ft ft BERGEN SCHOORL KERKDIENSTEN VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1950 27e JAARGANG No. 37 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef MEJUFFROUW C. C. BLOM NEEMT AFSCHEID VAN HET ONDERWIJS Onderwijzeres van groot formaat Voor mejuffrouw C. C. Blom, die van 1 September 1931 tot 1 September 1950 als onderwij zeres aan de Lagere School der Berger Schoolvereniging verbon den is geweest, was Zaterdag middag het uur van scheiden aangebroken. Bijna veertig jaar heeft zij de jeugd onderricht. In onze omge ving is juffrouw Blom van 1911 tot 1919 achtereenvolgens onderwij zeres geweest o.m. te Alkmaar, Groet, Zuid-Scharwoude en Hei- loo. Hierna heeft zij tot 1931 aan de Montessorieschool te Biltho- ven gewerkt. Vele oud-leerlingen, waaronder reeds volwassenen, leerlingen en ouders van leerlingen waren naar de „Bosschool" gekomen om af scheid te nemen van de beminde onderwijzeres uit de eerste en tweede klasse. De voorzitter van 't schoolbe stuur, de heer A. M. de Lange noemde mejuffrouw Blom een onderwijzeres van groot formaat, die met ambitie, liefde en grote toewijding haar taak heeft ver vuld. Als blijk van waardering bood de voorzitter namens het bestuur en personeel de scheidende leer kracht een servies aan. Namens de ouders overhandigde Dr. E. Th. van Voorst, bestuurslid van de school, mejuffrouw Blom een serie Franse boeken. Juffrouw Blom zeide de haar toegewenste dertig jaren van rust zeker nodig te hebben om alle boeken door te werken. Na dit meer officiële gedeelte kwamen de aanwezigen juffrouw Blom nog eens persoonlijk de hand drukken en haar dank zeg gen voor het genoten onderwijs, dat altoos degelijk en modern was. Ongetwijfeld zal de grijze pae- dagoge, die nu van haar welver diende rust gaat genieten, nog vaak met genoegen terugdenken aan de negentien jaar, gedurende welke zij in Bergen voor de klas stond' Ds CASSUTTO, hervormd predikant uit Ameri ka spreekt voor de Ned. Chr. Vrouwenbond De afd. Bergen van de Ned. Chr. Vrouwenbond kwam na de zomerrust Woensdagavond weer voor het eerst bijeen in hotel Spoorzicht onder voorzitterschap van Mevr. v. Minnen. Nadat de druk bezochte ver gadering op de gebruikelijke wijze met gezang, gebed en schriftlezing was geopend, werden verschillen de verenigingszaken behandeld. Uit mededelingen van het bestuur bleek, dat de leden deze winter een aantrekkelijk programma wacht25 October a.s. volgt de eerste lezing. Het idee over het vormen van een bijbelkring zal op een volgende bijeenkomst na der worden besproken. Enkele bestuursleden, als de presidente en de secretaresse, zouden gaarne haar functie overdragen aan een ander. Verschillende candidaten werden genoemd, maar tot een beslissing kwam het deze avond niet. Hoofdschotel was voor deze avond een causerie van Dominé E. Cassutto, Hervormd predikant in Amerika, over zijn werk onder de Joden in New York. Spreker gaf achtereenvolgens een schets van het kerkelijk leven in Amerika, een tekening van de Joden aldaar, besprak kerkelijke en andere problemen om te eindigen met schetsen uit de practijk. Ds Cas sutto noemde het kerkelijk leven daar totaal anders dan in Hol land: vormen Hervormden en Gereformeerden in onze lage landen één blok christelijk leven, in Amerika kan men moeilijk spreken van „de" Kerk. De Presbyteriaan is gesteld op vor mendienst, de Baptist legt de nadruk op kerkelijk leven, bij de Methodist is alles verwaterd. De Joden zijn niet welkom bij de Presbyterianen, de Jood voelt zich niet thuis bij de high standing people, de arme Jood weet zich daar slechts geduld. De gemo derniseerde Jood komt het meest overeen met de Nederlandse, is niet te onderscheiden van niet- Jood. De 2e groep, de orthodoxe Joden, die het wel willen weten, dat ze Jood zijn, onderhouden alle geboden, beschouwen God als mythe, als propagandist voor de Roomsen. Hoe deze Joden te benaderen? aldus Ds Cassutto. De orthodoxe Joden, die in Polen zijn vervolgd uit naam van Christus, en nu in New York wonen, beschouwen Chistus als de bron van alle ellende. Hoe zo'n man te bena deren? vroeg spreker nogmaals en gaf voorbeelden uit zijn prak tijk. Met liederen als „Mijn Joods moedertje", „Mijn God. waar om hebt Gij mij verlaten" en andere, gezongen door de heer en mevrouw Cassutto, wist men sóms de weg te openen tot dis cussie, en kwam de Jood over de brug. Hoe men de Jood een tehuis, n.l. een geestelijk tehuis moet bieden, was voor spreker nog een vraag. Nadat ook Mevrouw Cassutto nog iets uit de praktijk had ver teld en enige vragen waren be- beantwoord, trad de presidente op als tolk van alle aanwezigen door de heer en mevr. Cassutto hartelijk dank te zeggen voor het gebodene. Ds Cassutto sloot de bijeen komst met gebed. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Op 22 en 23 September a.s. zal de Jaarvergadering der Ne derlandse Advocaten Vereniging te Alkmaar plaats vinden, met dien verstande dat op Vrijdag 22 September het jaar-diner in De Rustende Jager te Bergen wordt gehouden. Op initiatief van het Bestuur dezer Vereniging heeft het Bestuur van het Kun stenaars Centrum Bergen zijn werkende leden uitgenodigd kunst werken in te zenden voor een voor deze gelegenheid te houden expositie. De leden van het congres zul len n.l. van 22 op 23 September allen te Bergen overnachten. Naar mag worden aangenomen zal van de zijde der deelnemers belang stelling bestaan voor deze expo sitie. Een bezoek aan genoemde tentoonstelling, waarvan de ope ningsuren zijn vermeld in een elders in dit nummer opgenomen advertentie, bevelen wij gaarne aan belangstellenden te Bergen en Schoorl aan. SLEUTELDIPLOMA De Stichting voor Volksont wikkeling geeft diverse cursussen uit tot meerdere ontwikkeling van hen, die hun kennis willen uitbreiden. Een daarvan is de opleiding tot het Sleuteldiploma. Deze cursus omvat rekenen, Nederlandse taal en kennis van ons land, d.i. aardrijkskunde van Nederland. Ze duurt 8 maanden en na afloop kan men een examen afleggen om het diploma te ver werven. Dit diploma is zeer waardevol voor verschillende betrekkingen. Bij tal van grote instellingen en bedrijven, zoals Ringers, Verkade, Philips, enz. heeft de bezitter van het Sleuteldiploma voorkeur bo ven andere sollicitanten. Enkele Bergenaren hebben de cursus reeds met goed gevolg doorlopen en het diploma behaald. Voor nadere inlichtingen ver wijzen we naar de advertentie in dit blad. HET LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Dc Jeugd en het komende Kerstfeest Het mag als algemeen bekend geacht worden dat het Inter nationale Leger des Heils over de gehele wereld een zeer goed en uitgebreid Jeugdwerk heeft. Ieder land heeft een Jeugd- departement waaraan tientallen Officieren en employés de noden en de belangen der Jeugd bestu deren en vanwaar de orders uit gaan tot de duizenden Heils soldaten, die iedere week geheel belangloos hun tijd en gaven geven voor onderwijs en hulp aan de jeugd in alle corpsen en buitenposten van het Leger des Heils. Het Jeugdwerk omvat Zondagsschoolonderwijs, Handlei- dingslessen en Bijbelklas, Jeugd- muziekkorpsen, Jeugdzangbrigades Padvinderij en Jeugdinstuifavon- den. Ongetwijfeld zal het U een genoegen zijn te vernemen dat de afdeling Bergen zich voorstelt om het aanstaande Kerstfeest weer zo goed mogelijk te maken en wil ook gaarne de kinderen die nog geen andere Zondags school bezoeken daarbij betrekken en verzoekt daarom aan de ouders of verzorgers, de kinderen voor 15 October naar één der vol gende kinderbijeenkomsten te sturen. Zondag 12,15 uur, Dorpshuis Zondagsschool voor kinderen vanaf 4 jaar. Maandags 3,45 uur, Breelaan 5, Handleidingsles (vermeerdering v. kennis over de Bijbel en het Leger des Heils) voor de jeugd vanaf 7 jaar. Dinsdags 7,30 uur, Breelaan 5, Bijbelklas voor de jeugd boven 12 jaar. „HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS" steeds paraat om mensenleed te lenigen Schoorl, Koedijk en Warmen- huizen door een windhoos ge teisterd De wildste geruchten deden de ronde: daken zouden van binnenuit zijn weggeblazen, muren en vensters naar buiten geworpen, de bevolking in panische schrik gevlucht met achterlating van vele gewonden.... Te midden van deze ontstellende geruchten bereikte de commandant van de Roode Kruis Kolonne te Bergen een dringend verzoek om hulp. Onmiddellijk werd de plaatse lijke colonne gealarmeerd en te gelijkertijd een beroep gedaan op de andere afdelingen van het district Kennemerland. In een minimum van tijd kwa men de helpers en helpsters van de colonne Bergen opdagen met ambulancewagens en verder ma teriaal. De eerste pioniers werden ter verkenning uitgezonden naar de geteisterde streek en het duurde niet zo heel lang, of de comman dant kon zich een beeld vormen van de omvang van de ramp: te Koedijk, aan de overzijde van het Noord-Holl. Kanaal zouden 5 a 6 gewonden zijnde toegang was alleen mogelijk via het Kanaal, daar de vlotbrug ter plaatse was weggeslagente Warmenhuizen zouden zich ruim 20 gewonden bevinden, hier en daar geïsoleerd op eilandjes, de trambaan was intact en tenslotte zouden zich te Schoorl nog 15 tot 18 gewonden bevinden, alleen te bereiken via Schoorldam en dan noq via een breed water en een weiland, de Duinweg was totaal versperd. Inmiddels waren ook de Roode Kruis Korps Colonnes uit Zand- voort, Beverwijk, Zaandam, Cas- tricum - Limmen - Uitgeest, Alk maar, Heiloo, IJmuiden en Haarlem gearriveerd en tevens het Hoofd bestuur uit Den Haag, t.w. Freule van Lijnden, Overste Meulman, Majoor Rodenburg en Mw Hey- mans. De staf kreeg de beschikking over het gebouw van Gemeente werken, waar hij aan de hand van de binnengekomen berichten een plan-de-campagne opstelde. Van de Nederl. Spoorwegen bereikte de staf het bericht, dat een treinstel, bestaande uit loco motief, goederenwagen en drie personenrijtuigen ter beschikking werd gesteld en reeds onderweg was naar Warmenhuizen. Al spoedig zag men nu ver schillende groepen uiteenzwermen; andere bleven te Bergen voor het bouwen en inrichten van een noodhospitaal, een grote tent, waarin ruimte voor 40 bedden en voor het inrichten van een noodkeuken, waarin gezorgd kon worden voor de bereiding van eten en drinken voor gewonden en personeel. Bij onze tocht door de geteis terde streek, die een droeve aan blik bood met zijn verwoeste huizen, ontwortelde bomen, ver sperde wegen enz. enz. zagen we te Koedijk hoe rappe handen van enige tonnen, wat balken en een plankier een ponton had den vervaardigd, waarmee tegen over het Raadhuis dekens en verplegingsmateriaal over het Noord Holl. Kanaal werden ge transporteerd, om even later terug te keren met een aantal gewonden, die dadelijk werden doorgezonden naar het noodhospitaal te Bergen, waar zij aan de goede zorgen van helpsters werden toevertrouwd. Te Schoorl stond men weer voor andere moeilijkheden. Hier was de Damweg onbruikbaar en waren de gewonden alleen te bereiken over een brede sloot en via een weiland. Maar bruggen- bouwen was de Roode Kruis mannen ook niet onbekend en spoedig gaf een hulpbrug toegang tot het geteisterde stuk en konden de slachtoffers worden verlost. Te Warmenhuizen, dat erg ge teisterd was door deze natuur ramp, zagen heel wat getroffenen reikhalzend uit naar hulp. Van de gasfabriek, de zuurkoolfabriek en verschillende eilandjes werden de slachtoffers vervoerd naar het station, waar de tram gereed stond om hen uit de getroffen streek naar Bergen te vervoeren. Het Roode Kruis smaakte de voldoening alle gewonden naar Bergen te brengen waar hun in het noodhospitaal een liefderijke verzorging wachtte. Eén getroffene overleed helaas tijdens het vervoer. Het was een moeilijke dag ge weest, maar dankbaar, dat zij iets hadden kunnen doen om hun lijdende medemensen te helpen, lieten helpers en helpsters zich het maal wel smaken, dat in middels was bereid in de veld keuken. Lezer, zo had het kunnen zijn, maar zo was het gelukkig niet op deze stralende Zaterdagmid dag het was slechts een oefening in groot verband met de colonnes Rode Kruis Korps in het district Kennemerland om de geoefend heid en paraatheid te bevorderen, opdat het Roode Kruis zal kunnen beantwoorden aan zijn doel, n.l. de mensheid te dienen zowel in tijd van vrede als in tijd van oorlog, door hulp te verlenen waar dat nodig is. Het Roode Kruis moge geboren zijn in oor logstijd, de in 1828 te Genève geboren Zwitser Jean Henri Du- nant, werd na het zien van de slagvelden bij Solferino in 1859, waar duizenden slachtoffers lagen te verbloeden van pijn en koorts of wegkrompen van dorst, ge dreven door hoqe menselijkheid, de stichter, het Roode Kruis heeft geen oorlogstaak, doch wel een ta'k tijdens de oorlog, die des vredes is, zoals overal waar door het Roode Kruis mensenleed te lenigen of te stillen valt. Men volge Dunant's voorbeelden sluite zich aan bij zijn stichting. Het Hoofdbestuur sprak bij monde van Overste Meulman en Majoor Rodenburg zijn grote tevredenheid uit over de op deze middag gehouden oefeningen, en stelde die ten voorbeeld aan andere districten. HET TEHUIS VOOR OUDEN VAN DAGEN Ten overstaan van de Groeps commandant van de Rijkspolitie te Schoorl vond Vrijdagavond in de zaal van De Rustende Jager de verloting plaats ten bate van het te stichten tehuis voor ouden van dagen. De hoofd prijs, een rijwiel, viel op no. 4926. No. 745 kreeg de 2e prijs, no. 3786 de derde, enz., de vol ledige lijst vindt U elders in dit blad. Hierna brachten de bazar- commissies verslag uit over de financiële resultaten van de te Schoorl en te Groet gehouden bazar's ten bate van het Tehuis voor Ouden van Dagen (de Burge meester Peeck Stichting). Mevr. Brommer-Boontjes rap porteerde voor Schoorl een batig saldo van f 1883,35, de heer E. H. Kley voor Groet van f 1432,70. De financiële commissie voor Schoorl rapporteerde bij monde van de heer C. de Graaf, dat zij alle stukken en bescheiden van de penningmeesteres in de beste orde had bevonden. De voorzitter van De Burge meester Peeck Stichting, de heer S. de Jong, noemde de resultaten verheugend, maar zo zei hij, er is meer nodig dan deze f3316,05 om het doel te verwezenlijken en hij wekte de aanwezigen, voor zover nog nodig, op, het mooie doel te steunen door het nemen van een aandeel in de lening. Tenslotte zong de heer Koeman met de heer Kley aan de piano een berijmd verslag over de ge houden bazar's. Dit gerijmel, vaak tintelend van humor, verwekte grote hilariteit onder de talrijke aanwezigen en werd gevolgd door een hartelijk applaus. Het bestuur van de stichting gaat rusteloos verder, tot het doel, een tehuis voor de oudjes, is be reikt. Trekkingslijst van de gehouden verloting op 15 September 1950 ten bate van een tehuis voor Ouden van Dagen „De Burgemeester Peeckstichting te Schoorl. Prijsnummer Prijs Lotnummer 1 Herenrijwiel compleet 4926 2 Gascomfoor 745 3 Electr. rijw. lantaarn 3786 4 Cassette 4422 5 Theeservies 1884 6 Doos tafelmessen 2401 7 Doos fruitmesjes 2020 8 Gehaakt kleedje 4729 9 Broodzaag 3926 10 Doos Fondant Chocolade 4112 11 Victoria kinderspel 4491 12 Stenen lekschaal 4815 13 Theepot 1944 14 Glazen bioemenvaas 4919 15 Waterketeltje 3527 16 KI. glazen bioemenvaas 3273 17 Roomkloppot 2748 18 Ontbijtkoektrommel 4996 19 Flacon eau de cologne 1332 20 Zandloper 772 21 Houten trekwagentje 4537 22 Bus tafelkoeken 792 23 Pot mirabellen 2408 24 Victoria kinderspel 3402 25 Fles limonade 1941 26 Houten trekwagentje 2052 27 Afdruiprek 2430 De prijzen die een maand na de trekking niet zijn afgehaald, vervallen aan bovenvermelde stichting. Burgelijke Stand BERGEN SIMAVI-COLLECTE SIMAVI-JUBILEUM Evenals andere jaren houdt Simavi in onze plaats weer haar gewone publieke collecte. Eigenlijk is dit een buitengewone collecte, want in 1950 bestaat Simavi 25 jaar. De staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Indonesië en Suriname zijn veranderd. Maar niet veranderd is de grote medische nood in het tropenland. En ginds hoopt men op hulp van Nederland, wat o.a. blijkt uit het navolgende telegram, dat door Simavi onlangs van het Indonesisch Roode Kruis te Djakarta werd ontvangen: Medicijnenvoorraad uitgeput. Herhaal uitgeput. Verzoeke drin gend spoedigst toezending per vliegtuig." Hare Majesteit Koningin Juliana aanvaardde bij gelegenheid van het Simavi-Jubileum, 't Bescherm- vrouwe-schap van Simavi. Laat ons volk zich niet onbetuigd laten op de weg, die Oranje ons wijst Gevraagd wordt van de Neder landseburgerij een extra-jubileum- gave, zodat de zo bitter nodige hulp verstrekt kan worden. Hulp aan de Indonesische dessaman, voor zover het mogelijk is deze hulp te verstrekken. Hulp aan de Surinaamse bosnegers en de be volking van Nieuw Guinea, van waaruit steeds dringender om bij stand gevraagd wordt. Er zijn honderdduizenden gul dens nodig, om het leed en lijden althans enigermate te kunnen ver zachten. Het plaatselijk Simavi- Comité doet met grote aandrang een ernstig beroep op de burgerij, om de Simavi-collecte tot een groot succes te maken. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN ZONDAGSDIENST ARTSEN toeektkd DE DUINSTREEK van 10 tot 17 September 1950 GEBORENGerardus Johannes Maria. z.v. J. Houtenbos en A. Th. Roozendaal, Jacobus Derk, z.v. J. Schekkerman en L. C. van der Worp. Laurens Klaas, z.v. N. L. Steernberg en J. C. Mensonides. ONDERTROUWDBernardus Johannes Maria Paping, oud 27 Jaar en Ali Annie Bonselaar, oud 24 jaar. GETROUWD: Johan Pieter de Haan en Geertruida Maria Kuiper. Cornelis Ravenhorst en Alberdina Koolhof Stoffel Cornelis Bouwstra en Elizabeth Wilhelmina Ofman. OVERLEDENHelena Hendrika Slenters, oud 38 jaar, echtgenote van Theodorus Min. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Familieberichten 14 ct. per m.m. ZONDAG 24 SEPTEMBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur Ds. Bekius Maandag 56 uur Catech. voor meisjes t. e. m. 15 jaar Dinsdag 56 uur Catech. voor jongens t. e. m. 15 jaar 7.30 tot 9 uur a.s. lidmaten Vrijdag 78 uur jongens en meisjes 16 jaar en ouder Gebouw „REHOBOTH" Dr. van Peltlaan 1 v.m. 10.30 uur: Ds. Dronkers (Utrecht) Ned. Herv. Gemeente Zondagsschool voor de leeftijden 7 en 8 jaar, v.m. 11.30 uur; voor de leeft. 9, 10 en 11 j. 12 uur, in de Ruïnekerk GEREFORMEERDE KERK Dr. van Peltlaan 31 v.m. 10 uur en n.m. 5 uur Ds. K. Schouten van Nijmegen v.m. 10 uur Bediening H. Avondmaal n.m. 5 uur H. Avondmaal en Dankzegging LEGER DES HEILS Dorpshuis, Zondagsschool 12.15 uur. Dinsdag half acht Breelaan 5 Bijbelklas voor de jeugd boven 12 jaar Donderdag 2 uur Breelaan 5 Gezinsbond voor vrouwen. R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. NED. HERV. GEMEENTE 10 uur v.m. te Groet Ds. de Zeeuw van Broek op Langendijk OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) 10 uur Ds. C. von Meijenfeldt 5.30 u. Ds. H. L. Allen van Geensdijk coll. Evangelisatie onder studerenden NED. HERV. GEMEENTE 10 uur Ds. Roobol HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Egmond aan de Hoef Ds. Plug Zondag 24 September Dokter LUGTEN, telefoon 2700

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1