ff 99 DE RAED PRAAT MET MUZIEK DOOR HET LEVEN ARMOEDE VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1950 27e JAARGANG No. 38 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN Interpellatie en Motie van afkeuring De Raad kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Dr Huygens. Van de heren Driessen en Mr Sluis was bericht van verhindering ingekomen. De publieke tribune was over vol belangstellenden.- Het was „vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard": verwacht werd n.l. dat aan de agenda zou worden toegevoegd een door zeven leden van de Raad ondertekend interpellatie- verzoek over een af te geven vergunning tot stichting van een timmerwerkplaats met motoren aan de Eikenlaan hoek Zuidlaan. De zeven ondertekenaars ver tegenwoordigden alle fracties, be halve de Prot. Christelijke partij, wier vertegenwoordiger afwezig was. Dr Hemelrijk (P.v.d.A.) opende het debat. Spreker begon met er op te wijzen, dat het hem vooral ging om de vraag of eenmaal verkregen rechten kunnen worden aangetast. Zo ja, dan zou alles wankel komen te staan. Het per ceel ligt hoek Eikenlaan-Zuidlaan. Volgens het uitbreidingsplan ('t oude) mogen aan de Eikenlaan geen bedrijven worden gesticht, .wat B. en W. z.i. al had moeten weerhouden om toestemming tot vestiging te geven. Op dit hoek- perceel rust een servituut evenals op andere percelen aan de Eiken laan (in een ons ter inzage ver strekt koopcontract van een der percelen lezen wij, dat op het terrein geen arbeiderswoningen of fabrieken, geen nacht-, dans-, koffie-, wijn-, bier- of speelhuizen, geen koetshuizen, stallen of pak huizen noch inrichtingen voor publieke vermakelijkheden of win kelneringen, noch kerken, kloos ters, ziekenhuizen, sanatoria of andere inrichtingen voor zieken of herstellenden mogen worden opgericht, gesticht of gehouden, in of bij het perceel niet mogen worden gevestigd inrichtingen als zijn bedoeld en omschreven in artikel 2 der Hinderwet en dat verder op het terrein geen pluim- veehoudersbedrijf of wat daarmee in verband staat mag worden gehouden en dat paarden, vee en varkens er niet mogen worden gestald. Aan de Zuidlaan mogen, wordt er beweerd, wel „kleine verzorgingsbedrijfjes" worden ge sticht, maar, aldus spreker, door een werkplaats daaronder te rang schikken, ondermijnt het gemeen tebestuur zijn eigen verordening. De bewoners van de Eikenlaan voelden zich veilig door het servituut. Maar vervolgt Dr Hemelrijk, nu de overheid in- plaats van bestaande rechten te handhaven, te eerbiedigen, moeite heeft gedaan om het servituut ongedaan te maken ten behoeve van de aanvrager, nu voelt nie mand zich meer veilig. Hier is een funest precedent geschapen. De overheid, die de burgers dient te beschermen tegen ontoelaatbare daden, heeft hier in de persoon van de burgemeester zijn invloed aangewend om het servituut op geheven te krijgen, met de argu mentatie, dat het een gemeente belang betrof. Maar aldus Dr Hemelrijk, dit is in flagrante strijd met het gemeentebelang: de be woners voelen zich bedrogen, gedupeerd door medewerking van de overheid. De Raad, op wie de bewoners een beroep doen dient een dui delijke uitspraak te doen, de schending van rechten afkeuren en zijn invloed aanwenden om te zorgen dat de vergunning niet wordt verleend of ingetrokken. De hr Broersma (C.P.N.) meent, dat de Raad zich niet kan be moeien met de Hinderwet, dat behoort tot het terrein van B. en W. Om een gemotoriseerde timmerwerkplaats te rangschikken onder „kleine verzorgingsbedrijf jes" gaat zijns inziens niet en hij wordt in die mening gesteund door de directeur van de Kamer van Koophandel, die onder ver zorgingsbedrijfjes verstaat bedrijf jes die de bewoners verzorgen met consumptieartikelen. Door op die gronden een vergunning te verlenen, zijn B. en W. aldus de heer Broersma, buiten hun be voegdheid gegaan. De heer van Exter heeft indertijd aangevraagd zijn bestaand bedrijf uit te breiden, door alsnog vergunning daartoe te verlenen, zouden B. en W. alle partijen tevreden kunnen stellen. De heer Ellis (K.V.P.) meent, dat de bewoners van Eikenlaan en Zuidlaan de zaak wel wat te zwart afschilderen. Dat de burgemeester zijn bemid deling heeft verleend, acht spre ker niet juist. Hij neemt graag aan, dat het gebeurd is met een goede bedoeling, maar dan toch zonder te denken aan de conse quenties. Hij spreekt de hoop uit, dat de burgemeester in het ver volg wat voorzichtiger zal zijn; bezint eer gij begint is een oud spreekwoord, dat veel moeilijk heden kan voorkomen. De heer Brak betoogt, dat met verzorgingsbedrijfjes zijn bedoeld bedrijfjes, waar consumptieartike len zijn te verkrijgen. De Raad heeft bij vaststellen van het uit breidingsplan gedacht aan win keltjes en in geen geval aan ge motoriseerde timmerwerkplaatsen. We hebben, aldus besluit spreker, ook te handelen naar de geest van het uitbreidingsplan. Voor Baron Taets van Ame- rongen (V.V.D.-Middenblok) is het cardinale punt, dat het ge meentebestuur zich gemengd heeft in een zaak, die anders niet voor mekaar was gekomen. Zijns inziens behoort het niet tot de compe tentie van de Raad om vergun ningen te geven: geef de Keizer wat des Keizers is en geef B. en W. wat voor B. en W. is. Spreker geeft B. en W. tenslotte in over weging een betere oplossing te zoeken. De burgemeester aan 't woord Uitvoerig schetst de burgemees ter de ontwikkeling van de zaak. Door de heer v. Exter is indertijd een aanvraag ingediend om de bestaande werkplaats uit te brei den. Het uitbreidingsplan liet dat niet toe. Toen vergunning werd gevraagd voor 't bouwen op de hoek Eikenlaan-Zuidlaan, waren B. en W. van mening, dat zo'n plan aanvaardbaar was. Een goed bouwwerk met goed verzorgde omheining zou daar passen en aan de Zuidlaan was bouwen toelaatbaar. Toen pas vernamen B. en W. dat er een servituut op het terrein rustte. De aanvrager zou trachten het opgeheven te krijgen en. B. en W. gaven bouwvergunning Intussen onderzocht de burge meester na bespreking met de wethouders, zelf, of opheffing niet zou zijn te verkrijgen en gaf hij Mevr. Macdonald te kennen, dat B. en W. opheffing van het ser vituut zouden toejuichen. Mevr. Macdonald zegde haar medewer king toe. Spreker voegde hieraan de geruststellende mededeling aan toe, dat" B. en W. geen pogingen zullen doen om alle servituten (waaraan Bergen zo rijk is) op geheven te krijgen, ofschoon naar zijn mening de tijd van servituten voorbij is, het uitbreidingsplan staat er boven. Wat de bezwaren van de om wonenden betreft, uitvoerig zijn die onderzocht. Van overlast door de motoren was elders nergens sprake en ook de verhuurmoge- lijkheid was nergens verminderd door motorisering van werk plaatsen. De hr v. Exter heeft rechten, de omwonenden hebben rechten, aldus vervolgt de burgemeester dan, B. en W. hebben de plicht de rechten tegen elkaar af te wegen. v. Exter heeft het volste recht en zou hinderwetvergunning en bouwvergunning kunnen krij gen, maar. het servituut. Wanneer het gemeentebestuur stuitende op iets wat niet van deze tijd is, zoals servituten, moeite doet dat opgeheven te krijgen, d^n schept het bestuur nog geen rechtsonzekerheid. Het verwijt, dat B. en W. het recht met voeten treden, acht spreker onaanvaardbaar. Het uitbreidingsplan is voor B. en W. richtsnoer en waar het hier een perceel aan de Zuidlaan betreft, is oprichting van een verzorgingsbedrijf waaronder ook een timmerwerkplaats behoort te worden gerangschikt, geoorloofd, vooral ook daar er geen sprake is van gerechtvaardigde vrees voor hinder, last of schade. Wat het verwijt betreft, dat de overheid tot plicht heeft de rechten van de mens te beschermen, antwoordt spreker, dat dat behoort tot het terrein van de rechter, het ge meentebestuur is een bestuurs apparaat en heeft met het ver wezenlijken van het uitbreidings plan gehandeld in het gemeentelijk belang. Baron Taets van Amerongen meent ook, dat de kwestie servi tuten een zaak is voor de rechter. B. en W. hadden zijns inziens vergunning kunnen geven, maar waarom zich te mengen in een zaak, die niet de hunne is. De burgemeester nogmaals ant woordende, zegt, dat B. en W. geen rechtsverkrachters zijn en dat men door op alle slakken zout te leggen, de verhouding in de Raad gaat bederven. Als Dr Hemelrijk weer het woord krijgt, vraagt hij allereerst waarom een der werkplaatsen in de gemeente de toezegging deed in seizoentijd niet voor elf uur te zullen draaien: wijst dat niet op overlast Wat de morele kant van de zaak betreft, v. Exter verkoopt de percelen met een servituut belast en probeert van het laatste stuk voor zich ontheffing te ver krijgen. Immoreel meent spreker. De voorstelling, die de burge meester er van geeft is spreker te onschuldig. Hij heeft hier met of zonder medeweten van de wethouders, zijn invloed aange wend in een immorele zaak, een onberaden, onverantwoordelijke stap. B. en W. mogen een vergun ning voor een bedrijf toestaan, maar het behoort niet tot hun competentie, dat ze hun best doen, dat het bedrijf er komt. Door de stap van B. en W. voelen de bewoners zich gedupeerd. Nadat de heren Broersma en Ellis nog even het woord gevoerd hadden, di nde Dr Hemelrijk de volgende motie in. Motie De Raad der gemeente Bergen in vergadering bijeen op 25 Sep. 1950: Keurt het af, dat de burge meester zijn invloed heeft aange wend om ten behoeve van de heer v. Exter het servituut op het perceel Eikenlaan-hoek Zuidlaan opgeheven te krijgen, hetgeen een ongewenst precedent schept en bij vele inwoners een gevoel van rechtsonzekerheid en onbil lijkheid moet veroorzaken. Daarom dringt de Raad er ten sterkste bij B. en W. op aan, de gevraagde vergunning tot het vestigen van een timmerwerk plaats op dit perceel niet te ver lenen en voorzover die verleend is, deze in te trekken. Dr Hemel rijk wees er nog op dat elke stem tegen, betekent een sanctionneren van de handelingen van B. en W. Wie voor het eerste deel stemt en tegen het laatste, keurt het onrecht af, maar laat de gevol gen blijven. Bij stemming spreken 7 van de 11 aanwezige leden zich uit vóór het eerste gedeelte der motie, t.w. Ellis (K.V.P.), Taets van Amerongen (V.V.D. en Midden- blok), Swaag (V.V.D. en Mid- denblok), Broersma (C. P. N.), Een Fakir, die de wijsheid in pacht had en op een plank met spijkers genoeglijk en zacht zat was, tengevolge van 's werelds snel gebeuren, gaan zuchten, piekeren en gaan treuren, wijl 't hem niet ging zoals hij steeds gedacht had. Want die Fakir, die met aalmoezen verwend was en het „werken voor de kost" vrijwel onbekend was, moest nu al dadelijk ervaren hoe schraapzuchtig of de mensen waren, daar nu een aalmoes op z'n hoogst nog maar één cent was. Ofschoon hij veel gelezen en geleerd had, zich dagelijks folterde en nochtans nooit bezeerd had, was het hem toch niet gegeven zonder spijs of drank te leven, hoewel hij dit heel dikwijls geprobeerd had. Gelukkig dat er nu en dan wel iets gespaard was, hetgeen volgens hem haast niet de moeite waard was, (voor een verzekering op het leven was het bij plannen slechts gebleven) dus, was er een appeltje dat voor de dorst bewaard was. Maar ja, toen het saldo van zijn spaarbankboekje op was en de misère-vlag nog altijd hoog in top was en op verbetering niet viel te hopen, moest hij zijn attributen gaan verkopen, hetgeen voor hem natuurlijk WEER een strop was. Want toen hij honderd spijkers uit zijn plank verkocht had en daardoor een hiaat in zijn plank gewrocht had sliep hij niet prettig en niet rustig meer. Hij zuchtte en klaagde keer op keer, dat hij door dat hiaat, doorlopend op de tocht zat. Kort en goed, hij was ten slotte zo arm geworden dat hij in zijn plank nog maar één spijker had waarop hij van de avond tot de morgen en omgekeerd, vol worry en vol zorgen, rustte, sliep of in gepeins verzonken zat. D. v. NOORT Maasen (P.v.d.A.), Brak (P.v.d.A.) en Dr Hemelrijk (P.v.d.A.). Baron Teats van Amerongen stelt voor het laatste deel van de motie aldus te wijzigen: en ver zoekt B. en W. te trachten een oplossing te verkrijgen, waarbij met de gevoelens van de Raad zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Dr Hemelrijk hand haaft echter de oude redactie. Bij stemming blijken 4 leden er voor te zijn, n.l. de heren Dr Hemelrijk, Maasen, Brak en Broersma. Na drie volle uren te hebben besteed aan de interpellatie ging de Raad over tot verdere behan deling van de agenda. Na enige discussie besluit de Raad aan de commissie voor de land- en tuinbouwtentoonstelling te Alkmaar voor dit jaar een subsidie van f 50,- toe te kennen. Bij de begroting zullen alle sub sidie aanvragen nader worden behandeld. Vellen of rooien van bomen Met het voorstel tot vaststelling van een verordening op het vel len of rooien van bomen en an- 50 jaren werkend lid van Bergen s Harmonie Op Vrijdag 21 September 1900 stapte de thans 65-jarige Piet Blankendaal heel parmantig met zijn waldhoorn naar de repetitie van Bergen's Harmonie, met stijf in de linkerhand geklemd één gulden, het bedrag dat een nieuw lid als inleggeld had te storten. Zonder hulp van zijn moeder had hij het niet gebolwerkt. 50 jaren zou de heer Blankendaal lief en leed van de vereniging delen, 'n halve eeuw zou hij een gewaar deerd werkend lid blijven, 33 jaren zou hij als voorzitter de stuwende kracht in de vereniging zijn. Dit unieke feit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan en reeds maanden terug waren vrienden en vereerders in de weer om deze dag voor hem te maken tot een onvergetelijke. Men wist niet beter te doen dan pogingen in het werk te stellen om op deze gedenkwaardige dag een reeds lang gekoesterde wens van de jubilaris in vervulling te doen gaaneen uniforme kleding voor Bergen s Harmonie. De burgerij verleende spontaan haar mede werking en 21 Sept. 1950 was het feest in De Rustende Jager De vice-voorzitter, de heer J. Min huldigde de jubilaris in warme bewoordingen en liet zijn wensen vergezeld gaan van een fraaie wandelstok, met een bloe menhulde voor Mevr. Blanken daal. De beide andere veteranen van het corps, de heren C. Bogt- man en J. C. Beekman, resp. 53 en 52 jaren lid, werden niet ver geten, ook voor hen had de Sint wat meegebracht. Nadat de jubilaris met 'n kort woord had bedankt voor de vrien delijke woorden en zichtbare blijken van waardering zette het corps het jubileumconcert in met de Jubilé Mars van J. C. Beekman, gevolgd door „Rossiniani" van Boedijn en Fant. Pastorale, waarbij de Clarinetsolo prachtig werd ge speeld door C. Wokke. Nog één nummer, de Engeland vaarders Mars van W. Schild, en dan zweeg de muziek en was er gelegenheid tot complimenteren, waarvan velen gebruik maakten. De heer J. Kroon opende de rij. Hij huldigde de jubilaris als trouw lid en voortvarend voorzitter en onthulde hoe Bergen's burgerij in alle stilte spontaan een som geld bijeengebracht had (waarvoor hij allen hartelijk dank zei) om een lang gekoesterde wens van de jubilaris in vervulling te doen gaan, n.l. een uniforme kleding voor het corps. Bergen's Har monie zou dan niet enkel een lust voor het oor, maar ook voor het oog zijn. Onder applaus en hoera geroep werd de voorzitter hierop een cheque van f 3700,over handigd. Spreker eindigde met de wens dat het eerste optreden in de nieuwe uniforme kleding tal van jongelui zou inspireren om toe te treden als werkend lid en anderen als donateur. Het oratorisch vuurwerk werd voortgezet door anderen. Burge meester Dr. Huygens complimen teerde de voorzitter namens het gemeentebestuur en sprak de hoop uit dat ook de gemeente een zichtbaar blijk van belangstelling zou geven, de heer Roggeveen sprak namens V.V.V. en wees er op hoe de heer Blankendaal in dit gemengde gezelschap de goede harmonie had weten te bewaren, burgemeester Posch van Oterleek memoreerde in 'n speechje tintelend van humor, hoe Piet Blankendaal in de oorlog was aangesteld tot glasscherven- en spijkerzoeker in de Schermer en bood de hartstochtelijke jager een oliejas aan tegen de kou en tevens een medicijn om kouvatten te voorkomenVan Dijk bracht de beste wensen over van Excelsior te Noord Scharwoude, Smit van Onder Ons Dirkshorn, Philippo sprak namens de Koorvereniging Bergen, Broersma namens Bergen's Mannenkoor, Lagas namens het personeel van De Rustende Jager en allen kwamen met zichtbare blijken van belangstelling. Met een hele rij schriftelijke felicitaties werd dit gedeelte besloten. De jubilaris, overweldigd door al het voorgaande, sprak zijn hartelijke dank uit aan allen die deze dag tot een voor hem on vergetelijke hadden gemaakt. Met grote stappen ging hij vervolgens met de zaal een wandeling maken door de halve eeuw. Hij memo reerde enkele feiten uit deze halve eeuw, herinnerde er aan hoe Bergen's Harmonie, nog pas 5 jaar oud, in jeugdige overmoed een concours ontvingprachtig weer, maar700 gld tekort! Ophouden? Wij gaan door, zei de penningmeester. Bergen s Har monie ging door, en.... heeft van die 700 pop niets meer gehoord. Met weemoed herdacht hij nog het heengaan van de beminde dirigent Pranger. Met trots wees hij er op dat Bergen's Harmonie, waarin alle mogelijke richtingen in volle har monie samen musiceren 'n unicum in den lande mag worden genoemd. Hierna kwam de muziek weer aan het woord en werd het concert o.l.v. D. Visser besloten met de Ouverture „Oberto" vanVerdi en de Jubelklange-mars van Uebel. Met een gezellig samen zijn werd deze jubileumavond besloten. dere houtopstanden binnen de bebouwde kom ging de Raad accoord. Vervolgens kon hij zich ver enigen met de voorstellen tot vaststelling van verschillende sup- pletoire begrotingen. Ontslag Aan de heren B. Strubbe en J. Slooten, onderwijzers aan de openbare lagere school werd overeenkomstig hun verzoek eer vol ontslag verleend, wat de hr Strubbe betreft die sedert 1 Oct. 1915 aan genoemde school ver bonden was, onder dankbetuiging voor de langdurige diensten aan het openbaar onderwijs in deze gemeente bewezen. Met het voorstel van B. en W. om voor ziekenfondspatiënten die een aanvullende verzekering heb ben gesloten, bij een eventueel noodzakelijke verpleging in het Centraal Ziekenhuis van langer dan 6 weken, f 1,- per dag voor rekening van de gemeente te ne men, ging de Raad accoord na toelichting van weth. Den Das. In de kosten van herstel van de molen in de Bergermeerpolder besluit de Raad na enige discussie met drie stemmen tegen, een subsidie van 10°/0 te verlenen. De Bergerweg zal worden ver beterd, B. en W. werden ge machtigd over te gaan tot open bare aanbesteding en de verbete- ringswerken te doen uitvoeren. De heren D. Algra, J. H. W. Schmidt, J. Swaag, J. J. Witte brood en Mr F. Zeiler werden herbenoemd tot leden van de commissie van advies ingevolge de woonruimtewet, onder dank zegging voor de moeite die zij zich in het afgelopen jaar hadden getroost. De rondvraag leverde niets bijzonders op: Klokslag twaalf werd de vergadering gesloten 1 OPBRENGST COLLECTE De opbrengst van de Simavi- collecte, welke gehouden werd van 18 tot 23 September, be draagt f 704,25. Burgelijke Stand BERGEN Uukttod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. van 17 tot en met 24 September 1950 GEBOREN: Lobina Divera Agatha, d.v. T. P. Veldman en A. Molenaar. Nicolaas Lourentius Cornells, z.v. R. Kleverlaan en M. de Zeeuw. Matthijs, z.v. H. J. Verkuijl en P. Koetsier. Lijsbeth, d.v. P. de Graaf en B. Seven- huisen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1