ff DuUtconcecUf* Propaganda-Kunstavond Openluchttheater Levenswijsheid en plezier VRIJDAG 21 JULI 1950 27c JAARGANG No, 29 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Naarmate Bergen meer bevolkt raakt door de zo gewaardeerde zomergasten trekt ook de kunst zaal van „De Rustende Jager", waar het Kunstenaars Centrum Bergen zijn exposities houdt meer belangstelling. De tentoonstelling van de Carpentier en van den Idsert mocht zich in een groot bezoek van belangstellenden ver heugen, terwijl meerdere schilde rijen een koper vonden. Eveneens worden vele bezoekers geboeid door het grafisch- en tekenwerk in de portefeuilles, die ieder op zijn gemak kan inzien, hetgeen al vaker leidt tot de aankoop van een klein kunstwerk, een waar devolle, blijvende herinnering aan een vacantie te Bergen of Schoorl belangrijke centra van kunstenaars. De oud-voorzitter van het K. C.B., Mr O. R. E. Brunner zal op Zaterd. 22 Juli de schilderijen tentoonstelling van Nico Berkhout en Karei Colnot openen, waarbij tevens beeldhouwwerk en kunst nijverheid van Marycke Visser wordt geexposeerd, wier edel- smeedwerk gedurende alle ten toonstellingen te zien is. Terstond na de opening wordt een gouache van Kees Jansen verloot. Bijzonderheden over deze in teressante tentoonstelling vindt de lezer elders in dit nummer in de advertentierubriek. OUD BERGEN UIT SPELEVAREN 250 van de duizend ouden van dagen, die Bergen telt, maakten een boottocht naar Amsterdam. Al dagen te voren heerste er spanning bij comité-leden en oudjes: wat zou het weer doen? Maar wonder boven wonder, de zon brak door de wolken om mee te genieten van de pret, die de oudjes wachtte. Al vroeg in de morgen stapten de reizigers onder de vrolijke wijsjes die Bergen's Harmonie liet horen en uitgeleide gedaan door kinderen en kleinkinderen in de extra-tram, die hen zou vervoeren naar Koedijk, waar de „Kaag" een grote boot van de Rederij Zwaag uit A'dam al gereed lag om Oud-Bergen aan boord te nemen. Alles had een vlot verloop en al spoedig voelde ieder zich op zijn gemak en toen een geurig kopje koffie en vele versnaperingen waren rondgediend kwam er weldra 'n echt gezellige stemming. Bergen's Harmonie kwam met opgewekte wijsjes, de dames accordeonnisten bewerkten haar „schippersklavier de oudjes herinnerden zich uit hun jeugd nog vele liedjes en al gauw was het: „Hoe zachtkens glijdt ons bootje, daar op het spieg'lend meer...." Het werd een feesttocht tot Amsterdam toe. Professor Remidol wist op onna volgbare wijze het gezelschap te vermaken en voor men er op bedacht was lag de boot al voor de St. Nicolaaskerk, waar gede- barqueerd werd. Te voet ging het naar Krasnapolsky, waarbij de Amsterdamse politie haar zeer gewaardeerde hulp verleende. Voor hen, die minder goed ter been waren, stonden taxi's gereed. In Kras wachtte de reizigers een nieuwe verrassingin de grote zaal tussen de palmen werd een diner aangeboden, dat de oudjes zich wel lieten smaken. Hier aan tafel ontstaken verschillende spre kers hun rhetorisch vuurwerk. De voorzitter van het Comité voor Ouden van dagen, de heer P. Hopman sprak woorden van hoge waardering tot allen die deze eerste boottocht tot een volledig succes hadden gemaakt en dankte de burgerij voor haar milde bijdragen. Hij juichte het toe, dat bur gemeester Dr. Huygens blijk van zijn belangstelling had willen ge ven door deze tocht mee te maken. De burgemeester sprak er zijn vreugde over uit, dat hij deze tocht had kunnen meemaken en betreurde het alleen, dat hij niet veel eerder kennis had gemaakt met deze tochten, waarvan hij zich niet had kunnen voorstellen, dat ze zo gezellig konden zijn. Thijs Dingerdis dankte namens alle oudjes het comité voor alle goede zorgen, die er waren be steed om dit te bereiken en wees daarbij op het vele niet te onder schatten voorbereidend werk. Intussen draaiden de wijzers van het klokje langzaam maar zeker door en gauwer dan ver wacht was, was het weer tijd om op te stappen. Om 3 uur ging het in opgewekte stemming weer op huis af, na eerst nog 'n kijkje in de buitenhavens te hebben ge nomen waar de Oranje, de wal visvaarder en droogdokken de aandacht trokken. De thuisreis verliep weer even gezellig en de zwaartillenden, die hadden voorspeld dat vooral de terugreis niet zou meevallen, kre gen ongelijk, het bleef tot het laatst toe een feest. Bergen's Harmonie, waarbij de burgervader een ogenblik zijn medewerking verleende als drummer en zuster van Engeland de kleine trom mishandelde, de damesaccordeon- nisten en vooral de onvermoeide prof. Remidol hielden de goeie stemming er in. Op de Alkmaar der Meer werd een uurtje halt gehouden en als kinderen van een huisgezin nam men deel aan spelletjes, en werd een polonaise uitgevoerd en bleek men nog niet vergeten de Zevensprong en In Holland staat een huis enz. enz. Half Bergen liep 's avonds uit om de oudjes weer op te wachten. En toen naar huis, vertellen en.... dromen van de prachtige boot tocht. Ncderlandsche Blindenbond Er leeft in ons volk een kleine groep mensen, van wie wij wel eens gehoord of gelezen hebben, maar die wij zelden ontmoeten. Hun aantal is klein, doch zij heb ben ons iets te zeggen. Zij willen ons wijzen op de houding, welke wij mensen moeten aannemen tegenover hen, die in een andere verhouding tot het leven en de maatschappij staan, dan wij. Deze medeburgers zijn de blinden. Wij weten uit velerlei boeken, hoe zij vroeger neerzaten aan de wegen en aan de kerkportalen en op de markten en pleinen en hoe de voorbijgangers hun een aalmoes gaven. Wij weten ook, dat dit thans anders is. Zij kunnen deel nemen aan de maatschappij, aan de arbeid, zij kunnen staan in het volle leven, zij tonen aan dat ook zij gaven en krachten be zitten, welke zij tot ontplooiing kunnen brengen. Het is goed. eens kennis te maken met de blinde medemens en iets te vernemen van zijn moeilijkheden, maar ook van zijn mogelijkheden. Daar is dan de Nederlandsche Blindenbond, de grote organisatie der blinden, die in geheel ons land een grootse actie voert ter verbreiding van meer bekendheid over lot en le ven der blinden. Wij juichen het toe, dat deze bekende Nederlandse Blindenbond ook in onze gemeente een propa- ganda-avond komt houden. En wij kunnen er van verze kerd zijn, dat ons op die avond heel wat goeds en schoons wordt geboden. De bekende en begaafde blinde musici: Hetty Engeltjes, Den Haag, Sopraan en Thierry van Driest pianist/organist, van Bilt- hoven, komen over naar ons, om ons te doen genieten van hun gaven, van hun prachtige samen spel. Zij komen niet alleen, doch worden vergezeld door de bekende blinde Propagandist, Joh. van den Berg, eveneens van Den Haag, die ons zal toespreken uit de wereld en de organisatie der blinden. Wij zullen horen over dingen, waaraan wij misschien nimmer nog gedacht hebben. Er zal worden gedeclameerd door de blinde dichter Frits Tingen uit eigen werk. Een mooi afwisselend program ma zal door deze vier blinden worden uitgevoerd. Maar er is nog meer. De Ne derlandse Blindenbond streeft steeds naar samenwerking. Zo zal uit onze Gemeente een bijdrage worden geleverd en wel door Het Berger Motet- en Madrigaal koor o.l.v. P. Groot. Het Comité dat zich gevormd heeft ter voorbereiding van de komst van deze blinde musici en declamator, is er van overtuigd, dat zeer velen de mooie Pro paganda-Kunstavond zullen bij wonen. Wilt U dan het volgende ont houden De Propaganda-Kunstavond wordt gehouden op Donderdag 27 Juli in de Ruïnekerk, aanvang 8 uur. Programma's, tevens bewijs van toegang, zijn verkrijgbaar a f0,75 bij de leden van het Comité. Moge straks mede door Uw belangstelling de Nederlandsche Blindenbond kunnen terugzien op een welgeslaagde avond, ook in onze Gemeente. Het Comité van Voorbereiding: Dr W. Huygens, Burgemeester van Bergen, Sluislaan 1 Mevr. E. Finkensieper-Kerkmeer, Kastanjelaan 10 A. H. van Gelder, arts, van Reenenpark 2 J. M. P. Lugten, arts, Russenweg 1 H. W. J. M. Poot, arts, Dorpsstraat 30 A. B. Bekius, N.-H. Predikant Kerkelaan 32 De succesvolle serie opvoerin gen door Cantecleer van het blijspel „Je kunt het toch niet meenemen", wordt deze week onderbroken door een spel uit de riddertijd van Jan Bresser. Het wordt gespeeld door het Zuid- Nederlands Toneel onder leiding van Pierre Balledux, die met dit stuk groot succes behaalde in het openluchttheater „Zuiderpark" te Den Haag. Men notere de datum van op voering: Woensdag 26 Juli des avonds 8 uur. Na afloop weder om bussen naar Alkmaar en Schoorl. De entrée-prijs is zeer popu lair: f 1,— op alle rangen, scho lieren f 0,50. Toegangskaarten en plaatsbespreken aan het V.V.V. bureau Bergen. in het Openluchttheater Begunstigd door goed weer gaf de Alkmaarse toneelvereniging Cantecleer in het openluchttheater een goed geslaagde opvoering van het Amerikaanse blijspel „Je kunt het toch niet meenemen", een stuk van Moss Hart en G. S. Kaufman, bewerkt door P. Mos- sinkoff, velen bekend door de film naar dit stuk. Ten tonele werd gevoerd een familie, waarvan elk lid zijn hobby had: de een zocht zijn geluk bij postzegels, een ander bij mond harmonica, anderen bij dansen, drukken, schilderen, schrijven, vuurwerkmaken enz. enz., maar een hobby achtte opa onont beerlijk. Elk zoekt geluk, maar talloos zijn de paden, waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan, meende Staring, maar zonder hobby gaat het niet meende opa, die deze avond heel wat levens wijsheid verkondigde. De zucht naar goud, naar weeld', ach wat, meende opa, je kunt het toch niet meenemen. Het publiek heeft zich kostelijk vermaakt en genoten van de dwaze situaties, die er ontstonden. Het penseel eens schilders waardig was het wegvoeren van de hele familie plus bezoekers in een overvalwagen. Met een hartelijk applaus dank ten de talrijke aanwezigen spelers en regisseur voor deze avond van levenswijsheid en plezier. De Bergense kunstenaar Karei Colnot had voor aardige decors gezorgd. De opera-groep van Loihar Wallersiein in De Rustende Jager Op 27 Juli a.s. om 8 u. 's avonds zal in de schouwburgzaal van „De Rustende Jager" teBergen-Binnen een gecombineerd ballet- en operarecital gegeven worden. De operafragmenten worden zowel gezongen als gespeeld door de sopraan Nelly Smit en de bariton Guus Renaud, beiden uit de operagroep van professor Lothar Wallerstein. De klassieke balletkunst wordt vertolkt door de danseressen Xandra van de Weetering, en Eva Muller en de danser Conrad v.d. Weetering, allen uit de balletschool van mevr. Sonia Gaskell. Het geheel zal begeleid worden door de pianiste Louise Camerik, die tevens enige solonummers ten gehore zal brengen. O.a. zullen worden uitgevoerd „spectacles-coupés uit „Le nozze di Figaro" van Mozart, „Die Lustige Weiber von Windsor" van Nicolaï, en „Don Pasquale' van Donnizetti. Ballet op muziek o.m. van Mozart, Tschaikowsky, Schumann, Strausz, etc. Pianosoli o.a. „Variaties op 'n Hollands thema", van Peter van Anrooy, „Valse chromatique", van B. Goddard, etc. MIDDELBARE MEISJESCHOOL TE BERGEN Toegelaten tot 2. A. A. Haeck, J. Monsees, H. Frank fort, M. Jager, te Alkmaar. Q. Regnery, M. Scheepmaker, H. Blein, H. Hodges, G. Tijken, G. Hoedemaker, te Bergen. A. Jan sen, Castricum. H. Braams, Krom menie. H. Mes, Koog a/d. Zaan. E, v.d. Sluis, Schagen. N. Schaap, Winkel. M. Smits, Wormerveer. Toegelaten tot 2. B. D. v. Berge, R. Eecen, N. Sloo- ten. J. Schaap, A. P. Gischler, te Bergen. G. Blaauw, N. Kees man, E. Schmidt, D. Schreuder, G, de Bakker, N. Reitsma, I. Visscher, Alkmaar. A. Bakker, Broek op Langedijk. E. Cortel, Bakkum. IJ. Blauw, Hensbroek. H. Hart, Oudkarspel. A.Grootes, Zaan. G. M. Huitema, Hulshorst. Toegelaten tot 3. A. M. Vellinga, T, du Crocq. A. Hoekmeyer, Ph. Verhoeven, C. van Meer, te Alkmaar. E. Fin- kensieper, T. Monnier, N. v. d. Meyden, te Bergen. N. Toers Bijns, Bergen aan Zee. M. Faber, Koog a/d. Zaan. G. Dekker, C. Ta- venier, te Zaandam. E. v.d. Horst, Zaandijk. 3. Gelder, Hensbroek. D. Twisk, St. Pancras. Toegelaten tot 3. B. M. Doorn, T. Kistemaker, te Alkmaar. A. Hartman, A. Kap pen, A. Klomp, H. Moens, E. Pronk, T. Winder, I. v.d. Zwan, te Bergen. H. Zwaan, Bergen aan Zee. L. Reinders, Bakkum. H. v. Jaarsveld, Castricum. G. v.d. Wal, Heiloo. M. Kooiman, Hensbroek. C. Kloosterboer, St. Pancras. F. Jofriet, Ursem. T. Tanger, A. Nieuwenhuizen, te Zaandam. C. Vis, Zaandijk. Toegelaten tot 4. A. G. Piket, I. van Beek, J. du Burck, A. Langedijk, te Alkmaar, J. Dap per, C. v. Limburg Stirum, te Bergen. C. de Bruin, Enkhuizen. E. Beerepoot, Bakkum. A. Mes, J. v. Scheuderen, Koog a/d. Zaan. G. Avis, N. v. Balen, Krommenie. M. Faro, Schoorl. M. Sabel, Zaandam. Toegelaten tot 4. B. N. Bakker, Gr. Cloeck, M. Eek- man, L. Koorn, N. Slabbekoorn, H. Tasche, E. Leestemaker, C. Werkman, M. Winder, Ch. du Burck, E. Eckman, A. Koning, Gr. v. d. Rest, T. Strooker, Gr. Schuurman, L. v. d. Wolf, A. Westrup, F. Rentenaar, S. Vel linga, te Alkmaar. H. Essers, E. Kraft v. Ermel, L. Verheul, M. Zijlstra, J. Botterman, J. v. Nes, J. Nijdam, N. Vos, te Bergen. Maandag 24 Juli, 's avonds 8 uur, in de duinpan aan de Munnikenweg te Schoorl. Dinsdag 25 Juli, 's avonds 8 uur, in de duinpan achter de Wagemakersweg te Groet. Medewerking verlenen P. DALENBERG - Bas O. BAUER - Cello KL VENNEKER - Piano Verplicht programma 25 ct. G. Baarslag, M. Wols, te Cas tricum. C. v. Kuyk, A. v.d. Stadt, A. Pauwels, te Heiloo. C. Schel- linger, Koedijk. J. Maars, R. Kruisman, te Schoorl. R. Stelling, E. Heyn, te Wormerveer. M. Loeff, L. Bruin, E. Husslage, M. Scherphuis, W. de Vries, Zaan dam. R. Zwaan, Bergen aan Zee. A. Kriek, Krommenie. E. Avis, Zwolle. E. H. de Jong, M. J. Oosterveld, Koog a/d. Zaan. E. Molvig, Amsterdam. Toegelaten tot 5. B. Gr. Adolf. M. Kommer, R. de Leeuw, A. von Meyenfeldt, te Alkmaar. M. Dorbeck, N. Pas- senier, te Bergen. Gr. Hartgrink, R. Ruigewaard, te Egmond aan Zee. K. Blokker, W. van Dok, te Heiloo. M. Breebaart, Hoog woud. E. Zwaan. Bergen aan Zee. H. Visser, Schoorl. In. Kloosterboer, St. Pancras. A. Landman, R. Leeuwerink, Koog a/d. Zaan. H. Dekker, In. Huss lage, A. Schipper, A. Tavenier, A. de Vries, Zaandam. Toelatingsexamens voor het Middelbaar Onderwijs Van de zesde klas der Open bare Lagere School te Bergen slaagden dit jaar vijf leerlingen voor het toelatingsexamen ener Middelbare school, n.l. Dico Henstra, John de Jong, Joan L'a- zeron, Joop Veenhuizen en Engel de Vrij, allen voor het toelatings examen RijksH.B.S. te Alkmaar. Voorts slaagde Joop Veenhuizen voor het toelatingsexamen Mur- mellius-gymnasium te Alkmaar. Uit de zesde klas van de Lagere School der Berger Schoolvereni ging deden zeventien leerlingen examen, twee voor de H.B.S., n.l. Hansje van Bueren en Ankie van Westerhoven: zeven voor het gymnasium, n.l. Ina Bakker, Barbara van den Berg, Tilly Disse, Eric Hakker, Rense Royaards, Gisela Smit en Vera Witte; één voor de Middelbare Handelsschool te Alkmaar, n.l. Kees Kuiper en zeven voor de Middelbare Meis jesschool te Bergen, n.l. Anneke Klanker, Anneke Kuyper, Els Monsees, Annietje Olivier, Inge Schneider, Saskia Snapper en Sonja Toers Bijns. Alle zeventien candidaten slaagden. Van de School met de Bijbel slaagden de volgende leerlingen: voor het gymnasium Ebbo Bijls- ma en Wim van Zalingenvoor de M.M.S.Anneke van der Mandele. Voorts slaagde Ebbo Bijlsma voor het toelatingsexamen H.B.S. JAAP SAX EXPOSEERT De wandelaar, die de Buerweg inslaat, die aan de zijde van het polderland het Bergerbos begrenst, verzuime niet een kijkje te nemen in het atelier van de Bergense kunstschilder Jaap Sax: deze land schapsschilder exposeert daar mo menteel recente werken. Deze in Amsterdam geboren kunstenaar wijdde zich pas op latere leeftijd geheel aan de schil derkunst. Hij werkte in het Gooi, in Zeeland, in België, en vestigde zich in 1936 in Bergen. Hij voerde verschillende officiële opdrachten uit en exposeerde geregeld; ook door de regering werd van zijn werk gekocht. Jaap Sax is hoofdzakelijk landschapschilder en toont duidelijk zijn grote genegen heid voor het Noordhollandse polderlandschap. Buerweg 21 is zijn werk te zien. Schoolzwemdiploma's Een grote schare jongens en meisjes van verschillende scholen stond Donderdag aan de rand van Pesie's Natuurbad, niet bib berende met kippenvel, maar brandend van verlangen om de zwemproef af te leggen, die hen in het bezit zou stellen van het begeerde diploma. Voor diploma A (125 m zwem men, waarvan de eerste 75 m met de schoolslag en de laatste 50 m met de enkelvoudige rugslag met de handen op de heupen en verder 1 minuut watertrappen met de wijsvingers boven water) slaagden Kees Kettenborg, Roel Wielinga, Robby Hoogland, Henk Tijken, Jan Kokkelink, Ev. v. d. Linde, Betsy Beeldman, Jopie v. d. Klift, Tiny Mandersloot, Marian Nier mans, Hans Woud, Ali Bak, Jo- rien Dey, Tiny Krom, Ann Rein ders, Coby van Weele (allen v. d. openb. lagere school), Barbara v. d. Berg, Frans Muytjens, Ineke Honig, Nelly Hielle, Gisela Smit, Inge Schneider, Rensje Royaards, Martie Postma, Anneke Kuypers, Otto Schaap (Berger Schoolver.), Anneke v.d. Mandele, Rietje van Brenk (Chr. School) en J. Koger en G. Kursten (padv.) Ina den Hartigh, Jacob Dey, Guus Teer ling, Hub. Adr. van Vleuten, Toni Scheepers, Han van Soest, Koen van Limburg Stirum, Antje Wielinga, Han Kettenborg (ulo school). Voor diploma B werden als eisen gesteld; Gekleed te water gaan, 50 m schoolslag, 150 m zwemmen, waarvan de eerste 100 m met schoolslag, volgende 25 m met de enkelvoudige rug slag met de handen op de heupen en de laatste 25 m met de enkel voudige rugslag met de armen gekruist over de borst, 1 minuut watertrappen, waarvan de laatste 25 seconden met de handen boven water. Voor diploma B slaagden: Kees Kettenborg, Anneke Pijper, Rina Muller, Huib Poot, Hans Woud, Ali Bak, Jorien Dey, Tiny Krom, Ann Reinders en Coby van Weele (allen openb. school), Anneke Kuyper, Els Monsees, Gisela Smit, Hans Appel, Mart Postma, Nelly Hiehle, Otto Schaap, Ineke Honig, (Berger Schoolvereniging), Corn, den Hartigh, Toni Scheepers, Hanneke Roos, Ferd. Meischke, Dina Rikkerink, Tr. Breed, Arie Kuyper, Klaas Leeuwenkamp, Koen v. Eïmburg Stirum, Ronny Knapen, Antje Wielinga, Tr. Schermerhorn, Henk Tromp, Han Kettenborg, Corn. Bakker, Lou v. d. Berg, Warry v. Kampen (Ulo-school). Diploma C Sonja Waslander, Chr. van Vleu ten, W. van Tiel, P. Mantel, D. Dibbits, Kees Blokker, Alex Waslander, (Ulo) en Martie Post ma en Otto Schaap (Berger School ver.) slaagden ten slotte voor diploma C, dat als eisen stelde: 25 m schoolslag in de maximum tijd van 35 sec. voor meisjes en 30 sec. voor jongens, 25 m samen gestelde rugslag in de maximum tijd van 35 sec. of 30 sec. resp. voor meisjes en jongens, 25 m borstcrawl in de max. tijd van 30 sec. m. en 25 sec. j. Het ne men van een keerpunt. Afstand- zwemmen 200 m. Zwemmend redden. Schoonspringen en water polo. ZONDAGSDIENST ARTSEN Inieebëad DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Familieberichten 14 ct. per m.m. Zondag 23 Juli Dokter v. GELDER, telefoon 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1