Óudus tn Uindece*t in HOOVER De Kroon verzocht om nietig verklaring van beslissing van B. en W. ÈMÈ AA i VRIJDAG 17 NOVEMBER 1950 27e JAARGANG No- 45 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef In verband met de St. Nicolaasdrukte worden berichten en advertenties voor de nummers van 24 November en 1 December ÉÉN DAG EERDER ingewacht. Vriendelijk verzoek een en ander tijdig gereed te maken. DE UITGEVER BERGEN Dr P. H. Schroder te Haarlem over: Nadat Zaterdag op de Volks hogeschool ,,'t Oude Hof" een kijkje was genomen in de school, werd Zondagmiddag het huis gezin in het middelpunt der be langstelling geplaatst. Dr P. H. Schroder uit Haarlem, secretaris van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, van wiens hand indertijd enkele artikelen over opvoeding verschenen in „De Groene", n.l. „Gooit u ook uw kind uit de trein?" en „D heeft op zijn duim gezogen", leidde deze middag het onderwerp in „Ouders en kinderen in deze tijd". Vroeger, aldus spreker, was de verhouding tussen ouders en kind een „gezagsverhouding". De ouders zochten een levens gezel of -gezellin voor hun doch ter of zoon, de ouders deden vaak tot nameloze ellende voor het kind, een beroepskeuze enz. enz. Sexuële voorlichting was uit den boze. Men eiste blinde gehoor zaamheid, paste vaak lijfstraffen toe, zich beroepende op „wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt ze". Die verhouding is thans radi caal gewijzigd, de schaal is nu ver doorgeslagen naar de andere kant. Men heeft dit te aanvaarden als volkomen begrijpelijk. Spreker meende, dat ook hier wel weer een teruggang is te wachten. Intussen achtte hij belangrijke voordelen bereikt boven het oude: wil men zelfstandige mensen ma ken van zijn kinderen, dan zal men ze zelfstandigheid moeten geven. Het kind, dat vanaf zijn ge- LEZING KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Na de bijzonder geslaagde le zing van Godfried Bomans, waar mede het Kunstenaars Centrum Bergen op gelukkige wijze het seizoen der kunstavonden wist in te zetten, zal nu op Dinsdag 21 November a.s. de jonge, Amster damse kunstschilder Wim Kersten een causerie houden over het onderwerp „Van holbewoner tot Picasso". Wat staat de hoorders in deze te wachten Kortgezegd een toe lichting van het „waarom" in de moderne schilderkunst. Ter inleiding zal een globaal- historisch overzicht van de ont wikkeling naar de moderne kunst aan de hand van 50 met zorg gekozen lichtbeelden worden ge geven. Voorts wordt de nood zakelijkheid dezer ontwikkeling toegelicht en tevens het probleem der „onverstaanbaarheid" der moderne kunst alsmede dat van de nieuwe symboliek besproken. Na de causerie mag een gedachten- wisseling worden verwacht. In recencies over deze lezing elders werd o.m. vermeld hoezeer de spreker de kunst verstaat in eenvoudige, voor ieder begrijpe lijke, niettemin scherpe formule ringen zijn gedachten onder woor den te brengen. Aan de grote groep van trouwe bezoekers der zomer-exposities van het K.C.B. zal deze verhelderende uiteenzetting stellig welkom zijn. Tenslotte mag nog de aan dacht worden gevestigd op de tentoonstelling van werken van De Carpentier, Min, Ponstijn en Trap in de Kunstzaal van de Rustende Jager, op Zaterdag- en Zondag middag en avond, 25 en 26 No vember a.s. Men zie voorts de advertentie in dit nummer. boorte een zelfstandig wezen is, vormt zich een eigen levensstijl. Men kan dit trachten te keren door te grijpen naar machtsmid delen, maar maakt dan van zijn kind een slaaf. Spreker zegt niets te voelen voor actieve opvoeding. De op voeder moet niet zijn een ver keersagent op de levensweg van zijn pupil, hij moet zijn een gids, en wel een vriendelijke gids, die het volle vertrouwen heeft van het kind. Men wake er tegen dit ver trouwen te verspelen, waartoe kans bestaat als men tegenover het kind niet volkomen eerlijk is, het met een kluitje in het riet stuurt als het met vragen komt. Men verbanne, aldus spreker de ooievaar en de kool en wat dies meer zij, naar het rijk der fabelen en schrome op het gebied der sexuële voorlichting niet het kind kort en zakelijk in te lichten. WASMACHINE F 330- J. M. WITTEBROOD - BERGEN Spreker kwam met sprekende voorbeelden aantonen hoe 't kind, wel verre van gelukkig te zijn in de zogenaamde onbezorgde kindertijd, met moeilijkheden heeft te worstelen. Enkele grondslagen voor op voeding besprekende, achtte Dr Schroder het nodig dat de op voeder er naar moest streven steeds het contact met het kind te bewaren. Het moge bijv. in de puberteitsleeftijd soms heel moeilijk gaan, men late dan eens wat over zijn kant gaan. Als tweede grondslag werd genoemd het voorbeeld. Ruwe en vieze taal hebben iets magisch aan trekkelijks voor het kind, een reden voor de opvoeder eens wat te negeren. Tenslotte is opvoeden moed geven: het kind bevindt zich in een inferioriteitspositie tegenover zijn ouders, maar het moet niet het gevoel krijgen van ik kan toch niets. Opvoeding zonder straf, aldus spreker, moet mogelijk zijn. In elk geval zij men uiterst zuinig met straf en zorge dan, dat hij in overeenstemming is met de begane fout. Collectieve straffen (bijv. een hele klas voor een overtreding van een enkeling) acht spreker onbillijk. Ouders en opvoeders kunnen veel fouten maken bij de opvoeding, maar, aldus troostte Dr Schroder hen, kinderen hebben een sterk rege neratievermogen, veel hersteld zich vanzelf. Bij de geanimeerde gedachten- wisseling, die op deze interessante inleiding volgde, kwam o.m. ter sprake het vertellen van sprook jes, wat inleider buitengewoon geschikt achtte voor het schep pen van een goede gezinssfeer, maar waartegen anderen bezwaar hadden. KLAPROOS-COLLECTE De door de Unie Vrouwelijke Vrijwilligers georganiseerde Klap roos-collecte heeft f 265,25 op gebracht. VOLKSHOGESCHOOL „'T OUDE HOF" Opvoedingsvraagstukken in huis en school Onderwijsvernieuwing Dit weekend was op de Volks hogeschool ,,'t Oude Hof" gewijd aan besprekingen van een aantal opvoedingsvraagstukken in het gezin en op school. De heer J. Schekkerman leidde Zaterdag avond in het onderwerp: „Uit de practijk van de onderwijsver nieuwing in Noordholland". Al dadelijk na de eerste wereld oorlog werd dit probleem in verschillende geschriften aan de orde gesteld en de toenmalige inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Hoorn, Dr Wes terouwen van Meeteren, werd door spreker genoemd als de man, die een belangrijke stoot heeft gegeven aan de vernieuwing. Een drietal factoren lieten hun invloed gelden. Het waren de zielkunde, de kinderpsychologie, de maat schappelijke veranderingen en een veranderd inzicht in de taak der school. Men ging zich afvragen of men wel op de goede weg was. Traditie, die hardnekkig is in de school, moge aan de ene kant gunstig werken aan de andere kant hield zij veel tegen. Spreker liet vervolgens de ver schillende vakken, rekenen, lezen, schrijven enz. de revue passeren en wees daarbij op fouten, tekort komingen en verspilling van tijd en gaf betere wegen aan, zoals die na 1933 hier in Noordholland meer en meer werden bewandeld. In de Noordelijke provinciën kwam de zogenaamde Leiddraad van de hoofdinspecteur Wel ling. Het was overal experimen teren. Dan komen twee Belgische inspecteurs, de heren Roels en Jeunhomme op hun rondreis door ons land de raad geven alle vak ken samen te smelten, alles te behandelen vanuit een centraal punt, een centre d'intérêt. Nu sloeg men verwoed aan het cen teren naar het voorbeeld van Decroly. Men zag dolle dingen gebeuren, maar toch wierp dit alles zijn nut af voor de school. Dan ontdekt men de enorme waarde van het emotionele, de „ik- betrokkenheid" bij het onderwijs. Men zag in, dat het kind meer was dan een „bankvulling", een eigen persoonlijkheid. Er kwam in de school een heel andere verhouding tussen leerkracht, leer stof en leerling, een driehoeks verhouding aan de basishoeken de leerling en de leerstof, in de tophoek de leerkracht. Na de oude school nog even in het felle licht van de schijn- Naar aanleiding van de aan vrage van de heer Jac. v. Exter tot stichting van een timmerwerk plaats met zaagmachine, vlak- en diktebank, gedreven door twee electromotoren van resp. 5 en 3 pk op een perceel aan de Eiken laan, hoek Zuidlaan, brachten indertijd vele bewoners van om liggende percelen hun bezwaren in, er tevens op wijzende, dat blijkens de op de percelen rustende servituten de bewoners er op mochten rekenen te allen tijde gevrijwaard te zijn tegen overlast, veroorzaakt door bedrijven, waarin machines geplaatst worden. In de openbare raadsvergadering van 25 September werd door de door zeven leden aangevraagde inter pellatie uren lang over de kwestie gediscussieerd eindigende met het indienen van een motie door Dr. Hemelrijk, luidende: De Raad keurt het af, dat de Burgemeester zijn invloed heeft aangewend om ten behoeve van de heer van Exter het servituut op het perceel Eikenlaan—hoek Zuidlaan opge heven te krijgen, hetgeen een ongewenst precedent schept en bij vele inwoners een gevoel van rechtsonzekerheid en onbillijkheid werper te hebben geplaatst, eindig de de heer Schekkerman met er op te wijzen, dat de vernieuwing in Noordholland veel te danken heeft aan de inspecteurs, die meer deden dan administreren en con troleren en noemde hij nogmaals de naam Westerouwen v. Meete ren. Hij besloot zijn interessante inleiding met: wie de fakkel van vernieuwing wil ronddragen, loopt zelf de meeste brandwonden op. Middelbare Meisjesschool CORN. JONKER OVER MUZIEKONDERWIJS Op de in „Het Wapen van Bergen" gehouden ouderavond van de Middelbare Meisjesschool hield de heer Corn. Jonker een causerie, toegelicht met gramo- foonplaten, over muziekonderwijs. Er was grote belangstelling voor dit onderwerp. „Was muziek en zang er niet, 't leven had geen waarde" zegt een bekend liedje. Het mag dan ook een verblijdend verschijnsel genoemd worden, dat ook aan de Middelbare Scholen meer en meer aandacht wordt besteed aan muziekonderwijs en dat het wat de Middelb. meisjes scholen betreft, thans verplichtend is gesteld. Wat het onderwijs zelf betreft? Het staat nog in 't beginstadium, het is nog in de tijd van het experiment. In de laagste klassen wordt getracht een zeker muzi kaal gevoel bij te brengen om dan in de derde klasse de leer lingen met enige meesterwerken in aanraking te brengen. De klas sen reageren nogal verschillend, maar ieder kind is gevoelig voor muziek. Wat muziek eigenlijk is? Een spel van melodie en rhythme, waartussen een zeker evenwicht moet bestaan, dat niet kan wor den verbroken zonder storend te werken, zoals bij sommige Jazz muziek, waarbij het rhythme te veel op de voorgrond treedt. Met het gevoelsleven van de componist heeft de muziek niets van doen. De hr Jonker illustreer de dit met een compositie van Cimarosa, die heel wat avonturen heeft beleefd, maar wiens muziek niets verraadt van dat alles Zijn Hoboconcert is vol versieringen en is als het Rococo gericht op het sierlijke en luchtige. Van de objectieve muziek afstappende, vroeg spreker vervolgens de aan dacht voor de subjectieve, en kregen de aanwezigen de vijfde symphonie, de noodlotsymphonie van Ludwig van Beethoven te horen. Ludwig v. Beethoven, door het grote publiek (ten onrechte?) beschouwd als de grootste toon dichter van alle tijden, eerbiedig de in den beginne de overge- moet veroorzaken. Daarom dringt de Raad er ten sterkste bij B. en W. op aan, de gevraagde vergunning niet te verlenen en voorzover die ver leend is, deze in te trekken. 7 van de 11 leden spraken zich uit vóór het eerste gedeelte der motie. Nadat Baron Taets van Ame- rongen zonder succes had voor gesteld om het laatste deel van de motie aldus te wijzigen: en verzoekt B. en W. te trachten een oplossing te verkrijgen, waarbij met de gevoelens van de Raad zoveel mogelijk rekening wordt gehouden, stemden slechts vier leden vóór dit gedeelte. Wie mocht hebben verwacht, dat de gevraagde vergunning na dit alles niet zou worden verleend, zag zich dezer dagen teleurgesteld. Ondanks de bezwaren van vele inwoners, ondanks servituten, ondanks de duidelijke wens van de Raad, willigden B. en W. het verzoek in. De bewoners hebben zich nu gewend tot de Kroon met het verzoek om de beslissing van B. en W. nietig te verklaren. leverde vorm en liet later de geijkte vorm, de stijl los. De democraat van Beethoven wilde voor ieder begrijpelijke muziek, die sprak van hart tot hart. Hij voerde zijn hoorders door de diepste duisternis naar het licht, naar de overwinning. Zijn muziek was echte gevoelsmuziek. Ten slotte wees spreker er op dat de melodie een belangrijk onderdeel van de muziek uitmaakt, melodie de essentie van alle muziek is. Hij lichtte dit nader toe met het Forellenquintet van Schubert voor viool, altviool, cello, contra-bas en piano. Wat het onderwijs in de hogere klassen betreft, stelt de hr Jonker zich voor om in de 4e klasse de Middeleeuwen te behandelen, in de 5e aan de orde te stellen het Baroktijdperk, een Opera en de Duitse Romantiek, om dan in de laatste drie maanden met de modernen te besluiten. Of naast deze passieve muziek beoefening geen actieve beoefe ning gewenst was Waar een zevental leerlingen slechts piano spelen, ziet men nog geen kans een schoolorkestje te vormen, ofschoon zeer goed het belang daarvan wordt ingezien. De voorzitter, de hr A. M. de Lange, was de tolk van alle aan wezigen, toen hij de heer Jonker hartelijk dank zei voor zijn leer zame causerie. De vergadering hield zich ver der bezig met verschillende in terne kwesties. VEEFOKKERS BIJEEN De rundveefokvereniging „De Duinstreek" hield Zaterdagvoor middag een druk bezochte ver gadering onder voorzitterschap van de heer N. Kaag in Café Hillebrandt. Wij kunnen, aldus de voor zitter in zijn kort openingswoord, tevreden zijn over het afgelopen seizoen: Er is goed gemolken en de kaasprijzen die eerst beden kelijk zakten, bewogen zich later in stijgende lijn. De hooioogst had van betere kwaliteit kunnen zijn. Intussen weten we niet, wat de winter brengen zal, er heerst veel onzekerheid. Zo is bijv. de richtprijs van de melk nog niet bekend, maar spreker had goede hoop, dat de plannen om de prijs te drukken, geen werkelijkheid zouden worden. Medegedeeld werd, dat er is besloten de gelden uit het oorlogs schadefonds te verdelen onder de vereniging, niet om uit te keren aan de leden, maar om te beste den ten nutte van de vereniging. De Duinstreek zal ontvangen f 729 en de nieuwe vereniging Duinstreek Zuid f 499. Van de provinciale organisatie van de veefokkerij was bericht ingekomen dat van de gecontro leerde staten van De Duinstreek 98.3 °/o foutloos waren. Eén ver eniging had het gebracht tot 98.4 °/0. Naar aanleiding van dit resultaat richtte de voorzitter waarderende woorden tot de Controleur Stamboekhouder, de heer Jb. Broersen. Het uitgebreide met zorg sa mengestelde jaarverslag van de stamboekhouder was weer als telken jare het hoogtepunt van de bijeenkomst. De Duinstreek telt momenteel 113 leden, die samen gebruiken 1877 ha grasland en 74 ha bouwland. Aanwezig waren 1896 schotten, vaarzen, twenters, en oudere koeien en 1357 hok- kelingen, kuikkalveren, stierkal veren, vetweiders en dekstieren. Met uitvoerig cijfermateriaal gaf het jaarverslag een duidelijk over zicht van de resultaten over het afgelopen jaar, dat voor de leden een best jaar is geweest. Een hartelijk applaus volgde als bewijs van waardering op dit leerzame verslag. De contributie werd voor 1951 vastgesteld op f 6,50 per koe en de omslag op f 10 per bedrijf. Na de rondvraag, waarbij ver schillende interne vragen ter sprake kwamen, sloot de voor zitter de vergadering. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Viering 5 e jaarfeest. Bezoek van 50 Kabouters Met vreugde en dankbaarheid aan God mag het Leger des Heils in Bergen de rijke zegeningen gedenken van haar 5-jarige ar beid in Bergen. Op 11 Nov. 1945 werd op zeer bescheiden wijze begonnen met onze Zondagsschool Dit was evenwel geen ontmoe diging daar al heel spoedig de levensvatbaarheid gevoeld werd. Al spoedig werd de Zondag school uitgebreid met een Bijbel klas voor grotere jeugd en in Januari 1947 werd de Gezinsbond voor vrouwen opgericht. Vele mooie herinneringen hebben wij aan de Kerstfeesten, de Jaarfeesten en de jaarlijkse uitstapjes. Wie herinnert zich niet het 1 ste jaar feest met het bezoek van de Jongelieden-zangcompagnie van Amsterdam I, het 2 de jaarfeest met het bezoek van de jongens van het Jongenshuis uit Amers foort met „De Rattenvanger van Hameln" en later de films „Hanneke's Hemelvaart enz: Ja er is reden om dankbaar te zijn en ook dit 5 de jaarfeest mag niet ongemerkt voorbijgaan. Het is ons een vreugde U dit maal een andere zijde van ons groot Leger des Heils Jeugdwerk te mogen laten zien, namelijk de Padvinderij. Vijftig Kabouters van het korps Amsterdam, Gerard Doustraat, zullen onze jubilerende buitenpost bezoeken op Zaterdag 25 Nov. en zoowel voor de jeugd als voor volwassenen een uitvoering geven in de zaal van de Heer Nieuwen- dijk, Dorpsstraat. 's Middags 4 uur voor de Jeugd een bijzonder afwisselend programma en 's avonds half acht de uit 6 delen bestaande revue „Hoera Wij gaan kamperen Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in dit nummeren naar de winkel raambiljetten, en dan nog een goede raad, voorziet U zoo spoe dig mogelijk van kaarten want het belooft meer dan vol te worden. Klereninzameling voor Gerepatrieerden en Vluchtelingen Zaterdag 25 Nov. zal Het Rode Kruis in samenwerking met alle padvinders huis aan huis kleren en speelgoed ophalen. U kunt deze bestemmen zowel voor de gere patrieerden hier in Bergen, als voor de vluchtelingen in kampen in West Duitsland. De vorige week las U op deze plaats hoe de gerepatrieerden onze hulp nodig hebben. Hoe bitter de ellende is, die vlak over onze grens door de vluchte lingen in deze kampen geleden wordt, hoe ten hemel schreiend de omstandigheden te midden waarvan de kinderen opgroeien- is nog tè weiniq bekend. Ongeveer 12 millioen vluchte lingen zijn in West-Duitsland neergestreken, waarvan een groot deel werd opgevangen in barakken, kazernes e.d. in welke verblijven de toestand vaak onder het menswaardige niveau is. In barakken leven hele families in uiterst povere omstandigheden in één, soms twee hoekjes te zamen. In grote zalen, door oude doekëft- of karton in vakken van enkele vierkante meters verdeeld, leven vele gezinnen, mannen, vrouwen, ouden van dagen en kinderen, te zamen, zonder enig comfort, zonder enige vorm van privacy. Slechts een klein gedeelte van deze mensen kan enig werk vinden. De rest leeft van staatsonder- steuning, welke meestal, zelfs voor gezinnen van 4-8 personen, niet meer is dan 90 tot 120 Mark per maand. De bevolking van deze kampen is zeer uiteen lopend vrijwel alle standen en beroepen vindt men vertegen woordigd. De vluchtelingen, die vroeger voor het merendeel in geordende omstandighedenleefden, weemad „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1. Familieberichten 14 ct. per m.m DE NIEUWE Geschikt zowel voor de KLEINE» als de GROTE was Demonstratie desgewenst bij li aan huis BREELAAN 29 TEL. 2204

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1