99 TENTOONSTELLING BERGEN SCHOORL VRIJDAG 3 NOVEMBER 1950 27c JAARGANG No. 43 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam» Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Brandblusdemonstratie Verbluffende resultaten met nieuwe pomp Op een terrein aan de Land weg werd Vrijdag op initiatief van de Techn. Venn. Catan te Utrecht een brandblusdemonstratie gehouden, waarvoor veel belang stelling bleek te bestaan in de kringen van brandbestrijders en autoriteiten. Aanwezig waren o.m. Burgemeester Dr. W. Huygens, verschillende raadsleden, belang stellenden uit Beemster, Koedijk, Langendijk, Heilo, Wieringen, Zandvoort, Egmond, Krommenie enz. enz., de commandant van de Haagse brandweer, Inspecteur Fehres e.a. De heer Robert Landuyt uit Brugge, distr. inspecteur van het brandwezen aldaar, leidde per soonlijk de demonstratie met de nieuwe Barton-Marsh-mistpomp, een pomp waarmee in Amerika reeds goede resultaten zijn be reikt, doch die voor ons land nog een nieuwtje is. Deze pomp is een gecombineerde pomp, zij levert een grote hoeveelheid water bij lage, normale druk, en door een eenvoudige omschakeling, welke tijdens het bedrijf mogelijk is, een geringe hoeveelheid water bij een zeer hoge druk, hetgeen voor mistblussing noodzakelijk is. Het grote voordeel van deze pomp schuilt hierin, dat hij niet alleen geschikt is voor nevel- blussing, die grote voordelen biedt door groot bluseffect ook voor vloeistofbranden.door zeer geringe waterschade en het feit dat bij een ingebouwde watertank iedere brand zonder gebruik te maken van bluswaterbronnen als water leiding en open water kan worden geblust, wat voor waterarme gebieden van buitengewone be tekenis is, maar tevens, dat hij ook dienst kan doen bij blussing met de normale straal, als bij uitslaande branden. De toeschouwers stonden een voudig paf bij het zien van de resultaten: een hoge stapel hout enz. overgoten met afgewerkte olie brandde als een fakkel, de heer Landuyt bedwong het vuur met een enkele straal in een minimum van tijd. Het was ver bazingwekkend. Nog fantastischer was het effect bij de blussing van een met olie en benzine overgoten oppervlakte, waarboven 'n vuurzee en een rookontwikkeling om er bang van te worden. De vuur- bedwinger streek er met een straal over heen en veegde als het ware het vuur weg. Toen de omstanders wat van hun verbazing waren bekomen juichten zij de vuurbe- strijder luide toe. Na afloop van de geslaagde demonstratie beantwoordde de heer Landuyt nog vele vragen, waarna hij in de bioscoop De Rustende jager nog enkele filmpjes ver toonde de opleidingsinrichting voor brandweerlieden van de Amerikaanse Marine en een serie door de heer Landuyt gegeven demonstraties in België en Luxemburg. De heer J. Smit Jr., ondercommandant van de Bergense Brandweer bracht de firma Catan en de heer Landuyt dank, dat zij hier de bestrijders van de rode haan hadden doen kennis maken met dit verbluffende blus- apparaat. Harmonia Woensdagavond 18 October werd in Hotel Kreb een Franse toespraak gehouden door het medium mevr. M. Loots-van der Lugt uit Zaandam. Na opening dezer bijeenkomst door de voorzitter werd het woord verleend aan het medium dat ons in een korte inleiding in kennis stelde met de inhoud van een krantenknipsel uit 'n pamflet, uitgegeven in de omgeving van de Zaanstreek en getiteld„Mijn blauwe parapluie". Hierna ging het medium over in trancetoestand, waaruit door een geestesvriend een boodschap tot de aanwezigen werd over gebracht. Deze boodschap, die door een zeer intellectuele geestesvriend werd gebracht, stond op hoog peil en was zeer leerzaam en begrijpelijk. Door een der leden van de afdeling werd hiervan een verslag opgemaakt. Donderdagavond 26 October werd op dezelfde plaats een openbare psychometrische seance door het medium mevr. J. C. Stam- Filmer uit Amsterdam gehouden. De belangstelling voor deze bij eenkomst was zeer goed. 42 aanwezigen hebben met buiten gewone aandacht kennis genomen van datgene wat dit medium in een 10-tal behandelde gevallen aan betrokkenen mededeelde. Degenen die een beurt hebben gehad, zullen zeer bevredigd naar huis zijn gewaan. Het valt alleen in hoge mate te betreuren, dat velen nog maar niet kunnen besluiten om lid van onze afdeling te worden, waar door zij op de andere avonden, die wekelijks worden gehouden, nog meer van deze materie te weten kunnen komen. Hierbij doen wij dan ook een beroep op hen, zich aan te melden als lid. HET BESTUUR MET JAN STRIJBOS OP STAP Het was weer een genot een paar uurtjes met Jan Strijbos te dwalen door het vogelwereldje en door d*ze deskundige gids en prettige causeur te worden inge wijd in de geheimen van het leven van onze gevleugelde vriendjes. Nadat de heer L. Schuil er op had gewezen, dat de Kennemer Jeugdgroep voor Onthouding naast de directe bestrijding van alcoholgebruik ook op indirecte wijze door het organiseren van culturele avonden haar doel hoopt te naderen, en hij het talrijke ge zeischap een prettige reis had toegewenst, werd koers gezet naar het Naardermeer. De heer Strijbos herinnerde eraan, hoe deze plassen, na herhaalde malen te zijn ontsnapt aan pogingen tot droogmaking, tenslotte werden bedreigd door een plan van Amsterdam om het meer met stadsvuil dicht te plempen. Dit op zich zelf niet zo kwade plan werd gelukkig verijdeld, door 'n groepje natuurliefhebbers w.o. de bekende Jac. P. Thijsse, die het stoute stukje uithaalde het hele ge bied aan te kopen voor f 150.000,- terwijl hun vereniging, de Ver eniging tot Behoud van Natuur monumenten, slechts over een jaarlijkse contributie van f 200, kon beschikken. Maar het lukte, en ons land kan trots en dankbaar zijn, dat dit enig mooie stuk natuur is behou den en een eldorado is geworden voor onze gevleugelde vrienden en voor de natuurvrienden, die hier naast een weelderige planten groei een rijke fauna vinden, insecten, vlinders, vogels, water bewoners. Hier maakte het gezel schap kennis met de purperreiger, de aalscholver, de lepelaar, de kieviet, de grutto, de kemphaan tjes, het waterhoentje, de schol ekster, de kluut (niet kluit) en kreeg een kijkje in het intieme leven van deze bewoners, hun broedplaatsen, het verzorgen van hun jongen enz. enz. Na een ogenblik te hebben gepleisterd, werd de reis vervolgd: nu ging het naar de schorren, de buitendijkse gronden bij Texel. De gids vestigde de aandacht op het groot slijkgras (Spartina) dat eerst alleen in Zeeland werd gevonden en later op nog niet verklaarde wijze ook naar Texel kwam en daar als slijkvanger zijn nuttige werk deed. Tussen Flora's kinderen zag men ook hier veel vogels en nog eens vogelsgrote stern, plevier, bergeenden, kleine plevier, en meer van de 344 vogelsoorten, die in ons land zijn waargenomen. Één vogel is nog een raadselin Maart werd ge signaleerd een flamingoHet dier was ongeringd, geen deserteur van Avifauna! Tenslotte passeerde" neg de revue de houtsnip, de griel, de wulp, het korhoen, bonte specht, de timmerman van het woud, de vlaamse gaai, de torenvalk, het vuurgoudhaantje, het kleinste vo geltje van ons land, dat slechts 5 gram weegt, de wielewaal. De rij werd gesloten door de nachte gaal, de koning der zangvogels. Met een hartelijk applaus nam het gezelschap afscheid van de heer Strijbos, waarna de heer Schuil de spreker een tot weer ziens toeriep. ZONDAGSDIENST ARTSEN „DE MASKERSPELERS" De eerste opvoering in dit sei zoen vindt plaats op 8 en 9 November a.s. in „De Rustende Jager". Voor deze opvoering is de keuze gevallen op het Amerikaanse blijspel in drie bedrijven „Haar andere man" door Larry E. Johnson. Het is een geestig stuk zonder meer, dat de bezoekers zeker enige prettige ontspanning zal geven. Zoals de donateurs be merkt hebben zijn de nieuwe toegangskaarten tevens plaatsbe wijzen voor het gehele seizoen. Het is dus zaak deze kaarten zorgvuldig te bewaren. Men wordt beleefd verzocht de gehele kaart aan de controle te tonen, opdat het toegangsbe wijs, tevens plaatsbewijs daar, kan worden afgescheurd en afge geven. Voor niet-donateurs zijn nog toegangsbewijzen verkrijgbaar bij de boekhandelaren de Haan en Schoelink en op de dag der uit voering aan de zaal. Als gewoon lijk worden de avonden besloten met een gezellig bal. NAAR PAAL 33 De vereniging „Paal 33" hield haar jaarlijkse algemene leden vergadering in Hotel „Prins Maurits" onder voorzitterschap van de heer W. Bison. Het jaarverslag van de secre- teris was wel wat in mineur ge steld: men had zo graag meer willen doen, maar het bleef bij wensen. De jaarrekening 1949-'50 ver toonde een deficit van f 47,80. De uitgaven hadden bedragen f 495,47. De kascommissie rap porteerde dat zij de boeken en bescheiden in de beste orde had bevonden, waarna de penning meester werd gedéchargeerd. De bestuursverkiezing liep niet zo vlot van stapel. De aftredende voorzitter, de heer Bison, stelde zich niet herkiesbaar. Alle pogin gen om hem te bewegen op zijn besluit terug te komen, faalden. Na drie stemmingen kwam ten slotte A. Maasen uit de bus, die z'n benoeming aanvaardde. De aan de beurt van aftreden zijnde heren J. C. Mosk en H. Schuddeboom werden met grote meerderheid herkozen. Tot nieuw lid van de kas commissie werd aangewezen de heer J. Stroomer. Bij de begroting 1950-'51 waren de inkomsten geraamd of f 760,50. Gehoopt werd dat het bijeen brengen van gelden voor de van wat vrouwenhanden in vrije ogenblikken hadden gewrocht De afdeling Alkmaar van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen hield Donderdag een Handwerktentoonstelling in de Dancing van De Rustende Jager. Deze expositie van wat vrouwen handen in vrije ogenblikken had den gewrocht mocht zich in een grote belangstelling verheugen en terecht: alles getuigde van grote liefde voor handwerken en van een vooruitgaande smaak en techniek. Dat men nooit te oud of te jong is voor dit werk bewezen wel de inzendingen van een 83- jarige en een 12-jarige. Een hoopvol verschijnsel was, dat de huishoud- en de Iandbouw- huishoudschool met aardige stands vertegenwoordigd warenjong gewend, oud gedaan, op deze wijze wordt het meisje al vroeg ingewijd in kleur en materiaal. Mevr. H. A. H. v. d. Laan, lerares Kunstnijverheid, kwam uit met producten van eigen Kunst nijverheid. Haar stand trok zeer de aandacht. Haar werk is origi neel en keurig afgewerk en zal menig interieur kunnen sieren. De presidente Mevr. Swanen- burg de Veye sprak in bloemrijke taal een welkomstrede tot de talrijke aanwezigen en zei er zich over te verheugen, dat in deze mooie expositiezaal zoveel moois van wat door vrouwenhanden in vrije ogenblikken was tot stand gebracht, was bijeengezameld. Dat de afdeling Alkmaar van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen naar dit „dorpje kleen, hier aan der duinenrand" was gekomen, was meteen een hulde aan de beide te Bergen woon achtige initiatiefneemsters Mevr. v.d. Pol en Mevr. Eriks. Mevr. v.d. Pol hield een alge mene beschouwing over het in- gezondene. Van de met zoveel spanning afgewachte inzendingen zei spreekster met vreugde te kunnen getuigen, dat kwantiteit en kwaliteit beiden boven ver wachting waren. Bij een volgende gelegenheid hoopte men de eisen nog hoger te stellen om zo het peil nog op te voeren. Nu was als voor waarde gesteld, dat het werk zoveel mogelijk eigen bedenksel moest zijn. Verschillende inzendingen liet deze deskundige vervolgens de revue passeren en gaf daarbij menigmaal behartenswaardige op merkingen, waarmee inzendsters en toeschouwsters beiden haar voordeel konden doen. Nadat de aanwezigen bij een heerlijk kopje thee een ogenblik gezellig hadden nagebabbeld, werd de beoordeling bekend gemaakt. Het was voor de jury bestaande uit de dames Swanenburg de Veye, Eriks, v.d. Minne, v.d. Laan en v.d. Pol, geen gemakkelijke taak geweest om uit al het mooie het meest mooie te ^oeken. Het liefst, aldus de presidente, had men ieder een prijs toegekend, een ieder geprezen. Voor de beoordeling had men de inzendingen verdeeld in vier groepen. I Applicatiewerk Hierbij was een eerste prijs toegekend aan Mej. Schermerhorn met n wandkleed en Mevr. Jonker voor een kleuterprentenboek. II Breiwerk. Mevr. Zwier zag haar jurkje bekroond met een eerste prijs en Mevr. Zwaag haar blouse. Een eervolle ver melding werd toegekend aan de 77-jarige Mevr. Schroder voor haar kantbreiwerk. III Kleding. Mevr. Zijnen be haalde de eerste prijs met een gele blouse en Mevr. Koppen legde beslag op de tweede prijs. Mevr. Zwier viel nog een eer volle vermelding ten deel. IV Algemeen borduurwerk. Hierbij werd Mevrouw Otten eerste en Mevr. Teerink tweede, terwijl eervolle vermeldingen gin gen naar de dames Honing en Bot. Tenslotte werd nog bedacht de jongste inzendster, de 12-jarige Meintje Roos die met een kussen en een étui een prachtig voor beeld had gegeven aan alle an dere 12-jarigen. zomerfeesten, niet meer gaat lijken op 'n bedelpartij. V.V.V.-Bergen zegde reeds een flink bedrag toe en verder zal bij enige daarvoor in aanmerking komende instanties worden aangeklopt. De rondvraag hield de ver gadering nog tot lang na midder nacht bezigheel wat wensen en klachten kwamen ter tafel. Het brandweerhokje treurig, Prins Maurits vaak niet te be reiken zonder hoge laarzen, overal papier en andere rommel, het plukken van duinplanten is ver boden, maar er wordt heel wat meegevoerd, het strand bezaaid met beton enz. (besloten werd een schrijven te richten tot het gemeentebestuur en mocht dat niet helpen vóór een bepaalde datum, dan zelf de handen aan de ploeg), de wegen zijn bij de middeleeuwse verlichting 's avonds een gevaar, het parkeerverbod is hopeloos. Gepoogd zal worden om de weg naar de bunkers door getrokken te krijgen naar de fiets paden in de staatsbossen, en om bij paal 31 en 35 toegang tot het strand te krijgen. De Middenstandsvereniging brak bij monde van de heer Buisman een lans voor opheffing van het kampeerverbod, doch ontmoette ernstige tegenstand. Op mede werking van Paal 33 valt in deze niet te rekenen. Gewezen werd op de wenselijk heid van doortrekking van de nu doodlopende Parkweg rond het Parnassiapark en aansluiting op de Van Reenenweg. Gevraagd zal worden om plaat sing van een telefooncel, die tot nog toe om materiaalschaarste op zich liet wachten. Hiermee was het verlanglijstje nog niet ten einde en het klach- tenboek nog niet geheel doorge bladerd, maar het klokje van ge hoorzaamheid noopte tot sluiting. Vrijz. Herv. Vrouwenver. GESLAAGDE BAZAR De Vrijz. Herv. Vrouwenver eniging organiseerde in de openb. school aan het Spaanse Pad een bazar, waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan het in richten van het nieuwe Prov. Centrum v. d. Ned. Herv. Kerk: het gebouw aan de Hoflaan bleek te klein, zodat verandering nodig was. Maar verhuizen kost bedstro en daarom De Vrijz. Herv. Vrouwenver eniging kan terugzien op een zeer geslaagde dag. Na de opening door Ds Bekius, was het al gauw een drukte van belang. De keu rige inzendingen lokten heel wat kijkers en kopers. Verder hadden grabbelton, rad van avon tuur en andere attracties en het theehoekje het druk. Naar wij vernemen was het resultaat van dit alles dat ongeveer f 950.- ver huisden uit de zakken van de bezoekers naar de bazarkas, zo dat de organiserende vereniging met voldoening op haar werk kan terugzien. Bazar en Verloting Bij de ten bate van het nieuwe Provinciaal Centrum van de Ned. Hervormde Kerk georganiseerde bazar met verloting, vielen de prijzen op de volgende nummers. Wit kleed no. 63, Wandkleed no. 255, Kist appels no. 324, autorit no. 8. Het gewicht van de pinguin was 217 gram. De fles bevatte 1616 bonen. De prijzen zijn intussen bij de winnaars bezorgd. BERGEN-TEXEL: 2-1 Het werd een zeer spannende wedstrijd, die technisch op hoog peil stond. Aanvankelijk was het een terreinverkenning, waarbij de thuisclub tegen wind speelde en dus iets in het nadeel was. Lang zamerhand ontwikkelde zich een spel met de thuisclub in de meerderheid. Herhaaldelijk werd Texels doel op de proef gesteld, doch de sterke verdediging van de eilandbewoners wist onheil te voorkomen. De gasten wisten het spel enigszins te verplaatsen, maar enige fraaie schoten werden door de doelman Timmerman op sublieme wijze gestopt. Het duurde tot ongeveer 25 minuten spelen toen bij een felle aanval van de gastheren de bal bij Hottentot terechtkwam. Deze schoot van verre afstand de bal keihard in de linkerbovenhoek, 1-0. Bergen had de leiding. Nu probeerden de bezoekers met snelle aanvallen, die op uitstekende wijze werden opgebouwd, de achterstand in te lopen doch de verdediging van B.S.V. was er deze middag uit stekend in en wist elk gevaar te keren. Met 1-0 voor Bergen ging de rust in. Na hervatting van het spel hetzelfde spelbeeld, waarbij de Texelaars een veldmeerderheid wisten te verkrijgen. Herhaaldelijk zaten ze voor het B.S.V.-doel, maar de verdediging van de thuis club was op haar qui vive. De enkele aanvallen van Bergen waren evenwel niet van gevaar ontbloot, maar tot scoren wisten de Bergenaren het niet te brengen. Het duurde tot 8 minuten vóór het einde, dat uit een goede aanval over de linkervleugel de gasten de stand met een keihard schot gelijk wisten te maken, 1-1. Wie verwacht had, dat de gast heren nu de moed zouden laten zinken, kwam bedrogen uit. Verwoed trokken ze ten aanval. Het werd nu een zeer interessant slot. Enkele minuten voor het eindsignaal wist de linkshalf Zwaan de bal uitstekend door te spelen naar de vrijstaande Hottentot en deze bracht met een keihard schot de stand op 2-1 voor Bergen. In de enkele minuten die nog restten, wist de thuisclub die kostbare voorsprong te behouden zodat de eilandbewoners met lege handen de thuisreis moesten aan vaarden. DE RAAD BIJEEN Aanbieding van de Begroting 1951 De Raad van Schoorl kwam Dinsdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Mr C. A. J. Jochems. Wethouder Selhorst was door ziekte afwezig. Zijn plaats werd ingenomen door de pl.v. wet houder H. Meedendorp. Van de ingekomen stukken werden de meeste voor kennis geving aangenomen. Bij Koninklijk Besluit d.d. 9 Oct. 1950 was het maximum der vergunningen in gevolge de Drankwet m.i. van 1 Januari '51 voor de gemeente Schoorl bepaald op ne^en (dus met één verhoogd). Naar aanleiding van het schrij ven van A. H. Koomen te Cam perduin, waarin verzocht wordt een onderzoek in te stellen in zake vermeend hem door gezags organen aangedaan onrecht, o.m. verband houdende met bouw en bewoning van een loods, merkte de voorzitter op, dat het z.i. niet op de weg ligt van het gemeente bestuur in dezen een onderzoek in te stellen, het is een civiele zaak. Het verzoekschrift van K. Krul, waarin deze vraagt in aan merking te mogen komen voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van vervoer per autobus naar de Christelijke School in Bergen werd in handen van B. en W. gesteld om prae-advies. Het verzoek van het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond te Amsterdam om kosteloze beschik baarstelling van gymnastiekloka len voor de plaatselijke gymnas tiekvereniging Olympia, om toe kenning ener jaarlijkse subsidie voor de afdeling jeugdleden van Olympia beneden 16 jaar en een subsidie ten bedrage van f 25,. tot f 50,aan het Verbond, zal bij de begroting voor 1951 wor den behandeld. Het voorstel van B. en W. tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de bestaande Ueektlad DE DUINSTREEK Zondag 5 November Dokter POOT, telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan s Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1