ROB <U ovx»liutiec Hl 1/eêdfttan, Baê CLcUdfyOhfy pinda's TELEVISIE Op I BAZAR IJSREVUE CARRE JOH. BR0ERE t PADDENSTOELEN grote afslag fóf de U/oatd's UieesUauwetii (/Sfnia-Vulpenhouders VI 1 November wordt niet 9cbakkcn en bczor9d mn Ret £e$ee dee UeiU A d mini stratie kantoor Kinderverhaal Technisch Bureau MEIJER, Mw JOH. A. W. C. v.d. EEM, Horloges Pendules Wekkers Reis wekkers PLOMPER VERHUIZINGEN Zondag 29 Oct, a.s. büNic, SCHUI|T, Schoorl KO ELKASTEN 45 cent De Wijs Broers I Zeg buurvrouw, wat is de groente duur. Bij mijn groenteboer niet hoor Ik heb de Goedkope Groentenhal Onze kwaliteiten 1 Onze artikelen sortering Alléén bij BOORSMA, „DE BESTE' Door het slachten van zware vette paarden, van Paardenvet en vlees DROGISTERIJ „DE VIJZEL" Boekhandel C. Oldenburg - Laanweg - SCHOORL De gezamenlijke Broodbakkers van Bergen V mag U niet vergeten Vakkundige reparatie-inrichting FEUILLET0H Firma Vrijdag 3 November a.s. Prijs met plaatsbewijs vanaf f4.50 Deel I Natuurwetenschappelijke zakboeken Prijs f 7," Boekhandel C. Oldenburg, „De priester", vervolgde de koningin, „is een strenge, vader landslievende man, 'n oude dwaas, die veel macht heeft. Hij zal nooit toestaan dat jullie hier blijven, tenzij als slaven. Hij wil niet dat je met Sheeba trouwt, en al lijkt het vreemd dat ik bevreesd voor hem ben, toch is dat zo. Het is beter dat ge weggaat, waardoor 'n burgeroorlog vermeden wordt". In galop werd nu naar het paleis teruggereden. Met luide vreugdekreten werd de vorstin begroet die aan zo'n groot gevaar was ontsnapt. Maar er klonken ook verwensingen tussendoor aan het adres van de vreemden. De priester had zijn werk goed gedaan. In het paleis riep de Koningin de blanken voor de laatste maal bijeen. Haar gezicht stond bedroefd en ook Sheeba keek zeer treurig. „Blanken", zeide de vorstin, „ik zié in dat ge niet langer hier kunt blijven. Uw leven is in gevaar. Zo spoedig mogelijk moet ge uit dit land verdwijnen, waar ge nooit had moeten verschijnen. Vertel me nu eerlijk, daar ge geen goud- dieven zijt, wat de reden was van uw komst in deze streken." KIJK MAAR EENS 2 kg Winterwortelen 25 ct. l'/2kg Uien 25 ct. 1 kg gare Biet 25 ct. 1 kg Gele kool 25 ct. 1 kg Rodekool 25 ct. 1 kg Groenekool 25 ct. Alles desgewenst gesneden. Als reclame geven wij deze week 3 kg. Cox-d'Orange voor f 1. en een mooie Bloemkool 25 ct. Alléén Dorpsstraat 86, Tel. 2069 Waar je 2 ons heerlijke vers gesneden soepgroente kunt krijgen voor 25 ct. Alle fruitprijzen gelden net als vorige week. U raadt het gemakkelijk Teveel om op te noemen Vergeet vooral niet te vragen naar onze prachtige collectie Dames handschoenen, Shawls en Hoofddoeken van de allerlaatste mode. Onze wollen velours voor mantels en rokken, stoffen voor japonnen geven U de garantie het beste te kopen tegen oude prijzen. Een enorme sortering brengen wij U op gebied van Kraagjes, Broderie en Vallenciene Kanten, Knopen, Gespen, Ceintuurs, Pullovers en Vesten voor dames, meisjes en jongens in de bekende merken. Onze variatie Baddoeken, Badstofkeukendoeken, Washandjes, Servetten, Ontbijt- en Tafellakens, Theedoeken, maakt U het kopen gemakkelijker. Vraag, nu de winter nadert, onze zeer mooie Dames- en Heren-, alsmede Kinder-Pyama's in diverse dessins. Voor hen die het geldt, bevelen wij onze ANTI-RHEUMA flanellen-lakens ten zeerste aan, in diverse kleuren. LET OP HET JUISTE ADRES, Ruïnelaan 12'31, Bergen Nh., Telefoon 2532 - 2065 De Philips-televisietoestellen van f 785,- verwachten wij dezer dagen. Nu reeds kunt U zonder vooruitbetaling bij ons be stellen om straks als de uitzendingen beginnen, van levering verzekerd te zijn. Uw gewone Radio-ontvanger blijft echter even onmisbaar Wij verstrekken U gaarne alle gewenste inlichtingen. Ruïnelaan 3 - Telef. 2514 - Bergen (IKENDt PHILIPS noil SERVICE Uw waarborg Paardenreuzel per pond f 0,50 Vette lappen per pond f 1,10 Doorregen lappen per pond f 1,20 Gehakt per pond f 1,00 Varkensreuzel per pond f 1,00 Rundvet per pond f 1,20 Schapenvet per pond f 1,00 Als reclame: Paardenworst f 1.- per pd. Tevens le kwal. Rund-, Varkens- en schapenvlees. ACHTERVOEG A 169 - GROET bericht U hiermede, dat zij wegens huwelijk haar heeft overgedaan aan de heer H. D. KLAASEN, die zij in uw gunst met het volste vertrouwen aanbe veelt, en dankt allen recht hartelijk voor de gunst en het vertrouwen, die zij in de afgelopen jaren op zo overtuigende wijze heeft mogen ontvangen. De VULPEN voor elke hand 1 1 Om a.s. MAANDAG en DINSDAG de gezellige in het DORPSHUIS te bezoeken. Zie het artikel in dit blad. KI. Dorpsstr. 9 - Telef. 2778 - Bergen ook voor antieke en gecompliceerde uurwerken door geheel NEDERLAND van 's avonds 8 tot 1 uur voor elk bedrijf C. A. Tuyn, Breelaan 52, Bergen Westfries streekverhaal 3 door MAARTJE ZELDENRIJK „Zeg, kun jij niet eens een beetje aan het schilderen gaan, hier in huis? Mij dunkt, dat er nodig eens een kwastje op moet, hè?" „Ik?" vroeg Wim met oprechte verbazing. „Daar moet de huisbaas toch voor zorgen?" „Nou ja, dat weten we wel. Die doet er niks aan. En hét is tenslotte jouw vak. En zo duur is de verf tegenwoordig niet. Kijk nou deze kamer eens, moet hoognodig gedaan worden. En de keuken ook ,,Ja", vervolgde Wim carcastisch, en mijn slaapkamer, en die van de meisjes en de voorkamer en de buitenkant ook. Niks hoor, mij niet gezien. De hele dag op het schip zitten en dan 's avonds thuis nog eens schilderenik kijk wel uit. Laat Bert of Aart het maar doen. Die hebben daar meer tijd voor dan ik. Ik ga in m'n vrije tijd niet meer werken." „Jij hebt ook niet veel meer voor ons over", snibde Alie, die de borden op de tafel in elkaar zette. j,Jij zeker wel", spotte Wim. „Kijk nou eerst eens naar je zelf." En hiermee was voor hem de kwestie afgelopen. Hij ging naar de gang, maakte zijn fiets ols en ging naar buiten. Binnen enkele seconden was hij verdwenen, in de richting van de Nassaukade Ja, hij was daar gek, zeker elke avond nog een poosje schilderen en zelf de verf en andere rommel betalen. Het was immers toch boter aan de galg. Als hij de voorkant opschilderde, zat het immers zo weer vol met krassen en strepen. Daar zou de lieve jeugd uit de buurt wel voor zor gen. Vlug reed hij naar de Keizersgracht, waar hij tegenwoordig in de Leeszaal zijn toevlucht zocht gedurende de avonduren. Daar was wat te lezen en daar kon je ook studeren. En het kostte je geen cent, behalve dan je stuiver voor de fiets. Naar de bioscoop ging hij nooit. Ja, hij was daar gek. Sparen wilde hij. Ze moesten thuis eens weten, dat hij al ruim negen honderd gulden op de Bank had staan! Dat zou even een storm ontketenen! Ze hadden al meer dan eens gezocht naar een spaarbankboekje, maar dat droeg hij altijd bij zich. En hij had zijn geld ook niet op de Postspaarkbank Dat dachten ze thuis. Waar hij het wel had, ging niemand wat aan. En wat hij met zijn spaarcenten van plan was, evenmin. Dat was zijn ge heim. Nu had je toch niks aan je centen. En op de Bank at het geen brood. Integendeel. Hij kreeg er ook nog rente van. Hij wilde vooruit in de wereld, niet zijn hele leven een gewone schildersknecht blijven, maar zodra de tijd gunstig was en hij geld genoeg had, wilde hij zelf een schildersbedrijfje beginnen, mèt een winkeltje. Dan was je eigen heer en meester en kon den alle bazen de lucht in vliegen. Niet dat ze bij Zwarts be roerd waren, o nee. Het waren reuze bazen, zoals er tegenwoor dig niet veel waren. Wat dat betrof, had hij een lot uit de loterij. Altijd nog werk gehad vanaf de tijd, dat hij van de am bachtsschool gekomen was. Nog een geluk, dat hij zijn vak diploma had. Daar was je de anderen altijd een stap mee voor. Nou ja, Bert had ook een vakdiploma, maar die hield het bij geen enkele baas uit. Die was veel te lui en was na drie maanden al uit de fabriek ontslagen. Op de ambachtsschool keken ze niet op een half uurtje. En op een uurtje ook .niet. Als het werk maar goed was. Maar bij een baas kwam het ook op de tijd aan. Een geluk, dat hij zelf vlug kon werken. En ge lukkig ook goed kon werken. Mijnheer Zwart had wel eens bij hem staan kijken en naderhand goedkeurend geknikt Hij had toch immers al bijna het volle loon. Als hij een jaar verder was, kreeg hij net zoveel als een volslagen gezel. In de leeszaal liep hij eerst naar de krantenkamer. Dat was zo z'n vaste gewoonte: even een half uurtje neuzen in verschil- iende kranten. Onderhand kon hij ook wel eens gaan uitzien naar een geschikt kosthuis aan de Overkant van het IJ, want dat hij de deur uitging, stond als een paal boven water. Hij wilde niet langer in die narigheid blijven zitten. Altijd was er wat anders en altijd herrie, tfou ja, niet om moeder, want van moeder hield hij op zijn manier veel. Maar de anderen.. de een nog beroerder dan de ander om te werken, vader incluis. Had die wel ooit in zijn leven gewerkt. Voor zover hij zich kon herinneren, stempelde vader al, toen hij nog op de am bachtsschool was. Hij bladerde in de verschillende dagbladen Nou, kosthuizen genoeg, zowel in de stad als aan de Overkant. Och, dat had ook eigenlijk nog wel de tijd, het was pas April. Nog bijna twee maanden. En die kranten stonden elke dag vol met narig heid: de oorlog tussen Frankrijk, Engeland en Duitsland, de ellende in het halfver woeste Polen. Weer een Nederlands schip getorpedeerdde strijd in Noorwegenschending van onze neutraliteit door het overvliegen van onbekende vlieg tuigenlichtkogels waargenomen bij Doornhet was allemaal maar ellende en nog eens ellende. Hij ging maar een poosje leren, daar had hij meer aan. In de studiezaal zette hij zijn handtekening in het bezoekers- boek en liep toen regelrecht naar de kast met vaklectuur, waar hij na even zoeken zijn keuze deed. En voor de rest van de avond zat hij verdiept in een beschrijving over het decoratieve schilderen. Het was over half elf, toen hij weer thuis kwam. Na de sluiting van de leeszaal was hij nog een eindje gaan fietsen. Het was heerlijk weer en thuis zou het wel weer blauw staan van de sigarettenrook. Daar was het altijd twaalf uur, half één voor men naar bed ging. In het gangetje zette hij zijn fiets op slot en trok toen de bui tendeur achter zich dicht. Stel je voor, dat men z'n fiets weg haalde! Sloten waren tegenwoordig anders ook geen bezwaar meer. Alleen voor een dichte deur hadden ze respect. In de kamer zat de hele familie. Aart, Bert, Vader en Kees, de vrijer van Alie, zaten te kaarten; een paar lege bierflessen stonden op tafel. Daar was wel geld voor, dacht hij bitter, maar als er een stukje zeep gekocht moest worden, had niemand een cent. Aart had zeker weer eens een royale bui gehad of anders kees. Die verdiende er tegenwoordig ook wel eens iets bij. Alleen was het schijnbaar link werk, want Kees sprak er nooit over en het gebeurde altijd 's avonds laat. Als dat maar zuivere koffie wasOch, die beroerde toestand van tegenwoordig maakte immers van eerlijke mensen dieven Ap, de jongste zoon, die als fietsjongen bij een kruidenier werkte, zat met de armen gekruist achter zijn vader in diens kaart te kijken. Alie hing natuurlijk weer om de hals van Kees. Tonia was al naar bed en moeder zat bij het slechte lamplicht een paar sokken te stoppen. Aart keek even op van zijn kaart en zei tot zijn binnengekomen broer: „Je bent te laat, anders had je ook een potje bier kunnen krijgen. Nu heb ik het maar voor je opgedronken." „Hij heeft op een bank in het Vondelpark zijn centen zitten tellen", meende Alie op hatelijke toon te moeten opmerken. Er ging een homerisch gelach op, want iedereen vond het blijkbaar een goeie mop. „Over een poosje wordt ie compagnon bij zijn baas. Gaat ie ook in de Albert Neuhuysstraat wonen", meende Bert te moeten opmerken. „Let nou maar op je kaart", zei Spaans korzelig, omdat hij de hele avond al aan zijn zoons verloren had. ,,En klets niet zo. Als Wim de kans krijgt om vooruit te komen waarom zal hij die dan niet aanpakken?" „Als je vooruit wilt komen in de wereld moet je voor de tram gaan lopen", beweerde Kees wijsgerig en Alie gierde het uit. Wim vond het maar het beste om op al die aanvallen niet te ant woorden. Zwijgend dronk hij de koffie die zijn moeder inmiddels voor hem klaar gezet had. Hij ging maar eens naar bed. Om half zes liep de wekker af. Half zeven ging het bootje van de De Ruyterkade en er werd niet gewacht op laatkomers. En te laat komen kostte minstens een kwartje boete. Weliswaar ging het hele personeel jaarlijks een dag uit van de opbrengst van de boetepot, maar het was toch wel het beste om er voor te zorgen, dat er van zijn geld zo min mogelijk inkwam. Verleden jaar was het niet eens een kwartje en tot nu toe maar één kwartje. Dat was .nog buiten zijn schuld, omdat hij pech had met een brug, die net openging. Na een kort „welterusten", dat met een gebrom door de an deren werd beantwoord, vertrok Wim naar zijn kamer. In de keuken werd hij echter gevolgd door zijn moeder. „Wim, heb je niet een paar kwartjes voor me? Anders hebben we morgen geen groenten. Ik heb geen cent meer en vader en Aart beuren morgenmiddag laat pas geld." Wim, die toch al niet in een beste stemming verkeerde, werd nu nijdig. „Waarom moet ik altijd geld geven?" riep hij woest uit. „Wie heeft vanavond dat bier betaald? Als ze geen bier ge dronken hadden had U voor het geld groenten kunnen kopen. Ik ben altijd wel goed genoeg om bij te springen, als de lamp scheef hangt. Vraag het maar aan Aart, want ik doe het niet meer. Die zal toch zeker wel een paar centen opgehaald hebben vandaag?" Moeder zuchtte. „Dat weet ik niet; dat zegt hij immers nooit. En dat bier heeft Kees betaald. Daar kan ik toch niks aan doen?" „Nou, ik ook niet. Dan eten we morgen maar geen groenten. Welterusten." En zonder verder nog commentaar af te wachten ging hij naar zijn kamer en kleedde zich uit. Hij haalde zijn por- temonnaie en zijn spaarbankboekje uit zijn zakken en legde die behoedzaam in de sloop van zijn hoofdkussen. Geen cent gaf hij meer! Hij kon wel aan de gang blijven. Nu zou hij eens voet bij stuk houden. Flauw drong het stemmengegons uit de kamer nog tot hem door, maar hij had die dag hard gewerkt en het duurde dan ook niet lang of hij was onder zeil. De volgende morgen, precies half zes, liep de wekker af. Wim geeuwde, rekte zich eens uit en keek even naar Bert, die naast hem lag te slapen. Toen haalde hij zijn portemonnaie en spaar bankboekje weer voor de dag en stopte beide waardevolle voor werpen in zijn zakken. In de keuken was moeder al bezig met zijn brood. Op het petroleumstel gonsde het water in de ketel. Z'n opgewekte stem ming verdween als bij toverslag, toen hij bemerkte, dat hij op al zijn boterhammen weer pindakaas kreeg. „Hebt U niks anders dan altijd en eeuwig die pindakaas?" mopperde hij, „Ik lust ook wel eens wat anders." „Een pot kindakaas kost maar vijftien cent", antwoordde de vrouw, „en het is toch lekker. En bovendien voedzaam. Elke dag worst kan ik niet betalen." „Nee, natuurlijk niet, daarvoor is geen geld. Doe maar op een paar boterhammen niks, dan koop ik op het werk wel een paar haringen. Van al die zoetigheid wordt een mens op de duur ook misselijk." Uit zijn broekzak haalde hij de doos met zeep. Die nam hij mee naar het werk, want als hij die thuis liet, was er vanavond niets meer van over. Zwijgend pakte zijn moeder het brood in, vulde het kruikje met thee en zette een en ander naast zijn bordje neer. Zwijgend waste Wim zich en nadat hij zich verder ge kleed had, ging hij even zitten om te eten. Toen hij klaar was, ging hij na een korte groet weg, het pakje met brood aan het stuur, het kruikje met drinken aan een touw over zijn schouders. De buitenlucht deed zijn humeur weer goed. Hè, 's morgens vroeg was het toch wel lekker, vooral in deze tijd van het jaar. En niet zo druk ook. Meest arbeiders, die naar hun werk gingen en een paar auto's met groenten voor de markt. Of misschien kwamen ze al van de markt af. Die begon immers al zo vroeg in het voorjaar (Wordt vervolgd) vers gebrand 250 gram met de Touringcar van Reisbureau C. Johannes te 't Zand naar de prachtige IJsrevue in Carré, via PettenGroet—Schoorl en Bergen. Opgave tot uiterlijk Maandag avond bij J. SC HOON E, Achterweg A 168 te Groet Hertenlaan 6, Bergen, Tel. 2697 VERZORGT UW BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN Zo juist verschenen der serie door G. D. Swanenburgh de Veije Geïllustreerd met 128 gekleurde platen, door M. B. Selhorst. Geheel in linnen band. Verkrijgbaar bij Laanweg C 164 - Tel. 268 - Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 4