iegetotUt van ons Volksvoedsel Wmï Zondag a.s. Vaderdag SERVETTEN betePj. SPOORBOEKJES I. POLK, Uw* VULPEN (%j VRAAG EN AANBOD GEBRUIKTE RIJWIELEN GESLOTEN „DE RUSTENDE JAGER BERGEN coos speenhof }s n jet gewoon meer Voor verhuur en stalling Siera Radio Voor In valide wagens ostzegels Postzegelalbums Boekh. Oldenburg Be-Ma een BOEK De Haan's Boekhandel Bergen TWEE EEUWEN AARDAPPEL t Duitsers onder dwang en Fransen door list tot eten gebracht. Grondstof voor stijfsel, strokar ton, bakeliet, sago en kleurstoffen Wanneer U 's middags of 's avonds de schaal met dampen de, kruimige knollen naar U toe trekt om die als hoofdvoedsel van uw maaltijd te nuttigen, dan zult U er wellicht niet bij stilstaan, wat de aardappel voor ons in de moderne tijd wel betekent en hoe weinig invloed hij vóór het jaar 1800 nog uitoefende op het be staan van de West-Europese mens. Het pannetje hutspot, dat de burger, die Leidens ontzet ont dekte, op de wallen van zijn stad aantrof, kan tal van groenten hebben bevat, vermoedelijk ech ter geen aardappels, want die vond men in 1574 misschien er gens in een hoftuin of bloempot, maar stellig niet in de keukens. Wij in West-Europa waren niet de eersten, die aardappelen als voedsel nuttigden. Die eer komt toe aan de Inca's in Peru, die dit volksvoedsel bij uitstek van thans al honderden jaren als voedsel nuttigden, zij het ook op enigszins andere wijze toebereid. Wij zouden zo'n smakelijk toebe reide Inca-maaltijd misschien ver- shiaden. Het spreekwoord: ,,'s lands wijs, 's lands eer" heeft ook hier inhoud, wanneer wij vermelden, dat die Inca's de aardappels in het koude jaargetijde op de grond uitspreidden om ze 2 weken over dag aan de zon, des nachts aan de vorst bloot te stellen. Ze zijn dan een beetje in elkaar ge schrompeld. Om het water er uit te verwijderen werden ze ge kneusd en opnieuw 2 tot 3 weken aan de inwerking van zon en vorst blootgesteld. Tenslotte is de chungo, zoals men die uitgemer gelde aardappels pleegt te noe men, zo licht en droog als kurk, zodat men die jaren kan bewaren. Waarom zouden wij als Neder landers ook niet eens proberen de aardappels zo te eten? De Spanjaarden, die Peru ver overden zagen die Inca's eten, maar kregen toch geen honger (geen wonder). Wel namen ze de plant, die dat wonderlijke eten voortbracht, mee naar Europa. Daar wist men er eigenlijk aan vankelijk geen raad mee. In de boeken van die tijd spreekt men van: ,,Een soort wortels, die wel wat op truffels lijken en die men papas noemt". Later werd dat woord tot patata, waarin we reeds de klank-associatie horen met patates frites en het Engelse potato. Een andere woordkunste naar uit die dagen schrijft over: groenten, die onder de aarde groeien". Nemen we deze litterai re ontboezeming vandaag over, dan eten we nu dus niets anders dan groente bij ons middagmaal. Een sierplant. Eerst zien we dan alleen de plantkundigen meer belangstel ling tonen voor deze nieuwe sier plant. Zo kreeg de vermaarde Nederlandse humanist en botani cus Carolus Crusius in 1588 een paar aardappelplanten toege stuurd in Wenen, waar hij des tijds directeur was van de keizer lijke tuinen. De knollen van de plant trokken eerst niemands aan dacht. Veel meer de bloemen, die zo'n aantrekkingskracht uitoefen den in die dagen, dat men ze wel op bruidsjaponnen droeg en in het haar deed. In 1651 bloeiden de planten in in Berlijn, maar voordien in 1600 waren ze reeds aan het Franse hof bekend. Koning Lodewijk XIII vond de aardappel zo iets aparts, dat hij twee knollen liet inpakken en aan paus Clemens ten geschenke zond. Het was een lekkernij, vond Lodewijk en de paus moest ze ook eens proberen. Maar Zijne Heiligheid had wel wat beters te eten en gaf ze aan een geleerde cadeau. Hieruit blijkt reeds dat de aardappel zijn zegetocht als voedsel inmiddels was begonnen. De Duitse en Franse vorsten hebben daarbij een grote rol gespeeld. In Duitsland maakte Fredrik de Grote de „Kartoffel" populair, zij het onder dwang. Vanaf 1744 zorgde hij er voor, dat de poot- aardappelen gratis onder de boe ren werden uitgedeeld, maar de boeren hadden er geen vertrou wen in en pas de hongersnood, die volgde op de 7-jarige oorlog van 1756—1763 gaf de beslissen de stoot tot de verbouw van aardappelen. Zelfs toen was het conservatisme zo sterk, dat de ko ning de landbouwers moest dwin gen tot afstand van bouwgrond om aardappelen te poten. De boeren wisten niet wat ze met die rare planten moesten be ginnen. Toen Frederik op een keer door Pommeren reisde, zei hij tegen een groepje boeren: „Hoe is het met de aardappelen, hebben jullie ze geplant?" De mannen knikten, maar keken zuur. „Goed zo," zei de koning, „nu vinden jullie ze zeker ook wel lekker, nietwaar?" Een van de boeren vatte moed en zei „Majesteit, die rommel is afschu welijk bitter. We waren er alle maal misselijk van." Het bleek, dat ze inplaats van de knollen de vruchten hadden gegeten! Die 7-jarige oorlog had meer goede gevolgen. De Franse krijgsgevangene Parmentier leer de in Duitsland aardappelen eten. In Frankrijk teruggekomen orga niseerde hij een groot diner, tot deelneming waaraan hij een aan tal zeer geachte personen uitno digde o.a. Franklin en Lavoisier. Er werden alleen aardappelge rechten geserveerd, op verschil lende wijze klaargemaakt. Men was enthousiast maar stond toch nog sceptisch tegenover het nieu we product. Geruchten deden de ronde, dat aardappels hersengif- ten zouden bevatten, terwijl ook de gronden door de cultuur snel zouden worden uitgeput. Parmentier kreeg toen van ko ning Lodewijk XVI toestemming om een stuk onvruchtbaar land, Les Sablons genaamd, met aard appels vol te planten. Toen het veld in bloei stond en de aan dacht van het publiek trok, liet hij het overdag bewaken. Het ge volg was dat 's nachts de vruch ten van het veld werden gestolen, deels om ze te proeven, deels om ze zelf te gaan planten. Met een aardappel in het haar. Parmentier had zijn doel be reikt en bood uit erkentelijkheid de koning een bouquet aardappel- bloemen aan. Lodewijk was daar mee zeer in zijn schik en stak een bloem in zijn knoopsgat. Zijn ge malin, Marie Antoinette, ver scheen 's avonds met een aardap pel in het haar! Een tip voor da mes, die eens wat anders willen dan een dure hoed! In de Nederlanden maakte de Vlaming Antoon Verhulst de aardappel als volksvoedsel popu lair. Hij begon in 1720 op 28-ja- rige leeftijd de vreemde vruchten te telen. Verhulst vond ze eetbaar en voedzaam en verspreidde ze gratis aan de leden van de broe derschap der hoveniers. Spoedig begon men de goede kwaliteiten van de patatten te erkennen, zo dat men meer en meer tot de ver bouw overging. In 1740 werden te Brugge de aardappels op de markt als voedsel verhandeld. En nu, in 1950, wie koopt en eet er nu geen aardappels! We zijn daarmee nog niet aan het einde van ons aardappellatijn. Na de eeuwenwisseling in 1800 begreep men spoedig, dat men meer met de nieuwe plant kon doen dan alleen als voedsel ge bruiken. De overvloedige produc tie in Nederland gaf aanleiding tot de aardappelindustrie in haar vele vormen. Men bereidde er een soort brandewijn uit, mout wijn. Dit product kon echter niet tegen de Schiedamse jenever con curreren en verdween even snel als het gekomen was. Ook in uw poederdoos! Meer succes had men met de productie van aardappelmeel. Uit deze vinding groeide een van de belangrijkste nationale industrie- en. De aardappelmeelfabriek in Toxhol is de grootste op dat ge bied ter wereld. Negentig procent van de wereldproductie aan aard appels stamt uit West-Europa. Zouden die Inca's dat ooit heb ben gedacht, toen ze de Spanjaar den trots hun nationale voedsel toonden? En hun mond zou open vallen van verbazing wanneer we hun vertelden, dat we naast aardap pelmeel ook nog stijfsel, strookar- ton, bakeliet, sago, kleurstoffen, brood, schuimpreparaten en vele andere producten uit die onbenul lige knollen kunnen maken. Onze lezeressen zouden mis schien nooit meer hun aangezicht verzorgen, wanneer wij hen ver klappen, dat ze na een dag van huishouden aan aardappels koken hun huid verzorgen met gelaats poeder uitaardappelen. Is er ter wereld nog wel iets waar geen aardappels in verwerkt zijn? FAMILIEBERICHTEN Adverteert in .De Duinstreek' Witte en gekleurde Voor H. H. Pensionhouders bij grotere hoeveelheden SPECIALE PRIJZEN Boekhandel C. OLDENBURG C I TE KOOP DE GOEDE - BERGEN Gevraagd Keuken-werkmeisje Hotel „Klein Zwitserland" NET JONG MEISJE VERSTELNAAISTER net MEISJE PHILIPS EN ERRES-RADIO Biedt zich aan Net MEISJE GEMEUB. KAMERS GEVRAAGD Wegens vacantie van 19 t/m 24 Juni a.s. Schoenmakerij C. van der Bijl DONDERDAG 22 JUNI te 8 uur HENRIËTTE DAVIDS Houten en Emaille Wasmachines WONINGRUIL MEIJER Vreemde en Boekhandel C. Oldenburg Schoorl Heeft U iets te koop Wij verkopen voor U alle net gebruikte goederen Groninger Koek en Roggebrood BAKKERIJ SANTING TE KOOP IN BERGEN Prachtig goed onderhouden VILLA, met centrale verwarming en warmwater-installatie, 7 kamers, grote voor- en achtertuin Brieven no. 642, Boekhandel Schoelink, Bergen De echte import dubbel Egyptisch linnen Regenjassen slechts f 57.50 Tropical en Kamgaren maatcostumes vanaf f 135.- Sportcostuums naar maat vanaf f 95— Mantelcostumes naar maat vanaf f120.- Schitterende sortering Vistra's f 2.25 per M. Onkreukbaar linnen f 2.95 per M. Gebloemde zijde f3.25 per M. HOUTWEG 5 - ALKMAAR - TELEF. 3318 Geef Vader een GESCHENK van blijvende waarde, geef hem Een ruime keuze in iedere prijsklasse vindt U bij Ondertrouwd MARIUS SLOT en TRIEN ENS Huwelijksvoltrekking Dinsdag 27 juni, n.m. 3.30 uur te Schoorl. Schoorl, Duinweg C 79 I Schoorldam, Damweg E 43 Receptie, 18 Juni a.s. van 3-5 uur Damweg E 43 en 25 Juni a.s. Duinweg C 79 Toekomstig adres: Duinweg C 79 Hierbij dank ik Buren, Familie en Kennis sen voor de belangstelling die ik heb onder vonden bij mijn thuiskomst uit Indonesië. JAC. RUYTER BERGEN, Juni 1950 Oosterweg 1 Mede namens mijn ouders breng ik mijn hartelijke dank aan allen, voor de vele biijken van belangstelling, bij mijn thuiskomst uit Indonesië. C. KAANDORP Schoorl, Juni 1950 Voor het hartelijke medeleven, betoond bij het overlijden van mijn lieve Zoon en onze onvergetelijke Broer, Behuwd- broeder en Oom JAN DE LIEFDE be tuigen wij hiermede onze oprechte dank. Uit aller naam, Mevr. A. DE LIEFDE- OLDENBURG BERGEN, Juni 1950 Voor de vele blijken van belangstelling, bij mijn terugkeer uit Indonesië onder vonden betuig ik, mede namens mijn Ouders, aan allen mijn hartelijke dank. N. PRAAT GROET, Juni 1950 Mede namens mijn Ouders zeg ik allen dank voor de vele blijken van belang stelling, bij mijn terugkeer uit Indonesië ondervonden. Soldaat G. DRUIJVEN GROET, Juni 1950 DANKBETUIGING Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank, bijzonder aan de Zeer Eerw. Heer Pastoor van Beers, Zeergel. Heer Dr. v. Gelder en Familie Selleger en allen, voor de bijstand en belangstel ling tijdens ziekte en overlijden van onze zo dierbare Zuster Johanna Margrt. v. Wonderen. Fam. v: WONDEREN BERGEN, Juni 1950 Hiermede geven wij kennis, dat vrij onverwachts van ons is heen gegaan, onze lieve zorgzame Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer ADRIAAN HENDRIK VAN GULIK Echtg. van Dorothea J. Ruyter in de ouderdom van 84 jaar. Bergen D. J. v. GULIK-RUYTER Rotterdam A. J. v. GULIK S. v. GULIK-v. d. GRAAF WIL v. GULIK BERGEN, 14 Juni 1950 Molenkrochtlaan 15 De begrafenis zal plaats vinden op Zaterdag 17 Juni, des namiddags 2.30 u., op de Algemene Begraaf plaats te Bergen. Enige en algemene kennisgeving Te Bergen (N-H.) overleed heden zacht en kalm onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, Mevrouw SARA FOKELINA v.d. VEEN geboren Brouwer, Wed. van wijlen de heer G. W. van der Veen. in haar 85ste levensjaar Leeuwarden R. O. van der VEEN J. L. v.d. VEEN-MEINESZ Bergen M. G. H. van der VEEN Klein- en Achterkleinkinderen BERGEN (N.-H.), 13 Juni '50 Prinsesselaan 52 Liever geen bezoek Begrafenis heeft plaats gehad Vrijdag 16 Juni, 's morgens 11 uur op de Gemeente Begraafplaats te Alkmaar II Schoorl Gezocht voor in- of extern NET MEISJE om gezin met vacantie in Bergen-Binnen gedurende de maand Juli te helpen met de huish. Goed loon. Kinderjuffr. aanwezig. Br. Mevr. Boltjes, Ste-rebos 2, Schiedam gevraagd voor de dag of 's middags (Juli- Aug.) Pension „Kijkduin", Noordlaan 26, Bergen. Gevraagd een NETTE SLAGERS LEERLING of LOOPJONGEN Slagerij DE WAARD Molenstraat 16, Bergen Voor direct gevraagd JUFFROUW voor Winkel en HUISHOUDING Bakkerij Buisman, Molenstraat, Bergen NETTE VROUW OF MEISJE ge- vraagt per 1 Juli voor afwas en ander keukenwerk van 9 tot 12 -of de gehele dag. J. Koeten, Pension Duinoord, Groet Gevraagd een nette Kruideniersbediende met het vak bekend voor wijk- en win- kelwerk. N. Jonkers, Stationsstraat 8, Bergen - Telefoon 2524 Gevraagd NETTE VROUW OF MEISJE die gedurende de mnd. Augustus bij zich aan huis 2 a 3 maal per week was kan verzorgen. Aanb. Dr v. Peltlaan 7, Bergen Gevraagd Slager KONING, Dorpsstraat 52 Gevraagd in gezin zonder kinderen, voor de ochtenduren, of WERKSTER voor 1 of 2 dagen per week. Mevr. Verwey, Burg. Peecklaan C 236, Schoorl Speciale Verkoop MERKARTIKELEN Stationstraat 17, Bergen - Tel. 2189 als hulp in de huishouding, voor dag en nacht. Br. no. 533, Bureau van dit blad te Schoorl. Er biedt zich aan TUINMAN-HUIS KNECHT tevens voor alle voorkomende werkzaamheden. Brieven Sint Anthonius- straat 29, Bergen BIJVERDIENSTE aangeboden voor onderhoud tuin en erf J. Bakker, Natteweg 66, Bergen BIJVERDIENSTE Gezocht voor regelmatig tuinonderhoud (in centrum Bergen) een liefhebber voor 3 dagen, (elk 3 uur) a f 5.- per week. Br. no. 1111, De Haan's Boekh., Bergen VACANTIE-WONINGRUIL Leraarsgezin in Heerlen (centrum Zuid- Limburg) vraagt woningruil met gezin in Bergen of andere badplaats. Aangeboden ruim modern huis met 8 oedden, str. water en bad. Gevraagd dito huis met minstens 6 slaap plaatsen. Adres C. W. de Pagter-Muller, Ambachtsstraat 15, Heerlen GEMEUBILEERD HUIS GEZOCHT TE BERGEN BINNEN met 3 slaapkamers en vrije keuken voor de maand Augustus. H. Tabak, Bilder- dijkstraat 130, Amsterdam. Tel 84037 (met gebruik van keuken) van 16-31 Juli, voor 5 personen. Aanbiedingen Kreder, Bijweglaan 8, Bennebroek. Te huur gevraagd Woning of gedeelte van Woning voor de laatste twee weken van Juli voor gezin van twee volw. en twee kinderen in Bergen of Groet Brieven aan Boekhandel Koome. Koog a.d. Zaan Dr. van Peltlaan 2 Bergen ANNEBELLE S CO tezamen in een daverend Cabaretprogramma CO v.d. HEYDE-WIJMA Entree f 2en f 2,50 Plaatsbespr. vanaf Maandag 19 Juni van 11-12 uur Speciale Verkoop MERKARTIKELEN Stationstraat 17, Bergen - Tel. 2189 naar DE GOEDE, Bergen. Telef. 2379 Aangeboden te Bussum woning op goe de stand. Gevraagd een huis aan de kuststreek Bergen, Egmond of Schoorl. Brieven L. Shopenhouwer, Zwarteweg 31, Bussum Te koop i Spruitkool-, Groene kool-, Boerekool-, Mangelwortelen- en Rapen- planten. J. Bruin, Smeerlaan B 111, Schoorl AangebodenROKCOSTUUM (voor lang persoon) met 2 witte overhemden, alles zo goed als nieuw. AdresPierson- straat 38, Alkmaar. Na 6 uur. Aangeboden: 100 W L Jonge Hennen, 9 w., fokkerskuikens. 100 jarige kippen, W L, volop aan de leg. bij N. J. Ruis, Teuglaan D 97, Schoorl. MEUBILAIRE GOEDEREN te koop wegens vertrek naar het Buitenland Een massief eiken schrijfbureau, 150 cm lang en 80 cm breed, een bureaustoel, een eiken haardstoel, een leren club, 2 clubs en 4 stoelen, een uitschuiftafel, thee meubel, staande schemerlamp, vloerkleed met 2 kleedjes, 3 deurs hang- en legkast met spiegel aan de binnenkant in de deur, 2-pers. eiken ledikant met auping, Jaarsma kachel weinig gebruikt, 1-pers. opklapbed, ombouw en gordijnen, 2 kin- derledikantjes, divanbed, divan met kleed, eet- en keukenstoelen enz. enz. enz. bij P. Hoogland, Prinsesselaan 16a, Bergen. JONGENSFIETS vuor een jongen van 8-12 jaar te koop. Te bezichtigen De Winter, Hereweg C 1, Schoorl of te bevragen telefoon 280 Te koop Massief Eiken DAMESBUREAUTJE Adres, Laanweg C 153, Schoorl Te koop gevraagdeen groot KINDER BEDJE, tevens RUIMTE gevraagd om een paar meubels op te bergen. Aangeboden een TREKW AGENT JE Molenpad 200, Groet Liefhebber vraagt jong muisgrijs KATERTJE. Brieven no. 1114, De Haan's Boekhandel, Bergen. de grote in kleine uitvoering maar f 155,- en ook op onze prettige conditie's. Ruïnelaan 3, Telef. 2514, Bergen naar DE GOEDE, Bergen. Telef. 2379 4 Gasfornuizen 3 en 4 pits f 12,50 tot f 30,- 2 Jongensfietsen f 27,50, en f 45,-, Dames rijwiel f 27,50, 2 Prima Transportrijwielen f 30,- en f 55,- nog nieuw. 2-persoons spiralen f 24,50 en f 32,50 met 15 jaar garantie, Opklapbedden 1- en 2-persoons f39,-, f 45,- en f 49.75, 3-delige bedden 1- en 2-persoons f 26,75, f 38,- en f 45,- en 2-persoons f 58,- en f 65,-, matrassen 1-pers. f 10,- en 2-pers. f 14.50, matras- dekken 1-pers. f 3,25, 2-pers. f 4,25. VerderDressoirs vanaf f 35,- keuken kasten vanaf f 15,-. keukenstoelen vanaf f 2,50, Hang- en legkasten, ledikanten, 2 vaste wastafels f7,50 en f 15,-. 1-pers. opklapbed met ombouw compleet f 35,- Kinderwagens vanaf f 7,50, 5 Wandel wagens vanaf f 7,50 tot f 19,-, Trek- wagentjes vanaf f 7,50 tot f 19,-. Pracht wollen vloerkleed, nieuw f 75,-, Tafel kleden, wol f 12.50 en f 15.- Komt U eens bij ons kijken, U slaagt nergens goedkoper en beter. Het is de moeite waard. Alle dagen geopend. J. P. SCHIPPERS, 3e Oosterbergstr. 4. Egmond aan Zee Telef. K 2206-218 SHOWROOM voor de nieuwe meube len Noorderstraat 28 en Marnixstraat 19 Het adres voor Tevens verkrijgbaar Fünkes Roggebrood Speciale Verkoop MERKARTIKELEN Stationstraat 17, Bergen - Tel. 2189 Alle merken STOFZUIGERS ook de kleine PROTOS en ERRES Verkrijgbaar bij Laanweg C 164 Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 3