99 99 BERGEN Nationale Reclasseringsdag 1950 Omzetbelasting pensionhouders etc. VRIJDAG 9 JUNI 1950 27e JAARGANG No. 23 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Bmnen en Egmond a. d. Hoef DE RAAD PRAAT De Raad kwam Dinsdagmorgen 9 uur in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burge meester Dr W. Huygens. Afwezig waren de heren Dr Hemelrijk en Wittebrood. Ingekomen stukken De Raad besloot overeenkom stig het advies van B. en W. om op het verzoek van J. J. Schut om voor rekening van de gemeen te een nieuwe bron aan te boren voor bronwaterbemaling afwijzend te beschikken. Van de heer Broersma was ingekomen een verzoek om aan B. en W. vragen te mogen stel len inzake de toewijzing van een standplaats enz. aan S. Schoorstra en de exploitatie van speelauto maten door A. D. Luteyn. B. en W. hadden ter inzage gelegd de schriftelijke antwoorden voor het geval de Raad de verzoeken mocht inwilligen. De heer Ellis achtte na lezing hiervan een inter pellatie overbodig en ook de heer Swaag zag er het nut niet van in. De heer Broersma noemde de antwoorden voor 1 /3 onjuist, voor 1 /3 tendentieus en voor 3 waren de vragen z.i. niet beantwoord. De voorzitter gaf de hr Broersma in overweging de kwestie nog eens te bespreken met het college van B. en W. De heer Taets v. Amerongen achtte een nadere be spreking met B. en W. ook de meest gewenste weg en mocht de hr Broersma dan nog menen vragen te moeten stellen, dan zou de Raad hem daartoe de ge legenheid moeten geven. De heer Sluis sluit zich hierbij aanz.i. moet men de vragen niet be schouwen als een uitlokking tot een rel, maar grondende op een recht. De Raad ging hiermede accoord. Omtrent het vliegveld deelde de voorzitter mede, dat de han gars worden gesloopt en er op dracht is gegeven de bunkers zoveel mogelijk op te ruimen. Zonder discussie ging de Raad accoord met het voorstel van B. en W. tot het opnieuw vaststellen van het getal opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen, op de hoofdsom der personele belasting en van het vermeningvuldigingscijfer voor de ondernemingsbelasting. Instructie Gem. Ontvanger B. en W. achtten het gewenst de instructie te wijzigen in die zin dat het saldo-kasgeld ver meerderd met het giro-saldo, maximaal f 30,000,- mag bedragen (bedroeg thans f 18,000 De heer Broersma merkte op, dat z.i. een grondig onderzoek naar de bedragen welke verschil lende ambtenaar onder zich heb ben, wenselijk was. De Raad ging tenslotte accoord met 't voorstel. Met de voorstellen omtrent de verplaatsingskostenverordening,en het toekennen van een gratificatie aan het daarvoor in aanmerking komend gemeentepersoneel kon de Raad zich verenigen. In het gemeentemus^im besloot de Raad een nieuwe centrale verwarmingskachel te doen aan brengen. Ingevolge de bouwcredietrege- ling 1947 werd dan A. Zwerver een bouwcrediet verstrekt van f 7915,60 en medewerking toe gezegd ter verkrijging van een 2e hypothecaire lening. Aan de agenda werden nog een tweetal voorstellen toegevoegd. B. en W. stelden voor een tegemoetkoming te verstrekken van een bewoner te Bergen aan Zee die bouwterrein was toege wezen dat niet bouwrijp bleek te zijn. De Raad zag de billijkheid hiervan in. Tenslotte gingen de ZONDAGSDIENST ARTSEN heren nog accoord met de sup- pletoire begroting, waarbij f 3000,- werd gevraagd voor het in orde maken van het tweede deel van de Voert. Bij de rondvraag kwam de hr Maaien met een voorstel om een onderzoek in te stellen naar G.E.B. en P.E.N. De voorzitter achtte het wenselijk eerst het rapport van B. en W. af te wachten. Hierna gingen de heren ter Bonnefaasschouw. EEN ZELDZAME DAG voor de N.V. Bouw-Expl-Mij „Bergen aan Zee" Drie jubilea op één dag! Het was Donderdag wel een zeer bijzondere dag voor de N.V. Bouw - Exploitatie - Maatschappij „Bergen aan Zee": het was de dag, waarop voor 40 jaren de heer D. Haasbroek en voor 45 jaren de heren C. Schotten en C. Wokke in dienst traden bij de Vennootschap. Deze dag werd onder grote belangstelling herdacht in „Prins Maurits". Er werden woorden van grote waardering gesproken en de jubilarissen werden verrast met heel wat zichtbare blijken van waardering. De 91 jarige oud-burgemeester J. v. Reenen opende de rij van sprekers. Dank baar dat hem gegeven was deze huldiging bij te wonen, compli menteerde hij de jubilerende he ren. Schotten en Wokke de bei de pioniers herinnerde hij aan wat zij gewrocht hadden in de eerste opkomst van Bergen aan Zee en de heer Haasbroek, die als jong boekhouder de admini stratie van hem had overgenomen dankte hij voor de wijze waarop hij zijn taak had vervuld. Als herinnering bood hij elk der ju bilarissen een fraaie oorkonde aan en ook de echtgenoten bereidde hij een verrassing. Baron Taets van Amerongen huldigde als directeur van de N.V. Bouw-Expl.-Mij. de jubila rissen in warme bewoordingen Hij verzocht de heren als blijvende herinneringen zelf iets te willen kopen, waartoe hij een enveloppe aanbood. Verder voerden nog het woord de heren Dr. Huygens, burge meester van Bergen, J. Mosk namens de vereniging Paal 33, Schuddeboom namens de Bergen- aan-Zeeërs, H. Stromer namens de sociteit Bergen aan Zee, J. H. Roggeveen, namens de V.V.V. en tenslotte kwam het badperso- neel zo van het strand de jubi larissen geluk wensen en ook hier bleef het niet bij woorden, maar kwamen er ook zichtbare blijken van waardering. De heer Haasbroek dankte ook namens zijn vrouw allen voor hun vriendelijke woorden en verras singen, en memoreerde nog eens de voornaamste feiten uit de laat ste 40, 45 jaren en herdacht daar bij in 't bijzonder wijlen Mevr. M. van Reenen-Völter en Mevr. de Baronesse M. E. Taets van Amerongen-van Reenen, die beide zo veel hadden betekend voor Bergen aan Zee. COLLECTE Uitgaansdag Ouden van Dagen Naar wij vernemen is het Co mité Ouden van Dagen weer druk bezig met voorbereidingen voor een uitgaansdag. Op de laatst gehouden film voorstelling voor De Ouden van Dagen, deelde de voorzitter mede dat het Comité grootse plannen heeft om in 1950 de oudjes weer eens een extra mooie dag te bezorgen. Wij mogen niet verklappen wat deze plannen zijn, maar wel is bekend, dat voor dit mooie doel geld nodig is. Gelukkig is het bekend dat de Bergenaren voor dit mooie werk geld over hebben. Dezer dagen komen weer de collectanten alle inwoners een lijit presenteren en de bijdrage in ontvangst nemen. De uitgaansdag is bepaald op 12 Juli 1950. EXPOSITIE K.C.B. Op Zaterdag 10 Juni a.s. zal des middags om 4 uur de ere- tentoonstelling van Fouke Kamstra worden geopend door de heer Jac. J. Koeman in de Kunstzaal van de Rustende Jager te Bergen. Hiermede wordt door het Kun stenaars Centrum bijzondere aan dacht gegeven aan de vitale, werkzame senior-collega, die op 7 April j.l. zijn 80 ste verjaardag vierde. Tevens worden tekeningen ge ëxposeerd van Clara Colnot, als mede edelsmeedwerk van Marijke Visser. Bij de opening der expo sities is ieder welkom, zowel inge zetenen van Bergen en Schoorl als gasten uit het gehele land. Het Kunstenaars Centrum stelt op ho ge prijs wanneer met een enkel goed geplaatst woord ieder, onder wiens dak gasten worden geher bergd, enige belangstelling wil wekken voor het werk der Ber gense kunstenaars in het algemeen en voor de exposities in de Kunst zaal van de Rustende Jager in het bijzonder. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit num mer voorkomende advertentie. Vrouwe Justitia draagt een blinddoek? Waarom? Men zou het zo kunnen zeggen: omdat zij recht doet zonder aanzien des persoons, d.w.z. zonder zich te laten beinvloeden door bepaalde omstandigheden alsuiterlijk voor komen, stand, maatschappelijke positie, enz. Voor de wet zijn allen gelijk. Toch heb ik geen vrede met die blinddoek, want ze wekt de indruk, dat de justitie bij de uitoefening van haar taak ook overigens blind zou zijn ten opzichte van de personen, die zich voor haar moeten verant woorden. Dit moge in het ver leden, toen men meer aandacht had voor de daad dan voor de dader, tot op zekere hoogte het geval zijn geweest, het gaat stel lig niet op voor het heden. De rechter wenst niets liever dan zo volledig mogelijk te worden in gelicht over de persoon van de dader zijn levensomstandigheden en zijn beweegredenen. Dit niet slechts om een beter inzicht te krijgen in de mate van zijn schuld, maar ook om te weten of her haling van misdrijf misschien voorkomen kan worden door hem te reclasseren. De reclasserings- kansen worden door de rechter beoordeeld aan de hand van een voorlichtingsrapport, dat wordt opgemaakt door een reclasserings- ambtenaar. Luidt het gunstig, dan wordt de delinquent tot een voor waardelijke gevangenisstraf ver oordeeld en onder toezicht ge steld van een van de reclasserings- vereniginqen, gedurende 'n proef tijd. Die vereniging staat hem dan terzijde bij zijn pogingen weer een maatschappelijk mens te worden. Dezelfde taak heeft de vereniging ten aanzien van delinquenten, die onvoorwaardelijk zijn gestraft, maar die, na 2/3 van hun straftijd en tenminste negen maanden te hebben ondergaan, op bepaalde voorwaarden in vrijheid worden gesteld. Het werk der reclassering is een werk van maatschappelijke wederopbouw, in nauwe samen werking met de Justitie en het gevangeniswezen. Door goede voorlichting wordt voorkomen, dat mensen de gevangenis ingaan, voor wie dit uit een oogpunt van reclassering ongewenst is, of dat mensen langer in de gevangenis blijven dan noodzakelijk is. In de gevangenis wordt reeds een begin gemaakt met de reclassering van hen, die later een voorwaardelijke invrijheidstelling deelachtig wor den. Het is een groot maatschap pelijk belang, dat de straf geen verbittering wekt, want er is geen betere voedingsbodem voor misdadigheid dan verbittering en onverschilligheid. In en buiten de gevangenis is het de reclassering. die poogt aan de straf een op voedend karakter te geven. In de gevangenis door celbezoek, ontwikkeling en ontspanning, daarbuiten door morele en stoffe lijke bijstand. Het reclasserings- werk zou men kunnen beschouwen als een soort verzekering tegen misdaad-schade en de vrijwillige bijdragen, waaruit de kosten van het werk grotendeels moeten worden bestreden, als even zoveel veiligheidspremies. Deze, wat nuchtere kijk op het belang van de reclassering spreekt misschien velen aan. Toch is er ook nog een andere kant aan deze zaak, want de reclassering is niet slechts een kwestie van nuttigheidze is, bovenal, een werk van naasten liefde. De vrijwillige medewerkers van de reclasseringsverenigingen doen hun werk dan ook pro Deo, hetgeen letterlijk betekent om Gods wil. Ze geven zich aan hun naaste, die gevallen is. Daad werkelijke steun is echter veélal slechts effectief te bieden, wan neer ook stoffelijk geholpen kan worden. Stelt U hen daartoe in staat door Uw bijdrage in de collecte op de Nationale Reclas seringsdag, 17 Juni a.s., te houden ten bate van de reclasseringsver enigingen van alle gezindten. Geeft mild, niet slechts uit (wel begrepen) eigenbelang, maar ook omdat Christus het vraagt. Het comité is als volgt samen gesteld Voorz.: Mr F. G. G. Boerrigter Secr..- M. W. P. Kappen Penn.m.: Mr F. Zeiler Mevr. G. Diesfeldt- Pieters Mr J. N. Alblas Mr J. C. V. Meischke A. G. v. d. Hilst Th. J. Sluyter J. J. Oldenburg J. Ivangh J. C. Kettenborg BERGEN'S OPENLUCHTTHEATER Het gordijn gaat weer open! Welk gordijn? Het onzichtbare gordijn van het openluchttheater! Aan de gasten, inwoners en om woners zal deze zomer weer een kunstzinnig programma worden aangeboden. Dit programma is dezer dagen verschenen. Dinsdagavond 20 Juni heeft de openingsvoorstelling plaats met „Don Quichot op de bruiloft van Kamacho" van Pieter Langendijk. Het zal U nog wel bekend zijn van twee jaar geleden, toen de Bergense Spelers het stuk met veel succes ten tonele veerden in ons Openluchttheater. Ditmaal wordt het gespeeld door het Zuid-Nederlands Toneel, Dir. Pierre Balledux. Intermezzo: Velen vroegen, of de Bergense Spelers dit jaar nog voor het voetlicht komen. Het antwoord hierop is neen, omdat de regisseur, de heer J. Haakman, wegens gezondheidsredenen dit jaar deze zware taak niet kon waarnemen. „Don Quichot op de bruiloft van Kamacho" is 'n bij uitstek ge schikt openluchtspel en behoort tot de Nederlandse klassieke blij spelen. Woensdag 28 Juni speelt in het theater de „Vancouver Boy's Band" een wereldberoemd orkest uit Canada. Het is nog nimmer in ons land voorgekomen, dat 'n orkest uit Canada en nog wel een, dat het praedicaat „wereld kampioen" draagt en bestaat uit 35 jonge muzikanten van 14 tot 20 jaar, optreedt. Nadere bijzon derheden over dit evenement zullen in dit kort bestek geen plaats vinden en volgen later, maar een ieder zal het op prijs stellen in het kader van Nederland dankt Canada voor alles wat dit moedige volk voor de bevrijding heeft gedaan en geofferd, het concert bij te wonen. Het Ge meentebestuur heeft in dit opzicht zijn taak begrepen en zal het orkest 's middags 5 uur officieel ontvangen. Aan de burgers ver zoekt het bestuur van V.V.V. deze Canadezen gastvrij in hun huizen te ontvangen, door ze na de officiële ontvangst, naar hun huizen te geleiden en ze voor de nacht na het concert logies te ver schaffen. Reeds nu kan men zich hiertoe opgeven aan het Bureau V.V.V. en het bestuur hoopt dat het in zijn verwachtingen niet beschaamd zal worden. Geeft U dus spoedig op I Wij vervolgen in korte trekken onze bespreking van het zomer- programma, ook van de festivi teiten in het dorp zelf. Zaterdag 8 Juli geeft de Berger Gymnastiekvereniging „Be Quick" 's avonds 7 uur in het openlucht theater 'n gymnastiekdemonstratie. Woensdag 12 Juli speelt de bekende amateurvereniging „Can- tecleer" uit Alkmaar het vrolijke openluchtblijspel „Je kunt 't toch niet meenemen" in speciale decors, vervaardigd door Karei Colnot. Dit spel wordt 18 Juli herhaald. Woensdag 19 Juli het jaarlijkse lichtfeestde verlichtingsavond Woensdag 26 Juli speelt het Zuid- Nederlands Toneel „Vrouwen- schaeck", een ridderspel van Jan Bresser. Woensdag 2 Augustus, het eerste bloemencorso na de oorlog, 's avonds 8 uur gevolgd door 'n Dp voering van „Twee Edellieden van Verona" van William Shake speare door het Nederlands Volks toneel. Zaterdag 5 Augustus: Scapino-Ballet, 's avonds 8.30 uur. Woensdag 9 Aug. Cantecleer en 20 Aug. reprise van „Twee Edellieden van Verona". Onder handelingen zijn nog gaande, om het Augustusprogramma nog uit te breiden. Uit dit programma moge blijken, dat het V.V.V. bestuur alles in het werk stelt, om de bezoekers van ons dorp aangename ont spanning te bieden. WITTE-KRUIS-MAGAZIJN Wij wijzen onze lezers er op, dat het Magazijn van het Witte Kruis aan de Karei de Grotelaan alle werkdagen is geopend van 13-14 en van 19-19.30 uur en niet van 17.30—18 uur zoals vermeld staat in de telefoongids. „DE RUSTENDE JAGER" BERGEN SLUIT DANCING De risico's aan het exploiteren van een Dancing zijn momenteel zeer groot, (weersomstandigheden, dure muziek, zeer hoge BUMA- kosten, en vooral de zeer hoge plaatselijke vermakelijkheidsbelas ting van 50 °/0 van de entréeprijs) Na het dit seizoen enkele ma len geprobeerd te hebben ziet de Directie van bovengenoemd be drijf zich genoodzaakt deze zomer haar Dancing gesloten te houden. Wederom hebben de gasten in Bergen een amusement minder gekregen. CONCERT BERGEN'S HARMONIE Op Dinsdag 13 Juni a.s. s' avonds 8 uur geeft Bergen's Harmonie haar eerste concert in de Muziek- tuin. Dit is tevens het eerste con cert onder leiding van de nieuwe di rigent de Heer Visser. Nu het nog vroeg in het sei zoen is, worden vanzelfsprekend de gasten maar vooral ook de Bergenaren uitgenodigd dit concert te bezoeken, dit zou voor Bergen's Harmonie een grote morele steun zijn na een moeilijke winter, die zij achter zich heeft. Dus allen Dinsdagavond naar de Muziek- tuinDe Toegang is vrij. BERGEN S MANNENKOOR In samenwerking met het Bever- wijks Mannenkoor „Zanglust" zal Bergen s Mannenkoor op Woens dag 5 Juli e.k. een concert geven op het terrein van de Ruïnekerk alhier. Indien het kerkbestuur hiervoor toestemming geeft, vindt het jaar lijkse concert van Bergen's Man nenkoor plaats op Woensdag 16 Augustus e.k. in de Ruïnekerk. Mevr. Jo Vincent hebben wij bereid gevonden aan dit concert haar medewerking te verlenen. Van bevoegde zijde wordt het volgende medegedeeld Herhaaldelijk is gebleken, dat pensionhouders, kamerverhuur ders, e.d. veelal niet volledig op de hoogte zijn met de bepalingen van het Besluit op de Omzetbe lasting. Het komt n.l. veelvuldig voor, dat pensionhouders, die uitsluitend gasten in hun inrichting herbergen welke daar slechts voor korte tijd verblijven, een bedrag menen te kunnen aftrekken we gens verhuur van onroerend goed. Deze mening is onjuist en in strijd met art. 12(b) van genoemd besluit, waarin de verhuur van gemeubileerde kamers in hotels, pensions en dergelijke inrichtingen aan personen, die daar slechts voor een kort oponthoud verblijf houden, volledig wordt belast. Met kort oponthoud wordt be doeld, dat de gasten duurzaam verblijf houden, zoals in pensions in de grotere plaatsen, waarin niet voor enige weken of maan den pension wordt besproken, doch meestal voor onbepaalde tijd. Als regel behoort dus voor alle pensions in deze omgeving aftrek wegens verhuur van onroerend goed niet plaats te vinden. Af trek van 5 °/o van de omzet voor levering van vrije artikelen, zoals brood en fruit, is echter geoor loofd. Verhuurders van kamers zon der pension in deze omgeving behoren het gehele bruto ont vangen bedrag voor omzetbelas ting aan te geven. Aftrek is hierop niet toegestaan. TAMBOURCORPS Vrijdagavond vond de eerste repetitie plaats van het pas op gerichte Tambourcorps. Hiervoor zijn 10 nieuwe mars- trommen aangekocht. Zeer ver heugend is dat er wel 25 gega digden waren, die nu allen les krijgen van een bekwaam instruc teur. In het komende jaar hoopt Bergen's Harmonie dit corps aan de inwoners van Bergen te kun nen presenteren. GESLAAGD Op het 2 Juni j.l. gehouden examen Vakbekwaamheid Kantoor-boek handel van de Vakgroep „Detail handel in Kantoor-School-Schrijf- en Tekenbehoeften te Utrecht slaagden onze beide plaatsgenoten de Heren J. M. Thomas Jr. en W. H. de Haan. DE MOLENKROCHT'S weg naar derde klasse afgesne den door „Leidsche Hout" II Spannende wedstrijd aan de Kruisweg In een zeer spannende en geheel gelijk opgaande strijd is het De Molenkrocht I Zondag j.l. niet mogen gelukken het beslissende puntje binnen te halen—beslissend voor het al of niet promoveren naar de derde klasse. De standen na de achtereen volgende partijen luidden: 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3. 3-3, 3-4, 3-5. Merkwaardig was het verloop van het Heren Dubbelspel. De Bergenaren wonnen de eerste set met 6-1 en kwamen in de tweede set op 4-0 te staan. Door het veerkrachtige tegenspel der Lei- denaren slaagden dezen erin die set nog met 7-5 te winnen. De derde set werd 6-2 voor Leiden. De laatste hoop was toen nog gevestigd op het jeugdige Dames Dubbel Mej. Van Limburg Sti- rum en Mej. T. Winder. Wan neer zij erin slaagden hun partij te winnen, dan zou de eindstand 4-4 zijn. De Molenkrocht had dan een groter aantal gewonnen sets en dusMaar zo ver kwam het helaas niet. De meisjes weer den zich dapper. Mej. Van Lim burg Stirum had echter reeds twee 3-sets partijen achter de rug en dit was wel duidelijk te mer- iVeehttad DE DUINSTREEK Zondag 11 juni Dokter LUGTEN, telefoon 2700 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1