99 99 CIRKELGANG ,,D I E SCHÖPFUNG" Óns nieuwe, feuilleton BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 13 OCTOBER 1950 27c JAARGANG No. 40 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Foeke Kamstra overleden Met het overlijden van de kunstschilder Foeke Kamstra ging een in Bergen algemeen bekende figuur van ons heen. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar, of zo wij zeer sterk zijn tachtig jaar. Foeke Kamstra, de stoere Fries, bereikte de leef tijd der zeer sterken. Maar.... it minsce is as een blom, sa woundre moai mar tearien twierre reaget, luwkt him om, in, ochhij is net mear. Foeke Kamstra „is net mear", Bergen zal deze Sha w-figuur missen. Nog maar kort geleden werd er in de kunstzaal van het K.C.B. een jubileumtentoonstelling geor ganiseerd ter ere van de tachtig jarige en kwamen heel veel belang stellenden het werk van deze auto-didact bewonderen. Deze Sneker van geboorte was geen schilder-van-huis-uit: tot zijn 25e jaar was hij in de tabak, maar zijn te grote belangstelling voor de socialistische beweging werd niet gewaardeerd in de zaak, „der wie mank de keppel gjin plak foar sa'n swart skeep". Kamstra stichtte een bedden- en meubelzaak en vervaardigde zelf de ontwerpen voor de meu belen, die in zijn fabriekje werden gemaakt. Ze waren helaaste modern. De zaak floreerde niet. Kamstra trok naar Amsterdam, kwam daar in aanraking met de betonbouw. Alweer zonder het gehoopte succes. In de politiek, hij was 7 jaar lid van de gemeente raad van Blaricum en 2 jaar van de Prov. Staten van Noordholland, kon hij het ook niet vinden. In de strijd voor geheelonthouding heeft hij zeer verdienstelijk werk gedaan. Kamstra was inmiddels de vijftig al een eindje gepasseerd, toen hij besloot zich geheel te wijden aan de schilderkunst. In zijn jonge jaren tekende hij in zijn vrije ogenblikken. Hij kreeg wat les van een zilversmid en de tekenleraar aan de H.B.S. te Sneek, maar verder moest hij maar zieneen krullejongen had een baas, die hem het vak leerde, maar, aldus de thans ontslapene op zijn jubileumtentoonstelling, voor een kunstschilder was in het toen op cultureel gebied achterlijke Friesland zelfs geen gereedschap te krijgen. In 1930 kwam Kamstra naar Bergen en hier zou hij te midden van zijn doeken als een gelukkig man zich geheel met liefde, toe wijding en overgave wijden aan de kunst. Veel heeft hij gewerkt, in Amsterdam heeft hij in het Rijksmuseum o.m. veel belangrijke doeken gecopiëerd. Een bijzonder talent bezat Kamstra voor kerk interieurs. Het mooist van al vond de tachtigjarige nog een tweetal aquarellen en een olieverfschil derijtje van voor 50 jaren. Foeke Kamstra „is net mear". Farwol, aide Fries, sliep sêft. BERGEN-OUDESLUIS» 2-2 Beide elftallen waren volkomen aan mekaar gewaagd. De uitslag 2-2 geeft de krachtsverhouding goed weer. Oudesluis had vóór de rust het voordeel van de wind, maar wist dat niet in doelpunten uit te drukken. De hechte verdediging van Bergen voorkwam alle onheil en dan waren de aanvallen van de thuisclub ook niet van gevaar ontbloot. De wedstrijd droeg een levendig karakter. Leek het aan vankelijk of de wedstrijd wat rommelig zou worden, er werd nog al eens fors gespeeld, scheids rechter de Graaf wist de teugels goed in handen te houden. Uit een ogenschijnlijk ongevaarlijke aanval bij een missen van de B.S.V.-verdediging namen de be zoekers de leiding 0-1. Bergen diende terstond van repliek en uit een voorzet van Beeldman wist v. d. Berg de partijen op ge lijke voet te brengen 1-1. Met deze stand ging de rust in. Na de thee, toen de thuisclub het windvoordeel kreeg, dachten velen, dat ze dit voordeel zou den uitbuiten, maar de gasten beten fel van zich af en meer malen kwam het B.S.V.-doel ern stig in gevaar. Ongeveer 20 minuten vóór het einde namen de bezoekers weder om de leiding 1-2. Nu ontwaakte de thuisclub en met uitstekend veldspel werd het heiligdom van Oudesluis onder druk gezet. Het was tenslotte Blokland, die na een uitstekende aanval over de rechtervleugel met een harde schuiver de balans weer in evenwicht bracht 2-2. Al wat de thuisclub ook pro beerde, tot doelpunten kwam Bergen niet meer en toen de uitstekend leidende scheidsrechter het eindsignaal gaf (naar het oor deel van sommigen enkele minuten te vroegwas de stand nog 2-2. BEDRIJFSTELLING TE SCHOORL Dezer dagen zal door van gemeentewege aangewezen tellers aan alle bedrijven op het gebied van nijverheid, handel en verkeer, ongeacht of daarmede al dan niet het maken van winst wordt be oogd, een vragenlijst worden uit gereikt. Deze vragenlijsten behoren naar de toestand op 16 October a.s. te worden ingevuld, waarna zo spoedig mogelijk de beantwoorde vragenlijsten door de betreffende tellers worden opgehaald. De vragen, die gesteld worden zijn beperkt in aantal en zullen betrekkelijk eenvoudig te beant woorden zijnzo nodig zullen de tellers bij de invulling van het formulier behulpzaam zijn. Het volledig en naar waarheid verstrekken der gevraagde gege vens is wettelijk verplicht ge steld; het niet- of niet volledig invullen van de gevraagde gege vens is derhalve strafbaar. De tellers en al degenen, die betrokken zijn bij de verzameling der gegevens voor de bedrijfs- telling zijn wettelijk verplicht deze geheim te houden. Overigens wordt verwezen naar de elders in dit nummer opge nomen publicatie betreffende de wettelijk geregelde bedrijfstelling. SCHOORLSE BRIDGECLUB Uitslag Maandag 9 October '50 A. 1 Bekker-Beeldman 49 2 Haasbroek-Stam 45 3 Half-Jonker 44,5 4 Pinxter-Diederich 44,5 5 Klik-v.d. Lelie 43 6 Visser-Nieuwland 42 7 Arpeau-v. Twuyver 40 8 Fam. Repko 28 B. 1 Half-Jes 28 2 Mosch-Mevr. Bouman 28 3 Mors-Koeten 27,5 4 Fam. Kuyper 25 5 Mevr. Pinxter- Mevr. v.d. Linden 25 6 Mevr. v. Wijk- Mevr. Visser 20 7 Mej. Gorter- Mej. v. Oosten 14,5 VERGADERING V.V.V. Onder voorzitterschap van bur gemeester Nielle vergaderde de V.V.V. van Egmond aan Zee in de zaal van de heer N. Kager. In zijn openingswoord wees de voorzitter vooral op het vele werk, dat door de informatie bureauhouder wordt verricht. De verstrekte inlichtingen worden door de zoekende gasten zeer op prijs gesteld. Aan het verslag van het informatiebureau ontlenen wij, dat er in het afgelopen seizoen 1249 personen een bezoek brach ten. Opgemerkt dient hierbij, dat niet meegeteld zijn de kleine informaties. Dit getal geeft aan het getal, dat inlichtingen kwam vragen voor een kort of lang verblijf te Egmond a. Zee. (Vorig jaar 1093.) Aan schriftelijke aan vragen 1521. (v.j. 1365). Telefo nische aanvragen 466. (v.j. 343) In totaal dus 3236 aanvragen. De bezetting van Egmond aan Zee was in de maand Juni 55°/0. Juli 100 °/o en Augustus 100 °/0. Aan deze cijfers is te zien, dat de vacantiespreiding nog niet vol doende is doorgewerkt. Vele aan vragen, vooral voor betere huizen moesten worden afgewezen. 59 nieuwe leden werden ingeschre ven, zodat het ledental der ver eniging thans 445 is. De voor zitter dankte de heer Jonker voor het vele werk, dat hij voor de V.V.V. en voor de leden verricht. Hierna werden de heren Van Thiel en van der Schinkel tot leden van de kascommissie be noemd. Aan de beurt van aftreden waren de heren R. P. Jonker en F. Snoeks. Op voorstel van de heer Roodhart werden de beide heren met algemene stemmen bij acclamatie herkozen. Vervolgens nam de burgemeester het woord in verband met punt 8 van de agenda. Op een der vorige ver gaderingen was besloten, dat elk lid bij zou dragen voor het recla mefonds. De voorzitter deelde mede, dat de leden, die steeds op de vergaderingen komen wel hebben betaald, doch dat zijn slechts 90 van de 400 leden. Zonder geld kan het bestuur de werkzaamheden niet voort zetten. Veel is er al gedaan en er kan nog meer worden gedaan. Zo zijn de plannen om in het volgend seizoen 3 maal de strand feesten te doen plaats hebben. De medewerkers aan de strand feesten, o. a. de heer Richards hebben bij de voorbereidingen van de feesten tot diep in de nacht doorgewerkt. Ook op de dagen van de feesten zelf waren zij de gehele dag in touw. Het gaat toch niet aan zulke „werkers" met een „dank je" naar huis te sturen. Bij de rondvraag kwamen de bezwaren van kermisvermakelijk heden tijdens het seizoen naar voren. Velen vonden het lawaai te hinderlijk, anderen vonden het wel gezellig. Ook een artikel, dat in de „Alkmaarse Courant" had gestaan, overgenomen uit het orgaan van de V.V.V. uit Am sterdam, ondervond hevige critiek. De heer Jonker zag de Motor races graag met een middagpauze. De voorzitter zegde toe, hier zijn aandacht aan te wijden De heer de Vries sfeld1» voor het Vuur werk niet meer op Zaterdagavond te houden, maar op een avond in de week. Tot slot dankte de voorzitter voor de nuttige besprekingen in het belang van Egmond aan Zee en de V.V.V. ZONDAGSDIENST ARTSEN Het gezin Spaans, dat in Amsterdam woont, is wel erg door werkloosheid getroffen; Vader Spaans al meer dan acht jaar, de oudste zoon Aart ruim vier jaar en de 19-jarige Bert al een jaar. Behalve de 16-jarige Ap werkt alleen Wim als schildersknecht Jarenlang zit Wim al in deze ellende, hoewel hij zelf nog behoor lijk verdiend. Maar in de loop der jaren is in hem een ideaal ge groeid: sparen om later eigen baas te kunnen worden. Niet uitgaan, geen meisjes, maar sparen. Niet zijn hele leven in dezelfde doordraaien, maar eruit, vóóruit in de wereld. De toekomst is voor een knecht somber en hij heeft federe week de kans om ook werk loos te worden. In Wim's leven komt opeens verandering, als hij met een oudere collega op karwei moet in de Beemster. Daar op die boerderij leert hij de jongste dochter kennen en al spoedig komt hij tot de con clusie, dat hij van het meisje houdt en zij van hem. En dat hij met haar wil trouwen. Maar dan moet hij zijn ideaalzelf baas worden, laten varen en zal hij in de oude cirkelgang blijven ronddraaien. Maar de liefde heeft hem te pakken. Daar is geen strijden tegen. Zal hij nu blijven, wat hij is: z'n hele leven schildersknecht? In dit mooie, boeiende feuilleton word de strijd van Wim Spaans om vooruit te komen in de wereld een strijd door de eeuwen heen door mensen van allerlei slag gevoerd, zo dikwijls met weinig of geen succes op ontroerende wijze beschreven. En de moraal, die als een gouden draad in dit verhaal is geweven, is tevens een aansporing voor de hedendaagse jongeman en jongevrouw op wier leven de achter ons liggende oorlog een stempel heeft gezet, om met een gezonde blik in de toekomst te kijken, omdat die toekomst voor ieder, die vooruit wil in de wereld, tal van kansen heeft. „Cirkelgang" laat U het leven van alle dag zien: Uw eigen leven. Maartje Zeldenrijk, die dit Westfriese streekverhaal geschreven heeft, is een goede vertelster. Zij zal U weten te boeien en wij zijn ervan overtuigd, dat U vele genoeglijke uren zult hebben met het lezen van „Cirkelgang", met welk feuilleton we in dit nummer een begin maken. D£ REDACTIE VALLOTTON, de vermaarde leerling van Albert Schweitzer, speelt in Alkmaar De oorlog sloeg zijn wonden ook diep in het Franse land. Over de herstelbare verliezen mag niet te lang getreurd worden. Dit begreep men ook in Frankrijk en zoo sloeg men de handen ineen en begon aan de wederopbouw. Hoe echter zal een kleine Ge meente van circa 7300 leden de gelden bijeen brengen die nodig zijn voor de herbouw van een kerkorgel? De hervormde ge meente te Rheims heeft ondanks alle krachtsinspanning dan ook niet haar doel kunnen verwezen lijken de restauratie van het FESTIVAL 1950 De Ned. Hervormde Oratorium Vereniging besloot Maandag avond in de Grote Kerk te Alk maar het ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan georganiseerde Muziekfestival met Haydn's Ora torium „Die Schöpfung Na de onvergetelijke uitvoe ringen van de Koninklijke Man- nenzangvereniging Apollo" en het Concertgebouw-Orkest vorm de dit optreden van de jubilerende vereniging een prachtig slot van dit „herdenken in dankbaarheid", zoals het bestuur het uitdrukte in zijn voorwoord. Weer hadden talloos vele mu- ziekminnenden in wijde omtrek zich opgemaakt om ook deze uitvoering bij te wonen en weer wachtte hen een avond van hoog muzikaal genot bij het beluisteren van dit meesterwerk van de grote Frans Joseph Haydn, die eens naar men wil, het was na een ter ere van zijn 76e verjaardag gegeven vertolking van dit ora torium, toen er enorme bijval uit de zaal opklonk, heel beschei den naar boven wijzende zei: „Het komt alles van daar". De grootmeester is niet meer, stierf in 1809 op 77-jarige leeftijd, maar zijn schepping is onvergankelijk, „bleibt in Ewigkeit". Haydn werd in 1732 in het dorpje Rohran in Oostenrijk ge boren. Al vroeg openbaarden zich zijn muzikale gaven, wat voor de ouders, die beiden muzikaal waren, aanleiding was hem muziekonder- richt te laten geven. Al spoedig was hij zanger in het koor van de Stefaanskerk te Wenen. Toen hij door zijn stemwisseling daar niet meer aan kon meedoen, gaf hij wat lessen en speelde hij mee in een van de talrijke kleine or kesten in Wenen. Langzamerhand begonnen zijn talenten de aan dacht te trekken. Van veel be lang was voor hem de kennis making met de Oostenrijkse re" geringsraad Karei Joseph Baron van Fürnberg, een groot muziek liefhebber. Door diens bemidde ling werd Haydn in 1759 aan gesteld tot muziekdirecteur bij Graaf Moszin. Toen deze ge noodzaakt was om financiële redenen zijn huisorkest te ont binden, werd Haydn tweede kapelmeester bij Vorst Paul Esterhazy en al spoedig kreeg hij de gehele leiding van de Kapel. Hij zou dertig jaren in dienst van de Esterhazy's blijven. In die tijd was zijn roem als com ponist zozeer gestegen, dat hij uitnodigingen uit andere landen kreeg. Zo kwam hij in 1791 en '94 geruime tijd in Engeland, waar hij door de Oxfordse Universiteit benoemd werd tot eredoktor. Tussen zijn 65e en 70e levens jaar schreef Haydn twee grote koorwerken: „Die Schöpfungen „Die Jareszeiten". Gotfried Baron van Swieten, directeur van de Keizerlijke Hof- bibliotheek te Wenen, overhan digde Haydn een door hem uit het Engels vertaalde in oratorium- vorm bewerkte tekst van „The Creation of the World". De dichter laat het scheppingver- haal vertellen door de drie engelen Gabriël, Uriël en Raphaël. De koren, voorstellende hemelse heer scharen, zingen aan het einde van de zes dagtaken hun hymnen, God prijzend. De engelenpartijen werden deze avond gezongen door Ida Maria Visser, sopraan, Leo Larsen, tenor en Theo Baylé, bas. Bas en sopraan vertolkten tevens de Adam- en Eva-partijen. Het instrumentale gedeelte werd verzorgd door de Haarlemse Orkest Vereniging. Het geheel stond onder leiding van Corn. Jonker. Nadat het orkest een muzikale schildering heeft gegeven van de chaos, komt een kort bas-recita tief met de woorden „lm Anfange schief Gott Himmel und Erde..." (Genesis 11 en 2) waarna volgt een prachtig koor van slechts enke le maten, waarbij op de woorden „Es werde Licht" het volle orkest inzet. De duisternis heeft plaats gemaakt voor heerlijk licht „vor dem heiligen Strahle schwanden des schwarzen Dunkels grauwlische Schatten". Prachtig klonk in de bas-aria „Rollend in schaumenden Wellen" met de onrustige zes tienden begeleiding en de kalmte bij „Leise rauschet, gleitet fort der helle Bach". Een ander mooi moment, als de sopraan zingt „Nun beut die Flur das frische Grün dem Auge zur Ergötzung dar" met begeleiding van fluit, hobo en klarinet. In het tweede deel zingt de sopraan, hoe statig de adelaar stijgt, de leeuwerik de morgen begroet met een vrolijk lied, het duivenpaar roekoet, de nachtegaal zingt. Een prachtig voorbeeld van muzikaal illustreren vindt men ook in het bas-recitatief, waarin verteld wordt van de dieren, die op Gods bevel te voorschijn zijn gekomen: „vor Freude brüllend steht der Löwe da; hier schieszt der gelenkige Tiger empor; das zackig' Haupt erhebt der schnelle Hirschauf grünen Matten weidet schon das Rind in Herden abgeteilt". Hoort men hier een herdersliedje, van fluit en fagot? De schepping nadert haar vol tooiing. In de bas-aria prijst Raphaël het geschapene „doch war noch alles nicht volbracht dem Ganzen fehlte das Geschöpf, das Gottes Werke dankbar sehn, des Herren Güte preisen soil". Uriël brengt dan het grote nieuws: „Und Got schuf den Menschen", waarna het koor zingt„voltooid is thans het grote werk". Met het monumentale slotkoor zou het oratorium (waarvan wij slechts op enkele punten wezen van de vele, waarop de deskun dige gids van de Muzikale Om megang de aandacht vestigde) kunnen eindigen, maar er volgt nog een derde deel, waarin het tevreden, gelukkige eerste men senpaar zijn liefde en dankbaar heid uitzingt en dat door het koor besloten wordt met „Des Herren Ruhm, er bleibt in Ewig keit. Amen". Het Festival '50 behoort weer tot het verleden. Het is geworden tot een onvergetelijke manifesta tie op muzikaal gebied, waaraan onafscheidelijk verbonden zijn de namen van de dirigent en de voorzitter van de vereniging de heren Corn. Jonker en J. Dalen- berg, de grote stuwkrachten in de Oratorium Vereniging. prachtige oude, maar zwaarge- havende kerkorgel. Dit was aanleiding voor de predikant-organist ds. Vallotton, eens predikant te Rheims, thans in de Midi in een landelijke pa rochie en tevens lector aan de Universiteit te Montpellier, een tournée te organiseren in Neder land. Als organist komt Vallot ton uit het beste nest: Albert Schweitzer, persoonlijke vriend van zijn vader, heeft hem opge leid. Deze groote ijveraar voor onze cultuur had een beslissende in vloed op de vorming van de jonge Vallotton, reeds diens dub bele roeping van predikant-orga nist wijst erop dat hij in Schweitzer een navolgenswaardig voorbeeld vond. Wat Vallotton ons hoopt te brengen is de boodschap van de kerkmuziek. Het programma, dat behalve enige werken van Bach ook diens tijdgenoten Walther en Buxtehude bevat, brengt ons bovendien een orgelmis van An- dré Raison, een verre voorloper van Bach, hofcomponist in Frank rijk omstreeks 1700. Deze com ponist werd door Vallotton zelf herontdekt en met voorliefde plaatst hij diens werken op zijn programma's. Een korte toelichting wordt bij elk werk gegeven door ds. Dik- boom. De toegang is vrijaan het einde wordt een collecte ge houden t.b.v. de restauratie van het orgel te Rheims. De voor lopige opdracht hiertoe is reeds aan een Nederlandse orgelbouwer gegeven. Aanvang Zaterdagavond a.s. 8 u., in de Grote" Kerk te Alkmaar, duur van het concert i L30 uur. NOORDHOLLANDSE BUITENKLINIEK VOCR KINDEREN Woensdag 25 October wordt de prachtige Buitenkliniek „Oud Bussum" officieel geopend, waar bij het bestuur van de K.J.V.O. is uitgenodigd. Door de avond in Schoorl kon de K.J.V.O. aan de kinderkliniek een kleine bibliotheek aanbieden, terwijl al eerder uit de opbrengst van een avond in Bergen, een bedrag van ruim f 50..kon worden overgemaakt. Wie eventueel nog kinderboe ken heeft om deze bibliotheek te vergroten, behoeft maar even te telefoneren en de boeken worden door de leden gehaald. Telefoon 2086. (446 te Schoorl). Uuktted DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,. Familieberichten 14 ct. per m.m. Zondag 15 October Dokter POOT, telefoon 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1