ft 99 l/aat Sttii&as BERGEN Stichting Uitwisselling cn Studiereizen voor het Platteland houdt nabetrachting. Prijzencommissie Bergen VRIJDAG 27 OCTOBER 1950 27c JAARGANG No. 42 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef DE RAET PRAET De Raad kwam Woensdag avond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Dr Huygens. De Raad ging accoord met het voorstel van B. en W. om een viertal ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen en aanvaardde vervolgens bij accla matie het voorstel tot benoeming van Mr D. Vis tot vierde lid van de museumcommissie. Naar aanleiding van het voor stel om van de 5 in het gemeente museum aanwezige legergeweren er één af te staan aan het Ned. Legermuseum stelde de heren Sluys en Driessen voor om één geweer „in bruikleen" te geven. De raad kon zich hiermee ver enigen; „de veiligheid wordt er niet door aangetast" meende Dr Hemelrijk. Voor het tijdvak 1 Sept. '50 t/m 31 December '50 zal aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel een voorschot worden verstrekt, gelijk aan het netto-bedrag van de 5 °/0 uitkering over het vierde kwartaal 1950, met een maximum van f 45,-. De Raad ging hierna accoord met het voorstel om medewerking te verlenen voor de betegeling van de rest van het schoolplein bij de St. Ursulaschool, waarvoor de kosten zijn geraamd op f 1562,-. Nadat de Raad zich nog ver enigd had met de voorstellen tot het maken van een tweetal vent- wegen (raming f 6294,kwam het punt aan de orde, dat heel wat discussie zou opleveren, n.l. Bespreking van het rapport van het Ned. Economisch Instituut over het verkeersvraagstuk in de Gemeente Bergen. Het deed de voorzitter genoe gen dat hij de Raad het rapport van het Ned. Economisch Insti tuut kon aanbieden, waarom in de motie van 20 Maart was ge vraagd. Ook met het uitbreidings plan zal op dezelfde wijze worden gehandeldde moderne tijd eist een serieus onderzoek, plannen moeten gebaseerd zijn op cijfers en gegevens, verkregen uit weten schappelijk onderzoek. Het thans verschenen rapport toegespitst op het meest urgente deel; de tram is eigenlijk een tussenrapport, dat nog niet kan voeren tot een definitieve oplossing. Het tweede rapport zal de basis moeten vor men voor het uitbreidingsplan. De voorzitter acht het in dit stadium niet raadzaam, te spreken over in de toekomst aan te leg gen wegen. De heer Broersma, en met hem nog een tiental raadsleden, blijken er anders over te denken. Waar in het nu aangeboden rapport wordt gesproken over verbreding van de Eeuwigelaan, menen zij reeds nu krachtig te moeten protesteren tegen ver andering van de Eeuwigelaan en dienen daarbij de volgende motie in: De Gemeenteraad van Bergen, in vergadering bijeen op 18 Oct. 1950, gezien de desbetreffende conclusie in het rapport van het N.E.I., spreekt als zijn mening uit, dat bij het zoeken naar een oplossing voor het drukke ver keer, gedurende slechts zes weken van het hoogseizoen in elk geval de Eeuwigelaan in de tegenwoor dige toestand gehandhaafd moet blijven en dat deze motie tegelijk met het rapport aan de desbe treffende autoriteiten wordt toe gezonden. (w.g.) C. Brak, J. Broersma, F. L. Driessen, C. W. Ellis, He melrijk, A. Maasen, J. A. Ranzijn, S. D. Sluis, Jb. Swaag, H. L. Taets v. Amerongen, J. J. Witte brood. Weth. Den Das wees er op, dat B. en W. geen gelegenheid hadden gehad, hun houding ten opzichte van de motie vast te stellen. De voorzitter achtte het niet verstandig zich reeds nu te binden aan de in de motie neer gelegde mening, een wambuis aan te trekken. Baron Taets van Amerongen achtte het van waarde, dat men buiten zou weten hoe de Raad erover denkt. Gaat het rapport zo naar de Planologische dienst, Ged. Staten en Regering, dan houdt men al dus Dr Hemelrijk geen rekening met onze zienswijze. Verbreding of verdubbeling van de Eeuwige laan, noemde spreker vernieling. Dan is de Eeuwigelaan geen Eeuwigelaan meer, dan is de Eeuwigelaan naar de eeuwigheid. Dr Hemelrijk acht de motie niet alleen verstandig, maar ook wen selijk. De voorzitter verklaarde in principe vóór de motie te zijn, maar adviseerde de Raad als goede bestuurders in de toekomst te zien en ook de economische belangen af te wegen. Hij vond de motie niet ideaal. Niets ter wereld is ideaal meende Doktor Hemelrijk, waarop Mr Sluis ant woordde: Jawel, de Eeuwigelaan. Tenslotte werd de motie aan genomen met elf stemmen voor, en twee blanco (beide wethouders). Met de voorstellen van B. en W. om hen te machtigen le. alles wat mogelijk is te doen onze railverbinding te behou den, daar het blijkt dat deze ten zeerste uit overwegingen van plaatselijk belang de meest gewenste vervoersoplossing geeft en daar deze ten tweede uit overwegingen van algemeen belang (uit vervoers-economisch gezichtspunt gezien) de enig verantwoorde exploitatiewijze vormt 2e. invloed uit te oefenen op het opzetten van en het verlenen van de Rijksconcessie aan een onderneming, die de railver binding exploiteert en daarbij het belang van de gemeente Bergen voorop te stellen 3e. zo *".odig voorstellen voor te bereiden voor het op beschei den schaal participeren door de gemeente Bergen in deze onderneming, ging de Raad accoord. De Dancing gesloten Dreigt hetzelfde met de Bios coop te zullen gebeuren? De heer Broersma drong er op aan de zaak niet slepende te houden, maar de exploitant al vast de gerust stellende verzekering te geven dat de kwestie spoedig aan de orde komt. De voorzitter wees er op dat het hier betrof een algemeen be- lastingvraagstuk, dat niet kan worden opgelost ten behoeve van één bedrijf. De hr Broersma acht het niet nodig te wachten op een beroeps uitspraak. De dancing is gebouwd ten koste van de huisvesting en is nu gesloten in verband met de hoge vermakelijkheidsbelasting. Wethouder Den Das zegt, dat men niet moet vergeten, dat niet „De Rustende Jager", maar het uitgaande publiek vermakelijk heids belasting betaalt. Belasting betalen is nu eenmaal niet pret tig, maar toch kan men beter vermakelijkheden belasten dan noodzakelijke levensbehoeften. De hr Broersma is het hiermee eens, maar de kwestie moet z.i. niet op de lange baan geschoven worden. Ook Mr Sluis geeft in overweging om spoed te betrach ten bij het zoeken naar een oplossing. De voorzitter zegt toe in dezen te zullen doen wat mogelijk is. De rondvraag leverde verder niets belangrijks op, waarna de Raad in comité ging om van gedachte te wisselen over het verkeersrapport (het 2e rapport). BERGEN S BRANDWEER WAS PARAAT Woensdagmiddag tegen half vijf loeide weer de sirenegrote brand op het Oude Hof, de V olkshogeschool. De brandweer rukte onmiddellijk uit en was 2 1 /2 minuut na 't alarm aanwezig op het terrein. Donkere rookwolken stegen op uit het hoge gebouw, het zag er drei gend uitmaar het was alles slechts een proef, een oefe ning op verzoek van de Hoofd inspectie voor het brandweerwezen in Den Haag. Na afloop van de alleszins ge slaagde oefening werd Bergen s Brandweer gecomplimenteerd door de hoofdinspecteur. GEVAAR LOERT OVERAL Toen de heer Joop de Koning vanaf de Studler van Surcklaan de Loudelsweg inreed op zijn motor, stak plotseling een kind met z'n autoped de rijweg over. Bij het zien van de motorrijder liet het echter midden op de weg het speeltuig in de steek. De motorrijder kon niet meer uitwij ken, reed over de autoped heen en sloeg over de kop. Met een flinke hoofdwonde en een bloed uitstorting in de knie werd hij in bewusteloze toestand bij de Fa. Boorsma binnengedragen. Autopeds zijn op verkeerswegen een gevaarlijk speelgoed. ZONDAGSDIENST ARTSEN GODFRIED BOMANS MET HUMOR De bekende literator Godfried Bomans luidde Dinsdagavond in de Dancing van „De Rustende Jager" het winterseizoen van het Kunstenaars Centrum Bergen in met Humor. Ofschoon van iemand, die humor produceert, allicht zou worden verwacht, dat hij wist wat humor was, kon spreker volgens zijn getuigenis, met geen mogelijkheid zeggen, wat het was. Die prijs stellen op een defini tie zullen het dus nog moeten doen met de beschrijving die de Génestet in zijn honderd-elfde Lekedichtje gaf van humor„een rijke taal vol geest en inge houden tranen, vol zin ook zeer geschikt tot leren en ver manen". Intussen wist Godfried Bomans in een van humor tintelende cau serie zijn talrijk gehoor (er was grote belangstelling voor deze avond) op indirecte wijze de hu mor nader te leren kennen. Spreker las vóór de pauze iets voor uit zijn „Kopstukken" en „Buitelingen" en wel enkele inter views met een brandmeester, een schrijfster, een kinderpsycholoog en een voetbalkenner en een catechismus voor sinterklaasfeest. Ofschoon het geen lachen, gie ren, brullen werd, zoals een span doek indertijd de komst van de spreker aankondigde, genoten de hoorders toch zichtbaar en hoorbaar bij het voorlezen. Na de pauze hield spreker zijn hoorders bezig met het ontstaan van een boek, dat zijns inziens het resultaat is van arbeid, van inspanning. De meeste kunstenaars aldus Godfried Bomans putten uit de herinneringen aan hun kinder tijd, die voor hen een voort durende bron van inspiratie is. Op onnavolgbare wijze vertelde hij vervolgens iets over zijn eigen jeugd en het ouderlijk huis om ten slotte te eindigen met het voorlezen van „Anna, het een- dagsvliegje" uit „Sprookjes". Mr A. F. Kamp, voorzitter van het K.C.B. trad op als tolk van alle aanwezigen toen hij spreker dank zei voor het gebodene. Bij het begin van de avond had de voorzitter enkele punten uit verleden en toekomst aan geroerd. Als tastbaar blijk van waardering had het K.C.B. mogen ontvangen een subsidie van het Noordhollandse Anjerfonds. De kunstzaal was opgeknapt en be vatte thans werken van Ponstijn, Carpentier, Min en Trap. In de étalage van „De Takel" zal elke 14 dagen een ander kunstwerk worden tentoongesteld. DE V.V.V. besluit tot invoering van een nieuwe contributieregeling De Vereniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer te Bergen hield Woensdagavond in de Dancing van De Rustende Jager onder voorzitterschap van de heer J. H. Roggeveen twee buitengewone ledenvergaderingen. Het bestuur had n.l. besloten om ter versterking van de kasmiddelen en ter bevordering van een recht vaardiger verdeling van de lasten over de verschillende groepen van leden, een geheel nieuwe, volgens een progressieve schaal opge bouwde, contributieregeling voor te stellen. Wil Bergen in de rij der badplaatsen niet achterblijven, dan is een belangrijke versterking en uitbreiding van de activiteit van V.V.V. vereist, en hiervoor is geld nodig. Daarnaast zat bij het Bestuur de bedoeling voor, om het bedrag der contributie zo veel mogelijk aan te passen bij het belang, dat de onderscheidene leden bij het vreemdelingenver keer hebben, zodat er een einde komt aan de situatie, dat een deel der leden als vrijwillige bij drage jaarlijks 'n aanzienlijk bedrag stort, terwijl anderen, die gelijke belangen hebben bij de bloei van het vreemdelingenverkeer, blijven volstaan met de lage contributie van f 3,-. De ongeveer honderd vijftig aanwezigen konden zich verenigen met het beginsel van een gedifferentieerde contributie heffing en gingen accoord met het bestuursvoorstel tot wijziging der statuten, luidende: de gewone leden betalen een jaarlijkse con tributie, te bepalen door de alge mene vergaderingdeze contributie kan verschillend zijn voor ver schillende groepen van leden, al naar gelang van het door deze uitgeoefende beroep of bedrijf. Een der leden verzocht aan tekening te hebben tegengestemd. Nadat de vergadering het be stuur had gemachtigd om op deze wijziging de Koninklijke goed keuring aan te vragen, werd de eerste vergadering gesloten en de tweede buitengewone ledenver gadering geopend om de contri- butieschaal vast te stellen. Het bestuur stelde voor om met in gang van 1 Januari 1951 de jaarlijkse contributie vast te stellen als volgt: a. een vast bedrag van f 5,. (basiscontributie) voor alle leden b. daarboven 'n toeslagcontributie voor die leden, die uit hoofde Ook kaarten aan de zaal! Op de stralende herfstmorgen beklommen gisteren velen de steile weg, die voert naar de hoog op een duintop gelegen „Zandhoeve", de bekende Volkshogeschool, om daar de gast te zijn van de „Stichting uitwisseling en studie reizen voor het platteland". Met een eenvoudige feestelijke bijeen komst zou het drukke zomerhalf jaar op het gebied der uitwisseling worden afgesloten. Een tachtigtal nog in ons land aanwezige volon tairs, uit Denemarken, Zweden, Engeland, Zwitserland en mede werkers uit verschillende hoeken van ons land, hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven en schaarden zich rond de tafel als kinderen van één huisgezin, rond de tafel, waarvan Eug. Rosenstock in zijn „Kampf urn die Erwachsenenbildung" schreef Een volk wordt gevormd in het gesprek aan de ronde tafel, tussen tegenstanders en tegenstellingen. De tafel in de familie, waar niet enkel de vader en de dochter, de moeder en de zoon moeten over eenkomen, maar zelfs de tante en de neef, is het voorbeeld van alle volksvorming". Zo ging het ook in de Volkshogeschool. Gezamenlijk werd het werk van het afgelopen seizoen nog eens bekeken, en met de opgedane ervaringen plannen voor de toe komst voorbereid. De voorzitter Mr Guermonprez heette allen hartelijk welkom en bracht dank aan hen, op wie nooit een beroep tevergeefs was gedaan, al werkte een bezoek dan ook storend in het bedrijf, aan allen die door hun waardevolle inlich tingen zoveel hadden bijgedragen voor het welslagen. Spreker gaf een kort overzicht van het werk van de Stichting, die tot stand is gekomen door de samenwerking van het Koninkl. Nederlands Landbouw-Comité, de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen, de Plattelands Jongeren Gemeenschap en de Vereniging tot Stichting van Volkshogescho len, nadat was gebleken, dat er behoefte bestond aan uitwisseling. De overtuiging, dat het zeer nuttig en waardevol is, dat jonge mensen uit de land- en tuinbouw eens een tijd in het buitenland gaan werken om aldaar de werk wijzen en gewoonten goed te leren kennen, om zodoende in staat te zijn een vergelijking te maken met de in ons land ge bruikelijke methoden, won meer en meer veld. Men zou zich op die manier leren aanpassen en zelfstandig leren werken, terwijl de uitwisseling tevens een goede invloed zou uitoefenen op de onderlinge samenwerking en ver standhouding tussen verschillende landen. Zelfs uitwisseling binnen eigen land kan van grote waarde zijn; men leert zich aanpassen, leert vergelijken en krijgt objec tiever kijk. Intussen kan uitwisseling ook gevaar opleveren voor persoonlijk leven en kan door verkeerde elementen de goede naam van 'n land worden aangetast. Selectie is daarom nuttig en nodig. De voorzitter wees er nog op, dat hier de behandeling de voorkeur heeft boven het loon, wat elders niet steeds 't geval is. Een hon derdtal buitenlanders waren er dit jaar in ons land geplaatst als volontair, en ongeveer evenveel uit ons land in het buitenland. Geleidelijke uitbreiding achtte spreker nodig en mogelijk. Voor België bestond practisch geen belangstelling voor uitwisseling. Wat de studiereizen betreft, deze waren te beschouwen als een waardevolle aanvulling voor hen, die niet van uitwisseling konden profiteren. Omtrent de resultaten kon spreker verzekeren, dat de ingekomen berichten de indruk geven, dat men het ge stelde doel heeft bereikt. De heer Govers zou het wen selijk vinden, dat de beste leer lingen 3 tot 6 maanden naar het buitenland gingen en dat de re gering daarbij financiële steun gaf. Mevr. Waiboer, lid van het hoofdbestuur van de Ned. Ver. van Plattelandsvrouwen wees er op, dat de Plattelandsvrouwen niet konden roemen op veel suc ces met de binnenlandse uitwisse ling. Zuster Leegwater, zuster in algemene dienst van het Noord- Hollands Witte Kruis, bracht het Kruiswerk ter sprake, dat steeds grote bewondering wekt van vreemden. Met het uitwisselen van ge dachten en ervaringen was het intussen middag geworden en verenigden allen zich voor de gemeenschappelijke maaltijd. Hierbij mocht natuurlijk geen oratorisch vuurwerk ontbreken. Mile Berthelet, bestuurslid van de Conf. Nat. de families rurales was enthousiast over de samen werking met de Stichting en bood de heer Guermonprez een boek werk aan. De heer Haessaert antwoordde met even vriendelijke woorden. Mevr. M. J. Geraedts-Meule- man, Den Haag bracht verschil lende liederen ten gehore, Franse, Engelse, Duitse en Nederlandse en werd daarbij begeleid door Mej. Frouke Giltay, piano en viool, en Jaap Geraedts, piano en fluit. Voor fluit en viool wer den nog uitgevoerd een sonate van Bach en een sonate van Teleman, geschreven in canon- vorm. van hun bedrijf belang hebben bij het vreemdelingenverkeer, te weten: voor hotels en pensions f 0,50 per logeerbed; voor ge meubileerde huizen 1 °/0 van de geschatte huurprijs voor Augustus voor de café's en restaurants al dan niet annex aan een hotel, f 0,05 per zaal- en per terrasstoel voor de overige bedijven een bedrag van f 2,50 tot f 25,al naar de omvang van het bedrijf en het financieel belang bij het vreemdelingenverkeer. Als jaarlijkse bijdrage voor de bemiddeling stelde het bestuur voor om van de hotels en pen sions f 5,- te vragen bij plaatsing van niet meer dan één regel, et f 15,voor een vakje van pagina, en voor gemeubileerde huizen 1 °/0 van de geschatte huurwaarde in Augustus. Nadat voorzitter en secretaris penningmeester de voorstellen nader hadden toegelicht en ver schillende vragen hadden beant woord, kwam de hr C. W. Ellis met een ander voorstel dat z.i. meer progessief zou zijn en waar van hij aanmerkelijk hogere in komsten verwachtte. Mr Zeiler ontwikkelde meer dere bezwaren tegen deze voor stellen, zowel van principiële als van practische aard. Slechts twee leden steunden het voorstel, waar na de bestuursvoorstellen werden aangenomen. De voorzitter sprak zijn grote voldoening uit over het genomen besluit. Nadat nog enkele minder be langrijke kwesties waren afgedaan, genoten de V.V.V.-ers nog eens van oude glorie, van bloemen corso's op het witte doek. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Bazar in het Dorpshuis Indien er ooit een tijd was, waarin het zendingsveld behoefte had aan de steun van het thuis front, dan is het wel juist nu. De wereldtoestand maakt het noodzakelijk, ons tot het uiterste in te spannen en het nieuws van de bevrijding van zonde en vrees te brengen, door te spreken van Jezus en Zijn boodschap van ver lossing. Nog steeds is het waar, dat er „onder" de hemel geen andere naam der mensen is ge geven, waardoor wij moeten be houden worden. Laat ons onze verantwoorde lijkheid in dit opzicht aanvaarden. Het werk wordt grotendeels onderhouden en uitgebreid door giften uit de landen, die in gun stiger positie verkeren. Het Leger des Heils in Nederland streeft er naar om dit jaar f 50.000 bij te dragen Om dit bedrag te helpen be reiken is de bazar in het Dorps huis in Bergen georganiseerd op Maandag en Dinsdag 30 en 31 October. Mogen wij U s.v.p. hartelijk dringend uitnodigen tot een bezoek. Wij weten dat het Leger des Heils Uw volle ver trouwen heeft, wil haar dan hel pen haar gezegende arbeid voort te kunnen zetten. De bazar is geopend Maandag van 210 uur en Dinsdag van 1010 uur. In haar verklaring van 6 Sept. 1950 heeft de Regering ten aan zien van de loon- en prijspolitiek medegedeeld, dat met kracht zal worden opgetreden tegen elke niet verantwoorde prijsverhoging van goederen en diensten. Het is duidelijk dat in de hui dige omstandigheden het bestrijden van excessen op het gebied van ongeoorloofde prijsverhogingen en het hamsteren van levensmiddelen en andere artikelen voor dagelijks huishoudelijk gebruik een sociaal belang van de eerste orde is. In verband met de wens van de Regering bij monde van de Minister van Economische Zaken is dan ook in de gemeente Bergen wederom overgegaan tot het in stellen van een „Prijzencommissie Itukttod DE DUINSTREEK Zondag 29 October Dokter LUGTEN, telefoon 2700 Redactie en Adm.: C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1