99 99 Itistijd Promotiewedstrijd van „De Molenkrocht" te Bergen Ufcfeós Molenkrocht I- Leidsche Hout II JUNI VRIJDAG 2 JUNI 1950 27c JAARGANG No. 22 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl» Schoorldam, Groet, Camperduin* Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN HET KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN EXPOSEERT In de Kunstzaal van De Rus tende Jager werd Zaterdagmid dag de eerste van dit seizoen te houden tentoonstellingen van werk van leden van het K.C.B. geopend. De voorzitter Mr. A, F. Kamp deelde in zijn openingswoord mede, dat in afwijking van de tot nog toe gevolgde regel, dit sei zoen niet in groepsverband zal worden geëxposeerd maar dat tel kens gedurende veertien dagen de aandacht zal worden gevraagd voor werk van twee leden. Mocht dit gewenst worden dan zal ook elk lid afzonderlijk kunnen be schikken over de tentoonstellings ruimte, maar dan gedurende één week. Tevens zullen bij voorko mende gelegenheden weer jubi leumstentoonstellingen worden ge organiseerd. Als gastvrouw zullen dit seizoen optreden Mevr. Dekker en Mevr. Post ma. Op deze eerste tentoonstelling werd werk vertoond van twee tot de oudere generatie behoren de kunstenaars, n.l. H. Vreeden- burch en J. M. Graadt van Roggen. Geboren in 1867 te Amsterdam viert de laatste dezer dagen zijn 83e verjaardag. Op voorstel van de voorzitter besloten de aanwezigen deze oude kunstenaar en oude Bergenaar (hij Vestigde zich in 1902 in Bergen) telegrafisch hun gelukwensen aan te bieden. Mr. Kamp wees er nog op, dat de tijden moeilijk zijn voor de kunstenaars en dat z.i. op de samenleving de plicht rust deze categorie enigszins tegemoet te komen. Met de wens, dat uit deze ex positie ook enig materieel voor deel voor de kunstenaars mocht voortvloeien, opende de voorzit ter deze eerste tentoonstelling in 1950. Middelbare Meisjesschool Een dag van sport, toneel en tentoonstelling Het was Donderdag weer een „bijzonder prettige dag" voor de meisjesschool te Bergen: 'smor gens vonden op het sportterrein van B.S.V. klassewedstrijden plaats, 's middags werd op het schoolterrein een openluchtvoor stelling gegeven van het dieren epos „Van den Vos Reinaerde" en dan volgde in de school een tentoonstelling van handwerken, handenarbeid, tekenwerk en op stellen. Sportfeest Al vroeg op de morgen wap perde de vlag van de Middelbare Meisjesschool aan de mast bij het B.S.V.-terrein en de vrolijke lach van de sportieve jeugd deed elke ge dachte aan de kille Meimorgen verdwijnen. Begonnen werd met slagbal en kastie, waarbij klasse 1 b met 21-17 zegevierde over 1 a, terwijl 2 a en 3 a met 18-22 het loodje moesten leggen tegen 2 b. Verder was het handbal en nog eens handbal. Klasse 3 b won met 4-0 van 4 b en in de strijd tussen 5 b en het onderwijzend personeel wonnen de meesters met 7-0 van de leerlingen en geen wonder: onder de lat stond de directeur, die onverbiddelijk elke bal terugzond die de martiale rechtsback mocht passeren en deze rots omverlopen zouden geen drie Carla's klaarspelen. De wed strijden werden besloten met een ontmoeting tussen de Berger Meisjesschool en het Hoornse Lyceum. Deze mooie wedstrijd eindigde met gelijk spel, 2-2. Toneel Ten aanschouwen van een talrijk publiek, waaronder de Inspecteur van het Middelbaar onderwijs, de oud-inspecteur van het lager onderwijs en de Burgemeester van Bergen gaven de leerlingen een voorstelling van het 13e eeuwse dierenepos „Van den Vos Rei naerde", een meesterstuk van geestige spot en felle satire, dat eens een buitengewone populariteit genoot. Nicoline Bakker had de moei lijke rol van Reinaert, die door zijn slimheid de meerdere was van alle andere dieren, die de zwakheid van zijn tegenstanders kende en hen in hun zwak aan tastte. Bruin de beer (Rina Ruyge- waart), Tibeert de kater (Conny Storm van Leeuwen) ondervonden het aan den lijve. Elly Suzenaar was in de huid van Koning Nobel gekropen, die ook door Reinaert beetgenomen werd. Rosan Kruis man gaf een mooie vertolking van de rol van Cantecleer. Toen het hele gezelschap Rei naert uitgeleide had gedaan op zijn pelgrimstocht naar Rome gaven de aanwezigen met een hartelijk applaus uiting aan hun waardering van het gebodene. Ten toonstelling In de school was een tentoon stelling georganiseerd van hand werken, handenarbeid, tekenwerk en opstellen. De voorzitter van het school bestuur, de heer A. M. de Lange sprak een openingswoord, waarin hij er op wees hoe op deze bijzonder prettige dag weer zo duidelijk de niet schoolse kant van de school naar voren kwam, hoe het onder leiding van Mej. Baarbé georganiseerde sportfeest goed geslaagd was, en het door de heer en mevr. Frevel ingestu deerde openluchtspel verdienstelijk werd opgevoerd. Van groot be lang voor de opvoeding achtte hij het beoefenen van toneelspel en handenarbeid waarvan op deze tentoonstelling heel veel moois te bewonderen viel. Met een woord van hulde en dank aan de leerkrachten aan de school verbonden voor hun ijver, geduld en toewijding opende de voorzitter de tentoonstelling. Bij een rondgang langs de tafels werd allereerst het oog ge boeid door het o.l.v. mevr. v. d. Laan vervaardigde handwerk pitrietwerk in alle mogelijke soorten, schorten van bont met smokwerk en bandversiering, tuin- kleedjes, kussens, kartonwerk, tuinameublementen, babygoed enz. enz. enz. De heer Kuiper was de leider van het tekenwerk: tekeningen naar opgave, silhouet ten, portretten, bloemen enz. enz. Tenslotte was er een hele ver zameling opstellen, kleine boek werkjes, die een idee geven van wat er op dit gebied gepresteerd wordt. SCH00RL VIOS—DUINRANDERS t 1-4 Duinranders Kampioen! Had aanvoerder Ruyter inspi ratie gekregen van buiten de lijnen, toen hij kort na de rust zo zuiver een hoekschop nam, dat Bakker hem eenvoudig niet kon missen? Hij stak daarmee de lont in het kruitvat, dat een vuurwerk veroorzaakte onder de Duinran- ders-aanhang. Tot dan toe had Vios de toon aangegeven met spel, dat qua techniek zeker beter was dan dat van de Duinranders, maar de beslissende afwerking voor het doel miste. Na de ge lijkmaker schrompelde het spel van Vios ineen en 'n steeds beter spelend Duinranders wist haar overwicht in enkele mooie doel punten uit te drukken. De toss werd gewonnen door Vios, dat met de wind in de rug verkoos te spelen. We zagen het volgende spelbeelddirect na de aanvang zette Vios een hevig offensief in. Koot c.s. schoten echter niet zuiver genoeg en in laatste instantie was daar nog v. Wonderen, die een prima partij speelde. Toch zouden de rood-zwarten de leiding nemen. Na goed samenspel wist de 1.binnen met een strak schot v. Wonderen te passeren, 1-0. Tot aan de rust bleef Vios in de meerderheid, maar Leek c.s. wisten zich staande te houden. Na de rust veranderde het spelbeeld totaal. Na enkele minu ten kopte Bakker de gelijkmaker in de touwen, 1-1. De zwart-witten zagen toen dat het kon. Hun voorhoede begon gesmeerd te lopen. Goed gesteund door hun middenlinie wisten zij herhaalde malen door te breken en het waren Berkhout 2 x en Ruyter 1 x, die de stand opvoerden tot 1-4. Na afloop van de wedstrijd en later op de middag hadden de kampioenen felicitaties in ontvangst te nemen o.a. van haar plaatselijke sportrivale v. v. „Schoorl", Berdos en Vios. Daarna bleven allen nog enige tijd gezellig bijeen in de zaal van de heer Slijkerman. V.V. „SCHOORL" Wederom moet Schoorl zich door degradatiewedstrijden in de 4e klasse trachten te handhaven. Zware wedstrijden staan voor de spelers van Schoorl I voor de boeg. Zondag a.s. beginnen deze wedstrijden met een thuiswedstrijd tegen Nieuwe Niedorp I. Laten wij hopen op een goed resultaat. Deze herfst bestaat de V. V. „Schoorl 30 jaar. Het zou dus zeer tragisch zijn, als de ploeg zou moeten degraderen. Dus spelers die de blauwe kleuren moeten verdedigen, beseft goed wat er op het spel staat. Tracht door eenheid en vecht lust op sportieve wijze een eervol resultaat te bereiken. Schaart U als één man onder de leiding en geeft U voor de volle 100 °/0. Heel sportief Schoorl heeft de ogen op U gericht. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag wedstrijd 30 Mei j.l. Groep A. 1 Diderich e.a. 64.17 2 Mevr. Arpeau- v. Twuyver 55.— 3 Visser-Mosch 50. 4 v. d. Lelie-Klik 49.17 5 Fam. Repko 44.17 6 mevr. v.d. Linde-Half 37.50 Groep B. 1 Fam. Kuyper 70.83 2 Haasbroek-Aalders 62,50 3 Dames Bouman-Aalders 45.83 4 Jes-Half 43.75 5 Dames v. Wijk-de Wilde 27.09 STICHTING „TEHUIS OUDEN VAN DAGEN" Het plan bestaat in Augustus, dus het hoogtepunt van het sei zoen, een bazar te organiseren ten bate van de Stichting „Het Tehuis voor Ouden van Dagen" Om deze bazar te doen slagen zijn echter geld maar vooral voor werpen, ook eigengemaakte, voor verloting en grabbelton en derge lijke nodig. Wij hopen dat, als komende week de lijsten circuleren, ieder een naar vermogen bij zal dragen. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoogwater Juni 's morgens 's namiddags 2 4.34 5.06 3 5.24 5.58 4 6.18 6.48 5 7.25 7.56 6 8.22 8.54 7 9.24 9.55 8 10.25 10.56 Laag water Juni 's morgens 's namiddags 2 10.34 11.06 3 11.24 11.58 4 12.18 12.48 5 1.40 2.11 6 2.22 2.54 7 3.29 3.59 8 4.25 4.56 ZONDAGSDIENST ARTSEN VERLOTING „EGO FLOS" Het Bestuur van de R.K. Zang vereniging verzoekt ons, bekend te maken dat de trekking van de verloting is uitgesteld wegens de feestdrukte tot na Schoorlse ker mis. De dag is nog niet vastge steld, maar de uitslag komt in „De Duinstreek". EGMOND AAN ZEE Plechtige ingebruikneming van DE NIEUWE KANSEL in de Geref. Kerk Vrijdag 26 Mei had in de Geref. Kerk te Egmond aan Zee de plechtige in gebruikname plaats van de nieuwe kansel, die ont worpen was door de Egmondse beeldhouwer Cor Wijker. Toen het kerkje tot in de uiterste hoeken gevuld was, be steeg Ds. C. van Meijenfeldt het nieuwe spreekgestoelte en verzocht de aanwezigen om gezamenlijk te zingen de verzen 1 en 2 van de 150e psalm. Na het dankgebed vervolgde spreker, dat het hem verheugde als eerste de kansel te mogen bestijgen. De oude preek stoel is weg. Voor velen zullen daaraan nog herinneringen zijn verbonden, 't Was er een van het type „de houten broek". Deze nieuwe is iets fijns en iets moois, en volkomen harmoniërend met de sfeer van een protestantse kerk. Wij gereformeerden, aldus spreker, zijn ongevoelig voor sfeer. Per soonlijk vond spr. dit 'n manke ment en het zal moeilijk zijn om sfeer bij te brengen. De sfeer in een protestantse kerk is een sfeer van stilte, een sfeer van de ont moeting met God, een sfeer van geconcentreerd zijn in bet Gees telijk leven. Dit is nog maar een begin en spreker hoopte dat „sfeer" door verdere restauratie van dit kerkgebouw kan worden gevonden. Deze kansel zelf is 'n schepping. De oorspronkelijke betekenis van het woord „scheppen" is beitelen, kunstvol vervaardigen. In de kunst spreekt zich uit de levenshouding van de kunstenaar. Spreker stelde de vraag, is de kunst niet vreemd in onze kerk. Spreker wees op de oude kansels in oude protes tantse kerken. Soms zijn deze overladen met beeldende kunst en nooit is daar een woord over ge sproken. Als de kunst maar niet'n dominerende plaats inneemt. Spr. eindigde met de woorden dat van deze kansel nog vele woorden van vertroosting tot de gemeente van Egmond aan Zee konden worden verkondigd. Hierna trad de heer A. van Roon naar voren en gaf een korte uiteenzetting van de kunst in de kerk. Lange tijd bleef de kerk voor de beeldende kunst gesloten. Buiten de kerk voelde de kunstenaar toch behoefte de bijbelse taferelen uit te beelden, zowel in schilderwerk als in beeldhouwwerk. Zo ook met onze beeldhouwer Cor Wijker. Zijn geloof dwong hem de bijbelse taferelen uit te beelden, zoals hij ze zich voor stelde. Bij zijn werk is geèn spoor van beïnvloeding te merken. Zijn werk is typisch protestants. Deze kansel, gemaakt van Sla vonisch eikenhout is versierd met de volgende voorstellingenDe Opstanding, Golgotha, De Hemel vaart en De Uitstorting van de H. Geest. Verder zijn op enkele hoeken een gevulde korenaar en een druiventros uitgehouwen, als symbool van Brood en Wijn. Met deze kansel is de kunst in de kerk gekomen en moge dit kleine kerkje een voorbeeld wor den voor de protestantse kerken in Nederland. De heer Zwager sprak namens 't Comité Kerkrestauratie woorden van dank aan alle medewerkers en droeg namens het comité de preekstoel over aan de kerkeraad. Na het zingen van gezang 23 sloot Dr. Polman met dankgebed. Een dameskoortje zong ter af wisseling enige liederen. BUITENGEWONE LEDENVERGADERING van de Egmondzeëer Reddingsbrigade Op verzoek van een 20-tal leden had het bestuur een buiten gewone ledenvergadering uitge- geschreven op Woensdag 24 Mei in de zaal van de heer Kager. De ondertekenaars verzochten intrekking van het in de ver gadering van 17 dezer genomen besluiten, n.l. de oprichting van een adspirantenafdeling en de bestuursuitbreiding. Voor de stemming verzocht de heer L. Zwaan, die zich wederom als lid had laten inschrijven, nog het woord en drukte de vergade ring vooral op het hart om tegen te stemmen, en geen kinderen in de brigade toe te laten. Uit de woorden van de voor zitter had hij ook gehoord, dat de adspiranten deel zouden gaan nemen aan wedstrijden en aan hersengymnastiek-wedstrijden be treffende het reddingswerk en daar was hij sterk op tegen. Het bleek dat de vergadering het met hem eens was, want na gehouden stemming waren 22 van de 30 stemgerechtigden tegen oprichting van een adspiranten-afdeling. Het besluit betreffende uit breiding van het bestuur met enige dames-leden werd ook ver worpen. Bij de eerstkomende be stuursverkiezing zal wel een heer zijn plaats tegen een dames-lid mogen inruilen. In zijn slotwoord had de voor zitter voor de voorstanders van de jeugdgroep de prettige mede deling, dat de Alkmaarse Reddin gs- brigade bereid is gevonden om jeugdige zwemmers uit Egmond aan Zee op te leiden tot het reddend zwemmen. ONZE SPORT EN ONZE IDEALEN Voor de leden en adspiranten van Egmondia, hield de heer van der Linde uit Den Helder, hoofd consul en official van de K.N.V.B. Vrijdagavond in het verenigings gebouw een lezing over boven genoemd onderwerp. Na een kort historisch overzicht over het ontstaan van de sport in lang vervlogen tijden, volgde een beschouwing over de Olym pische spelen in de tegenwoordige tijd. Deze beantwoorden eigenlijk niet meer aan de bedoeling. Fel trok spreker van leer tegen het professionalisme en de sport- verdwazing. In onze tijd van me chanisatie en geldmacht, is het juist zo mooi, als de sport daar vrij van blijft. De sport in het algemeen en ook de voetbalsport in het bijzonder, moet juist een tegenwicht vormen. Het is juist zo heerlijk, dat de jeugd zich daarin kan uitleven in gepaste vrijheid en ongebondenheid. Uitvoerig stond spreker stil bij hetgeen een voetbalvereniging in een gemeenschap kan betekenen. Onder goede leiding kan daar ontzettend veel van uitgaan voor de opvoeding van onze jeugd. De sport, waarin de speler on herroepelijk zijn ware karakter toont, kan een gezonde geest in een gezond lichaam bevorderen. Eigenschappen als moed, durf, wilskracht, trouw en nog vele andere kunnen worden aange kweekt en ontplooid. Daardoor krijgt de jonge mens veel mee voor zijn latere leven in de maat schappij, waardoor hij een goed mens wordt en sterk staat indestrijd om het bestaan. De voorzitter van Egmondia, mr. Spit, dankte de spreker voor zijn leerzame rede. Veel van het geen hij naar voren bracht pro beert Egmondia reeds in practijk te brengen en men is zeker op de goede weg. Toch is het goed Donderdag Aan Zoetwaterbroers en zusters Wordt hiermede meegedeeld, Dat het mensdom vanaf heden, Als het zich te veel verveelt, Pieren aan een heel dun touwtje Zakken laat in plas en sloot; Ieder onzer die zo'n pier eet, Die is zélf gepierd en dood. Tènzij hij of zij voorzichtig Aan het wurmen-eindje bijt, Daardoor is de visser 't visje En metéén zijn wurmen kwijt. Vissen aller zoete wat'ren Slaat de raad niet in de wind Vadervis pas op uw zoontje, Moedersnoek let op uw kind Ouders, past goed op u zélve, Zegt het voort aan groot en klein Krijgt „het land" niet, want uw kinders Zullen daardoor wezen zijn CLINGE DOORENBOS door 'n zo bevoegd en deskundig iemand, als de heer van der Linde, die weg nog eens uitgestippeld te zien. Egmondia is wars van voetbal-verheerlijking en verdwa zing en houdt het zuivere ama teurisme hoog. Nog pas gaf 1 der spelers daarvan een schitterend voorbeeld. Egmondia zal de denk beelden, door de heer van der Linde ontvouwd en die kunnen worden samengevat in het woord sportiviteit, verder uit dragen en dat zal diens beste beloning voor zijn moeite zijn. JONG EGMOND gaat reddend-zwemmen leren Als adspirant-lid van de Alk maarse Reddings-Brigade zal bin nenkort een groep zwemdiploma- bezitters uit Egmond aan Zee van de leeftijd 14 tot 16 jaar kunnen deelnemen aan de oefe ningen van genoemde Brigade in de Overdekte, te Alkmaar. De theorethische opleiding zal in Eg mond aan Zee geschieden, ook onder auspiciën van de A.R.B. Bij gebleken geschiktheid zullen ze dan later over kunnen gaan naar de Egmondzeëer Reddings brigade, wanneer zij de verplicht- gestelde leeftijd hebben bereikt. Jongelui, die later lid willen worden van de reddingsbrigade en deze opleiding willen volgen kunnen inlichtingen krijgen bij de dames Aafje Wijker, Voorstraat 63 en Janny Medik, Prins Hen drikstraat en bij de heer A. v. d. Steen, Trompstraat. Burgelijke Stand BERGEN iVeeUlad DE DUINSTREEK Zondag 4 Juni Dokter VAN GELDER, telefoon 2027 Advertentie Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. Op ZONDAG 4 JUNI a.s„ v.m. 10 uur te Bergen is vastqesteld de Promotiewedstrijd t' Bondsbestuur der „Algemene Snoeken- Baars- en Katvis-Bond" Stuurt 1 Juni aan zijn leden Déze circulaire rond van 21 tot 28 Mei 1950 GEBORENRita Maria, d. v. P. J. Huijben en R. M. Sprenger. ONDERTROUWD Gerardus Boots, 26 jaar, en Maria Molenaar, 31 jaar. GEHUWDJohanna Bijpost en Catha- rina Wokke. Willem Thomas Vink en Barbara C. Tromp. Gerard Smit en Elisabeth A. C. Brouwer. OVERLEDENPetronella M. van den Berg, 76 jaar, echtg. van Sliggers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1