99 ff BERGEN S GLORIE BERGEN SCHOORL VRIJDAG 4 AUGUSTUS 1950 27e JAARGANG No. 31 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. cL Hoef DE VROEDSCHAP BIJEEN De Raad kwam Donderdag avond bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr. Huygens. Bij de ingekomen stukken was o.m. een verzoek van V.V.V. inzake de wijziging van de ver ordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting in ver band met de sluiting van de dancing „De Rustende Jager". B. en W. stelden voor dit voor ken nisgeving aan te nemen. De voor zitter zei dat hier slechts was uitgevoerd de van hoger hand opgelegde verordening. Een groot gedeelte was reeds kwijt geschol den, maar van de verordening kon zonder meer niet worden afge weken. Van de heer J. Broersma was ingekomen een verzoek om B. en W. vragen te mogen stellen in zake de toewijzing van een stand plaats aan T. Schoorstra en in zake de exploitatie van speelau tomaten door A. D. Luteijn. Met het voorstel van B. en W. om dit verzoek niet in te willigen kon de Raad zich niet verenigen. De zaak werd in geheime zitting behandeld. Na heropening van de openbare zitting trok de heer Broersma zijn verzoek in. Vergunningen Van de meerderheid van B. en W. kwam een voorstel om aan de Kroon voor te stellen het maximum aantal der vergunningen ingevolge de drankwet te verho gen met drie. Wethouder Den Das stemde tegenhet drankmisbruik is na de oorlog toch al schrikbarend toegenomen en als de overheid nu nog meer gelegenheid gaat scheppen, zou het zijn alsof men dat misbruik nog zou steunen. De Raad ging na enige dis cussie accoord met het voorstel. Bloemencorso Met het voorstel van B. en W. tot het stellen van een garantie van f 2000.- ten behoeve van het organiseren van een bloemencorso door V.V.V. op 2 Augustus kon de Raad zich verenigen. Gymnastiek Ten behoeve van het gymna stiekonderwijs besloot de Raad het lokaal van Bergen's Harmo nie te huren. De rondvraag leverde weinig op. ZOMERFEESTEN te Bergen en Bergen aan Zee Na de goedgeslaagde Kinder spelen op Donderdag 27 Juli aan het strand te Bergen aan Zee gehouden, zal de V.V.V. Bergen in samenwerking met de vereni ging „Paal 33" op Dinsdag 8 Augustus een fortenwedstrijd voor kinderen organiseren en op Don derdag 10 Augustus 14,30 uur een Poppenkastvertoning geven in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Dat deze amusementen door de gasten en vooral door hun kinderen op prijs worden gesteld, bleek ook het vorig jaar, toen de deelname en de belang stelling daarvoor zeer groot was. In het Openluchttheater worden de voorstellingen voortgezet met het succes-openluchtblijspel van Cantecleer „Je kunt 't toch niet meenemen", het bekende Ameri kaanse blijspel van Hart en Kaufman. Reeds tweemaal werd dit spel met zijn verrassende ef fecten in ons theater opgevoerd en beide keren met veel succes. Wegens groot succes wordt op Zondag 13 Augustus een reprice gegeven van het Middeleeuwse ridderspel „Vrouwenschaek" door het Zuid-Nederlands Toneel, Dir. Pierre Balledux. Publiek en pers waren na de eerste opvoering eenstemmig in hun lof over dit spel, zodat het V.V.V. bestuur er niet aan twij felt, of deze extra-voorstelling zal weer veel publiek trekken. OPERA-CONCERT Het Nederlands Opera Kwar tet, Marjo Ingen Soet, sopraan, Toop van Domburg, alt, Leo Larsen, tenor en Jan Duiveman, bas, met de pianist Joh. Kat, gaf Dinsdag in de Dancing van De Rustende Jager een opera-concert. Er werden werken gezongen van L. v. Beethoven, W. A. Mozart, G. Bizet, C. W. Gluck, G. Meyerbeer, F. v. Flotow, O. Nicolai, G. Verdi en G. Puccini. De weinige aanwezigen heb ben volop genoten. Het was voor Bergen een evenement op muzi kaal gebied en de muziekliefheb bers die Schiller's raad „wo man singt da lass dich nieder" in de wind hebben geslagen en verstek hebben laten gaan, mogen zich beklagen. Bij elk nummer werd een korte toelichting gegeven. Het 13 nummers tellende pro gramma werd geopend met een kwartet uit Fidelio van Beethoven „Mir ist so wunderbar" en ge sloten met een kwartet uit Ri- goletto van Verdi „Un di se ben rammentomi" beide prachtig ver tolkt. Bijzonder mooi klonk het „Gute Nacht" uit het kwartet „Mitternacht" uit Martha van v. Flotow. Marjo Ingen Soet zong met haar stralende sopraan „Un bel di vedremo" uit Madame Butter fly van Puccini. Toop van Dom burg met haar volle, warme, be zielende alt vergastte de aanwe zigen op „J'ai perdu mon Eu- ridice" uit Orphée van Gluck. Ook de heren traden solistisch op: de ter or zong het mooie, maar moeilijke „O paradiso dall' onde uscito" (o heerlijk paradijs) uit l'Africana van Meyerbeer, terwijl de baszanger met zijn voorname, rijpe geluid de zaal in „Notte e giorno falscar" uit Don Giovanni van Mozart en „Als Büblein Klein" uit Die lustigen Weiber van Windsor van Ni colai. Van de overige nummers noemen wij nog het duet voor sopraan en tenor „Parle-moi de ma mère" uit Carmen van Bizet, het duet voor alt en bas „Ja was nun?" uit Martha van Flotow en het door sopraan en alt gezongen duet „Nein Das ist wirklich doch zu keek" uit Die lustigen Weiber von Windsor. Het publiek gaf op ondubbelzinnige wijze uiting aan zijn waardering van het ge- bodene door het vijftal kunste naars (de pianist werd niet ver geten te overladen met bijvals betuigingen. HET NEDERL. VOLKS TONEEL IN HET OPENLUCHTTHEATER Het Ned. Volkstoneel gaf Woensdagavond in het Open luchttheater een voorstelling van „Twee Edellieden van Verona" een blijspel van William Shakes peare, in de vertaling van Dr. Burgersdijk. Er was heel wat be langstelling voor dit stuk. Twee vrienden Proteus en Va- lentijn verschilden wel zeer in karakterde eerste jaagde naar liefde, de laatste naar eer. Als Valentijn naar het hof van de hertog van Milaan gaat, wordt hij echter ook door een pijltje van Cupido getroffen, het is de schone dochter van de hertog die hem zijn gemoedsrust doet ver liezen. Maar Silvia is door papa bestemd voor Thurio, een niets waardig heer. Als Proteus zijn vriend volgt naar Milaan, ver liest ook hij zijn hart aan 's her- togs dochter, ofschoon hij in Ve rona trouw gezworen had aan Julia. Om de.beide minnaars van Silvia uit te schakelen, pleegt hij verraad tegen het meisje en tegen over zijn vriend. Natuurlijk eindigt alles met een happy end, maar voor het zover was, kon de toeschouwer nietalleen genieten van de scenes met de komische bedienden Lans en Fluks, en de roversscene in het half donker bewonderen, maar ook van zijn plaats worden verdreven door een onweersbui, die in een minimum van tijd het theater leeg spoelde. Maar spoedig was 't weer droog en keerden de vluchtelingen terug om toch het happy end mee te maken en de spelers har telijk toe te juichen. De belangstelling voor dit ballet- en opera-recital in „De Rustende Jager" was helaas niet groot. Minnaars van muziek en dans mogen zich beklagen dat zij deze avond verstek hebben laten gaanhet was een avond van kunstgenot. Het programma vol afwisseling werd geopend met „Eine kleine Nachtmusik" van Mozart, prach tig gedanst door Xandra van der Weetering en Eva Muller in de schilderachtige kledij van Mozart's tijd. Aan de vleugel zat de on vermoeibare pianiste Louise Ca- merik, die de ganse avond prach tig het instrumentale gedeelte verzorgde. Ook als soliste oogstte zij grote waardering o.m. met de door P. van Anrooy tot lering ende vermaeck gecomponeerde variaties op het bekende „Aan den oever van een snelle vliet Verder vergastte zij haar audito rium nog op „Valse Chromatique" van Godard, en „Trois Mouve- ments perpétuels" van Poulenc. Een luid applaus en bloemen ge tuigden van de waardering in de zaal. De dansers Eva Muller, Xan dra v.d. Weetering en Conrad v. d. Weetering wisten in hun kleurige costumes het publiek te boeien met „Bagatelle" van Beet hoven, de hartstochtelijke Slavise dans „Humoresque" van Dvorack, „Pas de deux" van Tschaikowsky, „Pizacato" van J. Strausz, „Valse" geïnspireerd door een Parijse Boulevard van Poulenc, de mooie Poolse „Mazurka in As" van Chopin en „Aufschwung" van Donizetti. Xandra v.d. Weetering ontketende een storm van applaus met haar sluierdans „Tambourin" van Rameau. Nelly Smit, sopraan, en Guus Renaud, bariton, brachten ten gehore een duet uit „Lustige Weiber" van Nicolai, een scene „Le noce di Figaro" van Mozart en „Aria en duet uit Don Pasquale" van Donizetti. Met een tot een ovatie aangroeiend applaus gaf het publiek uiting aan zijn waar dering en bloemen zeiden de rest. Al met al een avond van kunstgenot. Jubileum - tentoonstelling Jan van Herwijnen Jan van Herwijnen is zestig jaar geworden en een overzichts tentoonstelling van zijn werk is in het Princenhof te Delft te zien geweest. Een gedeelte van het aldaar geëxposeerde was enige seum te Alkmaar te bezichtigen. Thans exposeert -met ingang van Zaterdag 5 Augustus a.s.- deze kunstschilder te Bergen, dit maal echter met recente werken, geschilderd in de laatste drie maanden te Parijs en te Bergen. Groei en vernieuwing blijven bij van Herwijnen het leidende richt snoer van zijn werken. De expositie wordt door de voorzitter van het Kunstenaars Centrum Bergen in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" op Zaterdag 5 Augustus om 4 uur geopend. Moge een groot aantal belang stellenden deze vernissage bijwo nen of in de volgende twee we ken de expositie bezoeken. GROET UIT PATERSWOLDE Hierbij sturen de K.J.V.O.-leden van het Waterkamp in Paters- wolde hun allerbeste wensen aan ouders, vrienden en bekenden. Allen maken het uitstekend. Vrij dagmorgen om vijf uur lieten we het nog slapend Bergen achter ons, om door de ontwakende velden naar Enkhuizen te fietsen, waar we met de boot van 9.35 uur overstaken. Op deze eerste etappe plakten we onze eerste, tevens laatste lekke band. Na een prettige overtocht stapten we weer op en omstreeks acht uur kwamen we in Appelscha, de plaats van bestemming voor deze dag aan. De volgende mor gen togen we fris en monter op weg om in ongeveer drie uur ons einddoel Paterswolde te be reiken. Hier werden we op uit bundige wijze door Oom Bert, tante Loes, Els en het Zwitsers kennisje Silvia ontvangen. Onze eerste overtocht die we vervol gens maakten leek meer op een volksverhuizing, dan op een zeil tocht. Alle bagage van de jongens, alsmede zij zelf bevonden zich aan boord, toen we het meer overstaken. De boot bracht ons zonder ongelukken op het smalle, half met bramen begroeide eilandje. We installeerden ons allen in een hoekje van de grote Ameri kaanse legertent, die al kant en klaar stond, terwijl de meisjes hun boeltje aan de vaste wal in orde maakten. Over het weer mogen we tot nu toe niet klagen en we genieten dan ook met volle teugen van zon, wind en water. Even dreigde ons verblijf op het eiland nog wreed te worden verstoord, maar nadat Oom Bert enige uren met de Loco-Burge meester van Paterswolde heeft ziuen pracen, mocnien we iucu blijven. De hartelijke groeten van alle maal. GESLAAGD Bij de te Den Haag gehouden examens der C. M.V. slaagden voor Coupeuse de dames A. Kanes en B. Roozendaal te Bergen en Mej. T. Sevenhuijsen, Schoorl, alle leerlingen van Modevakschool M. K. de Waal te Bergen. Voor het examen Franse Han delscorrespondentie slaagde dezer dagen onze plaatsgenoot, de heer G. Buisman. Het met zoveel spanning ver beide eerste bloemencorso na '39 overtrof de stoutste verwachtingen. Bergen toonde weer zijn kunst zin, zijn vindingrijkheid. Duizen den waren weer getuige van de herleefde glorie van Bergen. Hield een ieder 's morgens zijn hart vast toen het pijpestelen regende, de enkeling sprak troost in met 't gezegde: een droeve morgen, een blij einde. En wonder boven wonder, de zon brak door en bleef de ganse dag het bloemen corso overgieten met zijn warme stralen. Men kreeg een gevoel, aldus de heer Ponstijn, voorzitter van de jury, als Gijsbrecht van Amstel toen hij uitriep: „Het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste erbarmt over mij en mijn be nauwde veste". Ten aanschouwen van vier a vijfduizend toeschouwers reed 's middags de landauer met Bur gemeester, vice-voorzitter van de Federatie van V.V.V.'s en twee bestuursleden van de V.V.V. het van Reenenpark binnen. Tromgeroffel van de tambours van Excelsior uit Alkmaar kon digden de stoet aan, Bergen's Harmonie liet vrolijke klanken horen, het feest was begonnen, 33 nummers trokken aan het oog voorbij, het een nog mooier dan het andere. Wat het meest te bewonderen? De vindingrijkheid, de kleurenpracht 16 Verenigingen passeerden eerst de revue: Bergen's Harmo nie, De Kennemer Ruiters, Ber gen's Mannenkoor, het Christelijk Gemengd Koor, de Berger Lucht vaartclub, de Berger IJssportver- eniging, de R.K. Gymnastiekver eniging D. I. O., de Bond van Plattelandsvrouwen, het Motet en Madrigaal Vrouwenkoor, Paal 33, de Buurtvereniging Tuin- en Oostdorp, de tafeltennisvereniging De Merletten, Be Quick, de koor vereniging Bergen, B.S.V., de accordeonvereniging B. A. V. en het Berger Brandweercorps, Het Comité Behoud Berger Tram reed met Bello in de vrije groep grote nummers evenals het Scapino-Ballet. In het kleine nummer kwamen uit 3 kleutertjes van Matth Kroon en van Sypheer. Verder volgden nog Paren, Enkelingen en tenslotte versierde auto's Burgemeester Dr W. Huygens sprak zijn grote bewondering uit over wat hier was tot stand ge bracht, complimenteerde het be stuur van V.V.V. en het comité met het succes en bracht hulde aan de vele handen en beurzen die dit wonder hadden gewrocht. De heer Roggeveen, voorzitter van de V.V.V. bekende dat het niet altijd even vlot was gegaan en dat er fouten waren gemaakt, maarverontschuldigde hij het bestuur, Dirk Klomp was er helaas niet meer, en bij dit typi sche Bergense feest had men dit als een groot gemis gevoeld. De heer J. Ponstijn deelde als voorzitter van de jury, die verder bestond uit de dames Huygens- Bruynzeel, Boendermaker-Schoen maker, Verkerk-van Wachem en de heren Matth. Wiegman, Karei Colnot en Jaap de Carpentier, de prijzen uit. De spreker memoreerde het overlijden van het jurylid Mevr. Taets van Amerongen. De jury was aangevuld met jeugdig bloed, n.l. Colnot en Carpentier. Na lang „zwoegen" was de jury tot een uitspraak gekomen, waarmee niet een ieder het helemaal eens zal zijn, maar De uitspraak luidde: Verenigingen: le prijs a. Het Brandweercorps, waar Bergen zo trots op kan zijn. lb. Bergens Mannenkoor 2a. B.S.V. met Garnalenvisser 2b. B.Y.S.V. met Oud Hollands Wintervermaak 3a. Motet en Madrigaalkoor 3b. R.K. Gymn. Ver. D.I.O. 3c. Be Quick met Voedsel vijand no. 1 Colorado-kever 4a. De tafeltennisvereniging De Merletten 4b. De Buurtvereniging Tuin en Oostdorp 4c. De Plattelandsvrouwen met haar karnende, spinnende en kantklossende leden 4d. Koorvereniging Bergen 5a. Berger Luchtvaartclub 5b. De landelijke Rijvereniging „De Kennemer Ruiters" met Westfries bruidspaar met gasten 5c. De Accordeonver. B. A. V. 5d. Paal 33 Bergen aan Zee Troostprijzen werden toegekend aan Bergen's Harmonie en het Christelijk Gemengd Koor. In de Vrije groepen groot nummer werd een le prijs toe gekend aan het Comité Behoud Berger Tram met Bello en een 2e prijs aan Scapino-Ballet. In de groep kleinnummer kre gen Drie Kleine Kleutertje de le prijs en Kabouterland de 2e Van de paren was de uitslag la. Piggelmee in de stenen Pot, Kinderen Wittebrood, lb. Ver sierde strandwagen, Kinderen J. Diesfeldt. 2a. Wij hebben ge meubileerd verhuurd. Fam. Phi- lippo. 2 b. Ons eerste Corso van M. de Sain. Troostprijs, Bello van Mw. Rasch-Bellekom. Enkelingen1 Bavo Dekker, 2 Trianon van Verwer. Versierde auto's1 Auto van Dames Rommelaar-Timmer man uit Enschede, 2 Auto van Van Dam, Amsterdam. Het Corso werd gefilmd door Polygoon. Vanaf Zaterdagavond is de film te zien in „De Rus". Vermeld dient tenslotte nog, dat door de goede zorgen van de afd. Bergen, Schoorl, Koedijk en Warmenhuizen van het Ned. Rode Kruis, 27 invaliden uit die gemeenten in staat gesteld werden om onder de hoede van een aantal zusters mede te ge- jnieten van dit bloemenfeest. MEER DAN 30 TAKEN (Direct en Indirect) Behalve de verzorging van ge wonde en hulpbehoevende solda ten en burgers in oorlogstijd heeft Uw Rode Kruis ook vele vredes taken, waaronder de bloedtrans fusiedienst inrichting van hulp posten langs de wegen en de strandensociale zorg in hospi talen door werktherapie voor in valide militairen en burgers me dische hulp aan de getroffen bevolking in Nieuw-Guinea moe- dermelkdienst voor ondervoede zuigelingen directe hulp bij ram pen en grote ongelukkenbijstand in het vervoer van gewonden, zieken en invalidenuitstapjes voor ouden van dagenvriend schap, hulpvaardigheid, hygiëne en jeugd È.H.B.Ó. door Jeugd Rode Kruis paketten voor hulp behoevende landgenoten in de vreemde; noodhospitalenhoorn vliesoverbrenging voor blinden enzovoorts. Alles moet worden bekostigd uit vrij willige bij dragen. Ook Uw bijdrage is onmisbaar GEEFT DAAROM WAT U MISSEN KUNT GEEF GUL1 KINDERSPELEN TE BERGEN AAN ZEE Onder auspiciën van Paal 33 en V.V.V. Bergen organiseerde het Comité voor zomerfeesten te Bergen aan Zee Donderdag op het strand een zeer goed geslaagd strandfeest, waaraan door 125 kinderen werd deelgenomen. 25 hiervan waren van het kolonie anderen waren logés uit Bergen aan Zee en Bergen-binnen. Paal- klimmen, zaklopen, hardlopen met hindernissen, geblinddoekt busjes- slaan waren de meest gewilde spelen, waarom ouders en kinde ren hartelijk hebben gelachen. Alle kinderen kregen een prijsje en werden getracteerd. De heer Baron Taets van Amerongen dankte het comité voor de voortreffelijke organisatie. V.V.V, GROET - CAMPERDUIN met elck - wat - wils voor gast en ingezetene Groet trof het vorige week bij het organiseren van feestelijkhe den niet erg met het weer. De verlichtingsavond bracht de eerste teleurstelling wie gehoopt hadden het oude uit 1738 date rende Kerkje te zullen zien baden in een zee van licht, zochten te vergeefs naar licht. Beter was het op een terrein bij Hakof, waar een talrijk publiek ondanks het minder prettige weer, genoot van de klanken van het Harmo nie-corps Sint Cecilia, dat onver moeibaar scheen. Dinsdag viel er te genieten van de uitvoering in de openlucht door Schoorl's Gemengd Koor o.l.v. Corn. Jonker. Alles was zo succesvol als men van dit Koor kan verwachten. Jammer datPluvius roet of beter gezegd, Wi.ter in het eten gooide. Een derde avond was gewijd aan toneelleerlingen van de R.K. School gaven en nu be gunstigd door goed weer, een openluchtvoorstelling van de ope rette „Jantje in ModderstadDe opvoering werd een succes. Velen hebben genoten van zang en spel van de jeugd. De zang kwam helaas in de openlucht niet gehee tot zijn recht. VOLKSDANSEN Zondag a.s., 's avonds 8 uur, vinden bij goed weer, wederom Volksdansen plaats op de Paar denmarkt. UukttoA DE DUINSTREEK ver r ukking Iliwl Jv. UL iu Dallet- cm Opcia-teillul ujj j.- o, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1