ff 99 „Ik mis de klappen, die pappie me gaf" Daac Uet t/ukcecde Ueefyat De ballen rollen weer.*, VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1950 27c JAARGANG No. 36 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Zeer veel copy en adverten ties komen de laatste tijd veel te laat binnen, waardoor het op tijd verschijnen van ons blad ten zeerste in gevaar wordt gebracht. Verzoeke in 't vervolg be richten enz. uiterlijk vóór WOENSDAGMIDDAG 12 uur in te zenden, terwijl adverten ties nog kunnen worden aange nomen tot uiterlijk WOENS DAGAVOND. DE UITGEVER BERGEN Kerkconcert Ergens in deze wereld staan geweldige gebouwen en die noemt men laboratoria. In deze labora toria staan allerlei instrumenten, kostbaar, zeer kostbaar, en daar over buigen zich mensen. Elders piekeren en werken andere geleerden. Zij buigen zich over het ziekbed van ouder of kind en zij zoeken naar een middel om een leven te redden. Ergens anders staat een kerk en in die kerk zijn mensen bijeen gekomen om te luisteren naar zang en orgelspel. En wanneer het prachtige lied van Wolf „Uebernacht" door stem en instrument door en over ons gaat, dan voelen wij, dat veel, heel veel zo anders zou kunnen zijn en ook dat kunst, in welke uitingsvorm dan ook, nog tot de zeer, zeer weinige zuivere uitingsvormen van onze mensen behoort. Het waren Vrijdagavond de zangeres Mw Weyand en de organist Schouten uit Leiden, die ons in de Ruïne-kerk het beste gaven, wat zij te geven hebben. Helaas ging veel verloren door het gekreun en gestamp van het in verwording verkerende orgel. „Wat ontzettend jammer", werd door velen gedacht. De Ruïne-kerk, middelpunt van ons prachtige dorp en dan zo n orgelMaar hoe dit te verbeteren Voor zeer vele nuttige en on nutte instellingen worden grote be dragen ingezameld en bijeenge bracht. Wat blijft er dan over voor verbetering van een kerkorgel Weet iemand misschien raad? Filarsky schilderde, Jac. Jansen componeerde, de Kon. Zangv. Orpheus te Druten zingt Men schrijft ons, dat de Kon. Zangv. „Orpheus" te Druten, dirigent Piet Verslootte Nijmegen, die op het onlangs gehouden zangconcours te Haarlem een on bestreden succes behaalde met le prijs en ereprijs inde le afdeling, nu in studie genomen heeft „Pas serelle antique" een impressie naar een schilderij van Filarsky van de Bergense componist Jac. Jansen. Aanbesteding Zaterdagmiddag werd doorarch. C. Noort Jr. in De Rustende Jager in het openbaar aanbesteed het bouwen van een woonhuis aan de Buerweg voor de fam. Bartels-Min. Ingekomen waren tien inschrijvingen. D. Beeldman, Bergen f 21400,- Gebr. Kops, Bergen f 21955,- J. Rampen, Bergen f 22645,- P. Blankendaal, Alkmaar f 22867,- M. Marquering, Bergen f 22990,- D. J. Duin, Bergen f 23400,- D. Langendijk, Heiloo f 23500,- L. Pekelharing, Alkmaar f 23800,- De Haan Reek, Alkmaar f 24965,- D. Pilkes, Alkmaar f 27950,- De begroting was f 21500,-. De gunning werd aangehouden. Een slecht begin B.S.V.—Z.A.P.t 0-7 B.S.V. kan niet bogen op een gelukkige start in deze competitie: met 0-7 moesten de Bergenaren hun meerderen erkennen in de mannen van Anna Paulowna. Z.A.P. toonde een homogene ploeg te zijn met de rechtsbinnen als uitblinker. Bij B.S.V. dat met 3 invallers in het veld kwam, was het verband wel wat zoek. Met de rust moest Wildeboer uitvallen, die werd vervangen door L. Varro. Door de gewijzigde opstelling, die hierop volgde, scheen 't wat beter te zullen gaan, de aanvallen werden gevaarlijker, maar de Bergenaren wisten het vijandelijke doel niet te bereiken. Het wou eenvoudig niet en met 0-7 eindigde deze eerste ontmoe ting. In de laatste minuut viel P. Blokland nog uit wegens een ernstige? voetblessure. Een vol gende keer beter B.S.V.-ersl SCHOORL Fanfare Corps Naar wij hebben vernomen, heeft zich te Schoorl een aantal personen bereid verklaart, alles in het werk te stellen om het Fantarecorps zo spoedig mogelijk te doen herleven. Zij, die op een of andere wijze hun medewerking wensen te ver lenen, kunnen zich vervoegen bij de heren: C. de Graaf, Omloop C 262; J. Schotvanger, Kanaal kade E 52 S. Weiland, Duinweg C 79aW. Ruijter, Heereweg B 19 en P. Blankenstijn, Stations weg C 184. COLLECTE KANKERFONDS Bij de Zaterdag gehouden col lecte voor bovengenoemd fonds, werd een bedrag van f 211,39 ingezameld. Aan de gevers(sters) hiervoor onze hartelijke dank. Eveneens aan de collectrices, die hebben medegewerkt, om dit mooie re sultaat te bereiken. E.H.B.O. De lessen nemen weer een aan vang. Op Maandag 18 Sept. be staat gelegenheid zich hiervoor op te geven (zie adv.) waarbij dan tevens de geschiktste avond zal worden uitgezocht voor de lessen. Ook kan men zich opgeven bij het bestuur. Voor Warmenhuizen bij de heer Rossing, te Schoorldam bij N. Mosch en te Schoorl bij H. Bredewout. SCHOORL—W.G.W. 4-1 S.V.V. speelde Zondag zijn eerste wedstrijd van dit seizoen in de N. H. V. B. Verlieten de Schoorlers het vorige seizoen vaak als verliezers het veld, deze keer traden zij de kampplaats binnen met de gedachte en de vaste wil, ook weer eens als overwinnaar naar huis te keren. En Fortuna was met hen. 't Spel van de Heldersen mocht technisch beter zijn, Schoorl legde beslag op de twee puntjes. Voetbal is nog steeds voor een deel kansspel. W.G.W. speelde de eerste helft met de wind mee. Toen de rechts half Winkel een ver schot loste, liet de Schoorlse keeper de bal glippen en was 't 01. Nu kreeg Schoorl te kampen met pech. In de eerste helft werd de spil en aanvoerder van W.G.W. ver vangen door Bergkamp, wegens een blessure. Na hervatting van het spel scoorde Ger Minkema onmiddellijk de gelijkmaker 1 1. Even later gaf Cor van Zoonen door een fout van de Helderse doelwachter aan Schoorl de leiding 2—1. Schoorl bleef aanvallen. Een verre trap van Van Buuren kwam bij Van Zoonen vlak voor het DE GEIT VAN MIJN BUURMAN De geit van mijn buurman, een zeer schrander beest, Spreekt vlot onze taal en is helder van geest. Ze is eerlijk, verstandig en steeds welgemoed, Ze doet wat ze doen moet en dat doet ze goed. Als ik haar eens spreek en als niemand ons ziet, Dan is ze heel spraakzaam en uiterst poliet. Dan zegt ze haar mening, dan spits ik mijn oor, En sta ik verstomd van hetgeen ik soms hoor. Ik sprak haar onlangs van de toestand op aard' Toen deed ze iets (heel insolent) bij haar staart En zeivan die janboel spreek ik liever niet, Ik blijf maar het liefst op mijn geitengebied. Maar ik gaf het niet op en ik zeibeste geit, Wat denk jij nu wel van deez' akelige tijd? Ik ben absoluut op jouw mening gesteld Wat wordt het nu, vrede, of nogmaals geweld? Toen zei ze: de toestand op aard' is niet fraai. Een wereld vol ruzie, rumoer en lawaai. Er wordt veel gepraat en geconfereerd. Maar trots dat gekwebbel loopt alles verkeerd. Zolang hier de mens is wordt het hier niet goed. Want ruzie en vechten zit jullie in 't bloed. En zou er wel één mens op aarde bestaan Die nooit in gedachte een moord heeft begaan? Ik loop naast een paard en een koe in de wei En dikwijls ook nog met een schaap aan mijn zij. Aan oorlog en broodnijd doen dieren niet mee, De vriendschap, die parel, die kent slechts het vee. De mens is een wezen waar alles voor beeft. Dat doodt en verwoest wat hier bloeit en wat leeft. Je snakt naar de vrede, maar deze blijft zoek En Henk met de zeis, kijkt alweer om de hoek. Maar d'aarde blijft draaien, volgt rustig haar baan En trekt zich het lot van de mensen niet aan. Ga jullie je gang maar en doet wat je wil, Maar denk er aan, vriendje, de tijd staat niet stil. Toen lachte ze glunder en schudde haar sik. Ze liep naar een graspol en at zich daar dik. En 'k zuchtte in stilte, zó is de practijk, Die geit van mijn buurman heeft altijd gelijk. doel terecht en het werd 31. Toen na een voorzet van Ger Minkema de Helderse keeper de bal in eigen doel sloeg, was het 41, in welke stand deze eerste ontmoeting voor Schoorl eindigde. Een goed begin DUINRANDERS— HOLLANDIA T: 3-0 De Duinranders wisten in deze eerste wedstrijd in de competitie beide puntjes te veroveren, of schoon het spel matig was. Voor de rust speelden ze tegen wind, maar doelpunten bleven uit. Na de rust ontstond een scher mutseling voor het doel van Hol- landia, waarvan de middenvoor Meteman profiteerde door zijn club de leiding te geven, 1-0. De verdediging van Hollandia bleek niet safe. De Duinranders kregen door het steeds terugspelen van de achterhoede op de keeper ge legenheid nog een paar maal te scoren: W. Ruiter maakte het tweede doelpunt en nadat het schitterende doelpunt van K. Bakker ongeldig verklaard was, nog een vierde, of eigenlijk derde, waarmee deze eerste ontmoeting eindigde, 3-0. BRIDGE-CLUB SCHOORL Uitslag Dinsdag 5 September: KERKDIENSTEN Diderich-Pinxter Familie de Wilde Bekker-Beeldman Jes-Mors Repko-v. Twuyver Jonker-Half Klik-v.d. Lelie Familie v. Til Visser-Nieuwland Kuiper-Repko Pinxter-v.d. Linden Bouman-Aalders 72 64 64 63,5 63 63 59 59 58 53,5 50,5 50,5 Uitslag Maandag 11 Sept. v. Til-Pinxter 93 Arpeau-v. Twuyver 85 Klik-v.d. Lelie 79,5 Bekker-Beeldman 78,5 Haasbroek-Aalders 78 Jonker-Half 77 Pinxter-v.d. Linde 75 Familie Repko 66,5 v, Til-v. Veldhoven 58 Jes-Half 57,5 v. Wijk-Gorter 54,5 Nieuwland-Visser 54 Mors-Pasma 53,5 BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN ZONDAGSDIENST ARTSEN Na-oorlogsleed in Europa 13 millioen kinderen verloren hun natuurlijke beschermers. Slechts enkele duizenden vonden een eigen tehuis Een bezoeker van een tehuis voor kinderen, getroffen door de oorlog, vroeg aan één van de kleine bewoners: „En wie ben jij?" „Ik ben niemand, niets," was het treffende antwoord. Millioenen van deze kinderen, die hun ouders, hun huis, hun school, ja soms zelfs hun naam en hun taal verloren hebben, leven losgeslagen van alles wat hen be kend en vertrouwd was. „Niemand en niets", dat is hun enige treurige zekerheid. In Europa hebben 13.000.000 kinderen hun natuurlijke bescher mers verloren. In Duitsland zijn 33 van alle kinderen vader loos. Frankrijk telt 250.000 we zen, Griekenland 380.000, Hon garije 200.000, Italië 390.000, maar Joego-Slavië met 537.000 en Polen met 1.200.000 tellen wel het grootste aantal. Verschillende internationale organisaties trokken zich het lot van deze kinderen aan, die allen door hun onrechtvaardig lot, een gevoel van verongelijktheid heb ben, dat hen tegelijk met het to taal gebrek aan opvoeding in de oorlogsjaren, onredelijk achter stelt in menig opzicht. Door de organisatie voor On derwijs, Wetenschappen en Cul tuur van de Verenigde Naties is een boekje uitgegeven, waarin deze kinderen worden beschre ven. Hun teddybeer. „Het zijn niet de werkelijke oorlogsgebeurtenissen, die de kinderen emotioneel beroeren. De zin voor' avontuur van het kind, zijn plezier in vernielen en onrust doen het gedijen temidden van de grootste gevaren, zolang hun op voeder, die in hun kinderogen de belichaming van veiligheid is, aanwezig is en ze een bekend voorwerp in hun armen kunnen houden. De poppen en teddybe ren, die wij altijd weer door klei ne vluchtelingen zagen dragen, als ze van tijdelijk tehuis wegreis den, hadden opgehouden enkel speelgoed te zijn; ze waren sym bolen van het oude vertrouwde leven geworden. Het is een feit, plotseling te worden weggerukt uit de bekende wereld, wat het kind het meeste kwaad doet. Het klemt zich vast aan alle mogelijke herinneringen. Als elke materiële schakel met het verleden verbroken is, klemt het kind zich aan herinneringen vast, van welke aard deze ook mogen zijn. Zo zei een kleine jongen: „Ik mis de klappen, die pappie me gaf," terwijl een andere jongen absoluut weigerde andere kleren aan te trekken, want de totaal versleten, die hij droeg, waren nog door zijn moeder verzorgd. Hoe deze kinderen weer een nor maal leven te geven? Tehuizen, internaten, concentratiekampen, blijken niet erg geschikt om van deze kinderen weer normale kin deren en mensen te maken. Jongensstad. In verschillende landen van Europa zijn kinderdorpen ont staan, waar deze kinderen samen wonen, zelf regeren, werken enz. Met een door verkiezing gekozen gemeentebestuur aan het hoofd, winkels, werkplaatsen, ja zelfs dikwijls een eigen gerecht, een krant en geld, zijn dit kleine men sengemeenschappen, waar de kinderen zich best op hun plaats voelen. Enkele ouderen, die lei ding geven, zoals onderwijzers of geestelijken, zorgen voor het con tact met de buitenwereld, maar verder leven ze hun eigen leven. Dikwijls hebben ze' de huizen, waarin ze wonen, zelf moeten bouwen. Het kweekt weer ge meenschapszin bij deze losgesla gen kinderen, ze leren zorgen voor de zieken, zwakken en klei neren, hierbij (voor hun gevoel) niet gehinderd door volwassenen. Uit de rapporten, die de Unes co ontving van deze kinderdor pen, blijkt dat ze uitstekend vol doen voor de opvoeding van deze ongelukkige wezen. Maar helaas zijn er slechts enkele duizenden, die zo gelukkig zijn in een kinder dorp te wonen, de meesten van hen verblijven nog in grote kam pen of tehuizen. Grijp toe en: doe het snel! In het bovenste deel van de hals kruist de ademhalingsweg het begin van het spijsverterings kanaal. Op de kruispunten gebeu ren de ongelukken, ook al ziet het er rood, geel en groen van de verkeerstekens. Het voedsel moet, nadat het in de mond geweest is, door de slok darm heen om de maag te berei ken. Dan komt het langs het strottenhoofd, de ingang van de luchtpijp, die aan de voorzijde van de slokdarm gelegen is. Wanneer er bij het strottenhoofd geen beveiligingsmaatregelen wa ren getroffen, zouden hier gere geld verkeersongevallen plaats vinden: allerlei verkeerde dingen zouden immers zo de luchtpijp maar in kunnen schieten. Aan het strottenklepje is de taak toebedeeld de goede gang van zaken in stand te houden. Dit klepje kan het strottenhoofd af sluiten en zulks gebeurt automa tisch bij iedere slikbeweging: is er voedsel in aantocht dan gaan de bomen dicht. Hierdoor wordt dus verhinderd dat spijzen en dran ken door de luchtpijp in de longen terecht komen. Aan ieder mechanisme hapert echter wel eens iets, vooral wan neer de machinerie verkeerd ge bruikt wordt. Wordt er te haastig of te gulzig gegeten, dan gebeu ren er wel eens ongelukken. Ook eten en praten tegelijk schept een gevaarlijke situatie; bij het praten staat het strottenhoofd open, bij het eten moet het juist dicht zijn! Hulpverlening bij verslikken. De ene maal is het een te haas tig doorgeslikt stuk vlees, een an dere keer is het een te snel ver werkte aardappel, waardoor de moeilijkheden worden veroor zaakt. Soms schiet er ook een kunstgebit geheel of gedeeltelijk in de luchtwegen; bij kinderen kunnen het de meest vreemde voorwerpen zijn, die aanleiding tot de allerheftigste benauwdheid geven: centen, ringen, knikkers! Zulke dingen kunnen in het strot tenhoofd op de stembanden blij ven liggen, zij kunnen in de stem spleet bekneld raken, in enkele gevallen bereiken zij zelfs lager gelegen gedeelten van de adem halingsorganen. Het slachtoffer kan plotseling geen lucht meer krijgen, het ge zicht wordt blauw, het gelaat ver toont een angstige uitdrukking, de ogen puilen uit, de ongelukki ge grijpt wanhopig naar de keel. In zulk een situatie is het zaak snel hulp te bieden. Hoe eerder men hier handelend optreedt, hoe beter. Wanneer men treuzelt tot dat de patiënt bewusteloos omvalt en tussen stoel en tafel op de grond zakt, ontstaat een situatie waarbij het moeilijk wordt doel treffende hulp te verlenen. Wat men op zulke ogenblikken te doen heeft, kan misschien wel fraaier, maar beslist niet duidelij ker gezegd worden dan in het be kende Oranje-Kruis-boekje: „Open zo nodig de mond nog verder, steek twee vingers diep achter in de keel, hierbij de vin gers tegen bijten vrijwarende, door met de andere hand de wang enigszins tussen de kaken te drukken en tracht het voor- Ueekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Familieberichten 14 ct. per m.m. D. VAN NOORT ZONDAG 17 SEPTEMBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur Ds. Bekius (DoopColl. Bijz. Noden). Gebouw '„REHOBOTH" Dr. van Peltlaan 1 v.m.'10.30 uur Ds. Roscam Abbing (Utrecht). Ned. Herv. Gemeente Zondagsschool voor de leeftijden 7 en 8 jaar, v.m. 11.30 uur voor de leeft. 9, 10 en 11 j. 12 uur, in de Ruïnekerk GEREFORMEERDE KERK Dr. van Peltlaan 31 geen opgaaf LEGER DES HEILS Dorpshuis, Zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar 12.15 uur. Donderdag 2 uur Dorpshuis gezinsbond voor vrouwen boven 18 jaar R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. Verbreiding der Waarheid Bergerweg hoek Oosterweg 7.30 uur Ds. Ruys NED. HERV. GEMEENTE 10 uur v.m. te Schoorl Ds. Schmidt van Oudkarspel OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) 10 uur H Telkamp van Bergen 4.30 uur Ds. C. von Meijenfeldt (dienst br. De Waal) Coll. Gereformeerd jeugdverband NED. HERV. GEMEENTE geen opgaaf HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Egmond Binnen H. Doop, Ds. Plug Zondag 17 September Dokter v. GELDER, telefoon 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1