Itleekiiad 99 99 BERGEN SCHOORL EGH0ND AAN ZEE VRIJDAG 23 JUNI 1950 27c JAARGANG No- 25 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl, Schoorldam* Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Openingsvoorstelling in het Openluchttheater Het Zuid Nederlands Toneel gaf Dinsdagavond in het open luchttheater een voorstelling van Pieter Langendijk's blijspel „Don Quichot op de bruiloft van Ka- macho". Hadden velen zich door de dreigende onweerslucht laten weer houden een kijkje te nemen op de bruiloft, niet alzo Don Quichot. Onverveerd reed de dolende ridder op zijn wonderbaarlijk rossinant de open plek in het bos binnen, gevolgd door zijn schildknaap met zijn „broeder grauwtje". Bernhard Droog had de dank bare taak van Sanche Panche en heeft zijn rol met talent en succes uitgebuit. Het hele stuk op de voet te volgen en alle spelers te noemen heeft geen zin. Enig mooi was de scène, waarin de dolende ridder zijn degen trok en de kok Vetlasoepe zich in postuur stelde met een schuimspaan, terwijl de dappere schildknaap van angst op het dak van een schuurtje klom en vanaf dit veilige plekje zijn meester aanmoedigde. Meesterlijk was ook het spel van Tom de la Montagne als Meester Jochem de rijmer. Als ten slotte door handig manoeuvreren de door de vader van de bruid geprotegeerde can- didaat Ka macho is uitgeschakeld en Quiteria en haar held Bazilius in de echt verenigd zijn, dan volgt een kleurig fleurig toneel, het penseel eens schilders waardig. Met zang en dans wordt dan verder bruiloft gevierd. Met een hartelijk applaus gaf het publiek uiting aan zijn waar dering voor het gebodene. Jubileumtentoonstelling HARRY KUYTEN Opnieuw vraagt het Kunste naars Centrum Bergen in de Kunstzaal „De Rustende Jager" te Bergen aller aandacht voor 'n jubileumtentoonstelling. Ditmaal exposeert Harry Kuyten, de be kende Schoorlse kunstschilder, woonachtig te Groet. Ter ge legenheid van zijn 65ste verjaar dag, hoewel reeds enige tijd ge leden gevierd, is deze ere-ten- toonstelling georganiseerd. Op Zaterdag 24 Juni a.s. zal Mr. C. A. J. Jochems, burgemeester van Schoorl de tentoonstelling openen. Mogen zowel de ingezetenen van Schoorl en Bergen alsmede de allengs in deze rustoorden toegestroomde zomergasten niet verzuimen de expositie van deze hardwerkende, ernstige kunstenaar te gaan zien. Zakelijke bijzonderheden staan vermeld in de in dit nummer op genomen advertentie. MUZIEKFESTIVAL De jeugdige accordeonvereni ging Bergen, geboren Januari 1948, koestert grootse plannen: op 23 Juli a.s., midden in het sei zoen, zal zij een muziekfestival organiseren in Bergens Muziektuin, daartoe door Bergen's Harmonie welwillend ter beschikking gesteld. Een twintigtal zustervereni gingen uit de kop van Noord- Holland schijnt haar medewerking reeds te hebben toegezegd. Als het weer meewerkt, is het succes wel verzekerd. ,s Avonds zal de mooie muziektuin een fan tastische aanblik opleveren als overal lichtjes flikkeren in het hout. Door de illuminatie zal het een sprookjestuin worden, die gasten en inwoners trekt. EERSTE STEEN LEGGING Dinsdagmiddag vond in tegen woordigheid van de gemeentelijke autoriteiten de eerste steen legging plaats van de 22 woningen aan de Jaap Weyandweg. Met een versierde troffel gewa pend, metselde burgemeester Dr. Huygens de steen, waarin gegrift 20-6-1950, in de voorgevel. DE NATIONALE RECLASSERINGSDAG 1950 De j.l. Zaterdag gehouden col lecte voor de reclasseringsinstel- lingen van alle gezindten heeft in onze gemeente niet minder dan f 900,38 opgebracht. Vorig jaar was de opbrengst f 625, Dit schitterende resul taat is te danken aan de spon tane medewerking van tal van dorpsgenoten, aan wie het comité daarvoor hartelijk dank zegt. Een belangrijk bedrag werd ingezameld door een ploegje col lectanten, dat met een vracht auto (welwillend door de brand- stoffenhandel fa. v.d. Bosch ter beschikking gesteld) onder muzi kale begeleiding van de accorde onclub door het dorp trok. Een woord van dank brengt het comité ook aan de fa. Louter die versnaperingen voor de col lectanten ter beschikking stelde. ZILVEREN JUBILEUM In de nacht van Zaterdag op Zondag werd in De Rustende Jager alhier door de familie Dies- feldt met het gezamenlijke per soneel van restaurant en keuken, de heer Jacobus Lagas, de alge meen bekende, vriendelijke, har telijke kellner gehuldigd: het was namelijk 25 jaren geleden dat hij in dienst trad bij De Rustende Jager. Met veel vriendelijke woorden en hartelijke gelukwensen en ook zichtbare blijken van waardering werd dit feit herdacht. Examen E,H»B.O. aan de M.M.S, te Bergen Voor het Eenheidsdiploma voor Eerste Hulp bij Ongelukken van het Centraal Bureau slaagden de volgende leerlingen uit de vijfde klasse der M.M.S. te Bergen Mara Burger, Tini Cornelisse, Anneke de Haas, Silly de Koning, Mouse Krak, Annie Latenstein, BibivanRossem, MarjanSchermer, Lida Schmidt, Lideke Stokreef, allen te Alkmaar, Corrie Spandaw, en Annie Winder te Bergen, Truus Heyneman, te Egmond, af gewezen 2 candidaten. De meisjes werden opgeleid door dr. K. Dijk huizen, oud-directeur van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar. 14-jarige jongen vermist De 14-jarige H. B. uit Heiloo ging Zondag met zijn oudere broer en enige vrienden naar Bergen aan Zee. Het groepje ging met opkomende vloed zwem men. De jongen was de zwem kunst niet goed meester en bleef daarom wat dichter bij de kust. Toen de anderen terug kwamen was de knaap nergens te vinden. Men dacht dat hij misschien de duinen was ingetrokken en zijn kleren op het strand had laten liggen. 's Avonds elf uur lagen de kleren er nog, maar van de eige naar geen spoor. Een ongeluk wordt gevreesd. Burgelijke Stand BERGEN ZONDAGSDIENST ARTSEN Het Noordzeebad „CAMPERDUIN" heropend Door storm en water geveld, Door noeste arbeid hersteld. Het in de nacht van 4 op 5 April j.l. door storm en zee ver woeste Noordzeebad Camperduin werd Zaterdagmiddag onder veel belangstelling heropend. Als strand en zee als op deze mooie dag van de opening over goten worden door de gouden stralen van de zon, dan is het hier heerlijk toeven, maar als in pikdonkere nacht, bij vliegende storm en huizenhoge golven, de zee de duinen beukt, dan kan het hier schrikaanjagend zijn. Het was in zo'n nacht, dat tegen twaalf uur de wind van het Z.W. naar het N.W. liep en de vloed dubbel hoog werd voor Camperduin, en de heer Groothoff, de pionier, die 24 jaar geleden als eerste pachter van het strand, daar zijn bedrijf opbouwde, machteloos moest toe zien hoe zijn gehele hebben en houden, waarvoor hij bijna een kwart eeuw had gezwoegd, een speelbal en prooi werd van wind en golven. 44 cabines verdwenen, 20 houten huisjes, een groot aantal nieuwe badstoelen, strandstoelen, meubi lair enz. enz.zelfs de fundering van het paviljoen sloeg voor een deel weg. Hier waren met een kleine variatie de woorden op een der wanden van het uit 1783 daterende kerkje te Schoorl van toepassing„de zee, die niets verschoont, verslond mijn eerste wezen". Maar de eigenaar, de pionier van dit tiskante bedrijf op het strand, legde het hoofd niet in de schoot. Wat „door storm en water was geveld (zoals het heet op een voor deze openingsdag vervaardigde tegel) werd door noeste arbeid hersteldhet pavil joen werd weer opgetrokken, een nieuw terras aangelegd, badstoelen, ligstoelen, wisselcabines, strand huisjes en wat er meer in zo'n bedrijf komt kijken, aangeschaft. Met trots toonde de eigenaar dit alles aan de velen, die de officiële opening bijwoonden. De grote binnenzaal was voor deze gele genheid versierd en door vrienden en belangstellenden omgetoverd in een bloementuin. Op het terras zong een groep meisjes van de Huishoudschool te Amstelveen, die toevallig hier waren, enige aardige liedjes, een attentie die buitengewoon op prijs werd gesteld door de eigenaar. Bij afwezigheid van de burge meester trad wethouder C. Kaan dorp op als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur om de eigenaar te complimenteren en het bedrijf officiéél te openen. Spreker wees er op, hoe het vreemdelingenverkeer in het alge meen en het strandleven in het bijzonder, te allen tijde de be langstelling en zorg van het ge meentebestuur verdiende. Immers, aldus de wethouder, wat zou de gemeente Schoorl zijn, wanneer niet jaarlijks de grote stroom van vreemdelingen hier hun vacantie kwamen doorbrengen? Wij be hoeven het niet te verbergen, aldus vervolgde spreker, dat Schoorl, Groet en Camperduin voor 't grootste gedeelte leven bij de gratie van het vreemde- lingenbezoek. Het is dan ook de taak niet alleen van het gemeentebestuur, maar van alle inwoners der ge meente, om te zorgen, dat aan de bezoekers het beste geboden wordt, wat ze maar te bieden hebben. Allen dienen op de bres te staan om de naam van onze badplaats hoog te houden. Wij dienen niet alle mondaine genoe gens aan te bieden, maar hebben er zorg voor te dragen, dat het natuurschoon, waaraan onze ge meente zo rijk is, ongeschonden bewaard blijft en zoveel mogelijk wordt opengesteld voor de natuur liefhebbers. Ons ongeëvenaard mooie brede strand mag nooit ontaarden in een soort vermake lijkheidsinrichting of lunapark met dure verversingsgelegenheden. De tegenwoordige strandexploitanten hebben dit zeer goed begrepen er hun taak juist opgevat. Zij hebben aan het strand opgeslagen eenvoudige maar degelijke pavil joens, kleedkamers en wat er zoal bij behoort en berekenen daarvoor prijzen, die de toets der critiek kunnen doorstaan. Het gemeentebestuur, aldus vervolgde de heer Kaandorp zijn rede, kon dan ook telkens met gerust hart dezelfde strandpachters accepteren. Na nog enkele woorden te hebben gewijd aan de catastrophe van begin April, eindigde spreker aldushet moet voor de heer Groothoff en zijn zoon vandaag een grote voldoening zijn het be drijf weer in zijn volle omvang te kunnen openen; het gemeente bestuur spreekt gaarne zijn harte lijke gelukwensen uit met deze heropbouw en hoopt, dat het Noordzeebad Camperduin met een prachtige zomer mag worden beloond voor zijn onvermoeid werken. Hiermee werd het bedrijf voor geopend verklaard. De heer Groothoff Sr sprak zijn dank uit voor de vriendelijke woorden van weth. Kaandorp en voor de vele gelukwensen die hij op deze voor hem zo be langrijke dag mocht ontvangen. ANJERACTIE 1950 Op 29 Juni a.s. zal binnen de ze gemeente weder een openbare geldinzameling worden gehouden ten bate van de Anjeractie. Het Anjerfonds bestaat thans 10 jaar en het is om die reden, dat bij de collecte een foto van het Koninklijk gezin ter verkoop zal worden aangeboden tegen een minimum-prijs van f 0,25. Zoals bekend stelt het Fonds zich ten doel steun te verlenen aan instellingen van Nationaal Belang. Gaarne wekken wij onze lezers (essen) hierbij op om het Fonds ook dit jaar een bijdrage niet te onthouden. ZOND AGS VOORBEREIDING Met ingang van Zaterdag a.s. worden de klokken van de Ned. Herv. Kerken te Schoorl en Groet 's avonds van 8-8.05 geluid ter voorbereiding van de Zondag. De zee eist haar tol Zaterdag is te Petten bij paal 19 aangespoeld het lijk van de heer G. E. uit Winschoten, die vorige week te Camperduin bij het baden verdronk. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag wedstrijd Dinsdag 20 Juni 1950. 1. Bekker-Beeldman 47 2. Dames Repko-de Wilde 45,5 3. Mevr. Arpeau-v. Twuyver 43,5 4. Klik-v.d. Lelie 38,5 5. Dames Bouman-Aalders 37 6. Jes-Half Jr 36,5 7. Pinxter-Diderich 33,5 8. Aalders-Partners 32,5 9. Dames Pinxter-v.d. Linde 24 WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoogwater Juni 's morgens 's namiddags 23 9.22 9.51 24 10.22 10.52 25 11.27 11.58 26 12.34 12.15 27 1.03 1.38 28 2.03 2.35 29 2.52 3.27 30 3.49 4.22 Laag water Juni 's morgens 's namiddags 23 3.22 3.51 24 4.22 4.52 25 5.27 5.58 26 6.34 6.15 27 7.03 7.38 28 8.03 8.35 29 8.52 9.27 30 9.49 10.22 SCHOORL'S GEMENGD KOOR Zondag a.s. gaat bovengenoemd koor met autobussen naar het concours van de Noord-Hollandse zangersbond, hetwelk dit jaar in Wieringen wordt gehouden. Nog enkele plaatsen voor supporters zijn in de bussen beschikbaar. Men geve zich spoedig op bij één der leden. „De Duinstreek" wenst de vereniging en haar dirigent veel succes. Bestuurslid van de V. V.V., die toevallig passeerde, voorkwam huiselijke twist I Iedere inwoner van Egmond aan Zee weet dat de bestuursleden van de V.V.V. tijdens het seizoen de handen vol hebben met het organiseren van diverse feestelijk heden, als Openluchtspel, Motor- wedstrijd, Wielerwedstrijd, Vuur werk en Zeepkistenrace. Daarbij komt nog het optreden als arbiter bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Dezer dagen is het een be stuurlid van de V.V.V. gelukt een hooglopende huiselijke twist in een der lieflijk gelegen huisjes van ons zeedorp bij te leggen. Wat was namelijk het geval? De man had een lot van de V.V.V. ten bate van het vuur werk gekocht en zei tegen zijn vrouw: „Als ik op 12 Augustus mijn nummer in het vuurwerk zie verschijnen neem ik voor het geld een fijne radio. De vrouw had haar zinnen gezet op een stof zuiger. „Jij zeker een radio, om s' avonds lekker in je luie stoel te liggen luisteren en mij s' mor gens op mijn kniëen het hele huis door laten kruipen met een stoffer en blik in mijn hand, daar komt niks- van in. „Jij hebt niks aars te doen dan et ois op te knappen, ik neem een radio". Wat er verder nog voor mooie woorden door de kamer schalden, zijn niet geschikt om op te schrijven. Het bestuurslid van de V.V.V. had toevallig een boekje met loten in zijn zak en wist op een handige manier de twist bij te leggen door tegen de vrouw te zeggen: „Mens neem dan toch ook een lot, dan heb jij net zo veel kans op je stofzuiger als hij op z'n radio". „Goed", zei ze, „maar geef me er dan twee, want 15 cent is geen geld, en dan heb ik twee kansen tegen hij een". Het gevolg was, dat het be stuurslid van de V.V.V. beurte lings aan de man en vrouw een lot verkocht, tot zijn boekje van 16 loten op was. Verbeterde afgang naar het strand bij de Emmastraat De afgang naar het strand, aan het eind van de Emmastraat te Egmond aan Zee is dit seizoen belangrijk verbeterd. De bezoekers van Egmond zul len zich ongetwijfeld nog dat smalle trapje herinneren, dat toe gang gaf tot het strand van de Maatschappij Noordzeebad. Dit was zo smal, dat men elkaar nauwelijks kon passeren. Genoem de Maatschappij heeft thans deze afgang tweemaal zo breed gemaakt en van een geheel nieuwe trap voorzien. Een trap in de eigenlijke zin is het niet. De flauwe glooi ing van het duin daar ter plaatse maakte het mogelijk een makkelijk begaanbare z.g. kippenloop te ma ken. Een belangrijke verbetering is ook, dat er nu ruimte is voor links en rechts verkeer. EEN MOOI RESULTAAT De voetbalwedstrijd, die vori ge week gespeeld is, ten bate van de Egmondse Kleuterschool, heeft tot resultaat gehad, dat aan het bestuur een bedrag van rond f 130,- kon worden afgedragen. VERLICHTING DER VOORSTRAAT De nieuwe straatverlichting in de Voorstraat is nu geheel klaar gekomen en volledig in gebruik gesteld. Het is een keurige ver lichting met gas-boog-lantaarns in fraaiealluminiumuitvoering. Door dat het aantal lantaarns belang rijk is uitgebreid en de booglam pen boven de rijweg hangen, is de verlichting van de Voorstraat belangrijk verbeterd. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer P. Bakkum, is bij het te 's-Graven- hage op 14 dezer gehouden exa men, geslaagd voor het diploma radio-monteur. VOETBAL VOOR DE KLEUTERSCHOOL Woensdagavond om 7 uur speel de een Egmondia-Combinatie te gen een Badgasten-elftal, ten bate van de Kleuterschool. Voor het begin sprak de heer Milhado. Het deed de badgasten veel genoegen hier ook nog eens te kunnen voetballen en ook op deze wijze de banden met Egmond nog nauwer aan te halen. Namens de gasten bood hij alle Egmondia-spelers een rokertje aan, waarna hij burgemeester Niele verzocht de aftrap te willen doen. Onder de badgasten bevonden zich verschillende spelers uit be kende clubs, als Ajax, Stormvogels e.d., maar het was te begrijpen, dat er weinig verband in hun elftal zat. Zo stond de Egmondia combinatie binnen het half uur met 3-0 voor en toen volgde er nog een strafschop en dreigde alle spanning er uit te gaan. De strafschop werd echter heel vriend schappelijk in de handen van de keeper gedeponeerd. Toen de gasten daarna door hun rechtsbuiten werkelijk keurig de achterstand tot 3-2 wisten te ver kleinen en er steeds beter in kwamen ontwikkelde zich nog een aardige" wedstrijd. Rust kwam met 4-2. Het eerste half uur na de rust zetten de gasten er alles op om de achterstand in te lopen. Luid aangemoedigd door het publiek waren zij voortdurend in de aan val. Mede door uitstekend ingrij pen van de doelman van Egmon- 3 slaagden zij er echter niet in te doelpunten. Bij een uitval wist de Egmondia combinatie er 5-2 van te maken en kort voor het einde zelfs 6-2. Niettemin was het een aan trekkelijke wedstrijd, die weder het zijne bijdroeg tot de goede verstandhouding met de gasten en bovendien een aardige bate opleverde voor de kleuterschool. BEZOEK VAN ALCMARIA Egmondia speelde Zaterdag avond om 7 uur een vriendschap pelijke wedstrijd op het sport park tegen het z.g. toerelftal van Alcmaria. Egmondia kwam in het veld met zijn eerste elftal, waarin echter de proef werd genomen met ver schillende junioren en nieuwe spelers. Aanvankelijk leek het, dat Eg mondia een gemakkelijke over winning ging behalen. Binnen een minuut scoorde de jeugdige rechts buiten met een prachtig schot vanaf de vleugel en 10 minuten later maakte de midvoor er 2-0 van. Alcmaria kwam er echter steeds beter in. Binnen enkele minuten was de stand gelijk en eer de rust inging was de 2-0 achterstand in een 4-2 voorsprong omgezet. Egmondia pakte na de rust de zaken nu ernstiger aan. Nauwelijks had de midvoor de achterstand tot 4-3 verkleind of Alcmaria be nutte een strafschop wegens hands en de stand was 5-3. Nog was de doelpuntenregen niet afgelo pen. De scheidsrechter kende Eg mondia een doelpunt toe, terwijl de bal volgens de Alkmaarders nog voor de doellijn door een der backs was weggetrapt, 5-4 Weer diende Alcmaria van re pliek, stand 6-4. Het laatste kwar tier wist Egmondia, met 10 man spelend, nog tot 6-5 op te halen. DE DUINSTREEK van 11 Juni tot 18 Juni 1950. GEBOREN Neeltje Maaike, d.v. J. Kok en M. L. Klemkerk. Aleida Anna, d.v. J. N. Wittebrood en A. Zalm. Joke Petronella, d.v. J. C. Willig en P. W. Schoelink. Wouter, z.v. W. Nap en H. A. Stek. ONDERTROUWD Nicolaas P. de Graaf, 31 jaar, te Curagao en Anna F. M. T. Scheepers, 24 jaar. GETROUWD Gerardus Boots en Maria Molenaar. OVERLEDENSara Brouwer, 84 jaar, wed. van Gerrit W. van der Veen. Adrianus H. van Gulik, 84 jaar, echtg. van Dorothea M. Ruyter. Zondag 25 Juni Dokter POOT telefoon 2023 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1