Metitlod tf 99 TENTOONSTELLING Kunstkring „Bergen" VRIJDAG 21 APRIL 1950 27c JAARGANG No. 16 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN RAADSVERGADERING De Raad kwam Maandagavond in openbare Zitting bijeen onder voorzitterschap van Dr Huygens. Overheidswerk moet worden aanbesteed Verschillende plaatselijke bouw vakpatroons hadden een adres tot de Raad gericht, waarin zij ver zochten geen onderhandse aan bestedingen meer te houden en in het vervolg informatieve be sprekingen te voeren met de be sturen van de Ver. van Bouw vakpatroons. De heer Broersma deelde mede, dat de onderhandse aanbesteding van de 22 woningen aan de Jaap Weyandweg aan leiding was geweest tot dit adres. De voorzitter antwoordde, dat van het departement een cir culaire was gekomen met de be paling dat alle overheidswerk moet worden aanbesteed. Omtrent de tweede vraag zullen B. en W. nog overleg plegen. Ingekomen stukken De meeste ingekomen stukken werden voor kennisgeving aan genomen. Het verzoek van J. Breunisse om een tegemoetkoming in de kosten van vervoer van zijn twee leerplichtige kinderen werd afgewezen. De kosten van vervoer van de leerplichtige zoon van P. de Waard van Bergen naar Alkmaar besloot de Raad geheel voor rekening van de ge meente te nemen. Geldlening f 354.229,25 Ten behoeve van de woning bouw door het gemeentelijk wo ningbedrijf stelden B. en W. voor een vaste geldlening aan te gaan, groot f 354.299,25. De Raad ging hiermee accoord. Voorschotten enz. Zonder discussie ging de Raad accoord met voorgestelde voor schotten voor de bijzondere scho len voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs en besloot zijn medewerking te verlenen voor het betegelen van de speelplaats bij de school van de Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs. Met het voorstel omtrent toe kenning van een uitkering over het tweede kwartaal van 1950 aan het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel kon de Raad zich verenigen. Sociale Zaken Na een korte inleiding door wethouder Den Das ging de Raad over tot het samenstellen van een bestuur voor de „Gemeente lijke Instelling voor Sociale Be langen". De Raad benoemde uit zijn midden de heren Ellis en Mr Sluis en verder de heren J. N. de Koning, W. Rampen, P. Mod der en J. H. W. Schmidt. Mr. Sluis wenste zijn benoeming in beraad te houden. Bouwverordening Besloten werd de bouwveror dening in die zin te wijzigen dat de kamerhoogte niet meer 2.60 m. behoeft te zijn, maar 2.40 meter voldoende is. Bouwlustigen crediet verleend Aan de heren A. B. M. Kollmer en B. Bartels werd een bouw- crediet verleend ingevolge de gem. bouwcredietregeling 1947. Turf kwestie van de baan Naar aanleiding van het aan de raadsleden gezonden rapport over de turfaangelegenheid merk te de voorzitter op, dat de zaak dient te worden gezien in de eerste na-oorlogse jaren en verder op het in beslag nemen gelet. De betrokken ambtenaar was volkomen gerehabiliteerd. De heer Ellis meende dat de blaam, die destijds op de ambtenaar was geworpen, voorkomen had kunnen worden als het rapport eerder verschenen was. De hr Broersma meende eveneens, dat een goede boekhouding alles had kunnen voorkomen. Geen tegel in de schouw 1 Zal kerk met processie terugkeren B. en W. stelden voor een te geltableau van Piet Wiegman aan te brengen in de schouw in de raadszaal. De meningen van de raadsleden liepen nogal uiteen. Dr Hemelrijk vond het een vlag op een modderschuithij wilde daarmee niet het minste afdingen op de kunstwaarde, maar was tegen plaatsing in de schouw. Ook Mr Sluis meende dat de schouw nu juist niet de meest geschikte plaats was. Bij stemming bleken er slechts 4 leden voor, 5 tegen en 4 blanco, 't Plan ging niet door. Dr Hemelrijk zou het op prijs stellen, dat het grote schilderij van de kerk met op de voor grond een processie in de raads zaal terugkeerde, waar het 50 jaar had gehangen. De kleren maken de man Met het voorstel om de ge meentebode in een keurig uniform te steken kon de Raad zich ver enigen. Na de rondvraag ging de Raad in comité. Matthieu Wiegman. Zaterdag 22 April, 4 uur Het Rotterdamse Toneel trad Donderdagavond in De Rustende Jager voor de Kunstkring Bergen op met „Drie is te veel", een blijspel van de jonge Engelse auteur Terence Rattigan, in de vertaling van J. Teulings. Het is geen geweldig kunst werk dit blijspel, maar het is een stuk, dat de hele avond boeide door de levendige dialoog en de amusante manier, waarop het is uitgewerkt. H. W. van Loon schreef in zijn „Vrijmaking van de mensheid dat een schrijver geen groter lof kon worden toegezwaaid dan dat hij iets gedaan had om het lachen der mensen te bevorderen. Zo bekeken heeft de auteur zich bij zonder verdienstelijk gemaakt. Er is de ganse avond gelachen om de zotternijen die hier gedebiteerd werden. Zeer geslaagde decors zorgden voor de juiste sfeer in het taleninstituut in het aan de zee in Zuid-Frankrijk gelegen badplaatsje. De sirene Diane (prachtig ver tolkt door Enny Meunier), deze verleidster speelde hier met de harten van enige Fransstuderende Engelse jongelingen. Zij moest, zoals zij bekende, mannen om zich heen hebben, die verliefd op haar waren. Zij had de gave, mannen op haar verliefd te ma ken en buitte die gave ook uit. Prachtig speelde zij haar spel met haar slachtoffers Kick (Jan Velze- boer), Alan (Frans Vorstman) en Kapitein Bill Rogers (Joan Rem- melts). Maar alles met „te" deugt niet, (behalve dan tehuis, te bed en tevreden) en ook dit spelletje eindigde. Na een feestavond kre gen de verleide heren, nog half in de roes, een helder ogenblik en philosopheerden zij of liefde nou werkelijk gesublimeerde sen sualiteit zou zijn, of de verleide lijke sirene niet eigenlijk een „kleine loeder" was. Alle medespelers te noemen heeft geen zin, er is door allen prachtig gespeeld en de opvoering werd een volledig succes onder leiding van Ko Arnoldi, die als Monsieur Maingot het hoofd van het taleninstituut was. Met een hartelijk applaus gaf het publiek, dat de zaal tot het laatste plaatsje vulde, uiting aan zijn grote waardering van het gebodene. VOLKSSTEMMING TRAM Bevolking van Bergen 1 In Uw mooie dorp is men be zig een aanslag te plegen op iets, wat voor U en duizenden anderen van grote waarde is. De tramlijn die meer dan 40 jaar op rustige en behoorlijke wijze voorzag in het verkeer naar en van de badplaats, wil men opheffen Waarom De Nederlandse Spoorwegen zeggen omdat er een exploitatie tekort is. Wij geloven daaraan niet. Geen onzer plaatselijke autoriteiten ge loofd daaraan. En er behoefde althans geen tekort te zijn, indien men meer service zou geven. Bovendien heeft de minister reeds verklaard, dat ook niet ren dabele lijnen mogen blijven bestaan indien niet op andere wijze be hoorlijk in het vervoer kan wor den voorzien. Wat zou men zeggen van een P.T.T.die de post- en telefoon dienst op Bergen aan Zee stop zette, omdat er 's winters zo weinig gebruik van wordt gemaakt. En wat gaat er gebeuren als de tram verdwijnt Dan zal men een nieuwe ver keersweg dwars door ons mooie dorp en door het natuurreservaat moeten maken, om het autobus- vervoer te kunnen verwerken. En tegelijkertijd zal daarop al het andere autoverkeer moeten wor den verwerkt. Een weg, die verwoestend zal zijn, met zijn irriterend verkeer, een weg die evenals in Beverwijk, Castricum en Heiloo, het dorps- schoon en de rust ernstig zal ver storen. Wat een ontzaglijke schade, hinder en waardeverlies zal dit te weeg brengen voor hotels, pensi ons en andere bedrijven, wanneer ons vacantie-oord zo ernstig in zijn aantrekkelijkheid wordt aan getast. Er is nog meer 1 Bergen-Binnen biedt plaats aan 4000 zomergasten. Deze komen allen om de zee. Zomers trekken zij heen en weer naar het strand, en tegelijk met hen duizenden vacantiegangers uit Alkmaar en andere plaatsen, die een dag aan het strand willen doorbrengen. Al deze mensen zijn voorzien van bagage, tenten, kinder- en strandwagens, enz. enz. Allen willen zij tegelijk heen en weer, om met de maaltijden thuis te zijn. Denkt U dat autobussen dit alles kunnen verwerken Weet U, dat één trammetje gelijk staat met twintig autobussen en twee vrachtauto's Weet U, dat er dagen zijn dat de tram op één dag meer passagiers vervoerde dan de tegenwoordige bus in twee weken Met spitsuren kan een bus zich niet bezighouden. Maakt U zich geen illusies Spiegelt U aan het voorbeeld van andere plaatsen waar de tram verdween Zeggen de files aan de halte plaatsen der Egmondse bussen U niets Zeggen de hekjes U niets, die bij alle bushalten in Nederland staan om de mensen in de rij te houden, in de open lucht bij weer en wind Muiderberg is door de ophef fing van de tram als badplaats ten onder gegaan. Wijk aan Zee is een kwijnende badplaats geworden. Denkt ook aan Uw belas tingbiljet Haarlem en Heemstede gaven sinds de opheffing der tram mil- lioenen uit voor onderhoud der wegen, die door de bussen wor den stuk gereden. Toen de tram in de bollen streek werd opgeheven, werden er voldoende bussen toegezegd. Nu kondigt de directie van de blauwe tram openlijk aan, dat zij niet voornemens is met de bol- lenzondag en andere hoogtij dagen extra busmateriaal in reserve te houden. Tenslotte: Velen verlangen naar een modernisering van de tram. Laat men zich bedenken, dat bij de opheffing van de tram niet alleen de gemoedelijke stoomtram verloren gaat, maar tegelijkertijd elke mogelijkheid van een toekomstige verkeers- bediening met snelle en comfor tabele Diesel-trams of electrische verbindingen, voorgoed verke ken zou zijn. Men is druk bezig met het „wegrekenen" van onze schoon heid, onze rust en onze welvaart. Zij rekenen. Maar wij rekenen ook, en beter! Want wij brengen een factor in het geding, die be langrijker is dan welke ook. Vooral ook voor de toekomst, en die is: Onze liefde voor Bergen en onze eerbied voor het natuurschoon. Steunt daarom het streven van het Comité van Actie. Stemt op 26 April VOOR het behoud van de tram. Het Comité van Actie tot behoud van de tramlijn Alkmaar-Bergen aan Zee. COMPETITIE - TENNIS op de Molenkrocht Dit- jaar wordt voor het eerst competitie gespeeld op de mooie gravelbanen van het Tennispark „De Molenkrocht" aan de Kruis weg. Het is de jonge club met gelijkluidende naam, die met twee teams uitkomt in de vierde klasse. „De Molenkrocht" I speelde j.l. Zondag haar eerste wedstrijd in Schagen tegen Schager T.C. II. Hier werd een 8-0 overwinning door de Bergenaren behaald. „De Molenkrocht" II deed het al niet minder en versloeg de Amsterdamse club K.N.S.M. II op eigen terrein eveneens met 8-0. Het begin is alzo veelbe lovend Het programma voor Zondag 23 April luidt als volgt, te Bergen „De Molenkrocht" I tegen Amte- no II uit Amsterdam. Aanvang plm. 10 uur. Te Alkmaar: Insi de IV-„De Molenkrocht" II. Wij geven hieronder de ge detailleerde uitslagen van de op 16 April gespeelde wedstrijden: Schager T.C. II-„De Molen krocht" I Dames Enkelspel: MejuffrouwM. Timmerman-Mevr. Boonen8-6; 2-6; 4-6: Mevrouw Westerveld- Mevr. Lugten: 3-6; 1-6. Gemengd dubbelspelMejuffrouw M. Timmerman en J. Boontjes- Mevrouw Lugten en J. Lugten 2-6; 0-6.; Mevr. Van Naerssen en J. Schene-Mej. C, v. Limburg Stirum en M. Lau: 3-6; 3-6. Dames dubbelspel: Mevr. Wes- terveld en Mevr. Van Naerssen- Mevr. Boonen en Mej. C. van Limburg Stirum: 1-6; 2-6. Heren Enkelspel: J. Schene-D. Mosk1-6; 2-6. J. Dienaar-M. Lau 3-60-6. Heren Dubbelspel: J. Dienaar en J. Boontjes-J. Lugten en D. Mosk: 1-6; 3-6. „De Molenkrocht" II-K.N.S.M. II Dames EnkelspelMejuffrouw A. de Haan-Mej. H. Munnekes: 6-0; 6-0. Mej. T. Winder-Mej. A. Verwayen: 6-1; 6-1. Gemengd DubbelspelMej. A.de Haan en C. W. Boonen-Mej. H. Munnikes en A. Molleman: 6-0; 6-1. Mej. E. C. Bonnet en B. Verolme-Mej. A. Verwayen en J. Klein: 6-0; 6-1. Dames Dubbelspel: Mejuffrouw E. C. Bonnet en Mej. T. Winder- Mej. P. Munnikes en Mej. A. Verwayen: 3-6; 6-1; 9-7. Heren Enkelspel: B. Verolme- A. Molleman: 6-0; 6-1. C. W. Boonen-J. Klein: 6-1; 6-3. Heren DubbelspelC. W. Boonen en B. Verolme-A. Molleman en J. C. Klein: 6-0; 6-2. BEZINT EER GIJ BEGINT De Bergense brandweer werd in haar Zondagsrust gestoord door sirenegeloeihaar hulp werd ingeroepen door een bewoner van een perceel aan de Nesdijk. Om de kraaien uit zijn schoorsteen te verdrijven had deze bewoner niet beter weten te doen, dan het nest er uit te branden. Bij het zien der vlammen sloeg hem echter de schrik om het hart en riep hij ijlings de hulp in van onze brandweermannen, die er wel raad mee wisten. BERGEN's HARMONIE De Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen hield haar voorjaarsexamen in Alkmaar op 15 en 16 April. Hieraan werd door 7 leden van Bergen's Har moniedeelgenomen, hiervan slaag den er 5, waarvan een met lof, 2 candidaten werden afgewezen. Ongetwijfeld voor de heren en de harmonie een mooi succes. Op Zaterdag en Zondag 22 en 23 April zullen twee leden der Harmonie deelnemen aan 'n solistenconcours te Uitgeest. Bergen's Harmonie heeft inge schreven voor het concours te Westzaan, dat zal worden ge houden op 2027 Augustus en 3 Sept., onder auspiciën van de Algem. Ned. Unie van Muziek verenigingen. Uitgekomen wordt in de ere-afdeling Harmonie. AANBESTEDING Burgemeester en Wethouders van Bergen besteedden Vrijdag morgen in het Raadhuis in het openbaar aan de aanleg van een riolering met inbegrip van arbeids lonen en materialen, voor zover in het bestek niet anders was bepaald, op een terrein ten Z.O. van de Jb. Weijandweg. Ingeschreven werd door: Joh. Dienaar, Santpoort f 15000,-; C.V. Voorwaarts, A dam f 14216,-; Bunschoten, Noordwijk f13872,-; Th. Schram, Beverwijk f 9980,-; C. Hulsebosch te Bloemendaal f 9800,-; Fa. Jac. Houtenbos, Ber gen f 9660,-J. Houtenbos, Bergen f 9100,-; N. van Strien te Haarlem f 7988,-; Huiberts en Punt te Alkmaar f 7929,-; en Fa. Gebr. Min te Bergen f 7580,-. De begroting was f 7500, De gunning werd aangehouden. SCHOORL FRANS MOSK OVERLEDEN! In de ouderdom van 74 jaar overleed Woensdagmorgen onze plaatsgenoot, de heer Frans Mosk. Met hem ging een der bekendste figuren uit deze eeuw te Schoorl van ons heen. Iedereen kende Frans Mosk Frans kende iedereen. In 1901 trad hij in ge meentedienst en begon hij zijn werkzaamheden ter gemeente secretarie, destijds nog gevestigd te Hargen ten huize van wijlen Burgemeester A. J. Peeck. Dat het werk toen heel wat eenvou diger en geringer van omvang was, valt licht te begrijpen als men weet, dat de gemeente Schoorl toen slechts 1247 zielen telde (thans 3175), de gemeente rekening liep over f 18000,de hoofdelijke omslag f 1248,be droeg en de kiezerslijst 168 namen telde. Het mooie, maar armelijke Schoorl, zoals een der bekendste auteurs van leerboeken over aardrijkskunde het eens uitdrukte, honoreerde het werk van de nieuweling ter secretarie met honderd gulden per jaar. In 1902 werd de secretarie verplaatst naar het nieuwe raad huis te Schoorl. Zoetjes aan nam het werk in omvang toe, de overheidsbemoeiingen strekten zich steeds verder uit en velen kwa men ter secretarie om raad en inlichtingen. Frans werd de vraag baak voor velen en Frans wist overal raad op. „Het komt in orde, meneer" was het stereotiepe antwoord van Frans, en.... het kwam in orde. Intussen ging de tijd door; er kwam een nieuwe burgemeester; het werk veran derde en vermeerderde in steeds sneller tempo en.... Frans werd niet jonger. In 1931 nam hij om gezondheidsredenen afscheid van de secretarie na 30-jarige dienst. Om zijn leven verder in rustige rust te slijten naast zijn trouwe gade? O, neen. Zijn natuur liet niet toe de hele dag stil te zitten en.... de mensen lieten hem even min met rust: Frans bleef de vraagbaak, de toevlucht voor velen in de gemeente. Als admi nistrateur van de Algemene Be graafplaats bleef hij in dienst der gemeente, zodat het dienstver band niet helemaal werd ver broken. Bovendien bezorgde het secre taris-penningmeesterschap van de Ver. van Polders en Oninge- polderde landen onder Schoorl en Petten hem nog heel wat werk. Hij hield dus bezigheden genoeg over voor levensvulling. En dan hield hij nog over zijn opgeruimde, vrolijke natuur. Frans bleef wat hij altijd was geweest, een vrolijke Frans. Zat hij op zijn praatstoel, dan kon hij uren vertellen en zijn bezoe kers taferelen voor de geest toveren uit vervlogen tijden. Weet U nog en dan beleefde men het gebeuren nog weer mee, natuurlijk veel mooier dan het geweest was. Het laatste jaar ging zijn ge zondheidstoestand snel achteruit en in Aug. van het vorige jaar zag hij zich zelfs genoodzaakt om ook te bedanken als secr.-pen ningmeester van de polders. Het ging niet goed met Frans en Woensdagmorgen sloot hij voor goed de ogen, zijn vrolijke lach zal niet meer weerklinken in zijn huisje aan de Molenweg. Zater dagmiddag zal het stoffelijk over schot aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Rust in vrede, Frans! Oranje Comité Schoorl Het programma: Zondagavond 30 April 's avonds 8 uur ge- costumeerd Bal (eventueel gemas kerd) in de zaal van Nic. Schuyt. Voor de origineelste costumes worden aardige prijzen beschik baar gesteld (geen geldprijzen). Wij verwachten U allen om dit feest mede te vieren. Maandag 1 Mei. 's Morgens om half elf gecostumeerde voet balwedstrijd op het voetbalveld. Toegang vrij. 's Middags 2.30 uur, Kinderoptocht. Wij verwijzen naar de advertentie in De Duin streek van de vorige week. Vele aardige prijzen worden hiervoor beschikbaar gesteld. Opstelling bij de School aan de Molenweg om 2 uur n.m. 1 MEIVIERING De 1 Mei-viering, georganiseerd door de Partij van de Arbeid, Bestuurdersbond, V.A.R.A. en de verschillende vakorganisatie's be looft dit jaar een goede te wor den. Hét hoogtepunt van de avond zal n.l. zijn 't optreden van W. van Capellen, de bekende en ge liefde radiofiguur. Daarnaast een spreker en een muziekgezelschap, zodat 't programma er zéér goed uitziet. Inmiddels zijn al zéér veel toegangsbiljetten verkocht, zodat men goed zal doen zich spoedig van een toegangsbewijs te voor zien. Nadere bijzonderheden in een advertentie in 't volgend num mer van de „Duinstreek SCHOORLSE BRIDGECLUB Groep A 1 Pinxter-Diderich 61.73 2 Half-Jonker 56.17 3 Mosch-Beukers 51.85 4 Mevr.Arpeau-v.Twuijver 50.62 5 Klik-v. d. Lelie 50. 6 Haasbroek-Aalders 50. 7 Bekker-Beeldman 43.21 8 Fam. Repko 36.42 Groep B 1 Dames v. Wijk-Half 60.42 2 Dames Pinxter-de Wilde 53.12 3 Dames Bouman-Aalders 48.96 4 Nieuwland-Visser 48.96 5 Jes-Half 47.92 6 Fam. Jochems 46.87 7 Fam. Kuijper 43.75 DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1