IHultltad 99 ff BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 6 OCTOBER 1950 27c JAARGANG No. 39 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Harmonia Woensdagavond 27 September 1950 werd in Hotel Kreb des avonds om 20.00 uur gehouden een openbare Psychometrische Seance door het Medium mevr. Timmerman uit Zaandam. Hoewel de opkomst niet van die aard was als het Bestuur op dergelijke door haar uitgeschreven seanceavonden gewend is, kunnen wij de thuisblijvers mededelen, dat zij heel wat gemist hebben. Het gebodene en zeer rustig gepresteerde was, hierover waren zeer velen het eens, van zeer hoog gehalte. Dit zal niet nalaten op velen, die aanwezig waren en nog niet als lid van de afdeling Bergen van de Ned. Vereniging van Spi ritisten „Harmonia" zijn toege treden, een diepe indruk te ves tigen en hen tot dieper nadenken over deze materie zal brengen. Zeer opvallend is het dat velen, ook voorheen, alleen interesse hebben voor dergelijke avonden en schijnbaar niet bereid zijn ook de andere door de afdeling te houden bijeenkomsten te bezoeken om nog meer van het werk dezer vereniging in zich op te nemen. In dit verband moge het Be stuur gaarne 'n beroep doen op degenen, die al eens een beurt kregen op dergelijke psychome trische bijeenkomsten en de over tuiging kregen dat het aan hen medegedeelde zeer veel waarde voor hen had om ook de andere bijeenkomsten eens te bezoeken, door lid te worden van de afd. Bergen van „Harmonia". Tevens moge het Bestuur hen in overweging geven de lectuur van deze Vereniging te gaan lezen. Deze lectuur is voor zeer geringe prijs in bruikleen af te halen bij de familie Zwaan, Ruïnelaan 17, Bergen. Het Bestuur hoopt dat haar beroep niet tevergeefs moge zijn en dat meerderen interesse gaan tonen voor deze materie. HET BESTUUR Natuursport De natuursport vindt steeds meer beoefenaars. Toen ruim vijftig jaar geleden het eerste deeltje van de bekende werkjes van Hei mans en Thysse verscheen, waar mee de schrijvers de Nederlandse jeugd hoopten te brengen tot een gezonde liefde voor de om ringende natuur, die voor hen een bron van rein en goedkoop genot kon worden en hen zou afhouden van veel, dat het lichaam ondermijnde en de geest sloopte, toen kon men in verschillende bladen lezen, hoe het vertrouwen op succes lang niet algemeen was. „Meen niet, dat onze jongens en meisjes zulke lectuur bevallen zal", oordeelden sommigen; „geef rood huiden- en negerromans met moord en verraad, met rooftochten en zeegevechten voor de jongens, dat is hun smaakwat malen onze 12 a 13 jarige jongelui om bloemetjes en vlinders en kevers en vogels ja, om de dieren dood te martelen en nestjes uit te halen, als je dat de jongens leren wilt, zul je succes hebben". Het is ge lukkig anders uitgekomen. Ook in ons land wordt de natuursport tot een meer en meer beoefende tak van sport, waar lichaam en geest wel bijvaren. Ook in Bergen en Schoorl groeit het aantal natuurvrienden, dank zij het bezielende voorbeeld van Jan Ivangh, en zijn onver moeide propaganda. De belang stelling voor zijn lezing „Tussen Camperduin en Cap Gris Nez" is verheugend. Steeds meer scholen maken de laatste tijd kennis met deze tocht. De excursies o.l.v. Jan Ivangh trekken geregeld heel wat jongelui. Het „onbekend maakt onbemind" verdwijnt zoetjesaan. De lust om meer te weten van wat de aandacht trok, blijkt tel kens weer: herhaaldelijk komen jongens met bijzondere insecten, vogels, zelfs een beverrat, bij de excursieleider. Iedere bijzondere vondst wordt doorgezonden naar het Nat. Hist. Museum te Leiden of het Staatsbosbeheer te Utrecht. Bergen heeft zelfs een natuur- wacht: serieuze natuurliefhebbers helpen daadwerkelijk onze natuur te beschermen. Ook de Kennemer Jeugdgroep Voor Onthouding, die dezer da gen in alle stilte haar 12'/2 jarig bestaan zal herdenken, heeft heel wat verdienstelijk werk in deze richting gedaan en de jeugd dich ter tot de natuur gebracht. „O, wunderschön ist Gottes Erde, und wert darauf vergnügt zu sein drum will ich, bis ich Asche werde, mich dieser schonen Erde freun 1 (Ludwig Hölty 1777) Jan P. Strijbos in Bergen De eerste culturele avond in dit seizoen van de Blauwe N.V. en van de K.J.V.O. is weer een avond met de bekende natuur vorser en journalist, Jan Strijbos. Op Zaterdag 28 October ver toont hij zijn nieuwste kleurenfilm van 1950, getiteld: Hollands Vogelleven in Kleuren. De avond wordt gehouden in de Dancing van de Rustende Jager. Kaarten en plaatsbespreking als gewoonlijk bij de Haan's Boekhandel. Zie voor bijzonder heden de advertentie in de vol gende „Duinstreek". JEUGD IN NOOD Half October zullen 250 kin deren uit het industriegebied Braunschweig en 250 kinderen uit Berlijn onze grens passeren. Deze kinderen, onschuldige slachtoffers van het Hitler-regiem, leven daar dag in, dag uit te midden van puinhopen. Wat moet er van deze opgroeiende jeugd daar terecht komen, vraagt men zich zeer terecht af. Wilt U medehelpen deze kin deren een klein beetje vreugde in hun kinderleven te brengen, geeft U zich dan p.o. even op als pleeggezin gedurende 3 maan den aan onderstaande adressen: Mevr. J. Prins, Nesdijk 67 Bergen (telefoon 2347); Mevr. H. L. Schuil-de Leth, Buerweg 9, Bergen (telefoon 2086). EEN ZILVEREN JUBILEUM Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat de afd. Schoorl van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Va- cantiekolonies werd opgericht. In deze kwarteeuw heeft de afdeling zeer veel mogen doen voor het zwakke kind, dat uitzending naar een koloniehuis behoefde. Kinde ren van alle gezindten kunnen hiervan op medisch advies ge bruik maken. Niet alleen dus worden de kinderen opgenomen in de tehuizen van het Centraal Genootschap, doch katholieke kinderen b.v. kunnen worden verpleegd in katholieke tehuizen. Er is dus geen enkele reden om steun aan het Centraal Genoot schap te onthouden. Het jubileum wordt natuurlijk niet feestelijk gevierd, daartoe ontbreken ten enenmale de middelen, maar toch zou het bestuur van de jubileren de afdeling het zeer op prijs stellen, wanneer de gemeentenaren eens een bewijs van sympathie wilde tonen. Al was het alleen maar door lid te worden voor slechts een gulden per jaar. Ieder weldenkend mens zal het met ons eens zijn, dat dit zegenrijke werk voor het zwakke kind niet mag worden gestaakt en ieder zal ook het werk van het bestuur waar deren. Doch van waardering al leen kunnen geen kinderen wor den uitgezonden. Wij weten het maar al te goed: het leven is duur, erg duur, maar die ene gulden kan U toch niet redden en met die ene gulden van U erbij kan misschien de gezondheid van een kind worden gered. Wanneer ge zelf gezond zijt, toont dan eens uw dankbaarheid voor die gezondheid en brengt een klein offertje voor de gezond heid van anderenzijt ge ziek, dan zult ge geen aansporing nodig hebben om uw financiële hulp in dit geval te verlenen. Het bestuur zit op het ogen blik voor een lege kas. Er zijn kinde ren uitgezonden, wat met behulp van de desbetreffende ouders juist kon worden bekostigd, maar nieuwe gevallen moeten om financiële redenen een jaar worden uitge steld. Wij zijn van oordeel dat zoiets niet mag voorkomen en overtuigd dat ook de inwoners van Schoorl dat niet kunnen goedkeuren. Het bestuur zou daarom niets liever als feestgave willen ontvangen, dan een stroom van nieuwe leden. De minimum contributie bedraagt slechts één gulden per jaar, wat voor nie mand een ernstig bezwaar kan zijn. Wacht nu eens niet tot U wordt gevraagd lid te worden, wat U dan misschien niet zou kunnen weigeren, maar geeft Uzelf spontaan als lid op bij een der bestuursledenMevr. Arpeau, Mej. Nuijs, Mej. A. A. Peeck, Dr F. H. Risselada of C. Kaan dorp. BRIDGE-CLUB SCHOORL Uitslag wedstrijd 2 Oct. 1950. A 1 Bekker-Beeldman 58. pnt. 2 Half Sr.-Jonker 46,5 3 Fam. Repko 46,5 4 V isser-N ieuwland 40. 5 Klik-v. d. Lelie 37,5 6 Haasbroek-de Wit 36,5 7 Pinxter-Diederich 35,5 8 Mevr. Arpeau- v. Twuyver 35.5 B 28,5 1 Half Jr.-Jes 2 Mvr.-Pinxter- Mevr. v. d. Linde 28 3 Fam. Kuyper 25 4 Mosch-Mevr. Bouman 24,5 5 Koeten-Moes 24 6 Mevr. v. Wijk- Mevr. Visser 23,5 7 Mevr. Trip-v. d. Hoef 14,5 RESERVE-RIJKSPOLITIE Naar wij vernemen, zal op korte termijn tot uniformering van het voltallig personeel der Reserve-Rijkspolitie worden over gegaan. GEVALLEN De heer P. D. alhier, oud 77 jaar had het ongeluk in het donker te struikelen over een muurtje, langs een perceel aan het West einde. Hij kwam daarbij zo on gelukkig terecht, dat hij bewus teloos en bloedend aan het hoofd werd gevonden en naar het zie kenhuis in Alkmaar moest worden overgebracht. OVERGEPLAATST De heer Peters, wachtmeester der Rijkspolitie, sinds enige jaren in onze gemeente gestationeerd, is overgeplaatst naar de gemeente Warmenhuizen, met standplaats te Dirkshorn. ZONDAGSDIENST ARTSEN KOFFIEBON AANGEWEZEN Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten te 's Gra- venhage heeft bon 485 Algemeen aangewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bon kan met ingang van Vrijdag 6 Oct. 1950 worden gebruikt en blijft geldig voor het kopen bij de detaillist tot en met 21 Oct. '50. Het rantsoen moet dienen voor zes weken. De eerstvolgende bon aanwijzing zal op 16 Nov. 1950 plaats hebben. GEPENSIONNEERDEN UIT ALKMAAR EN OMGEVING BIJEEN De voortdurende onzekerheid en het getraineer veroorzaken bezorgdheid en ontevreden heid in de kringen van gepensionneerden De afdeling Alkgiaar van de Algemene Bond van Gepension neerden waartoe nu ook Bergen en Schoorl behoren hield Vrijdag middag in Gebouw Heul 3 te Alkmaar een druk bezochte ver gadering onder voorzitterschap van de heer G. Govers. Na een kort inleidend woord van de voorzitter waarbij deze nog eens ten overvloede wees op de nood toestand, waarin vele gepension neerden verkeren, werden de notulen gelezen en kwamen ver schillende ingezonden stukken aan de orde. Zou uitbetaling van de toeslag niet mogelijk zijn zonder aftrek loonbelasting? Het zou een gevaarlijk precedent scheppen een bron van inkomsten te onttrek ken aan belastingplicht. Maar doordat het voorkomt dat een toeslag pas het volgende jaar wordt uitgekeerd, dus dan twee maal, wordt de belastingplichtige zeer gedupeerd, daar hij daardoor in een hogere klasse wordt in gedeeld. De heer Kappijn gaf de raad allemaal bezwaren in te dienen tegen de aanslag, ook in hoger beroep, om zo een uitspraak uit te lokken. Alleen het reusachtig grote aantal protesten zou mis schien effect sorteren. De heer Seeger meende, dat er al een categorie bestond met een ten dele belastingvrij inkomen, hierbij doelende op de belasting vrije representatiegelden, die som mige ambtenaren genoten. Nu worden die vergoed door salaris verhoging en zal zeer zeker be lasting worden geheven. Van het Centraal bureau voor de statistiek was ingekomen een schrijven, waarin werd opgewekt deel te nemen aan het Nationaal Budgetonderzoek 1951, waartoe het beschikbaar stelt huishoud boekjes, waarin moeder de vrouw kan noteren waar haar geld blijft. De vergadering had hiervoor geen interesse. Ingekomen was verder een dankbetuiging van een der leden, die door het bestuur met succes was geholpen om moeilijkheden op te lossen. De voorzitter wees er op, dat telkens de eerste Dinsdag in de maand het bestuur zitting houdt in De Rustende Jager te Heiloo om met leden moeilijkheden te bespreken. Lid van het Hoofdbestuur aan het woord De heer Eekhof, lid van het Hoofdbestuur, hield een causerie over Pensioentoeslagen. In 1945 kwam er bericht uit Londen, dat de gepensionneerden een toeslag van 25 °/0 zou worden uitgekeerd en dat de pensioenen nader dienden te worden geregeld, een besluit dat te danken is aan de oud-secretaris van de Bond, de nu 84-jarige heer Schouwen, die toen reeds contact had met de regering. (Onder applaus van de aanwezigen bracht spreker hul de en dank aan deze oud-strijder.) Voortgaande wees de heer Eekhof er op, hoe de regering het eerste deel van de belofte heeft uitgevoerd, zij het dan na lang talmen en na er later aan te hebben getornd (toeslagschaal), maar dat zij wat het tweede deel betreft, in gebreke is gebleven, ondanks alle adressen en her haalde bezoeken van het Hoofd bestuur. De gepensionneerden, aldus spre ker hebben nu eenmaal geen hand om er een vuist van te maken. Een demonstratie? Deskundigen beweren, dat er minstens 25.000 voor nodig zijn om indruk te maken. Nu zijn er wel 150.000 gepensionneerden, maar om 25.000 voor een demonstratie op de been te brengen, gaat niet. Een hongerstaking Het Hoofdbestuur is actief. Nog op de laatste bijeenkomst werd telegrafisch bij de regering aangedrongen op onmiddellijke hulp en gewezen op de onhoud bare toestand, waarin velen ver keren. Maar wat doet de regering? De aanwezigen kenden de stok achter de deur, als de Kamer in een motie aandrong op verbete ring en wisten ook hoe de Kamer het er niet op dorst te laten aankomen, dat de regering de consequentie trok na een haar niet te aanvaarden motie. Wij zijn, aldus de heer Eekhof, het slachtoffer van ons grote aantal 150.000. De pers heeft meermalen blijk gegeven van begrip voor de po sitie van de gepensionneerden. Nog dezer dagen bevatten Maasbode en Limburger Koerier, die zich wel eens anders gedragen hebben, een vlammend protest tegen het gesol met de belangen van gepensionneerden die beter hadden verdiend en recht hebben op een rustige levensavond. De vakbonden hebben schijn baar weinig belangstelling voor de gepensionneerden. Vergeten zij, dat ook hun leden eenmaal ge- pensionneerd kunnen worden. Zijn hier andere overwegingen in het spel Geeft men Drees, de man van de Noodwet, de erenaam van „Vader der Oudjes", de gepen sionneerden wachten nog altijd op de dag, dat er voor hen een vader zal opstaan, en dan geen stiefvader. Na de rondvraag, die niets bijzonders opleverde, sloot de voorzitter de vergadering en ging elk zijns weegs „Op hoop van zegen". ESPERANTO Millioenen mensen zijn voor standers van het gebruik van Esperanto voor internationale be trekkingen. Dit blijkt o.a. uit de aanbieding van het petitionnement aan de U.N.O., dat door bijna 16 millioen personen is getekend. Daarin wordt gevraagd het ge bruik van Esperanto op alle mogelijke manieren te bevorderen, b.v. door het onderwijzen van Esperanto op de scholen aan te bevelen en 't gebruik er van te be vorderen bij toerisme, internatio nale handel en correspondentie. Op diverse scholen in Neder land en ook in andere landen wordt Esperanto reeds onderwezen. Groot is het aantal verenigingen voor vreemdelingenverkeer, die hun gidsjes behalve in de lands taal ook in Esperanto doen ver schijnen. Talrijke grote handels- en in dustriële ondernemingen gebruiken Esperanto in het internationale verkeer en in hun reclame, o.a. de K.L.M. Wanneer li met uw tijd mee wilt gaan, raden we U ten sterk ste aanLeert EsperantoHet vereist studie, maar veel en veel minder dan voor elke andere taal. li hebt nu de gelegenheid, zo~ls li in de vorige Duinstreek hebt kunnen lezen. Grijpt die gelegen heid met beide handen aan. li zult er geen spijt van hebben SPREEKANGST - SPREEKDURF Op veler verzoek komt er nog maals een cursus „Spreken in 't Openbaar De cursussen die in 't vorige winterseizoen te Bergen, Schoorl, Noord- en Zuid-Scharwoude wer den gehouden waren werkelijk een succes, 88 cursisten behaalden een diploma. Het is een groot genot als men onder alle omstandigheden, zoals op vergaderingen, jubilea, bruiloften, huldigingen, begrafe nissen enz. rustig kan gaan staan om te zeggen wat men op 't hart heeft. En wat ook van grote waarde is in het verdere leven, men heeft veel gewonnen aan persoonlijkheid en men maakt zich zeker niet zenuwachtig als men naar een of andere autori teit, Inspecteur van de belasting enz. moet gaan. Men behoeft geen intellectueel te zijn, dit te leren: iedereen, 8 OCTOBER-VIERING ALKMAAR Het derde en laatste concert van het festival '50 zal op Maan dag 9 October te 19.30 uur worden uitgevoerd door de jubi lerende Ned. Herv. Oratorium Vereniging, onder leiding van Corn. Jonker. Na de twee prach tige uitvoeringen, die wij reeds in dit festival te genieten kregen, zijn onze verwachtingen voor het laatste concert niet minder hoog gespannen, temeer omdat zal worden uitgevoerd het machtige scheppingsverhaal in Haydns oratorium „Die Schöpfung". Als solisten zullen medewerken Ida Maria Visser, Sopraan; Leo Larssen, Tenor; terwijl voor de in het buitenland vertoevende Laurens Bogtman, zal medewer ken Theo Baylé, Bas. Voor de muzikale omlijsting draagt zorg de Haarlemse Orkest Vereniging. Een uitvoering, die muziek- en zangminnend Alkmaar en wijde omgeving op prijs dient te stellen. Deze laatste uitvoering wordt gegeven op de dag, dat Alkmaar zijn Ontzet herdenkt. Om 12 uur zal de herdenkingsrede bij het Victoriebeeld worden uitgesproken door Mr G. A. de Lange, voor zitter 8 October Ver. „Alkmaar Ontzet". Om 14,30 uur zal wederom een groots van opzet getuigende optocht uitbeeldende „Het Ne derlandse lied" door Alkmaars straten gaan. Een kwartier na het kerkcon- cert volgt dan als sluitstuk van de festiviteiten het ontsteken van een groots vuurwerk aan de Noorderkade, toegang voor het publiek aan de Kanaalkade. Voegen wij hieraan nog toe de verschillende straat-versieringen, dan mag worden getuigd, dat Alkmaar zich wederom tot in alle onderdelen inzet om een herdenkingsfeestdag te vieren, die er wezen mag. zowel dames als heren, arbei ders, zakenmensen, doktoren, raadsleden, voorzitters van ver enigingen enz., allen kunnen pri ma resultaten bereiken. Ook mensen die last hebben van blozen, examenvrees, verlegenheid in ge zelschap, stotteren enz., overwin nen deze onevenwichtigheden. Belangstellenden, en dat zullen er velen zijn, verwijzen we naar de in dit nummer voorkomende advertentie van de Psychologische studieclub „Stentor". COMMISSIE VOOR KINDERLECTUUR Wintertijd is boekentijd. De Egmondse Commissie voor Kin derlectuur heeft daarom gemeend weer voort te gaan met het publiceren van mededelingen over kinderboeken. De Egm. Com missie heeft toestemming van de redactie van het orgaan van de N.O.V. om de boekbesprekingen in de Duinstreek te publiceren. Madeliefjes reis naar Bloe- menland, door Jos. H. Smit, 111. Jan Wiegman. Uitg. Stenferd Zoon, Meppel. 32 blz., prijs f 2.25. Als de bloemen moeten plaats maken voor de vruchten, dan vertrekken de bloemen naar Bloe- menland, waar ze alle bij elkaar prettig de tijd doorbrengen en wachten tot ze weer geroepen worden om bomen en planten te versieren. We maken nu Madeliefjes reis naar Bloemenland mee. Ze wordt vergezeld door Heer Gijsbrecht, een dikke vlieg, die door een kikker een poot is afgekapt en die op weg is naar dokter Knip om genezing te zoeken. Madeliefje en Gijsbrecht wor den op hun reis geholpen door kikkertjes, die hen over de beek voortroeien, door vlindertjes, die hen dragen, enz. Een boek voor onge kinderen. Naar het ons lijkt meer om voor te lezen, dan om de kinderen in handen te geven. Aanbevolen voor kinderen van 5-8 jaar. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. Zondag 8 October Dokter LUGTEN, telefoon 2700

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1