Zoen \m Otwdofm K. M. GERRITSEN, EEN-NUL! DU is hem 80,50 W B. G. D0BBEN, BUREAU GEMEENTE WERKEN FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD Wepeus t/ettUHtHUikp Qesteteu T. van DIEPEN Tel. 2545 Bergen Hei is ons nu ntopdifU g,&naaUt Amerikaanse Cold Wave! Speeelct (net an>s het Uarnt Ut o-cde WEGENS VERBOUWING Haard of Kachel Htaukec, ALLERHEILIGEN GESLOTEN HUt als Uet te iaat is? J. den BROEDER Bruine Bonen 82 cent De Wijs Broers JAC. DAPPER Czn.f Flink MEISJE Geiten-Vereniging - Bergen D E K B O K Tussen 19 en 25 September was het 40 jaar geleden, dat in Nederland de eerste vliegweek werd gehouden DE LUCHTVAART BRACHT Het aantal vliegdemonstraties, dat in onze tijd wordt gegeven, is zo groot, dat de belangstelling ervoor lang niet altijd een weer spiegeling geeft van de staaltjes van moed, durf en het doorzettings vermogen van de piloten. Boven dien hebben we in de oorlog zo veel ellende gezien, die door vliegtuigen werd veroorzaakt, dat onze bewondering voor de vliegerij bijna in angst is verkeerd. Dat was allemaal heel anders in 1910, toen in Rotterdam de eerste vliegweek werd gehouden en Nederland kennis maakte met Jan Olieslagers, de vermaarde Belgische luchtvaartpionier, die door zijn moed en voorzichtig heid zoveel heeft bijgedragen tot een snelle ontwikkeling van de lucht aart. Bovendien kon men toen nog spreken over een sport evenement, wanneer er vlieg demonstraties werden georgani seerd. In de moderne tijd gaat het om technische snufjes en de vertoning van moordwerktuigen. Veertig jaar geleden was het nog een hele kunst om de lucht in te komen. Welnu, die kunst vertoonde Jan Olieslagers enkele dagen achter een op Woudesteyn in Rotterdam. De verbazing en bewondering voor de man, die met een sigaren kist op wielen tot op een hoogte van 1000 meter wist te stijgen, was enorm. Overal werd hij met gejuich ontvangen. Vrachtwagens vol kransen werden aangevoerd, gouden medailles voor Olieslagers aan de lopende band gefabriceerd en heel Nederland zong het liedje, waarin de hoop werd uitgesproken, dat Jan na zijn dood een deel van zijn geld en de vlieg machine aan de zanger van dit ontroerende refrein mocht ver maken. Jan Olieslagers was niet de eerste, die boven ons land vloog. Die eer komt toe aan een andere Belg, graaf De Lambert, die op 27 Juni van hetzelfde jaar reeds 3>/2 minuut in de lucht was ge weest boven Etten en Leur. Deze luchtvertoning duurde echter maar 1 dag en de belangstelling was zo enorm, dat Rotterdam er een week voor uittrok. Op een der eerste dagen van September stond er een groepje mannen te praten op Woudesteyn bij Rotterdam. Dit terrein had men uitgekozen voor vliegdemon straties en niet zodra was dit be kend of de man, wiens naam weldra op aller lip zou liggen, kwam naar Nederland om zijn operatieterrein te ver kennen. Men had immers nog helemaal geen ervaring opgedaan in het vliegwezen en men kon hem wel een stoppelveld of boom gaard hebben toegewezen voor zijn lang niet ongevaarlijk expe riment. Jan was niet ontvreden over het terrein maar er moest nog een planken startvloer komen van 8 meter breed en 40 meter lang. Een aantal bomen in de omgeving moest worden omgehakt om zijn veiligheid te bevorderen en nadat men aan al deze wensen had voldaan, zag men Olieslagers op 19 September om zijn toestel draven, terwijl duizenden zich rond het vliegveld schaarden. Al afgedankt Zijn toestel was een Blériot met een kleine Anzanimotor, die door zijn sportbroeders reeds lang was afgedankt, maar waarvan Jan nog niet kon scheiden, omdat hij er de eerste prijs voor de langste afstand en de grootste hoogte mee behaald had en het wankele ding reeds vele lange afstands- vluchten voor hem had gewonnen. Rond het toestel heerste een angstige spanning. Zou deze man het werkelijk in zijn hoofd halen met die onbetrouwbare kist de lucht in te gaan? Uur na uur verstreek, maar er gebeurde niets. De wind was erg ongunstig en Jan was niet tot opstijgen te be wegen. Vermoedelijk heeft hij aan zijn principeveiligheid voor alles te danken, dat hij zo weinig on gelukken heeft gehad tijdens zijn carrière als sportvlieger. Al stond er ook een menigte van honderd duizend mensen naar hem te kijken, hij bleef kalm en liet zich niet tot onverantwoorde daden bewegen. Hij liet die eerste dag eenvoudig weg bekend maken, dat hij niet zou opstijgen. De toeschouwers waren teleur gesteld en ten dele zelfs woedend. Men schold hem uit voor op schepper en fantast, terwijl hoon gelach en spotternij schering en inslag waren. Een meneer die vlak bij de vlieger stond, merkte op dat hij vroeger zijn vlieger altijd opliet al was het nog zo winderig. Olieslagers hoorde dit en zei rustig„Awel meneerke, ik ook, maar dan ben ik toch nooit met mijn vlieger meege- vlogenHet publiek ging mor rend naar huis. De volgende dag zou het won der geschieden. Wel duurde het ook toen nog tot half zes eer Jan, gekleed in een korte leren jas met bont gevoerd, uit de „hangar" tevoorschijn kwam, maar hij zat in een wip in zijn toestel met zijn onafscheidelijke pet op, waar van de klep achterwaarts was gericht. Zijn broer bracht de houten schroef in beweging en daar gleed het „voertuig" over het plankier om zich enkele ogen blikken daarna in de lucht te verheffen, wel 50 meter en meer boven de bomen van 's Graven- weg. Het vliegwonder was een feit geworden. Jan Olieslagers vloog en cirkelde viermaal rond het terrein. Het enthousiasme van de me nigte kende geen grenzen. Men verbrak de afzetting en omringde de vlieger, die tenslotte door de politie met blanke sabel uit het gedrang moest worden ontzet. Na hem volgden anderen Met deze eerste vlucht werd de grondslag gelegd voor een vliegfeest met ongekend succes. De volgende dag steeg Olieslagers weer op en bereikte hij 'n hoogte van 800 meter. De laatste dag van het festijn brak hij zelfs alle records door tot een hoogte van 1000 meter op te stijgen en liefst 54 minuten in de lucht te blijven. Voor die dagen een voortreffe lijke prestatie, waarmee Oliesla gers alle twijfel wegnam over de toekomst, die het nieuwe ver voermiddel in de wereld wachtte. Het eerste grote vliegfeest in Rotterdam was in de eerste plaats bedoeld als een attractie voor het publiek. Voor vele Neder landers heeft het echter veel meer inhoud gekregen. Onder nemende lieden in ons volk gin gen denken, rekenen en vliegtui gen bouwen. Zij zagen in de Blèriot van Olieslagers een won der van technisch vermogen en werden door zijn moed en on verschrokkenheid geïnspireerd tot grote daden. Uit die inspiratie is de grote naam van Nederland als natie van uitmuntende vlie gers gegroeid. Uit die daden kwam een der grootste lucht vaartmaatschappijen ter wereld voortde K.L.M. Mannen als Koolhoven, Fokker en Plesman, zij hadden in die dagen plannen, die even dubieus in elkaar zaten als de vliegkist van Olieslagers. Maar die plan nen zijn omgezet in daden, waar van men de betekenis destijds niet heeft begrepen. Nu ziet men met ontzag op naar de kolossale be drijven, die rond het vliegtuig zijn gegroeid. Duizenden vinden werk en brood dank zij de voor uitziende blik van enkelen. Tot die enkelen behoorde ook Jan Olieslagers. In 1910 zong men in Neder land: „Als Olieslagers dood is, dan krijgen wij misschien de helft van zijn centen en ook zijn vlieg- machien". Jan Olieslagers stierf in 1942 de natuurlijke dood. Niemand had ooit gedroomd, dat onze wens uit 1910 zo boven verwachting in vervulling zou gaan. Want mede door het voorbeeld van „de Ant werpse duivel" bezit de wereld niet alleen thans vliegmachines, die naast het vele verderf, dat zij hebben uitgespuwd, ook op velerlei gebied een zegen zijn gebleken, maar bovenal is de luchtvaart voor ontelbaren een bron van inkomsten geworden, die zij stellig niet willen ruilen met de helft van Jan Olie slagers' centen. A.G.H. Schalt U een Radio aan? luister dan eerst naar de nieuwe MENDE Radio toestellen. KLANKER, Burgelijke Stand BERGEN SCHOORL Actieve Vertegenwoordigers Depothouders DAMESKAPPER, vraagt MODEL voor Concours en Demonstratie Br. no 307, bur. v.d. blad te Schoorl. Kinderstoel en -ledikantje DAME, 40 jaar, zoekt kennis making. Br. no. 305, Bureau van dit Blad te Schoorl. Woning te Schoorl Dankbetuiging is onze zaak vanaf Donderdag 2 Nov. tot Zaterdagmiddag 4 Nov. Kerkstraat 6 - Bergen Voordelige aanbieding in wol: Stationsstraat 5 Bergen Tel. 2659, B. W. de VET, 'T WINKELTJE"® Een heerlijk warme jas. In prachtige wollen stoffen in div. kleuren en des sins met prima bin nenwerk kortom een jas waar U jaren plezier van heeft. En de prijzen? Ze vallen U mee Reeds vanaf 2266 Telefoon 2266 in ieder HAAR een houdbare PERMANENT te maken, daar wij mochten ontvangen de echte Het is niet mooi maar prachtig! flma; Gedipl. Dameskapper, 2266 Telefoon 2266 is het Bureau van Gemeentewerken vanaf MAANDAG 30 Oct. '50 tot nadere aankondiging gevestigd in HET RAADHUIS, kamers no. 6 en 7 (boven). Spreekuren: 's Maandags en Donderdagsmorgens van 1012 uur. DE GEMEENTE-OPZICHTER Voor een prima Stationsstr. 17, Bergen. Tel. 2189 Woensdag 1 November a.s. Bergens Manufacturenhandel, A. B. M. KOLLMER Bloemkwekerij Lijtweg 44, Bergen Begonia's, Cyclamen, Primula's Nieuwe oogst per Kilo Firma KRUIDENIERSBEDIENDE voor direct gevraagd Raadhuisstraat 6, Bergen Hotel „Marconi", Bergen a. Zee beschikbaar bij GREVELING KOOLHOVEN, FOKKER, PLESMAN VOLGDEN Na 40 jaren voor velen een belangrijke bron van inkomsten Stationsstraat 17 - Bergen - Telef. 2189 van 14 tot 20 Oct. 1950 GEBORENAlberdina Cristina, d. v. P. Mooij en A. S. van Meer. Hendricus Johannes Maria, z.v. H. Beers en V. Leijen. Anna Divera Maria, d.v. J. Wokke en A. J. Molenaar. Jenny Henriëtte, d. v. B, J. Bannink en H. J. Kroese Maria Clasina, d.v. C. Houtenbos en M. Hoogeboom, ONDERTROUWDPetrus Jacobus Groot, 29 jaar en Grietje Hoogvorst, 21 jaar. Martinus Petrus Koopman, 48 jaar en Maria Elisabeth Verboom, 34 jaar. Willem Christiaan Hettelingh, oud 48 jaar, wonende te Amsterdam, en Johanna Adriana Wilhelmina Christina van der Eem. Bouke Drk Wijsma, oud 28 jaaf en Cornelia Quist, oud 22 jaar. GETROUWD Jan Kampen en Anna Bijl. OVERLEDENJohanna Maria Brink man, oud 84 jaar, weduwe van Nicolaas Petrus Groen. GEBORENPeter B., z. v. S. de Boer en van T. Leistra. ONDERTROUWDJ. J. Ivangh en M. Smit. W. J. van den Berg en A. M. Dignum. J. Sevenhuysen en A. C. T. Miedema. GETROUWD: T. Louter en G. C. Winder P. G. M. Borst en C. Kaandorp. OVERLEDENP. Koster, oud 86 jaar, gehuwd met C. van Lienen. J. A. Oostindie, oud 61 jaar, gehuwd met S. Smit. J. van Wijk, oud 67 jaar, gehuwd met M. Ravelli. W. Tuijn. oud 60 jaar, gehuwd met J. M. L. Ze 11e. W. C. HETTELINGH en JO A. W. C. VAN DER EEM hebben de eer kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op Donderdag 2 Nov. '50, des nam. 2 uur ten Raad- huize te Bergen Nh. AMSTERDAM i 17 October 50 BERGEN Receptie op de trouwdag van 3.45-5 uur in het „Huis met de Pilaren", Raad huisstraat te Bergen. gevraagd voor de verkoop van Tuin- en Landbouwzaden, Zaaigranen, Pootaard- appelen. Ch. P. Serrarens, Zaadh., Goes TYPEWERK aan huis gevraagd. Onderweg C 198, Schoorl Gevraagd BESCHAAFD DAGMEISJE Weijers, Hoflaan 7, Bergen Gevraagd voor Maandags, Vrijdags, en Donderdags of Zaterdags een WERK STER. Adres Mevrouw Quax, West- Frieschedijk 36, Schoorldam R.K. Meisje b.z.a. voor Maandag, Zater dag en enige ochtenden. Br, no. 302, Bureau v. d, blad, Schoorl. Te koop gevraagd: Eenv. middenstands huis, te aanvaarden in overleg met ver koper. Br. no. 1181, Boekh. de Haan, te Bergen te koop gevraagd C. DEKKER, Stroomerlaan lis, Bergen Samenwonen aangeboden aan alleen staande vrouw of juffrouw tussen 30 en 40 jaar te Bergen. Brieven no. 1182, De Haan's Boekhandel, Bergen Gedeelte gemeub. huis te huur aan geboden. Beschikbaar grote woonkamer, 3 slaapkamers, keuken, grote tuin. Te aanvaarden 1 November. Br. no. 301, Bureau v.d. blad, Schoorl. Te koop een prachtige W O L L E N LOPER, lang 5.50 M, breed 0,70 M, f 100,-. Mooi mahonie bloementafeltje met marmerblad f 10, Schommelstoel f 10,—, Zeer mooie geslepen spiegel met wortelnoten rand f 40,—. Westerweg 8, Alkmaar Aangeboden 2 KOEIEN OM DE MELK D. Duin Wzn., Groet A 197 Te koop een GOEDE WERKFIETS, na vijf uur. K. de Vet, Achterpad 15, Bergen Op 11 November hopen onze ge liefde kinderen JOH. DE JONG M. DE JONG-DOORN hun 121/2-jarige echtvereniging te herdenken. Pa en Moe, Zwager en Zuster Schoorl J. DE JONG M: DE JONG-SCHUIT Jaap, Marietje en Hans Berkhout J. v. d. VEGT T. v.d. VEGT-DE JONG SCHOORL, 27 Oct. 1950 3 Nov. is de dag, dat het 12'/2 jaar geleden is, dat onze lieve Ouders P. J. FELD A. FELD-DEEN in de echt zijn verbonden. Dat God hun nog lang moge sparen, is de wens van hun dankbare kinderen ELLA, PETER EN KEES BERGEN, October 1950 Oude Berger weg 6 Feestelijke herdenking op 5 Nov. Enige kennisgeving Op 24 October overleed na korte ongesteldheid, onze Broer, Behuwd- broer en Oom RUDOLPHE PLATE oud 66 jaar, wonende te Bergen Uit aller naam, MARIA PLATE BERGEN, October '50 Burg. Lovinklaan 4 Op verzoek van overledene heeft heden 27 Oct. de begrafenis in alle stilte plaats gehad. Hiermede betuigen we onze hartelijke dank aan allen, die belangstelling hebben betoond tijdens de ziekte en na het over lijden van onze geliefde Man en Vader PIETER KOSTER In 't bijzonder aan de buren, Dr Risse- lada voor de medische hulp, Ds Vruggink voor zijn troostvolle woorden en „De Laatste Eer", voor de nette teraarde bestelling. Fam. KOSTER GROET, Oct. 1950 Hiermede betuigen wij, namens weder zijdse ouders, onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. P. G. M. BORST N. BORST-KAANDORP Schoorl, 12 Oct. 1950 Bij ons vertrek naar Australië zeggen wij alle vrienden en kennissen een har telijk vaarwel en. tot weerziens toe. G. C. BEUKERS en echtgenote 25 October 1950 a/b Motorschip Sibajak Allen, die vorderingen of schulden hebben op of aan Mw Joh. v.d. Eem (Drogisterij De Vijzel) worden verzocht zich in ver binding te stellen met de heer ROEL VIS, Ged. Belast. Consulent te Bergen, ter afdoening. Wegens vertrek uit de Gemeente verzoekt Mw Joh. A. W. C. v.d. Eem, H. H. Secretarissen v. d. verschillende hier ge vestigde verenigingen, haar van de leden lijsten) af te voeren. WOLLEN BAAI WOL FLANEL WOL SPORT FLANEL EFFEN KATOEN FLANEL GESTREEPT FLANEL Zie de etalage Dit weekblad met GR ATIS voetbal prijsvraag is thans bij ons ver krijgbaar. Dorpsstraat 10 Bergen Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen JAPON EN MANTELSTOFFEN o.a, ook van „Liberty" Knippatronen „Herbillon", en naar maat LIEN NORDEMAN-MULDER J. H. D. NORDEMAN i Dorpsstraat 21 BERGEN tevens Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Nov. wegens voorbereiding opening Nieuwbouw Maar voor het te laat is moet U bedenken dat U letten moet op kwaliteit Wollen Dameskousen Sterke geplateerde Dameskousen Geplateerde Damesonderjurken Geplateerde Kinderonderjurken Stationsstr. 9, Bergen gevraagd voor alle voorkomende werk zaamheden. Desgewenst intern. TUINDORP - BERGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 3