in de proloog die aan het stuk voorafgaat. Ge volg van een en ander is de dood van Mrs Coates. Er wordt aan misdaad gedacht met als resultaat een onderzoek door de politieautoriteiten. Hoe het onderzoek zich ont wikkelt hoort U in de 3 daarop volgende bedrijven. Hoewel uit de proloog reeds is gebleken, wat er is geschied, is het verdere verloop zeer span nend. Wij menen dan ook, dat „De Maskerspelers" met dit stuk het speelseizoen goed zullen besluiten. De avonden worden wederom gevolgd door een geanimeerd bal. VOLKSSTEMMING TRAM BERGEN Het Comité van Actie tot be houd van de tram in Bergen zal zich met het volgende manifest tot de bevolking wenden Bergen wordt bedreigd met opheffing van de tram. Wij zou den dit een ramp voor de ge meente achten. Maar hoe denkt het dorp er over? Wij geloven het antwoord op deze vraag te kennen na de ver gadering van 5 April j.l. Onze actie tot behoud yan de spoorverbinding tussen Alkmaar en Bergen aan Zee zou evenwel veel steun kunnen vinden in een duidelijke, door cijfers bevestigde uitspraak van onze gehele ge meente. Daarom zal het Comité, bij gestaan door het gemeentebestuur, door middel van 'n volksstemming trachten deze uitspraak te ver krijgen. Gelijk met Uw oproep voor de verkiezing van de Provinciale Staten op Woensdag, 26 April a.s. zult U een stembiljet ont vangen voor de Volksstemming over de tram. Nadere bijzonderheden volgen. Wij willen echter reeds nu met aandrang verzoeken om Uw me dewerking voor deze volksstem ming, opdat de uitslag een over tuigend resultaat oplevert. Daartoe moet U niet alleen zelf Uw stem voor het behoud van de tram uitbrengen, maar ook anderen daartoe opwekken. Geeft ook Uw financiële steun door het kopen van Bello-kaarten en door storten van een bijdrage op giro 2162 van de Amster damse Bank te Alkmaar onder het motto „Tram-actie".- Het Comité van Actie AANTAL INWONERS Het aantal inwoners is gedu rende de maand Februari met 2 teruggelopen en bedroeg op 1 Maart j.l. 8684, waarvan 3950 mannelijke en 4734 vrouwelijke personen. NIWIN „Maakt hun laatste loodjes lichter" heet het op de busjes, die in de poctkantoren zijn opgehan gen om een ieder op te wekken door een milde bijdrage te tonen dat hun hart is bij hen, in de vreemde. Tot 1 Mei wachtende Niwin- busjes op uw komst, verzuim deze laatste gelegenheid niet FILMNIEUWS. Vrijdag, Zaterdag en Zondag draait 'savonds om 8 uur voor 18-jarigen en ouderen de muziek film „Song of Scheherazade". Als in 1865 na een tocht om de wereld het Russische oplei dingsschip een Marokaanse haven aandoet en de jonge adelborsten verlof krijgen aan wal te gaan, beginnen in dit land van bran dende haat, exotische nachten, warme liefde, de romantische avonturen van de adelborst Ni cholas Rimsky-Korsakoff en de mooie, vurige Cara. Een film om niet te missen Zondagmiddag en Maandag avond wordt voor alle leeftijden vertoond „Abboth en Costello zwaaien af". Een buitengewoon geestige film; terug uit het leger, maar tot niets nutoverbodig in het leger, over bodig in de maatschappij. BERGEN—K.V.V. De Berger Sport Vereniging „BERGEN" organiseert, ter ge legenheid van het 30 jarig be staan op 1 Mei a.s., enige z.g. nederlaagwedstrijden tegen 3e klassers. De Vereniging welke BSV de grootste nederlaag toebrengt komt in het bezit van een fraaie beker, welke beschikbaar is gesteld door de Supportersvereniging. A.s. Zondag wordt een aan vang gemaakt met deze neder laagwedstrijden waarbij BSV be zoek krijgt van K.V.V. uit Krom menie. De wedstrijd vangt aan n.m. 2,30 uur en wordt gespeeld op het BSV-terrein aan de Kerkedijk. KOMT ER WEER EEN BLOEMEN CORSO Woensdagavond zijn in hotel Spoorzicht onder auspiciën van de V.V.V. enkele commissies inge- sleld ter voorbereiding van een eventueel te houden bloemen-corso op de le of 2e Woensdag in Augustus. SCHOORL ALGEMEEN WELZIJN SCHOORL. Op uitnodiging van „Algemeen Welzijn" was een strijkkwartet, gevormd door leden van het Concertgebouw-orkest, wederom naar Schoorl gekomen om in onze nu pas gerestaureerde kerk een concert te geven. Het was een vreugde voor de Voorzitter om deze heren in het bijna geheel gevulde kerkgebouw welkom te heten. Er werden drie kwartetten ge speeld en een korte inleiding ging elk kwartet vooraf. Het kwartet in D majeur K.V. 575 van W. A. Mozart heeft de bijnaam van „Solokwartet", daar Mozart aan elk der instrumenten de kans geeft, zich solistisch te doen horen. Het kwartet in Es majeur, opus 125, no. 1 van Fr. Schubert, „de grootmeester van het lied" wat deze avond gespeeld werd, heeft geen bijnaam. Het is ook minder bekend, maar is ondanks dat, als een meesterwerk te beschouwen. Het kwartet in G majeur, opus 18, no. 2 was door Ludwig van Beethoven opgedragen aan zijn adellijke beschermheer, de Vorst van Lobkowitz en heeft de bijnaam van „Complimenteus-kwartet". Het werd in 1800 geschreven en kan worden beschouwd als een samenvatting van alles wat tot die tijd op kwartetgebied is ge presteerd. De leden van het strijkkwartet, goed op elkaar ingesteld, speelden met overgave. De jubelende tonen der violen vermengd met het sonore geluid der violoncel, vervulden de kerk ruimte met wijding. De diepe stilte gedurende het gehele concert getuigde van de volle aandacht waarmede het is aangehoord. Met een kort woord vertolkte de Voorzitter de dank van alle aanwezigen. Het was een avond vol kunst genot. V.V.V. Groet-Camperduin V.V.V. Groet-Camperduin hield onder voorzitterschap van de heer D. Duin Wzn een drukbezochte voorjaarsvergadering in Café Klop Bij de opening herdacht de voor zitter in gevoelvolle woorden de nagedachtenis van de heer Y. Minkema. Zijn heengaan beteken de ook voor V.V.V. een zwaar verlies. Bij de ingekomen stukken was o.m. een verzoek van de Vereni- gingiE.H.B.O. om financiële st^in. Besloten werd een subsidie van f 25,— te verlenen. Aan het uitgebreide jaarver slag van de secretaris ontlenen wij het volgende. 1949 was voor Groet-Camperduin een gunstig jaar. Was Juni een koude maand. Juli en Augustus maakten alles goed. Vooral op Zondagen kwa men een record aantal dagtoeris ten; wat nog nimmer was voor gekomen, gebeurde nu: 8 a 10000 op één Zondag. Ook pensionhouders, kampeer terreinhouders en de jachthaven maakten goede zaken. Het ledental ging in 1949 iets omhoog en bereikte het aantal 175. Het aantal verhuurders, dat in '47 nog maar 68 bedroeg, steeg in '48 tot 84 en bereikte in het vorige jaar het cijfer 102. Hieronder waren niet begrepen de verhuurders die wel genieten van de voordelen van de V.V.V. maar geen lid zijn. Ook onder de neringdoenden zijn nog, wat de secretaris noemde, klaplopers. Het aantal overnachtingen in '49 werd geschat op 220.000, 't aantal gasten op 5500 en 't aan tal dagtoeristen op 80.000. Voor 1948 waren deze cijfers resp. 204.000, 5100 en 45.000. Dat de posterijen het druk hadden werd geïllustreerd met de vermelding dat er in het vorige jaar meer dan 165.000 postzegels van 2 ct werden verkocht. De duinwandelingen waren weer schitterend geslaagd dank zij de medewerking van boswach ter Jansen en zijn staf. Ook voor de tuinwedstrijd en het strand feest had het verslag niets dan lof. De verlichting in Aug. werd gequalificeerd als een mislukking. Met grote voldoening werd nog melding gemaakt van de door Rijkswaterstaat aangelegde weg langs de zee van Camperduin tot voorbij paal 29 waardoor ook voor Groet en Camperduin het toekomstige Schoorl aan Zee bereikbaar is en hulde gebracht aan de heer A. Schermer, die een open oog voor de belangen van de gemeente getoond heeft te hebben. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 4050,35. Het batig saldo bedroeg f 955,13. Na rapport van de kascommissie werd de penningmeester gedé- chargeerd. Op voorstel van de financiële commissie werd de toelage voor de penningmeester met f 25, verhoogd. Tot leden van de financiële commissie voor '50 werden aan gewezen de heren C. Hoogvorst, C. Kossen en C. Hoogvorst Az. Verlotingscommissie en strand feestcommissie bleven ongewijzigd. iüleekUod DE DUINSTREEK (Een oude spreuk) Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1