Inietltllod ft ff „ÏUz Vancouver Boy's Band" BERGEN GOEDE POLDERWEGEN EEN ALGEMEEN BELANG SCHOORL VRIJDAG 16 JUNI 1950 27c JAARGANG No- 24 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Jubileumtentoonstelling ter ere van de tachtigjarige FOEKE KAMSTRA Het Kunstenaars Centrum Ber gen organiseerde in de Kunstzaal van De Rustende Jager weer een tentoonstelling, nu hoofdzakelijk bedoeld als jubileumtentoonstelling ter ere van de 80-jaiige Foeke Kamstra. Tevens was er werk te zien van Clara Colnot, die vooral grote liefde voor dieren toonde in haar werk, en zilver smeedwerk van de bekende sier- kunstenares Marijke Visser. Na een kort inleidend woord van de heer J. H. Roggeveen, die de aanwezigen namens 't K.C.B. hartelijk welkom heette, trad de kunstschilder Jac. Koeman, bij het grote publiek vooral bekend als vervaardiger van plaatjes voor de Verkade albums, naar voren om „door vriendschap gedreven", zoals hij het uitdrukte, zijn kunst broeder en vriend te huldigen. Spreker had voor het eerst kennis gemaakt met de Fries, toen hij tafel, stoelen en bed kocht in diens bedden- en meubelzaak in Blaricum. Foeke Kamstra was n.l. geen schilder van huis uit. Tot zijn 25ste jaar had hij in zijn geboorteplaats Sneek gewerkt in de tabak. Na ontslag om zijn te grote b .langstelling voor de so cialistische beweging, „der wie gjin plak mear foar sa 'n swart skiep mank de keppel", stichtte hij een bedden- en meubelfabriek, die hij later verplaatste naar Blaricum. In zijn vrije ogenblikken tekende hij, maar, zo vertelde de 80-jarige later, van leiding kwam niet veel. Een krullejongen had een baas, die hem het vak leerde, maar voor een kunstschilder was in het toen op cultureel gebied achterlijke Friesland zelfs geen gereedschap te krijgen, dat moest uit Amsterdam komen. De heer Kamstra kreeg wat tekenles van een zilversmid en een teken leraar aan de H.B.S. te Sneek en was verder autodidact. De heer Koeman had bij de eerste kennismaking in de meubel- en beddenzaak reeds de indruk ge kregen, dat de fabrikant weinig interesse had voor zijn zaak, dat zijn hart hem naar iets anders trok. De zaak floreerde dan ook niet. Na verhuizing naar Amster dam kwam de kunstenaar in aan raking met de betonbouw, maar ook dit werd geen succes. Ten slotte ging de toen 57-jarige zich geheel wijden aan de schilderkunst en vestigde zich in 1930 in Bergen, waar de Shaw-figuur algemene bekendheid geniet. Toen de heer Koeman op zoek naar een „stukske grond" voor een huis de oud fabrikant weer ontmoette, vond hij een heel ander man. Hij vond nu te midden van zijn doeken een gelukkige Kamstra, die zich met liefde, toewijding en overgave wijdde aan de kunst. Nog steeds vindt de grijze schilder zijn werk van voor 50 jaren het mooiste, een tweetal aquarellen en een olieverfschilderijtje. Met de wens dat deze over zichtstentoonstelling 'n denderend succes mocht worden, verklaarde de heer Koeman de tentoonstelling voor geopend. BRUILOFT in het Openluchttheater Dinsdag a.s. voert het Zuid- Nederlands Toneel, Dir. Pierre Balledux, in het openluchttheater „Don Quichot" van Pieter Lan- gendijk op. Pieter Langendijk heeft zijn stuk geput uit de geschiedenis van Don Quichot van Cervantes. Liet Cervantes zijn Don Quichot in Spanje optreden, Langendijk brengt hem, schoon het stuk in Spanje speelt, toch door de sfeer naar Holland toe. Cervantes schiep Don Quichot als een lachwekkend type, maar hij is te veel idealist om niet te gevoelen, dat er in vele van de dweperige denkbeelden van de Ridder een edele kern en een nobele aandrift schuilt. Hij geeft hem een materialistische doch gemoedelijke kerel tot die naar: Sancho Pance. Tezamen verenigd vormen zij de volle mens. Vooral de figuur van Sancho Pance bewerkte de populariteit van het stuk; daarnaast echter werkten er ook aan mede: de kok, de bruiloftsdichter, de par venuachtige rijke boerenbruigom. Het is een vrolijk spel waarvan de première in 1711 reeds ging in de Amsterdamse Schouwburg en dadelijk veel succes oogstte. Sindsdien heeft het met langere of kortere tussenpozen ons Hol landse publiek vermaakt. De in het spel voorkomende liederen zijn gecomponeerd door Jan Mul. Wij hopen, dat, zoals onze voorvaderen hiervan genoten heb ben ook allen, die op 20 Juni het Openluchttheater bezoeken, zullen genieten van dit kostelijke blijspel. Toegangsbewijzen zijn reeds in voorverkoop verkrijgbaar aan het Bureau V.V.V. BERGEN S HARMONIE CONCERTEERT Op de mooie zomeravond gaf Bergen's Harmonie gisteren een concert in Bergen's Muziektuin. Waar anders nachtegaal en merel zijn te beluisteren, klonken nu voor het eerst in dit seizoen weer de klanken van het Bergense muziekcorps. Er was heel wat belangstelling van de zijde van het publiek voor dit eerste op treden. Op het podium vielen verschillende nieuwe gezichten op te merken. Allereerst de nieuwe dirigent, de heer Visser, die op deze plaats voor het eerst de dirigeir.taf zwaaide en verder twee nieuwe pistonblazers, die het corps zijn komen versterken. Het concert werd geopend met „Mooi Zeddam", van Bisselink, gevolgd 'door het mooie maar moeilijke „Watermuziek" van Handel. Voor de pauze werden verder nog ten gehore gebracht „Fantasie Faust" van Gounod en „Wiener Praterleben" een wals van Translateur. Na de pauze volgden nog „Une ronde de nuit" van A. Moskan, „La belle Yolan- da" van Mourgne en maakten de luisteraars kennis met het toe komstige concoursnummer „Ros- siniana" van G. Boedijn. De mooie avond werd besloten met „De Wacht", een mars van de bekende Berger muzikant, dirigent, componist J. C. Beekman. Het is ongetwijfeld een loffelijk streven van het Bestuur van „De Vereniging van Polders en On- ingepolderde Landen onder Ber gen" om de polderwegen in goede staat te brengen. Hiermee wordt het algemeen belang ten zeerste gediend. De gemeenteraad van Bergen zag dit ook in en ver leende in zijn vergadering van 6 dezer een bijdrage van f 3000, in de herstelkosten van het weg gedeelte Voert vanaf de Voerter- dam tot aan de Herenweg. De burgemeester sprak er bij die gelegenheid zijn waardering over uit dat het bestuur van dit waterschap, waarbij het onder houd berust van de polderwegen, die het eigendom van de gemeente zijn, onder voorzitterschap van de heer J. A. Ranzijn, alles in het werk stelt om de wegen van 'n behoorlijk wegdek te voorzien. Dit is reeds het geval met de Oudburgerweg, een gedeelte van de Oosterdijk, de Schapenlaan en de Verlengde Schapenlaan, de Klaassen- en Evendijk en het eerste gedeelde van de Voert tot aan de Voerterdam. Meerdere wegen staan nog op het program ma om te worden hersteld en geteerd, o.a. de Kerkedijk-Baak- meerdijk vanaf de Oudburgerweg tot aan de bocht bij de vuilnis belt, de Natteweg vanaf de Weg naar Zanegeest tot aan de Kerke- dijk en de Westerweg. Vooral de laatste weg verkeert wel in slechte staat. Dat de herstelkosten en het onderhoud een groot bedrag vra gen, moge wel hieruit blijken, dat daarvoor in 1948 werd uit gegeven f 33.881,92, in het vol gende jaar f 5061,23 terwijl de kosten voor dit jaar zijn begroot op f 16.000, GESLAAGD 7 Juni slaagde onze plaatsgenote Lies Leyen, Kerkedijk 39, voor eindexamen Gymnasium A. P.T.T. BERGEN Buslichtingen op Werkdagen: 1 e buslichting 05.05 2 e buslichting 13.40 3 e buslichting 20.10 Zaterdags 17.50 Aansluiting op de nachttreinen 20.10. Op Zon- en Feestdagen geen lichting. 1 e bestelling 06.45 2 e bestelling 16.00 POST-, TELEGRAAF- EN TELEFOONDIENST TE BERGEN De heer P. J. Passenier, sedert 1 Mei 1947 directeur van het post- en telegraafkantoor alhier, gaat 1 Juli a.s. Bergen verlaten wegens benoeming tot Directeur van het P.T.T. kantoor te Doorn. U.V.V. en „VIERDE PRINSENKIND" Gaat U deze zomer met va- cantie? Denkt U dan ook eens aan de vele door de oorlog ver weesde of verminkte kinderen, die de stichting „Het Vierde Prin senkind" jaarlijks tot hun veer tiende jaar een week naar buiten stuurt. Onder bevoegde leiding in een prachtige omgeving wordt deze kinderen een verrukkelijke vacantie geboden. Leiders en leidsters werken geheel belange loos, buitenverblijven en transport worden gratis verstrekt. Toch is er nog f 25,per week nodig. Het vorige jaar konden er door hulp uit Bergen 14 kinderen uit gezonden worden. Laat elk, die dit jaar een mooie reis gaat maken, meehelpen één kind een heerlijke vacantie te bezorgen. Wekt ook uw vrienden op en belt ons op als U f 25,bij elkaar hebt. Eén van onze leden komt het graag even bij U halen. A. Huijgens-Bruijnzeel G. de Wolff Peereboom-Eecen J. Diesfeldt-Pieters KAMPEN VAN DE K.J.V.O. Voor de dertiende maal gaat de K.J.V.O. zijn kampen houden. Niet alleen op de Veluwe, bij Doornspijk, wappert de kampvlag, maar ook in Paterswolde, op het meer van die naam, staan de tenten saamgedromd op een lilli puttereiland. De laatste vier jaar wordt hier namelijk een zeilkamp gehouden waar jongens en meis jes van 16 jaar en ouder zeilies krijgen. De animo is steeds groot, zodat dit kamp ook dit jaar al weer vol is. De tocht erheen en er vandaan wordt op de fiets ge daan, waarbij door de mooiste delen van Friesland en Drente wordt gereden. Van 9-22 Augustus zijn de Ve- luwekampen bij Doornspijk, de eerste week voor 14-jarigen en ouder en de laatste week voor 11-, 12- en 13-jarigen. Ook niet-leden mogen deel nemen aan deze Veluwekampen. Deze 35 muzikanten in de leef tijd van 14 tot 19 jaar, zullen Woensdag 28 Juni in Bergen ontvangen worden. Om 5 uur ar riveren zij in Bergen en worden voor het Raadhuis officiéél ont vangen door het Gemeentebestuur. Bij minder goede weersgesteld heid zal dit geschieden in de Dancing van „De Rustende Jager". De Burgemeester heeft zich be reid verklaard de Canadezen te verwelkomen en geeft hierdoor een prachtig voorbeeld hoe Ne derland Canada dankt voor alles wat dit land met zijn moedige soldaten heeft geofferd voor de bevrijding van ons land. Een schone gelegenheid doet zich hierbij voor, om ook particulier onze dankbaarheid aan Canada te tonen, door een jonge muzikant in onze familiekring op te nemen voor enkele uren en nachtlogies te verschaffen. De bedoeling is, dat de „pleegouders" de jongens na de officiële ontvangst afhalen en naar hun huizen begeleiden. Kwart over 7 moeten de jongens weer bij de Ruïne aanwezig zijn, om hun militaire rondgang door het dorp te maken. Na het concert zal nog een dansje gemaakt worden in „Duin- vermaak" onder de lustige tonen van het orkest, waarna de jongens naar hun kwartieren zullen wor den gebracht. Nu nog enige bij zonderheden van het unieke orkest. De Leider en Stichter van de Band is Mr Arthur W. Delamont. In November 1946 werd hij ge ëerd met de „Good Citizen's Medal" door de Native Sons of British Columbia voor zijn muzi kale bijdrage voor het culturele leven van Vancouver en voor zijn werk, bestaande in het muzikaal trainen van de jongens, zowel als voor de roem, die hij behaalde voor Vancouver op zijn tournées en bet veroveren van vele kam pioenschappen. Prachtig uitgedost in hun kar mozijn-gevoerde capes, wit zijden shirts en scharlaken broeken biedt de band een schitterende aanblik en is een ongewoon verschijnsel in de muziekwereld. Het verheugt zich in de reputatie van de jong ste en succesvolste band ter wereld te zijn in zijn soort. Het werd opgericht in 1928 door zijn tegen woordige leider, Arthur W. De lamont en heeft op zijn tournées in Canada, de Verenigde Staten van Amerika en Engeland meer dan 100.000 mijl afgelegd. Op volle sterkte bestaat het orkest uit 70 jongens, maar voor tour- née's is dit aantal teruggebracht op 35. In 1939, toen de band voor de derde maal speelde in Engeland, werd hun reis abrupt afgebroken, toen in Augustus de jongens naar huis gezonden werden, waarvan velen werden opgeroepen om 's Konings uniform aan te trekken De oorlogsjaren bemoeilijkten in niet geringe mate de reizen van de Band, maar deden de activi teit niet verminderen. De kwaliteit en de organisatie is al die tijd gehandhaafd gebleven en het orkest heeft constant zijn eerste plaats behouden in de wedstrij den die ieder jaar op het British Columbia Musical Festival ge houden worden, 1949 inbegrepen. En nu maakt het een vierde tournée naar de Britse eilanden, van April tot September uit en thuis en zal de laatste week van Juni ons land aandoen, om 1 Juli door te reizen naar Australië. Een bijzondere gelegenheid voor ons, gasten en inwoners van Bergen, om met dit orkest kennis te maken. Behalve in Bergen heeft de manager concerten gecontrac teerd in het Kurhaus te Scheve- ningen, in Zandvoort, Amersfoort en op het Muziek-Festival in Oosterbeek en andere plaatsen. Wat het programma betreft zal begonnnen worden met het Canadese volkslied, dat door de toehoorders staande zal worden aangehoord. Voor de pauze zal ten gehoorde worden gebracht een klassiek, na de pauze een populair gedeelte. „BERGEN DANKT CANADA!" Toegangsbewijzen zijn in voor verkoop van heden af verkrijg baar aan het V.V.V.-bureau tegen de bekende prijzen. BOOTTOCHT VOOR DE OUDEN VAN DAGEN We vermeldden reeds in ons vorig nummer, dat het Comité Ouden van Dagen druk in de weer was om voorbereidingen te treffen voor een uitgaansdag en grootse plannen had. Omtrent die plan nen mochten we toen verder niets verklappen, maar nu kunnen we vertellen, dat er besloten is een boottocht te organiseren, 's Mor gens gaat het per tram naar Koe dijk, waar de boot wacht om de oudjes naar Amsterdam te bren gen, waar o.m. een rondvaart door de havens zal worden ge maakt. In Krasnapolsky zal de deelnemers aan de tocht een diner worden aangeboden. Als het weer nu wat meewerkt en de ingezetenen hun onmisbare steun geven door ruime bijdragen, dan belooft ook deze dag weer een onvergetelijke te worden. TAFELTENNIS De Berger Tafeltennis Vereni ging „De Merletten" wist na spannende wedstrijden als over winnaar naar huis terug te keren van de te Noord Scharwoude door de aldaar gevestigde tafel tennisvereniging T.O.S. georga niseerde nederlaag wedstrijden. De T.O.S. Heren wonnen in hoofdzaak de enkelspelen, wat wel te wijten was aan het feit, dat de Berger Heren nog niet voldoende wedstrijdroutine beza ten. Einduitslag 16-5 De dames van „De Merletten" deden het beter en wonnen van de T.O.S. dames met 12-3. Ook de dubbelspelen wisten ze te win nen, zodat de stand toen op 19-19 kwam. Van de uitslag van de Heren-dubbel zou nu afhangen, wie met de vlag ging strijken. Na twee spannende en goed gespeeide wedstrijden kwamen de „Merletten" als triomfators uit de kamp. Einduitslag T.O.S. Merletten 19-21. DRIE DAGEN KERMIS Te Schoorl waren weer drie dagen lang alle genoegens te sma ken, die een kermis maar brengen kan. Er was voor elk wat wils. Be hendigheidsspelen in tal van soor ten, vernuftige inrichtingen om te draaien, te zweven, te rijden en zelfs om per raket de lucht in te gaan Nimrods lieten schoten knal len, stoere knapen bewerkten het hoofd van Jut enz. enz. en dan al die kramen met alle mogelijke lekkernijen. Aangelokt door het mooie weer was men uit wijde omtrek per bus, auto, fiets of apostelpaard naar dit dorado getrokken vooral de eerste dag was het zeldzaam druk. Of de exploitanten goede zaken gemaakt hebben? Waar volk is, is nering, maar ook veel varkens maken dunne spoeling. De exlpoitanten van fietsenstal lingen schoten handen en ruimte te kort en hadden in elk geval een goede kermis. De dansvloeren waren overbe last al wat niet stram was en niet stijf, moest even lustig draaien en z'n benen zwaaien. Die wat meer op z'n gemak gesteld was, zocht een plaatsje in de café's, voor zover daar nog plaats was. In De Roode Leeuw werden de bezoekers vermaakt door de 3 Musketiers Leo, Henk en Cees en het cabaretgezelschap Elck-wat-wils. Burgelijke Stand BERGEN V. V. „SCHOORL" Zondag j.l. speelde Schoorl I haar 2e degradatiewedstrijd, en moest met 2-1 het onderspit delven. Het geluk zat in deze wedstrijd niet mee, daar een on gelukkige bal in eigen doel be landde. Door verblinding van de scherpe laagstaande zon beoor deelde een der achterspelers de bal verkeerd, met het noodlottige gevolg van een doelpunt. Na de rust maakten beide ploegen nog een doelpunt. Nog is niet alles verloren, maar toch zal Schoorl harder moeten aanpakken om de laatste wed strijden tot een goed einde te brengen. Tot heden is het spel te mat. Er zal meer geestdrift in de ploeg, en meer stootkracht in de aanval moeten komen. De adspiranten verloren op de adspi- rantendag van De Rijp adspi ranten. Slecht gegaan jongens, maar later beter. Maandagavond speelden de Schoorl veteranen tegen de vete ranen van Schoorldam. Eindstand 4-2 voor Schoorl. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoogwater Juni 's morgens 's namiddags 16 4.20 4.47 17 5.08 5.24 18 5.35 6.00 19 6.13 6.38 20 6.53 7.16 21 7.34 7.58 22 8.23 8.52 Laag water Juni 's morgens 's namiddags 16 10.20 10.47 17 11.08 11.24 18 11.35 12.00 19 12.13 12.39 20 12.53 1.17 21 1.34 1.58 22 2.23 2.52 TREKKINGSLIJST TENTOONSTELLING 1950 „DORCAS" Lot Prijs Voorwerp 9 37 Groen met wit truitje 18 19 Jongenspakje 20 26 Wandkleed 35 50 Ovaal kleedje 58 13 Schortje 81 42 Gehaakt kleedje 123 27 Kapmanteltje 126 39 Sportkousjes 130 6 Lakenstelletje 137 16 Gebreid kleedje 151 51 Klein kleedje 161 4 Ontbijtlaken 193 41 Onderleggers 194 29 Jurkje 200 49 Kaartenétui 201 25 Wit babyjasje 207 9 Onderjurk 208 31 Gehaakt kleedje 215 40 Boekomslag 219 2 Sprei 231 22 Jurkje 247 32 Sokken 248 1 Laken en sloopen 256 30 Babyjasje en mutsje 270 21 Strandpakje 279 47 Zakdoekje 290 14 Slipover 294 34 Skisokjes 300 43 Wantjes 302 12 Kussen 303 10 Wit jurkje 304 46 Boekomslag 349 11 Vestje 361 28 Groen kussen 363 3 Vloerkleedje 370 24 Gehaakt kleedje 372 17 Hoofddoek 384 5 Kelimkussen 390 23 Doosje zakdoeken 402 7 Vierkant kussen 414 48 Kraagje 428 44 Babytuigje 436 38 Sjaal 440 45 Kleedje 441 35 Nachtzak 462 33 Kleedje 464 8 Jumpertje 480 15 Handschoenen 484 20 Kussen 491 18 Ovaal kleedje 495 36 Revertjes 't Kleedje is gewonnen door Mevr. Kuiper-Keete DE DUINSTREEK van 4 tot 11 Juni 1950 GEBORENCornells Albert, z. v. J. P. Beentjes en E. P. Ruyter. Anna Maria, d. v. W. Roobeek en P. J. Hendrix. Johannes Hendrik, z.v. J. H. Licht en A. Everaard. ONDERTROUWDPetrus Franciscus Krijgsman, oud 23 jaar en Elisabeth Maria Seewald, oud 21 jaar. Johan Frederik Jostmeijer, oud 35 jaar en Catharina Maria Witte, oud 25 jaar GEHUWD Albertus Gerardus Boots en Johanna Geertruida Houtenbos. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1