GEKLEURDE VOLKEN OP MARS BELANGRIJK VOOR GEREPATRIEERDE!! HET BABYHUIS C. BOERING Café DEN DAS, 7e kwaliteit Jlaacdenuleez bij D. KONING, Dorpsstraat 52, Bergen. Tel. 2323 de UanUe fne*tsUeid Ut de vewLecUg>in# FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD WONINGRUIL COMA heeft te koop GEVRAAGD B.E.MLA. Dubbel Egyptisch Linnen Regenjassen f 59,75 Wilt U <zicU Seciëteit „DUINVIOOLTJE" Café NIEUWENDIJK T. van Diepen Firma Schrama 6 Kroon Een geel gevaar dreigt in het Oosten De moeilijkheden in Malakka Apartheid in Zuid Afrika Wat doet Australië? In de loop der eeuwen heeft het blanke ras steeds een grote rol gespeeld in de geschiedenis van dit aardrijk. Nadat de tech nische hulpmiddelen zoveel waren verbeterd, dat men tochten durfde te maken naar alle delen der wereld, zien wij de blanken op elk bewoonbaar gebied van de aarde verschijnen. Dat was rond het jaar 1500. We behoeven slechts te herinne ren aan gedurfde tochten van Hollanders en Portugezen naar de Oost, aan Columbus' reizen naar de West en zijn (vermeende) ontdekking van Amerika, aan de expedities der Spanjaarden naar Midden- en Zuid-Amerika om nog eens verbaasd te staan over de expansiekracht, die er drie tot vier eeuwen geleden van de blanke volkeren uitging. In die zelfde jar n vestigden zich ook de eerste kolonies blanken in Afrika en Australië en hoewel er misschien voordien ook reeds groepen blanken naar deze verre streken waren geëmigreerd, kan men bij hen toch niet van een massale vestiging spreken. De West-Europese blanke mens heeft zich op bijna elke plek van de wereld vertoond en er veelal zijn gezag gevestigd. Over het algemeen liet men de inboorlingen in de vreemde streken met rust, maar er zijn toch ook gevallen te noemen, waarbij hele volken zijn uitgeroeid om plaats te maken voor de mens, die over meer vernuft en machtsmiddelen beschikte dan welk schepsel ookde blanke West-Europeaan. In Z.-Amerika heeft een sterke vermenging plaats gehad met Europeanen. Slechts enkele stammen hebben daar nog hun bloed zuiver weten te houden. In Australië zijn de inwoners bij duizenden vermoord en men is in de nieuwste wereld maar erg zuinig op de laatste groepen oorspronkelijke bewoners. Afrika is er beter afgekomen, hetgeen niet inhoudt, dat het door onze voorvaderen beter behandeld is. Veel Hollanders hebben na hun vestiging in Zuid-Afrika in die kolonisatie-periode op de kaffers geschoten alsof het konijnen wa ren en niemand zei er toen iets van. Het was een algemeen aan vaarde norm, dat bij het vestigen van nederzettingen de daar aan wezige bevolking moest worden opgeruimd of op zijn minst ver jaagd. Hun grote aantal heeft echter de zwarte Afrikaanse be volking gered van de ondergang. Op dezelfde wijze kunnen wij spreken over Indië, waar ook menigmaal met geweld ruimte is gemaakt voor de blanken. Men denke maar eens aan de ver woesting van Jacatra door J. P. Coen in 1619, Ook in het geïsoleerde Japan drong de westerling door en zijn schepen voeren mijlen ver de Chinese rivieren op om daar ook door middel van handelsneder zettingen in het onmetelijke he melse rijk acte de precense te geven. In alle streken van Azië trof men, evenals in Afrika, een vrij talrijke bevolking aan, waartegen men geen strijd heeft aangebon den, waarschijnlijk meer uit angst, dat er een tekort aan kogels e i zwaarden zou ontstaan, dan uit liefde voor de inheemse bevolking. In geheel Azië en ook in Afrika (het Noorden daarvan uitgezon derd) zijn de blanken sinds hun komst in de'minderheid gebleven, hoewel zij er in geslaagd zijn al die onontwikkelde volken aan zich te onderwerpen. Het ontwaken Het is merkwaardig, dat onze voorvaderen, noch wij, ons vol doende rekenschap ervan hebben gegeven dat onze ver vooruitge schoven posities in het oostelijk deel van de wereld op de duur onhoudbaar zouden blijken en wij bij de opbouw der wereldorde deze factor hebben verwaarloosd. Onze inrichting der Westerse wereld is er eeuwenlang op ge baseerd geweest, dat de over heersende positie van de blanken van blijvende aard zou zijn. Er moest een dag komen, waar op de sluimerende krachten in de gekleurde volkeren moesten ont waken en ons zouden verdringen uit onze bevoorrechte posities. Dat ontwaken begon in Japan, dat rond 1860 zijn grenzen open de voor de blanke cultuur en deze met een verbazingwekkende snel heid overnam. Sinds die dag heb ben de blanken nog tijd genoeg gehad om de bakens te verzetten, maar die tijd is grotendeels nutte loos verstreken en in onze dagen wordt de rekening gepresenteerd. Japan heeft de oorlog, die zij in waarheid heeft ontketend om de westerse mens voorgoed uit het Oosten te verdrijven, officiéél verloren. Maar het gestelde doel heeft men nochtans bereikt. In de vier jaren bezetting van grote delen van Azië heeft de Japanner alle Aziaten er goed van door drongen, dat de blanken niet on overwinnelijk waren en daardoor zijn thans alle halfontwikkelde en primitieve volken in 't geweer gekomen om het reeds eeuwen geleden verloren gegane terrein te herwinnen. Alle gekleurde volken zijn in de aanval tegen de blanke mensheid. In Japan heerst thans Mac Arthur. Zolang hij nog gesteund wordt door de reeds eeuwenoude tegenstelling tussen Japanners en Chinezen zal hij zich daar zeker kunnen handhaven. Maar ook hier zal het getij keren en op die dag zal de opkomende gele vloed niet zijn te stuiten. In China spelen de blanken een verloren spel, dat beslist werd op het moment dat het sterk gemengde Russische volk besloot de ontwakende Oost- Aziaten voor hun communistische strijdwagen te spannen. In Indië, Malakka en Indo- China is de Japanse infectie vol doende geweest om de daar wonende volken te bewegen de lang begraven strijdbijl op te graven en collectief op te heffen tegen de blanke mens. India en Pakistan hadden een eigen voorman in Gandhi, die zijn hele leven gegeven heeft voor de herrijzenis van zijn stamverwanten uit de as der verdrukking. Ook in de Philippijnen strijden reeds jaren guerilla's tegen de Westerse macht. Tenslotte kan men naar Afrika zien, waar het zwarte gevaar al even dreigend wordt gevoeld als een tiental jaren geleden de gele obsessie in Oost-Azië. De politiek van „apartheid", door Malan voorgestaan, is nog maar het be gin van een reeks moeilijkheden in de Zuid-Afrikaanse Unie, het einde is nog lang niet in zicht. De weg terug De blanke wereld is op de terugtocht uit alle streken, waar zij een minderheid vormde. Wij in Nederland worden met dit vraagstuk dagelijks geconfron teerd wanneer volle schepen uit Azië aan onze kaden meren. De ontwikkeling, die wij schet sten gaat echter geheel Europa en Amerika aan en alle streken waar de blanken wonen. Nog wordt dit probleem te veel onder schat. De toekomst zal leren, dat hieruit ernstige economische con sequenties in de aanvang voort vloeien, die op de duur worden gevolgd door niet minder inge wikkelde militaire vraagstukken. In de zee van gekleurde volken in het verre Oosten blijft een blank eiland eenzaam achter. Dat land heet Australië. Jarenlang is het een stiefkind geweest in ont wikkeling, terwijl andere delen der aarde door blanken veroverd, met ongekende snelheid zich ont wikkelden en nu zelfs de hoofd macht vormen van het niet-ge- kleurde deel der mensheid. Ook daar heeft men aan de gestelde ontwikkeling onvoldoende aan dacht geschonken. Tot voor korte tijd werd het nog door velen een uithoek der wereld genoemd. Ook hierin is verandering gekomen. Plotseling heeft men gezien, dat Australië in het komende tijdperk de rol zal spelen van westers bolwerk in de oosterse wereld. Dat bolwerk zal sterk moeten zijn. Ongetwijfeld is de bereidheid van de Australische regering om grote massa's emigranten uit Europa op te nemen geen uit vloeisel van weldadigheid jegens het overbevolkte Europa. Men heeft daar ingezien, dat het blanke vacuum in het Oosten ontstaan, zal moeten worden gecompenseerd door snelle versterking van het blanke eiland, dat in de toekomst in het midden der belangstelling zal komen te staan. Aan dit in zicht zal Nederland straks het behoud van Nieuw Guinee dan ken. In Australië wenst men geen gekleurde buren, maar stemt men nu reeds de defensie af op ge beurtenissen in een verre toekomst. De gekleurdp volkerenmassa's der wereld zijn in beweging gekomen. De westerse wereld, het blanke mensdom, zal aanhoudend moeten waken en misschien nog wel moeten vechten voor haar eigen behoud. Laten wij allen, die dit nodig hebben, voortdurend laten weten dat wij klaar wakker zijn. A. G. H. zyc: :xxxxxx: WONINGRUIL IN BERGEN A'dam-Bergen of omgeving. WONINGRUIL In- cn Vcrkooplokaal De Egmonden Verkooplokaal DE EGMONDEN Marinestraat 21 „COMA" op exportkantoor te Bergen, administratieve mannelijke of vrouwelijke kracht, bekend met typen en boekhouden. Volledige schriftelijke inlichtingen met opgave van verlangd salaris onder no. 115, aan 't Bureau van dit blad te Schoorl. PRIJSCOURANT VAN voor de navolgende prijzen t Biefstuk haas per 500 gr. f 1.80 Lappen per 500 gr. f 1.30 Biefstuk 500 gr. f 1.70 Gehakt 500 gr. f 1.10 Rosbief 500 gr. f 1.50 Metworst 500 gr. f 1.25 Baklappen 500 gr. f 1.40 Rookvlees 100 gr. f 0.40 Beperkt aantal nieuwe woningen beschikbaar voor gere- patrieerden, in de gemeente Bergen Nh., die zich vóór 1 Januari 1950 in de gemeente hebben gevestigd en in het bezit zijn van de vereiste woonvergunning. Nadere inlichtingen te bekomen op Bureau Huisvesting, des mor gens tussen 9 en 12 uur Zij, die in Bergen woonachtig zijn en in aanmerking wensen te komen voor het perceel KOMLAAN 27 kunnen hieromtrent nadere inlichtingen verkrijgen bij de afd. Huis vesting ten gemeentehuize, geopend dagelijks van 9-12 uur BEP ROOSENDAAL Wegens opheffing onzer rijwielzaak OPRUIMING van enkele nieuwe DAMES-RIJWIELEN tegen spotprijs. A. PLOMP Breelaan 10a Bergen Nh. Grote sortering WOLLEN JAPONSTOFFEN in alle kleuren, effen en ruit. Pracht collectie KAMGAREN en TROPICAL I. POLK, Dames- en Herenmaatkleding Houtweg 5, Alkmaar Tel. 3318 één avond per week amuseren, wordt dan lid van de BRIDGEN KLAVERJASSEN BILJARTEN, enz. Aanmelden in „De Rustende Jager" Schoorl Helderziend Magnetiseur uit ZAANDAM WOENSDAG 18 October, privé-consult in hotel Kreb te Bergen, van 12—7 uur. Pfaff Zig-Zag-Naaimacbines J. DEN BROEDER, Iedere Zaterdag- en Zondagavond DORPSSTRAAT - BERGEN BILJART LIEFHEBBERS Zaterdag 14 Oct. 8 uur n.m. komt DE HEER HOOGLAND uit Alkmaar biljarten op een nieuw geplaatst biljart Laanweg Schoorl Makelaarskantoor E. T. H. MUNK Russenweg 17 Bergen biedt te koop aan Pluimveebedrijf met bouwgrond te Bergen, klein Landhuisje, alsmede grote Opslagplaats Tuin met 100 vruchtbomen. Makelaarskantoor E. T. H. MUNK Russenweg 17, Bergen, Tel. 2787 Huis met iuin te Zijpe Bouwterrein te Bergen Pluimveebedrijf in de duinstreek Extra voordelige aanbieding 'T WINKELTJE Amandelbanket Boter speculaasjes Op 20 Oct. a.s. hopen onze ge- W liefde Ouders en Grootouders, O C. KLEIJER en G. KLEIJER-WESTER hun 40-jarige echtvereniging te herdenken. Hun dankbare kinderen en Kleinkinderen. HARGEN, Oct. 1950 Binnenweg A 193. I Receptie thuis op Zondag 22 Oct. Sa.s., van 3 tot 4.30 uur. 1900-1950 De 21e Oct. a.s. hopen onze lieve Grootouders CORN. GROOTES en TRIJNTJE GROOTES-ROOD hun 50-jarige Echtvereniging te herdenkendoor ziekelijke om standigheden zullen zij die dag in stilte herdenken. Hun liefhebbende 5 Kleinkinderen BERGEN, Oct. 1950 Russenweg 24 Heden ging van ons heen, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer MAARTEN VEN in de ouderdom van ruim 73 jaar Uit aller naam: A. C. VEN-TEGEL BERGEN, 11 Oct. 1950 v. Borselenlaan 21 Liever geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben a.s. Zaterdag, op de Gemeente Begraafplaats (Kerkedijk), Bergen Vertrek van van Borselenlaan 21, n.m. 2 uur Bij ons vertrek naar de Verenigde Staten van Amerika, roepen wij vrienden en kennissen in Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef een hartelijk vaar wel en een tot weerziens toe. JOCHEM BLAAUBOER NELLIE BLAAUBOER-DEN TURK a/b s/s Nieuw Amsterdam. 10 October 1950. GevraagdNette WERKSTER voor Woensdag- en Zaterdagmiddag van 15 uur, voor schoolwerkzaamheden. G. Dekker, jan Oldenburglaan 23, Bergen Zelfstandig MEISJE gevraagd voor dag en nacht, in gezin zonder kinderen. Brieven: Willemsparkweg 124 hs, Amsterdam-Z. Gevraagd R.K. MEISJE voor de mor genuren. Mevr. De Wit, Karei de Grotelaan 35, Bergen Mevrouw Guermonprez, ,,'t Oude Hof" te Bergen, vraagt een MEISJE voor huishoudelijke hulp gedurende de ochtend uren (812). Gevraagd, nette \Y7ER K SI ER voor de Vrijdag. KREB, Guurtjeslaan 7, Bergen. Biedt zich aan NET MEISJE, voor dag en nacht, leeftijd 24 jaar. Liefst in Bergen. Brieven Mej. J. Bakker, Smidsweg 17, Anna Paulowna Net meisje, R.K., met diploma costuum en lingerie, biedt zich aan voor f 3,25 per dag, van 's morgens half negen tot 's avonds zes uur. Br. onder no. 1173, De Haan's Boekh., Bergen Gevraagd voor doorlopend GEMEUBILEERD ZOMERHUIS of gemeub. gedeelte van een huis met vrije keuken, liefst in Bergen Brieven no. 1175, De Haan's Boekhan del, Bergen Ter overname gevraagd KUNSTSCHAATSEN met schoenen. In goede staat, maat 38. Adres: Breelaan 110, Bergen Te huur Gemeubileerde Zitkamer, 1 slaapkamer met gebruik van keuken, ook ongemeubileerd. Brieven no. 107, Bureau van dit Blad te Schoorl Gepensionneerd heer zoekt bijverdienste Zowel administratief als technisch zeer goed onderlegd. Adres: Verlengde Geestweg 47, Bergen. Aangeboden i HUIS, bev. kamer en suite, serre, keuken, W.C., bijkeuken, kelder, 2 gr. slaapkamers en tussenkamer, met grote tuin. Lage huur. Gevraagds GROTER HUIS Br. no. 1174, De Haan's Boekh., Bergen Angeboden 3 grote kamers, (6x6 M.), ruime keuken en badkamer. Zeer gèschikt voor atelier. Gevraagd: BUITENHUISJE AdresKoningsweg B 90, Schoorl Aangeboden te Amsterdam, mod. 1ste Etage, kamer-suite met zij-suite, keuken, badcel, waianda, zolderkamer. Huur f33.50 per maand. Gevraagd HUIS in Bergen of omgeving. Brieven v. d. Brink, D. Hoogenraadstr. 119 Scheveningen Gevraagd PENSION vanaf Dec., voor Echtpaar met 2 kind. (6 en 2 jaar), voor enige tijd. Br. met prijsopgaaf no, 105, Bureau van dit Blad te Schoorl Heer zoekt KENNISMAKING met Dame van middelbare leeftijd. Brieven no. 106, bureau van dit blad te Schoorl Jongen uit groot arm gezin, verloor 2 wollen dekens op 16 Sept. Eerlijke vinder wordt beloond. N. Zentveld, Oosterzij 20, Heiloo. Ada en Eddy van der Hilst, Breelaan 5, zoeken voor hun 2 lieve jonge poesjes, een goed tehuis. Af te halen, 3 jonge POESJES. Adres C. v. d. Zei, Oud-Burgerweg 10, Bergen Te koop een HERENOVERJAS maat 52, f 25.-. Broekbeeklaan 13, Bergen Te koopNog enkele HETELUCHT- KACHELS, type 1949, tegen verlaagde prijs. DE GOEDE, Bergen. Te koop wegens vertrek PRIMA RADIOTOESTEL, met tafel. P. C. Tuinman, Breelaan 38, Bergen Te koop een Radio-toestel (Philips) in goede staat en 1 paar bruine peau de Suède Damesschoenen met hoge hak, maat 39, z.g.a.n., een Terra Plisé rokje voor meisje van 14 a 15 jaar. Adres Café „Duinzicht" Schoorl Te koop: DRIE DAMESMANTELS, (diverse maten) in prima staat. Adres Zakendijk B. 10, Bergen Te koop 3 jonge kippen en een haan, 5 mnd. oud. Totaal f 20.- Doorntjes 27. Bergen. Te koopDames-mantels en japonnen. Tevens een damesregenjas, maten 40-42, z.g.a.n. Rondelaan 29, Bergen. Te koop wegens plaatsgebrekWAGEN op luchtbanden. J. van Essen, Hargerpolder, Groet Te koop i.g.st.z. electr. wasmachine. J. Snip, Bickerslaan, Schoorl Te koop: Grijs Herencostuum en zwart Herencostuum (Jacquet), voor persoon lang 1.80 M. Te bevr. Boekh. Oldenburg, Schoorl Het is wel geen strandweer, maar om het Marinestraat 21 te Egmond a. Zee te bezoeken is de moeite waard. Deze maand speciale Beddenverkoop. Gegarandeerd Kapokbedstellen met kus sens. 1-pers. f 49,—, met beter damast f 55,2-pers. f79,met beter damast f 85,-, Wolvlok Bedstellen 1-pers. f35,-, 2-pers. f 49,-, Springveren Bedden 1-pers. f 75,-, 2 pers. f 95,-, met kapokkussens. Ongeregelde partij Lampenkappenverkoop. Slaapkamerkappen, iets moois, vanaf f 1.95, Huiskamerkappen vanaf f 4.50, Schemerlampkappen vanaf 95 ct. Verder aan te bieden: Eauteuilstellen, 4 Stoelen, 2 Faut, f 65.- f 95.-, Clubstellen 2 Eng. Clubs, 4 Stoelen f 145.-, f 165.-, f 195.-, f 225.-, alle in prima eiken Salontafeltjes f 12.50.- tot f 40.-; Grote partij Auping 1 pers. Eng. Ledikantjes voor spotprijzen f 17.50.-, geheel massief eiken Huiskamer, pracht Dressoir met ingebouwde Bar, 2 Faut., 4 Stoelen, Tafel f 275.-. Verder 1 en 2 pers. Opklapbedden Eng. Ledi kanten. Ombouw, Grote partij grote pan nen f 3,50 per stukKachels, Haarden. Het is de moeite waard even naar Egmond aan Zee te komen. bij afwezigheid J. P. SCHIPPER, 3e Oosterbergstr. 4, Egmond a. Zee Telefoon 218 (K 2206) 1 Singer trap- en handnaaimachine, 1 prima v. Berkel snijmachine z.g.a.n., haard kachel, transportfiets, herenfietsen, 1 damesfiets, 1 kinderwagen, 1 bankstel, dressoirs 3-deurs, divans, hangklok met slagwerk, 8 Oud-Hollandse stoelen, 1 bankje, 1 hoekstoeltje, ronde tafels, keuken tafels, stoelen, linnenkasten met en zonder spiegel, ook uitneembaar, 1 en 2 pers. divanbedden, 2-pers. ledikanten, 2 pers. veren bedstellen, kroonlamp met 5 albas ten schaaltjes, 1 zinken badkuip en 1 stofzuiger 220 V enz. enz. In- en verkoop van nette goederen U kan ook weer goederen opgeven voor a.s. Boelhuis. Prinsesselaan 13 Bergen Telef. 2145 Middengeestweg 24 Bergen Nh. Hiermede heb ik het genoegen U uit te nodigen tot een bezoek aan mijn huis, waarin HANDWERK, alles voor uw baby of kleuter wordt vervaardigd De OPENING vindt plaats op 16 October a.s., namiddags 2 uur. Gaarne hoop ik uw vertrouwen in de toekomst ten volle te mogen verdienen Beleefd aanbevelend, BEP ROOSENDAAL (Boven Amsterdamsche Bank) voor Dames- en Heren in alle maten Nergens zo voordelig Desgewenst ook bezoek aan huis A. PLOMP - Bergen - Breelaan 10 Wij verkopen niets of het beantwoordt aan de hoogste kwaliteit Gevoerde Heren Nappa Handschoenen vanaf f 12.50 Gevoerde Dames Nappa Handschoenen vanaf f 15.90 Stationsstraat 9 Bergen voor fourage-, groeten-, of kolenhandel. Zo mogelijk in ruil gevraagd voor kleine WONING in dorp Bergen (centrum). biedt te koop aan: (St. Maartensbrug nabij de duinrand), alsmede (Buerweg), met mogelijkheid van over name van nog te bouwen huis, alles in ruil voor te huren of te kopen IN: Wol, Lange wollen Kinderkousen, Wollen Jaeger-Baai, Heren- en Dames-sjaals, Ziet de etalage Stationsstraat 5 - Bergen - Tel. 2659 Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen JAPON en MANTELSTOFFEN o.a. ook van Liberty Knippatronen „Herbillon", en naar maat Bij de koopt U vanaf heden weer zuiver f 1,75 per half pond f 0,40 per ons Gekruide speculaasjes f 0,25 per ons TEL. 2562 - Oude Prinsweg 1 - Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 3