ff 99 (foc&tye, „Duindar VRIJDAG 7 JULI 1950 27c JAARGANGgNo. 27 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a» d. Hoef BERGEN The Vancouver Boy's Band 35 jonge Canadezen van 14 tot 19 jaar, prachtig uitgedost in hun karmozijn gevoerde capes en wit zijden shirts brachten Woens- dag met hun leider Mr. Arthur Delamont een bezoek aan Bergen. Op de tonen van een pittige mars trokken zij, omstuwd door een grote menigte naar het raad huis, waar zij officieel werden verwelkomd door burgemeester Dr. W. Huygens. Deze herin nerde in zijn welkomstwoord aan de grote worsteling om de vrij heid en de grote rol die de Canadezen daarin hadden gespeeld. Holland zal tot in lengte van dagen dankbaar gedenken wat de zonen van dat verre land voor ons hebben geofferd. Spreker hoopte nog dikwijls de bewoners van Canada hier te zien, maar nooit meer als soldaat, maar als vrienden. Een der leden van de Band. Mr. Norman Mollins dankte voor de vriendelijke woorden en nodigde de bewoners van deze lage landen uit tot een bezoek aan Canadain zijn grote vader land met grote emigratiemoge lijkheden was nog plaats genoeg voor het kleine Holland. Na de begroeting gingen allen met hun „pleegouders" mee naar huis, om daar in de familiekring een paar gezellige uurtjes door te brengen. Om 7 uur was het weer aantreden voor een muzikale wandeling naar het openlucht theater waar een talrijke menigte zich verzamelde om het concert te beluisteren dat onze verre vrienden zouden geven. Het concert werd geopend met het Nederlandse en het Canadese Volkslied, die staande door alle aanwezigen werden aangehoord. En toen volgde klassieke en populaire muziek alles door elkaar, zelfs trad een vocaal kwartet op, dat o.m. Blue Water zong. Dit prachtige ensemble oogstte de ganse avond groot succes. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Het Kunstenaars Centrum Ber gen zal in de Kunstzaal van de Rustende Jager te Bergen op Zaterdag 8 Juli a.s. des middags om 4 uur een schilderijen-expositie openen, de vierde in dit zomer seizoen. Was gedurende de af gelopen zes weken in hoofdzaak werk te zien van de oudere ge neratie - Graadt van Roggen, Vreedenburg, Kamstra, Kuyten - thans vragen jongeren de aan dacht voor hun werken. Ditmaal exposeren Jaap de Carpentier en Henk van den Idsert, terwijl bovendien in portefeuille teke ningen, en etsen van andere werkende leden te zien zal zijn. Gaarne wordt ieder opgewekt, inwoner van Bergen of Schoorl èn of gast aldaar, de expositie te bezoeken, waarover in de adver tentie in dit nummer nadere bij zonderheden zijn te vinden. CONCERT IN DE OPEN LUCHT Beverwijk's Mannenkoor „Zang- lust" o.l.v. directeur H. v. Dijk en Bergens Mannenkoor o.l.v. dir. K. Böhne gaven Woensdag avond een concert tussen de overblijfselen van de Ruïne. Er was voor dit concert slechts matige belangstelling. De velen, die Schiller's raad „Wo man singt da lass dich nieder" in de wind geslagen hebben, mogen zich beklagenhet werd een avond van kunstgenot, alleen nu en dan verstoord door geluiden, die van het Kermisterrein kwamen over waaien en door voorbijrijdende auto's. Beide Koren toonden over mooi stemmenmateriaal te be schikken en Bergen's Mannen koor had het voorrecht in de heer J. H. Rijvordt, bariton, een extra kracht te hebben. „Zanglust" opende met „Haec Dies" van Alph. Vranken en ver volgde met „Abendfrieden am Rhein" van Neumann, dat het hier op deze avond prachtig deed. Met het mooie „Le Rossignol" van Grètry besloot het koor het eerste gedeelte om later nog ten gehore te brengen „De zee" van Jac Bonset, „Nocturne" van Nic Hoogerwerff en „Sternennacht" van Schulken. Bergen's Mannenkoor begon met „Ave Verum" van Mozart, „Hymne a la Nuit" van Rillé en een „Indisch Wiegenlied" om te besluiten met het bekende „Die zwölf Rauber" van A. Dobrowen en „Musica Proibilta" van Gasten- don. De solo's werden prachtig gezongen door de bariton J. H. Rijvordt. Mevr. W. M. Huis man-van Noort begeleidde het laatste nummer op de piano. Intussen een twijfelachtig ge noegen, daar de piano door het vervoer en het weer wel wat van de wijs was geraakt. Hoogtepunt van de avond was het door de beide koren gezamen lijk o.l.v. Karei Böhne gezongen „Hymne a la Nuit". Een avond van Kunstgenot, waarmee beide koren en hun dirigenten alle eer inlegden. Openluchttheater V.V.V. BERGEN Na de succesvolle muziekuit voering van de Canadese Boys komt weer de toneelspeelkunst haar rechten opeisen in het open luchttheater, nadat eerst Zaterdag avond de gymnastiekvereniging „Be Quick" om 7 uur haar de monstratie gegeven heeft. Ditmaal komt de bekende to neelvereniging „Cantecleer" uit Alkmaar met een speciaal voor de openlucht bewerkt blijspel „Je kunt het toch niet meenemen", ook zeer bekend door de gelijk namige film. Het is een briljant blijspel, dat met zijn echt Ame rikaanse humor de bezoekers enige uren van beschaafd amusement zal bieden. Het stuk is door de regie, welke in handen is van mej. Bep Speet, geheel omgewerkt tot openluchtspel, terwijl de Ber gense kunstschilder Karei Colnot de decors heeft vervaardigd. Nog enige practische mede delingen le. Het spel begint in verband met de lichteffecten niet om 8 uur, doch te 8.15 uur. 2e. De entree-prijs is aangepast aan de tijdsomstandigheden, waar door ieder dit openluchtfeest kan bijwonen. Er is gebroken met het systeem van twee rangen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Men kope zijn toegangsbewijzen zo spoedig mogelijk aan het Bureau van de V.V.V. te Bergen, waar men tevens plaatsen kan bespre ken. De prijs is gesteld op f 1,— terwijl voor scholieren de speciale rang voor nog lagere prijs (n.l. 50 ct. gehandhaafd is. In verband met deze lage prijzen kan geen voorverkoop-reductie gegeven worden. 3e. Voor bezoekers uit Alkmaar en richting Schoorl is de busver binding na afloop zeer gunstig en gemakkelijk. De bussen stoppen voor het theater: naar Alkmaar 23.20, naar Schoorl en Groet 23.30 uur. Het feestprogramma van de V.V.V. luidt verder: Woensdag 19 Juli Verlichtingsavond. Woens dag 26 Juli het ridderspel „Vrou- wenschaeck" door het Zuid- Nederlands Toneel. Donderdag 27 Juli 10 uur kinderspelen te Bergen aan Zee. Woensdag 2 Augustus bloemen corso en 's avonds in het open luchttheater opvoering van „Twee Edellieden van Verona" door het Nederlands Volkstoneel. BERGER LUCHTPOST Zondag werd wederom gevlo gen vanaf Roosendaal, de duiven werden gelost te 11.45 uur met Z.W. wind. Thans was het een vogel van de Heer C. Pijper welke te 13.57 uur zich het eerste meldde, 2 H. Druiven, 3 N. v. d. Kamer, 4 H. Timmer, 5 Vras- donk-Oldenburg, óH.Schoorstra. CONCERT VAN BERGEN'S HARMONIE Op Dinsdag 11 Juli, s'avonds 8 uur, in de Muziektuin Hoflaan Dirigent Visser Programma 1 Engelandvaarders, mars W. Schild 2 Slavische mars Tchaikowsky 3 Zomeravond fantasie J. C.Beekman 4 Rossiniana Ouverture G. H. Boedijn Pauze 5 Suite Oriental F. Popy 6 Watermuziek Handel 7 Oberto Ouverture Verdi 8 Mars finale Toegang vrij BOOTTOCHT OUDEN VAN DAGEN Van het comité „Ouden van Dagen" vernamen wij nog, dat alles gereed is voor de boottocht. De Burgerij van Bergen heeft weer getoond mee te leven met onze ouden. Het comité is hiervoor alle gevers zeer erkentelijk, als nu het weer op 12 Juli gunstig is, dan belooft het een mooie dag te worden. De oudjes die zeer moeilijk op die dag te voet naar het station kunnen gaan worden nog ver zocht dit even op te geven aan een van de leden van het comité. Verder verwijzen wij naar de advertentie van heden. HEVIGE BRAND Tijdens het zware onweer, dat zich Maandagavond boven Bergen ontlastte, veroorzaakte de bliksem op een paar plaatsen brand. Eerst werd de brandweer gealarmeerd naar de Kerkedijk, waar een hoop hooi bleek te zijn getroffen. Nau welijks uitgerukt werden de brand weermannen door sirenegeloei geroepen naar de Eeuwigelaan, waar het perceel, sedert enkele weken bewoond door de fam. Krom, door het hemelvuur was getroffen. Dit pas gebouwde huis, met riet gedekt, bleek niet te redden. Het werd ondanks alle pogingen van de brandweer om het te behouden, een prooi der vlammen. Een grote menigte, door de politie op behoorlijke afstand gehouden, was getuige van de ondergang. (De vonkenregen van het rieten dak bood een fantas tische aanblik, maar was geen reclame voor rieten daken). De inboedel werd door vele helpende handen grotendeels in veiligheid gebracht. Ook burgemeester Dr. Huygens was op het terrein aan wezig. EMMABLOEM COLLECTE De collecte ten bate van de T.B.C.-bestrijding bracht op f607. Toelatingsexamen 1 e klas Middelbare Meisjesschool te Bergen Tot de eerste klasse der M.M.S. werden toegelaten L. W. Bos, J. A. Broere, A. Kuyper, E. B. Monsees, J. Va der, J' C. Vrijvogel, J. M. v. Wely, C. M. Lipjes, M. Blank voort, te Alkmaar. G. Blom, J. H. Blom, M. M. F. v. Dugteren, A. C. Hoogkamp, A. Olivier, J. A. Peetoom, te Heiloo. J.J. v. d. Bremen, J. G. Klanker, A. v. d. Mandele, L. Nonnekens, I. Schnei der, S. Snapper, S. M. Toers Bijns, E. Vis, A. W. de Lang, te Bergen. M. M. Borst te Oter- leek. A. E. Bürmann te N. en Z. Schermer. A. Madderom te Scher- merhorn. M. Bijl te Bloemendaal. H. C. M. Hoopman, W. Peys, N. Teiwes, A. D. Terol, O. M. Baarslag te Castricum. A. J. Met selaar te Wieringerwerf. H. Mol- vig te Amsterdam. O. Schoe- maker te Koog a/d Zaan. E. Soeters, A. M. Schmohl, E. Snelle te Beverwijk. B. Vingerling te Koedijk. G. Koster te Wieringer- waard. A. M. C. de Boer te Obdam. GESLAAGD De heer C. N. Pascha te Ber gen slaagde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam voor het candidaatsexamen chemie. SCHOORL RAED-PRAET De Raad kwam Donderdag avond in voltallige zitting bijeen onder voorzitterschap van burge meester Mr. C. A. J. Jochems. De voorzitter begon met uit drukking te geven aan zijn grote tevredenheid over de restauratie van het raadhuis. Het was alles eenvoudig en.... doelmatig. Er wachtte de vroedschap een lange agenda wat intussen voor de vroede vaderen geen aanleiding was zich te beperken in hun be sprekingen. Naar aanleiding van het twee tal adressen van de Bond van Ned. Overheidspersoneel in zake vacantietoeslag en Nationale feest dag, was de Raad met het college van B. en W. van oordeel, dat men gebonden was aan de richt lijnen die de regering aangaf. De Raad ging accoord met het voor stel om toe te treden als lid tot de Nederl. Jeugdherberg Centrale te A dam met een jaarlijkse con tributie van f 10,— Het verzoek van D. Duin om hem een gedeelte van een perceel aan de Duinvoetweg, ter grootte van 200 m2 te verkopen ontlokte heel wat discussie. Het slot van het liedje was dat de Raad van oordeel was niet te moeten verkopen zolang er geen beslissing was ge vallen over het hele perceel. Groente-debat De besprekingen van een twee tal adressen van de middenstan ders met het verzoek om het af geven van ventvergunningen zo veel mogelijk te beperken, dreig de te worden een groente-debat. Tenslotte werd besloten bij het uitreiken van vergunningen zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de adressanten. Drankwet-vergunningen Na ampele bespreking werd om practische redenen besloten de raad van de Inspecteur te volgen en te verzoeken het aantal uit te breiden tot negen, zodat er nog 1 ter beschikking komt en die toe te wijzen aan Klop te Hargen. De Raad ging niet accoord met het voorstel v. Lienen om ondanks het advies van de Inspecteur toch meer vergunningen te vragen met 8 tegen 3 stemmen wees de Raad dit voorstel af. Van het college van Regenten van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar was ingekomen een ver zoek om ten behoeve van de ver zekerden in het aanvullingsfonds van het Algem. Afd. Ziekenfonds van Alkmaar en omstreken, een bijdrage van f 1,— per verpleeg- dag beschikbaar te stellen. De regeling geldt alleen voor patiën ten die langer dan 42 dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Na ampele bespreking besloot de Raad voor één jaar de proef te nemen. Inzake de nieuwe aanvrage met betrekking tot de bouwplannen van J. Beukers besloot de Raad de gevraagde garantie te verlenen. Medegedeeld werd dat de po gingen van B. en W. om ook de in Alkmaar aanvangende diensten te doen stoppen bij het Station, niet het gehoopte succes hadden gehad. Torenklokken Voor het luiden van de toren klokken bij begrafenissen besloot de Raad een nieuw tarief in te voeren, n.l. f 2,50 per 10 minuten met een maximum van 20 minuten. Standplaatsen aan de weg Besloten werd het innemen van standplaatsen aan of op de open bare weg zonder vergunning te verbieden. W ethoudersbenoeming Na enkele minder belangrijke punten, die zonder discussie de Door reorganisatie van het bedrijf, zijn wij in staat alle voorkomende reparatie s aan auto's, motor rijwielen, rijwielen en rijwielhulpmotoren te verrichten ESSO Benzine Station ESSO Extra Motorolie hamer passeerden, kwam het voorstel van B. en W. om over te gaan tot aanwijzing van een raadslid tot plaatsvervangend wet houder. De Raad wees aan de heer H. Meedendorp, die 6 van de 11 stemmen op zich verenigde. Op Mevr. Jansen waren 4 stem men uitgebracht en op Seven- huysen 1 Rekeningen vastgesteld Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek wer den de gemeenterekening over '47 en de rekeningen van ver schillende takken van dienst on veranderd vastgesteld. Schoorl heeft grote bouwplannen B. en W. stelden de Raad voor om over te gaan tot de stichting van 5 woningen te Groet op een terrein ten Z.O. van het kerkje en van 29 woningen aan de Voorweg. Na geruime tijd in comité te hebben vergaderd, besloot de Raad met beide voorstellen in principe accoord te gaan. Bij de rondvraag werd nog ge wezen op de wenselijkheid van verbetering van verschillende wegen, en de vuilnisophaaldienst en besloten op het weggedeelte bij Joh. Ens vanaf de Laanweg éénrichtingverkeer in te voeren. Het klokje van middernacht zou slaan toen de voorzitter de ver gadering sloot. NED. BOND VAN Plattelandsvrouwen afd. Schoorl en Groet Op Vrijdagavond 30 Juni j.l. hield deze vereniging de slotavond van dit afgelopen seizoen. De presidente hield een korte inleiding en gaf haar taak over aan de conferencière I. Koel- Selhorst, die op genoeglijke wijze de nummers aankondigde. Mevr. Wilderboer-Koorn zong „Mijn Moedertaal", een lied dat altijd weer mooi is, waarna Mevrouw Sevenhuysen-Kos het gedicht „De beste plaats" voordroeg. Het gymnastiekgedeelte gaf ons eerst een keurige, sierlijke oefening te zien, terwijl het num mer: „Hoe deden onze groot moeders gymnastiek een pracht- vertoning was. Een korte samenspraak tussen een bruine en een witte kip ver telde ons, dat wat voor uiterlijk men ook heeft, het op het inner lijke aankomt. De dames J. v. Dijk en A. v.d. Oord verzorgden het muzikale gedeelte van de avond en brachten verschillende nummers ten gehore. Na de pauze werd het toneel stukje „Willy's radio" opgevoerd. Wat is er lachen om de verschil lende situatiesAl met al een heel gezellige avond en de pre sidente bracht hartelijk dank aan allen die bijgedragen hadden om deze avond te doen slagen met nog een bijzonder woord van dank aan Jannie van Dijk, die onze gemeente inmiddels heeft verlaten. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag wedstrijd 4 Juli 1950 1. mevr. Repko-v.d. Lelie 29 2. Pinxter-Diderich 26,5 3. Half Sr.-Mosch 25,5 4. Dames Bouman-Aalders 23,5 5. Haasbroek-Aalders 22 6. Nieuwland-Half Jr. 21,5 7. Dames Pinxter-v.d. Linde 20 SCHOORL-KOEDIJK 2-2 Koedijk promoveerde Er was voor deze voor beide partijen zo belangrijke wedstrijd grote belangstelling uit Schoorl, Koedijk en Bergen. In de eerste helft schenen de gastheren de sterkeren, maar ze wisten dit niet in doelpunten uit te drukken. Schoorl bracht het tot 5 corners tegen Koedijk één. Even voor de rust kreeg Koedijk de leiding na een goed schot van de Graaf. Vlak daarop was For- tuna met de gastheren, tweemaal schoten Roos en C. Mooy raak. Met 2-1 ging de rust in. Na hervatting van het spel zette Koe dijk alles op de aanval. De Schoorlse verdediging was echter prima in conditie en wist het doel schoen te houden. Tien mi nuten vóór het einde bezweek zij echter en wist de Graaf de gelijk maker en daarmee het beslissen de doelpunt te scoren, 2-2. Schoorl was uitgeschakeld, Koedijk pro moveerde naar de vierde klasse van de K.N.V.B. VOLKSDANSEN Zondagavond a.s. zal er op de Paardenmarkt door een groep Volksdansers gedemonstreerd wor den, in het kader van het door de V.V.V., gedurende het seizoen, te organiseren amusement voor de gasten. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoogwater Juli 's morgens 's namiddags 8 10.21 10.47 9 11.16 11.48 10 12.27 12.15 11 12.56 1.33 12 1.58 2.27 13 2.39 3.07 14 3.20 3.47 Laag water Juli 's morgens 's namiddags 8 4.21 4.47 9 5.16 5.48 10 6.27 6.15 11 6.56 7.33 12 7.58 8.27 13 8.39 9.07 14 9.20 9.47 ZONDAGSDIENST ARTSEN EGMOND AAN ZEE AANBESTEDING Architect Keesman uit Alkmaar, besteedde Maandag in café Ka- ger aan de bouw van 5 woon huizen, 1 woonhuis met café en 1 winkelhuis voor diverse oorlogs slachtoffers, aan de Gasthuisstraat te Egmond aan Zee. De uitslag was als volgt P. Buis Oudorp f 121.300,- Gebr. Tuin 't Zand f 120.000,- Gebr. Kaandorp Heiloo f 118.400,-Fir ma J. Kops en Zoon Heiloo f 117.000,- D. Langedijk Heiloo f 114.500,- N. J. Groot Grote broek f 114.279,- Firma Es Sint Pancras f 113.900,- J. Tromp Alkmaar f 113.799,- Firma Rein Bot Alkmaar f 113.025,- Fir ma Tervoort Egmond-Binnen f 111.800,- Joh. Groot Hoog- karspel f 111,542,- Gebr. Apel doorn Egmond-Binnen f 111.435,- H. C. Smit Beverwijk f 110.889,- L. Schuit Egmond aan de Hoef f 102,650 Rizzi en Stor Castri cum f 102.250,- WeMiad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. Telefoon K 2209-255 Telefoon K 2209—255 Duinweg C 87 - Schoorl Zondag 9 Juli Dokter LUGTEN, telefoon 2700

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1