ROB de r ft Peap-ieett S^idkmdm Baton OMGntudu DAHLIA - KNOLLEN i J-u&iieutncaMcd NEDERLANDSE STAATSLOTERIJ B.E.M.A. Amsterdamsche Bank n E. T. H. MUNK D. NANNE, Dansen 2 Gezins-Wereldatlassen Bergen's Harmonie daei U <h>U fnee. Wepeus uaeoktie lUeasafie Café NIEUWENDIJK Kinderverhaal Onze WLwiendt kamerplanten Firma A. KOFMAN 6 Zn. De Elsevier atlas De grote Elsevier atlas Bergense Modevakschool Aanvang der trekking 25 Sept. a.s. aan de cursus handenarbeid? I. POLK, Houtweg 5, Alkmaar Telef. 3318 Boekh. Oldenburg, Schoorl tegen wil en dank. GELDEN BESCHIKBAAR GESLOTEN GEBR* SCHOEN Hei adcee van uecimuw&n Theosofische Vereniging Bloemisterij Russenweg 18, Bergen - Tel. 2229 PLOMPER VERHUIZINGEN door geheel NEDERLAND le De Bezige Bij Wereldatlas ATLASSEN VOOR HET LEVEN 1 1 Lerares Mevr. M. M. ten Have Opleiding Cosiumière, Coupeuse, Lerares Collecteur: J. J. K0RVER, Voorweg C 121, Schoorl HOUT (speelgoed, enz.) LEERBEWERKING dubbel Egyptisch linnen Regenjassen Kantoor Bergen, Breelaan 10, Telef. 2563 BANKGIRO .V. FEUILLETON 23 EEN WONDERLIJKE GESCHIEDENIS door B. J. TEN WESEPE OP le HYPOTHEEK MAKELAARS- en ASSURANTIE-KANTOOR Slagerij Telef. 3712 ALKMAAR Centrum Bergen Nh. in het dagelijks leven. Iedere Zaterdag- en Zondagavond DORPSSTRAAT - BERGEN Adverteert in „De Duinstreek" uwin/yyL 'L*£. Op een morgen bleek het dat het de vorstin ernst was met haar voornemen. Allen moesten buiten komen op het bordes, waar twee reusachtige hoornblazers met grijn zende gezichten gereed stonden om de bevolking van de stad op te roepen. Dit was trouwens niet nodig. Reeds dromde een duizendkoppige menigte op het plein samen, ter wijl overal op de omringende daken de onderdanen verschenen. En toen de hoorns schalden en de menigte eerbiedig luisterde, verhief de vorstin haar stem, en na een lange redevoering, waarin ze de verdiensten van de blanke mannen roemde, die hun schatten hadden teruggevonden, maakte ze bekend dat de vreemdelingen tot burgers van de Staat benoemd waren, voor altijd bij hen zouden wonen en dat Rob, als toekomstig echtgenoot van Sheeba, later zou regeren. Hedenavond zouden de blanken hun grote vogel zelf ver branden. Luid gejuich begroette de woorden van de koningin. Zij zijn er weer nu uitzoeken en bestellen Aflevering a.s. voorjaar Tuinaanleg en onderhoud Het is met een gevoel van grote voldoening, dat wij U de verschijning kunnen aankondigen van die alles, wat tot nog toe op dit gebied in Nederland ver scheen, verre zullen overtreffen. d. aarde en haar bewoners 352 pagina's in kaart, woord en beeld v. Geïllustreerd met bijzonder mooie foto's Gezinsatlas bij uitnemendheid Economische atlas Aardrijkskundige atlas Gedrukt op zwaar, houtvrij papier Prijs f 23.50 bij voor-intekening 2e De Winkler Prins Wereldatlas met encyclopaedische informatie Buitengewoon fraaie uitvoering (341 pagina's) Gebonden in ringband, waardoor de pagina's bij het openslaan vol- komen vlak liggen Rijk geïllustreerd met luchtfoto's en plastische kaarten Bevattelijke, doch wetenschappelijke informatie Gedrukt op fraai houtvrij papier Prijs f 29.50 bij voor-intekening Daarnaast zullen nog verschijnen Zakenatlas voor handel, emigratie en toerisme Prijs f 32.50 bij voor-intekening Grootste nationale atlas, met een encyclopaedische informatie, tevens atlas voor handel, emigratie en toerisme Prijs f 57,- bij voor-intekening Deze 4 atlassen kunnen met recht genoemd worden Prospectussen liggen voor U gereed De verschillende modellen zijn bij ons ter inzage. Komt U eens met ons praten, wij zullen U gaarne alle gewenste inlichtingen verstrekken, maar... wacht U niet te lang, want bij verschijning zal de prijs der atlassen aanzienlijk hoger liggen Bockhandel C. OLDENBURG, - DE HAAN's Boekhandel Schoorl Bergen ter gelegenheid van het 50-jarig lidmaatschap van de Heer P. BLANKENDAAL op Donderdag 21 September a.s., 's avonds 8 uur in „De Rustende Jager" Na de pauze aanbieding van de ingezamelde gelden voor uniforme kleding, tevens gelegenheid tot complimenteren Toegang voor donateurs en belangstellenden Zuidlaan 20 Tel. 2210 Voor eigen-gebruik-cursus t tekenen, knippen en naaien Dag- en avondlessen Dagelijks inlichtingen KNIPPATRONEN NAAR MAAT Aanvang DINSDAG 26 SEPTEMBER Aanmelden en inlichtingen bij F. Nout, Eeuwigelaan 16, Bergen Weer voorradig voor Dames en Heren vanaf f 57,50 Ook in grote maten Op snelle en voor U eenvoudige wijze verzorgen wij Uwe opdrachten. Tevens automatische girering van betalingen betreffende abon nementen, huren, belastingen, e.d. Vraagt inlichtingen. Dagelijks geopend van 912.30 en 1.304 uur Zaterdags van 912.30 uur Het drietal keek even naar de spreker, maar geen van drieën deden ze hun mond open. Men gaf er blijkbaar de voorkeur aan om voorlopig te zwijgen. „Goed bekeken, jongens," vervolgde de inspecteur. „Jullie denkt ook: wie z'n mond houdt, heeft later niets te verant woorden. Nou, dan zullen we jullie eerst eens een poosje op bergen. Jongeman dit tot de boerenjongen onder welke gemeente horen jullie?" „Onder Oudewater, mijnheer." „Mooi, Oudewater: dan gaan we eerst eens naar dat stadje. Of nee, ik weet beter. Laten we meteen maar doorrijden naar Gouda. Daar zal ik de Rijkspolitie van Oudewater wel op de hoogte brengen van het gebeurde. Want uiteindelijk neem ik ze toch weer mee naar Amsterdam. Zo, Blauw, jij kruipt achter het stuur van deze monsterwagen en Mellema gaat met je mee. Houdt je mannetjes goed in de gaten, want als ze ont snappen, ben je nog niet jarig! In Gouda laat je ze voorlopig maar insluiten, doch denk erom, niet bij elkaar. En als ze onderweg wat te veel babbelen, geef je ze maar een tik op hun kop. Voorwaarts! O ja, wat ik zeggen wil: bel Amsterdam op en zeg, dat ze Emmalaan 138 in de gaten houden. Maar zo, dat de bewoners het niet merken. En iedereen, die het huis uitgaat, of het wil betreden, moet gearresteerd worden, zonder meer. Onverschillig wie het is. Maar denk er om, dat elke arrestatie zo gebeurt tenminste als het mogelijk is dat men het in de woning niet kan zien." „Gaat U niet mee, inspecteur?" vroeg Blauw. „Nee, ik wil eerst weten, wat de heren hier steeds uit voeren." „En ik?" vroeg Kees. „Jij kunt me daar bij mooi helpen," meende De Jager. „Nou, dan gaan we maar," meende Blauw. „Doe voorzichtig met je vrachtje, want we moeten er zuinig op zijnl" Mellema en Blauw grinnikten, terwijl de laatste de wagen probeerde te starten. „Er zit geen sleuteltje in, inspecteur." „O, lieve deugd, dat heb ik nog in m'n zak. Hier, en doe een Beetje voorzichtig met die slee, want ik veronderstel, dat ze van een zeker iemand is." Blauw startte de motor, schakelde in en Mellema ging tegen over de drie arrestanten zitten. „Goede reis!" riep De Jager, toen de wagen langzaam ver trok. Ze oogden hem na, tot hij uit het gezicht verdwenen was. Toen keerde de inspecteur zich tot de boerenjongen en zei: „Nu ga ik nog even naar binnen, want ik wil wat weten." HOOFDSTUK 12. WAAR HET OM GING. In de boerderij teruggekomen, trok De Jager opnieuw zijn druipnatte jas uit en ging naar de woonkeuken, waar de beide oudjes verbaasd luisterden naar het relaas, dat de jonge boer, die hun zoon bleek te zijn, deed. De inspecteur, trok zijn schoenen uit en keerde ze op de stenen vloer om; het water sijpelde er uit. „Goed, om in één keer een ziekte op je lijf te halen," mop perde hij; „moet je eens zien, ik kan m'n sokken wel uit wringen." „Met mij is het al niet veel beter, inspecteur," antwoordde Kees met een zuinig lachje. „Jacob," zei de boerin eensklaps, „haal jij eens twee paar wollen sokken uit de kast. Dan kunnen de mensen die aan trekken. 't Is net, zoals je zegt, man, je zoudt een ziekte op je hals halen." „Nou," zei de inspecteur, „dat vind ik nog eens geweldig. U krijgt ze natuurlijk vergoed, hoor. Maar iets anders, „ver volgde hij tot Jacob, die inmiddels met twee paar stevige wollen sokken kwam aandragen, „heb je er enig idee van, Jacob, wat die kerels daar op het land te doen hebben? De aangesprokene haalde zijn schouders op. „Dat zou ik weirkelijk niet kunnen zeggen, mijnheer." „Waar gaat dat pad, waarlangs jullie kwamen, heen?" „Het is een weiland, dat rondom in het water ligt. Daarom kon ons die ene kerel ook niet ontsnappen. Of hij had een van de brede sloten moeten overzwemmen en daar voelde hij zeker niet veel voor." „Ja, maar wat drommel," weerlegde de inspecteur enigszins verstoord, „ze komen hier toch met een bepaald doel. Van wie is dat land?" „Van een boer uit Diemerbroek," antwoordde Jacobs vader. „Diemerbroek? Diemerbroek? Nooit van gehoord," mom pelde de inspecteur. „Wel van Diemerbrug." „Diemerbroek ligt aan de andere kant van de lijn en „Welke lijn?" „De Spoorlijn van Woerden naar Gouda." „Welke kant uit?" „In de richting van Woerden za'k maar zeggen." „Is dat ver hier vandaan?" „Nogal. Je motte helemaal om Papekop heen. Die boer heeft hier nog wel meer kavels, stukken wei, bedoel ik." „En toch wil ik weten, wat er gezocht wordt," besliste De Jager hardnekkig. „In ieder geval komen ze hier niet voor niets. Vanavond zijn er twee van die kerels hierheen gebracht met die zware slee. Een uurtje later worden ze door die chauf feur weer opgehaald. Waar zijn ze gedurende dat uur geweest en wat hebben ze daar gedaan? Dat wil ik weten, temeer, om dat ze dat vanavond niet voor het eerst gedaan hebben. Heb je niet een flinke lamp, Jacob? Waarmee we op verkenning kunnen uitgaan?" „Ja, dat heb ik wel. Maar als ik U een goede raad mag geven, wacht dan tot het dag is. Op dat land zul je niks vinden in het donker en het is rondom met sloten. Er staat niks op, geen schuurtje zelfs." Nadat De Jager een poosje had nagedacht, moest hij toe geven, dat de boerenzoon gelijk had. Slechts bij daglicht had hij een kleine kans om de oplossing van het mysterie te vinden. Nu, en bovendien in dit naargeestige regenweer, was iedere poging daartoe bij voorbaat nutteloos. „Nu, dan zullen we het maar uitstellen tot morgenochtend," besloot de inspecteur zuchtend. „Laten we nu maar eens op stappen om eens een kijkje te nemen in Gouda." Bakker, die trouw bij de politieauto was gebleven, startte nu de wagen en ging achter het stuur zitten en na een hartelijke groet tot de boerenzoon, die hen uitgeleide had gedaan, reed men naar Gouda. „Amsterdam al opgebeld?" vroeg De Jager, toen men in het politiebureau zat, waar Blauw en Mellema reeds aanwezig waren. „Is al allemaal in orde, chef." „En, hebben de heren nog gepraat?" „Geen woord gezegd," was het antwoord. „Nou, dan zullen we zien, dat we de heren in Amsterdam krijgen." Nadat de nodige formaliteiten met de Goudse politie waren vervuld en ook de Rijkspolitie in Oudewater op de hoogte was gesteld, werden de drie arrestanten naar buiten ge bracht. De chauffeur kwam in zijn eigen wagen te zitten, waarin Blauw weer het steuur hanteerde, terwijl de beide anderen in de politieauto gedeponeerd werden. In snelle vaart ging het nu naar de hoofdstad, waar men om half vier in de nacht arriveerde. Daar werden de drie arrestanten zonder* vorm van proces weer in cellen gezet, terwijl de vijf mannen de can- tine opzochten en zich tegoed deden aan enkele koppen koffie en broodjes met vlees met als slot een paar haringen als dessert. Na een uurtje gerust te hebben vertrokken ze weer, ditmaal met een andere chauffeur en zonder Mellema. „Met z'n vieren kunnen we het best af," meende De Jager. „Bovendien schijnt Mellema een behoorlijke tik gehad te hebben van een van die kerels. Hij had hoofdpijn en niet zo'n beetje ook, al zei hij er niet veel van. Een paar dagen vrij van dienst, dan is hij wel weer opgeknapt." Het begon te schemeren, toen men weer op de drassige, smerige weg reed en al spoedig had men het uitgangspunt bij de boerderij gevonden. Jacob, de boerenzoon, blijkbaar tuk op een avontuurtje, kwam al aanrennen, toen de politie-auto het erf opreed. Men besloot de wagen hier te laten en met z'n vijven op onderzoek uit te gaan. Geleidelijk aan werd het lichter en toen men het smalle bruggetje over ging, het natte weiland in, speet het Kees, dat hij niet even naar huis was gewipt om een paar gummilaarzen aan te trekken. Enfin, daar was niets aan te doen, maar hij be nijdde de boerenzoon, die heel rustig het gezelschap op zijn warme klompen volgde. Zoals Jacob al gezegd had, bleek het een groot weiland te zijn, dat geheel afgesloten was door brede sloten, maar De Ja ger liep vastbesloten langs de oever en zocht met zijn ogen de overkant af. En zijn zoeken werd met succes bekroond. Want opeens zag hij een lange, stevige plank aan de overkant van het water liggen. „Alsjeblieft," zei hij, „daar hebben we het begin van de op lossing. Via deze plank zijn ze naar de overkant gekomen." „Jawel, inspecteur, dat kan," zei Bakker op droge toon. „Maar als ik me niet vergis, zijn de heren volgens Uw rede nering - gisteravond juist van de andere kant gekompen. Hoe verklaart U dan, dat de plank daar ligt?" „Die kunnen ze over de sloot teruggegooid hebben." „We zelle er niet langer over praten," meende Jacob nuch ter te moeten opmerken. „Ik zal effe een polsstok van huis halen en dan sprink ik er over!" en weg was Na vijf minuten keerde hij weer en met een flinke aanloop bereikte hij precies de overkant, die toch zeker drie meter verwijderd was. Met veel moeite legde hij de zware plank van oever tot oever en probeerde eerst zelf, of de plank hield, op alle eventualiteiten voorbereid met zijn polsstok. Toen dit het geval bleek te zijn, was men spoedig aan de overkant en voor alle zekerheid trok men de plank een flink eind op het droge, „Als er soms iemand is, die het in zijn hoofd krijgt te vluchten, dan heeft hij eerst nog wat tijd nodig, om de plank goed te leggen. Dan hebben wij hem al lang ingehaald," meende De Jager. Men bleek nu op een groot weiland verzeild geraakt te zijn. Ook weer allemaal sloten rondom. Meer, gezien de ervaring op het vorige stuk land, keek men terdege naar de overkant en na een poosje ontdekte men een soortgelijke plank in het gras. Voor Jacob was het een kleinigheid om ook deze sloot te nemen en zo kwam het gezelschap op het derde weiland. (Wordt vervolgd) Billijke voorwaarden Ook op nieuwbouw met of zonder Rijkssteun RUSSENWEG 17, BERGEN Telefoon 2787 van 18 tot en met 21 Sept. Hereweg B 78 SCHOORL Stoomwasserij Visscherslaan 11 De Heer K. BORSTEN uit Bloemendaal zal Woensdag 20 September e.k. spreken in Hotel „Spoorzicht". Onderwerp Aanvang 8 uur 's avonds. Entree niet-leden 50 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 4