tiet Tehuis vaat Ouden van Cóntante (kleding. Biastaaft Sportpark Alkmaar Alcmaria Victrix I 0 Volewijkers L Hei Be&fyw Museum BRILLEN! bij Mr, Opticien D* W* PASTOOR, „De Rustende Jager" Officiële opening van driedaagse bazar Ondanks het vroege middaguur was er Zaterdag heel wat be langstelling bij de officiële opening van de in een grote tent op het kermisterrein georganiseerde bazar ten bate van het te stichten Te huis voor Ouden van Dagen. Nadat de heer Koeman als voor zitter van het comité de aanwe zigen een hartelijk welkom had toegeroepen, zich daarbij in het bijzonder wendende tot Bestuur en Raad van toezicht van de Burgemeester Peeckstichting, kreeg de heer W. K. Belonje, gemeente secretaris van Schoorl, het woord om bij afwezigheid van de Bur gemeester, namens het gemeente bestuur deze bazar officieel te openen. Alvorens tot de opening over te gaan, wijdde spieker en kele woorden aan het doel van deze bijeenkomst. Dat doel is, aldus de heer Belonje, te komen tot de stichting van een Tehuis voor Ouden van Dagen in Schoorl, een instelling waaraan in de loop der jaren langzamerhand grote behoefte is ontstaan. Op velerlei gebied wordt met toenemende mate een beroep gedaan op onze medewerking en offervaardigheid, allerlei nuttige zaken op sociaal terrein vragen onze aandacht en daardoor komen wij langzamerhand wel eens on machtig, of sommigen onverschillig tegenover deze beden om hulp te staan. Dat dit helaas de algemene tendens is, blijkt wel uit de ver mindering van de opbrengst der meeste collecten, de laatste paar jaren. Niettemin heeft men hier in Schoorl gevoeld, dat het nood zakelijk was op dit gebied iets te gaan doen en een van de eerste daden op dit terrein was dan ook het oprichten van de Burgemees ter Peeck Stichting, die zich ge lijk bekend, het inrichten en ex ploiteren van een Tehuis voor Ouden van Dagen ten doel stelt. Nu is het oprichten van een stichting alleen vanzelfsprekend niet voldoende. Er moeten mensen zijn die daar in de eerste plaats financiëel hun schouders onder willen zetten en in dit opzicht mocht het Bestuur van de Stich- tJfljic^t,aP'Bke^88dg' oRfe'l^kl die mensen er waren en daad werkelijk belangrijke steun ver leenden. In dit verband, aldus spreker, wil ik noemen de heer en mevrouw Kieft-Peeck en de verdere familie Peeck. Zonder hun belangrijke milddadigheid zouden wij op deze dag nog slechts de eerste stap zetten op de weg die tot het doel leidt, en, wij zijn reeds veel verder. Dat de naam Peeck dan ook blijvend aan het Tehuis verbon den zal zijn is wel zeer op zijn plaats, temeer omdat hier tege lijkertijd geëerd wordt de naam van hem, die vroeger als Burge meester zoveel voor dit mooie dorp heeft gedaan en in wiens hart de Schoorlse zaken, ook op het gebied der liefdadigheid, zo'n grote plaats innamen. Wanneer wij ons nu afvragen, aldus vervolgt spreker, waaróm een dergelijk tehuis? waarom iets dergelijks in deze tijd? en dan nog wel bij een oorlogsdreiging, die menigeen bezorgd maakt of er wel ooit gebouwd zal kunnen worden. Dan is daarop maar één antwoordeen volk dat leeft bouwt aan Zijn toekomst, gelijk deze spreuk zo kernachtig in steen gehouwen staat op dat monument van ons kunnen, de afsluitdijk van de Zuiderzee. En als we het dan over „toekomst" hebben, dient tevens bedacht, dat dit weliswaar een begrip is, dat in de eerste plaats de tegenwoordige jeugd aangaat, terwijl wij het hier hebben over Ouden van Dagen. Waarom zo voor de Ouden van Dagen gezorgd? Welnu, dit moet een andere spreuk ons leren: in het verleden ligt het heden, in het nu, wat komen zal. Wij staan in het „nu", maar wij zijn ge grondvest in het verleden en alles wat wij zijn, tot onze prestaties in de nieuwste ontdekkingen toe, hebben wij uiteindelijk te danken aan het voorgeslacht, ook aan de mensen, die nu ouder zijn en niet meer tot werken in staat. Wanneer men zich dat goed realiseert, is het duidelijk, dat het zorgen voor de oudere mensen, die vaak niet vragen, een etische plicht is van de hoogste orde. Alvorens te eindigen bracht spreker, mede als lid van de Raad van Toezicht, dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt dat deze bazar tot stand kwam en noemde daarbij in het bijzonder de leden van het werkcomité, de dames Nuys en Brommer en de heren Koeman en de Graaf. Voorts werd dank gebracht aan de vele firma's en winkeliers in de gemeente die door beschikbaar stelling van zovele onontbeerlijke artikelen het hunne bijdroegen tot het welslagen van deze onder neming. Met de wens, dat de bazar zich zou mogen verheugen in een grote belangstelling, verklaarde de heer Belonje deze tenslotte voor geopend. En toen was het hek van de dam en werden de verschillende stands bestormd. De een kocht mooie handwerken, een tweede ging de naam van de pop raden, een derde beproefde zijn geluk bij het rad van avontuur en grab belton, een ander ging sjoelen of met ringen werpen, in de vrolijke keuken was al gauw geen kopje meer heel enz. enz. De meer bezadigden genoten van het geu rige kopje thee, dat dank zij de goede zorgen van de Firma Keg geschonken werd en zo droeg een ieder het zijne bij om de kas te vullen van het bazarcomité. Drie dagen lang hadden inwo ners en gasten gelegenheid een steentje bij te dragen voor het Tehuis voor Ouden van Dagen. Drie dagen lang was Schoorl in rep en roer door de feestelijke bazar. Wel, ze is geslaagd en we zijn tevreden, meer dan tevreden. Niet alleen over de opbrengst, bruto ruim f 2300,-, die is boven verwachting, maar vooral ook door de hartelijke, enthousiaste hulp en medewerking, die van alle kanten geboden is. De timmerlieden, die de bazar opbouwden, hebben dat snel en practisch gedaan en ze konden gebruik maken van spontaan ter beschikking gesteld materiaal. De dames en heren standhou ders hebben drukke dagen gehad, maar bleken onvermoeibaar. De hoeveelheid presentjes ge leek, toen we zagen wat er van de leveranciers, winkeliers en andere gevers binnen kwam, een onuitputtelijke voorraad. Wewa- JsSflenêirs ausn'neein har telijk bedankt. Wat we van te voren beloofd hebben is, door hun toedoen inderdaad gelukt: het voordeel was aan de kant van de ruim 1200 bezoekers, die wel buitengewoon aardige prijzen hebben kunnen winnen. Deze geschenken werden des nachts in de tent bewaakt en die bewakers zijn we dank verschul digd. Ze hadden er een kil kar weitje aan. Overdag was het heel wat feestelijker met de vro lijke muziek, die over het terrein klonk en het geroep en gejuich van de winnaars en bij een mooie voltreffer in de keuken De sluitingsavond met de prach tige muziek van de Berger Ac cordeon Vereniging was echt gezellig en de stemming opperbest. We maken hierbij nog enkele prijswinnaars bekend. De naam van de pop was Marijke, bij lo ting gewonnen door Mevrouw van Lith, Laanweg. De bonenpot bevatte 3149 bonen. De winnares was Mevr. Nieuwland-Delver, Heereweg, die 't kleedje won en Mevrouw Koeman-Mast, die de kruiwagen won. Het getal van het kussen was 673, dat geraden werd door Mevrouw Barf. Nu is de rust weergekeerd, maar een voldaan gevoel blijft. En daarom tenslotteaan allen onze hartelijke dank. Nu volgt nog de gecostumeerde dames voetbalwedstrijd op 5 Augustus en dan is de beurt aan Groet. En dat alles voor het Tehuis voor „Ouden van Dagen". Overweldigende keuze in nikkel, doublé, celhoorn en glasbrillen, BERGEN, HOFLAAN 2 - TEL. 2202 - Erkend Ziekenfondsleverancier SCHOORL„De Rustende Jager", Dinsdags n.m. 7.30-8.30 uur. EGMOND: „Vergulde Valk", Maandags n.m. 7-8 uur. SCHOORLSE BRIDGE CLUB Uitslag Dinsdag 1 Augustus 1 Fam. Repko 59,5 pnt. 2 v.d. Lelie-Klik 56,4 3 Half Jr.-Veuger 54,5 4 Diederich-v.Twuyver 53,5 5 Visser-Nieuwland 50,4 6 Haasbroek-Aalders 49,5 7 Pinxter-Bogtman 49,2 8 Hogerman-Bogtman 43. 9 Half Sr.-Mors 40. 10 Fam de Wilde 37,2 11 Bouman-v.d. Linde 35,5 De bridgeclub vestigt de aan dacht der pensiongasten er op dat er iedere Dinsdagavond ge legenheid tot bridgen is in de Rode Leeuw. Aanvang 7,45 uur. V. V. V. GROET - CAMPERDUIN Evenals vorige jaren wordt dit jaar ook weer het traditionele kinderstrandfeest gehouden en wel op Zondag 6 Augustus. Als de natuur medewerkt belooft het weer een prachtige middag te worden. Voor de spelen worden mooie prijzen beschikbaar gesteld terwijl elk deelnemend kind wordt ge- tracteerd op limonade en versna peringen. In optocht met bege leiding van een muziekcorps uit Alkmaar, gaan de kinderen vanaf -het terrein van Hakof naar het strand te Camperduin waar zij elkander op prettige wijze kun nen bekampen. Ook staan weer strandfiguren maken op het programma, alzo een mooi geheel. Zie verder de advertentie en de raambiljetten. GESLAAGD Voor het in Den Haag afge nomen Staatsexamen voor muziek slaagde onze plaatsgenoot de heer Oeb. Bootsma. Yan de Wadden lot hei IJ" Kent gij het land der zee ontrukt door d' arbeid van een voorgeslacht? De op Donderdag 20 Juli door Dr J. E. Baron de Vos van Steenwijk, Commissaris der Ko ningin in de provincie N.-Holland, geopende tentoonstelling „Van de Wadden tot het IJ", eigenlijk een agglomeraat van tentoon stellingen, zoals deze het uitdrukte, geeft een beeld van dit deel van ons land, dat er eigenlijk als een eiland bij ligt. In zijn openings rede wees de Commissaris er op hoe dit polderland eertijds een merengebied, van binnen aange vreten door de Zuiderzee en Haarlemmermeer, dank zij de ondernemingsgeest van enkelen was geworaen tot wat net nu is. Een Fransman drukte het eens zo uitGod heeft de zee, de Hollanders hebben het land ge maakt. De Duinstreek, lang beschouwd als jachtterrein voor adellijke he ren is geworden tot recreatieoord voor duizenden. En daartussen, Alkmaar met zijn imponerende kerk, een lichtend voorbeeld van godsvertrouwen. Voor de velen, voor wie dit deel nog een gesloten boek is, zoals Burgemeester Wijtema van Alkmaar het uitdrukte, bestaat op deze tentoonstelling gelegenheid kennis te maken met dit deel, waar onze vrijheid haar oorsprong had. Van Alkmaar begon de victorie. In verschillende paviljoens vraagt elk deel de aandacht voor eigen bezienswaardigheden. Bergen doet het met een wandschildering van de kunstenares Rie Kooyman, Schoorl met een prachtig diorama en schilderij van de Amsterdamse schilder Jos van Dijk, Groet met een maquette van het eeuwenoude kerkje enz. enz. Duizenden hebben al genoten op hun rondwandeling door de paviljoens en duizenden zullen volgen. De 20.000ste bezoeker kwam Zondag binnen. Leerlingen van verschillende scholen voeren dagelijks een kaas marktspel op dat buitengewoon interessant is. Gekleed in 17e eeuws costuum treden zij op als boertjes en boerinnetjes, kaas dragers, kaasvader, marktmeester enz. enz. Tot 19 Augustus blijft de ten toonstelling geopend. SCHAKEN In de wedstrijd der 2. g. 2e categorie van Nederland, waaraan door 20 schaakspelers te Amster dam werd deelgenomen, eindigde P. Seewald(lid v.d. Alkm. Schaak club V.V.V.) als eerste. Door dit succes zal hij de volgende keer deel mogen nemen aan het candidaten tournooi, dat zal bestaan uit de 5 bovenste soelers der 2e categorie en de laagsten uit de Nederlandse Kampioensgroep. Zaterdagavond 7 uur Een onaangename verhouding bij overmatig crediet De hoge kosten van levens onderhoud, de gestegen ver vangingswaarde van de voor raden en de grote druk van het ministerie van financiën op de bedrijfs- en gezinshuishou dingen zijn de oorzaken van verminderde liquiditeit in het economisch leven. Vooral de consumenten en vele winkeliers gaan dagelijks gebukt onder geldzorgen. In vele gevallen vinden we alweer dezelfde miserabele toestand van voor de oorlogmet angst en beven ziet men de komst van een leverancier met een of andere rekening tegemoet. Het crediet heeft weer zijn intrede gedaan in zijn vele vormen en helaas de gezonde positie van vele huishoudingen ondergraven. Het is ook zo gemakkelijk dikwijls. Men doet inkopen, laat het thuis bezor gen en scheept de besteller af met een fraaie volzin: „Ik heb weinig tijd, komt u volgende week even terug met de reke ning?" En de leverancier neemt er genoegen mee. Hij wil niet aandringen op betaling uit vrees zijn afnemer te verliezen, die elders als nieuwe klant met bij zondere voorkomendheid wordt ontvangen, zelfs wanneer hij crediet wenst. In het algemeen is men onvol doende doordrongen van de nood zaak om de credietverlening niet al te zeer uit te breiden om hier nog niet te spreken van beperken. HARDE NOODZAAK EN EIGENBELANG Is nu die credietverlening zonder meer uit den boze? Stellig niet, mits men ervan overtuigd is, dat er bepaalde grenzen zijn, die men eenvoudig niet mag overschrijden, wil men zichzelf niet in een ge vaarlijke positie begeven. Waar liggen nu die grenzen, speciaal ten opzichte van de consument? Om dit te kunnen bepalen gaan we uit van de vermogensvorming door de consument. Elke arbeider, kantoorbediende, ambtenaar ver richt dagelijks zijn arbeid om zich daarmee een inkomen te ver werven. Hij vormt vermogen, dat hij na verloop van een zekere periode een week of maand - krijgt uitbetaald. Gedurende de week of maand, waarin hij werkt, verleent hij crediet aan zijn werk gever. Elke prestatie van een werknemer is een verkoop op crediet aan zijn afnemer, de werk gever, die hem, nadat hij een bundel prestaties heeft geleverd, dan ineens een som uitbetaalt, waarna de credietverlening door de werknemer weer eer, aanvang neemt. Bij deze gang van zaken is het geen vreemd verschijnsel, dat de werknemer op zijn beurt crediet vraagt van zijn kruidenier, bakker, slager en andere leveranciers. Deze mensen kunnen hem ook het beste dat crediet leveren, omdat zij in de eerste plaats de betrouwbaarheid van hun klant, en dat is de voornaamste factor bij crediet, kunnen beoordelen. Ook behoeft die leverancier aan dat korte crediet niet te verdienen. Hij geniet zijn inkomen uit het bedrijf en hoeft dus niet, zoals een bank, rente van zijn verstrekte lening te vragen. Bovendien brengt zo'n crediet voor die leverancier geen grote administratieve romp slomp met zich. Hij noteert zijn tegoed eenvoudig in een winkel- boek en wacht de bet^lingsdag af. Tenslotte heeft dit gebeuren nog het voordeel dat een afnemer niet regelmatig veel geld in huis hoeft te houden om zijn leveran ciers te voldoen. Waar ligt de grens? Het geschetste beeld is vol komen rationeel. De arbeider, de kantoorbediende geeft crediet en geniet crediet. Op de dag van uitbetaling lost zijn werkgever de bestaande schuld of bij zijn werk nemer, waarop deze de schuld bij bakker, kruidenier en schoen maker gaat delgen. Hier vinden we de grens van het crediet. Zodra de crediet verlening de loon- of salaristermijn gaat overschrijden, ontstaat een ongezonde toestand. Gaat een werknemer, nadat hij zijn loon heeft ontvangen er niet toe over zijn schuld bij de leveranciers te vereffenen, dan verteert hij meer dan hij verdient. Aan de zijde van de leverancier ontstaat een kiem van wantrouwen tegenover zijn klant, die het gevaar loopt zijn schuld niet meer af te kunnen lossen. Want in de volgende inkomensperiode wachten weer nieuwe uitgaven, zodat een oude schuld blijft staan. Op deze wijze raakt men verward in een net van schulden, waarin men zich tenslotte voelt ingesnoerd, waar door het leven een kwelling wordt en men onnodige omwegen gaat maken om een bepaalde leveran cier maar niet te ontmoeten. Wij zeiden onnodig, want men dient ervoor zorg te dragen, dat men met zijn verteringen het inkomen niet overschrijdt. Dit zou onmo gelijk zijn wanneer er niet dat eenvoudige en gemakkelijke cre diet was bij de winkelier, die u de alledaagse consumptiegoederen levert. Niet alleen zichzelf veronaan genaamt met het leven met een overmatig crediet, want ook die leverancier heeft zijn schuldeisers. Hij ontvangt de goederen, die hij aan u doorlevert, eveneens dikwijls op crediet en de grossier of fabrikant, waarvan hij betrekt, heeft ook bepaalde grenzen aan ziin credietverlcnino oestelrl n v de winkelier. Dat moet zo'n grossier of fabrikant wel doen, wil hij zelf niet in conflict komen met zijn arbeiders en grondstoffen- leveranciers, die ook op hun beurt de hand weer ophouden. Hoe lang De fabrikant en grossier weten, dat een kooplustig winkelier zijn gekochte goederen niet terstond in geld zal hebben omgezet. Zij verlenen hem dus crediet, dat voor elke bedrijfstak weer anders ligt. Zolang de winkelier de goe deren nog in zijn zaak heeft staan, is de grossier wel bereid hem daarvoor crediet te verlenen, ja, zelfs nog wel langer. Zij houden er rekening mee, dat ook de winkelier nog een korte periode crediet moet verlenen aan de verbruiker, maar dan is hun ge duld ook ten einde. De winkelier moet betalen of kan anders zijn zaak wel sluiten en zijn faillisse ment aanvragen. Zo zien we, dat de betaal- kracht van de winkelier mede afhangt van de politiek van de gebruikers. Die politiek dient zo te zijn, dat wij in een gezonde maat schappij leven, ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor elkaar. De laatste jaren heeft men meer en meer aandacht gevraagd voor de slechte positie waarin de econo misch zwakke klasse van ons volk zich bevinden. De politiek van regering en volk is gericht op het bouwen van een gemeenschap, waarin wij ons bewust dienen te zijn van onze verantwoordelijkheid voor elkander. Die verantwoorde lijkheid blijke ook uit onze finan ciële positie. Men drage zijn steentje bij om het economisch leven in deze gespannen tijd zo vlot mogelijk te doen verlopen. Men betale dus zijn leveranciers contant, en is dat onmogelijk dan houde men in elk geval rekening met de richtlijnen die wij in het bovenstaande trachtten weer te geven. Dat is in het belang van producent en verbruiker. Dr. H. R. MES Adverteer! in „De Duinstreek' Bergen Nh, „Ontsnapt van het Duivelseiland" „Mijn hart klopt voor Belita", FILMNIEUWS. Vrijdag. Zaterdag en Zondag avond om half negen wordt voor 14-jarigen en ouderen in De Rustende faqer vertoond de span nende film Ontsnapt van het Duivelseiland met de grote sterren Peter Lorre, Humphrey Bogard, Michele Mor gan, Claude Rains en George Tobias. Een film om nooit, nooit te vergeten, een brok adembene mende werkelijkheid. Maandag, Dinsdag en Woens dagavond te 8.30 uur en Zon dag en Woensdagmiddag om 2.30 uur draait voor alle leeftij den „Mijn hart klQpt voor Belita" (Lady, let's dance) De Amerikaanse filmmaatschap pij „Monogram" heeft aan een nieuwe star, die de eenvoudige naam van „Belita" draagt, de gelegenheid gegeven om haar buitengewone gaven als ballet danseres, schoonrijdster en film- actrice ten volle te ontplooien in een rijk gemonteerde film, die zowel in Amerika als in Enge land een groot succes is gewor den. Belita, die niet alleen in de schitterende ijs-shows maar ook in klassieke balletten over een bewonderenswaardige techniek be schikt, waarmede zij de meest ingewikkelde figuren in een ver bluffend élan volkomen beheerst, is, dank zij deze film, een star van eerste grootte geworden. Uiteraard is het scenario hier vele bekoorlijke revue- en dans scènes, die Belita's talenten be lichten, maar de scenarioschrijvers hebben de kunst verstaan om al deze taferelen in een logisch ge ordend en hier en daar zelfs ont roerend gegeven te verwerken, waarin de bekende filmartist James Ellison met Belita de hoofdrol speelt. Het succes van deze film is ook te danken aan het feit, dat vier der meest bekende bands (Henry Busse, Mitch Ayres, Ed die le Baron en Lou Bring) geënga geerd werden. Vanaf Zaterdag 5 Aug. wordt de film van het deze week ge houden Bloemencorso vertoond, opgenomen door Polygoon. ZONDAGSDIENST ARTSEN Dezer dagen is een herdruk klaar gekomen van een boek werkje, behandelend alles wat in de loop der jaren in het Museum is samengebracht. Dit boekje, geschreven door L. van Heemskerck Veeckens, laat dit alles voor ons leven in de tijd waarin het werd gebruikt. Door haar beschrijving wordt aan het voorbije leven gegeven en onge twijfeld zullen velen bij het lezen worden opgewekt het museum eens te gaan bezoeken. Zij is er bovendien in geslaagd, door gesprekken met de toen nog in leven zijnde heer Spruit veel over Bergen vast te leggen, wat waard is aan de vergetel heid te worden ontrukt. Het doet ons dan ook veel ge noegen van de Museum-commis sie toestemming te hebben ver kregen, om de inhoud van dit boekje in „De Duinstreek" te mogen publiceren. Te beginnen met het volgend nummer, zullen wij in enkele vervolgen deze ver handeling plaatsen, in de hoop, dat zowel inwoners, als de tijdelijk in Bergen en omgeving vertoeven de gasten, daarmede aangemoedigd worden het belangwekkende mu seum te bezoeken. ii Vrijdag-, Zaterdag-, Zondagavond te 8.30 uurHumphrey Bogart, Peter Lorre, Claude Rains, in hun voortreffelijke film Toegang 14 jaar. Maandag-, Dinsdag-, Woensdagavond te 8.30 uur; Zondag- en Woensdag middag te 2.30 uur, de gezellige ijs-show-film Toegang alle leeftijden. Vanaf Zaterdag reportage Bloemencorso onig<s7ims ondergeschikt aan de Zondag 30 Juli Dokter LUGTEN, telefoon 2700

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 2