St. hicato^codeau s Kunstkring Bergen VRIJDAG 24 NOVEMBER 27 JAARGANG No. 46 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond a. d. Hoef BERGEN Druk bezochte Ouderavond v.d. Openbare Lagere School „Het nieuwe zangonderwijs" door de heer Nijdam De openbare lagere school hield in het schoolgebouw een druk bezochte ouderavond. Ook burge meester Dr. Huygens gaf blijk van zijn belangstelling. Nadat de ouders het werk der kinderen hadden bewonderd en verschil lende mededelingen waren gedaan, als het door de oudercommissie beschikbaar stellen van een aan zienlijk bedrag voor de school bibliotheek en het inrichten van een afzonderlijke klas voor de vele uit Indonesië gerepatrieerde kinderen, volgde de hoofdschotel voor deze avond: „Het nieuwe zangonderwijs" door de heer Nijdam. Het zangonderwijs, aldus begon spreker zijn causerie, is zo oud als de school zelf. In de Middel eeuwen nam op de kloosterscholen het leren van geestelijke liederen een voorname plaats in. Toen de school haar kerkelijk karakter verloor, kwam het zangonderwijs meer en meer in de verdrukking. Gelukkig is er thans een kentering merkbaar en begint men de waarde van goed zangonderwijs meer en meer in te zien. Gelukkig, want het is met de muzikale smaak van het grote publiek slecht ge steld en er is een ontstellend gebrek aan liederen, welke door volwassenen gemeenschappelijk kunnen worden gezongen. De school, aldus vervolgde spreker, dient zich terdege af te vragen, of de tot nu toe door haar be wandelde weg wel de juiste was. In vele opzichten blijkt de school bij het geven van zangonderwijs te kort geschoten te zijn. Het oude zangonderwijs was te een zijdig, alleen op het zingen inge steld, en te weinig op algemene muzikale vorming. Op de ge bruikelijke schoolliedjes oefende spreker veel critiek: de melodie dikwijls onkinderlijk, de woorden nu eens te lief en te zoet en dan weer bombast. Het te vroeg tweestemmig zingen noemde spr. niet zonder gevaar: bij de be perkte omvang van de kinderstem is er kans deze te forceren. Het bijna algemeen gebruikte cijfer schrift kon in de ogen van de heer Nijdam geen genade vinden: het kweekte muzikale analpha- beten, als ze later lid van een koor of orkest worden, hebben ze er niets aan. Als reactie op de gesignaleerde fouten zijn de laatste jaren nieuwe richtingen naar voren gekomen. Spreker noemde de Ward-methode voor de Katholieke scholen en de methode Gehrels voor de Pro testantse. De laatste methode stelt zich ten doel alle in het kind aanwezige muzikale talenten tot ontwikkeling te brengen, bij het kind belangstelling te kweken voor goede muziek en een hechte grondslag te leggen voor het voortgezet en instrumentaal onder wijs. Middelpunt en uitgangspunt is hierbij het zingen. Spreker demon streerde dit door de aanwezigen van enige Sinterklaasliedjes de maat en het rhythme te laten klappen. Uit de z.g. klokkencanon werden de noten van verschillende duur gehaald, waarmee weer allelei rhythmische combinaties werden gemaakt. Alles ging er in als koek en Meester kon ZONDAGSDIENST ARTSEN tevreden zijn over zijn grote leerlingen. De kinderen krijgen zo de verschillende rhythmen in het gevoel, waarbij door een gelei delijke opklimming en door toe passing van het z.g. keerom- principe wordt gezorgd, dat ze langzamerhand in het ingewikkelde muziekschrift thuis geraken. Een belangrijk hulpmiddel is het „hand zingen". Ook hierbij werden de ouders actief ingeschakeld, evenals later bij de improvisatie, een ander belangrijk element in de methode Gehrels. De innige ver binding welke tussen muziek en beweging bestaat, komt op de school tot uiting door rhythmische oefeningen, speelliedjes en volks dansen. Wat het liederenrepertoire be treft, spreker zou het „bootje dat zo zachtkens door glijdt op het spiegelend meer" zonder weemoed zien omslaan en ver dwijnen naar de diepte der ver getelheid. In plaats daarvan komen mooie oude volksliederen. Belangrijk is verder, dat er niet alleen in majeur gezongen wordt, maar dat ook andere toongeslachten een beurt krijgen. Door het regelmatig zingen van de verschillende toonladders (majeur, mineur, de oude kerk toonladders, de Debussiaanse) worden de kinderen ontvankelijk gemaakt voor goede muziek in velerlei vorm. Nadat de aanwezigen nog samen een canon hadden gezongen, waarbij aandachtsconcentratie en innerlijk zingen een beurt kregen, besloot de heer Nijdam zijn buitengewoon boeiende en leer zame causerie met te wijzen op de noodzakelijkheid van de ver nieuwing niet alleen van het zangonderwijs, maar van de hele opvoeding, opdat er in het orkest van onze samenleving een betere harmonie tot stand moge komen. Met het dit jaar gehouden bloemencorso werd de geslaagde ouderavond besloten. LEZING VINCENT van GOGH Onder auspiciën van de K.J.V.O. sprak Jan Ponstijn Zaterdagavond in „Het Wapen van Bergen", over de mens en de kunstenaar Vincent van Gogh. Op 20-jarige leeftijd, werd Vincent van Gogh overgeplaatst naar een filiaal van de kunsthandel Goupil en Co. in Londen, waar hij begon te tekenen. Naderhand ontwikkelde hij zich verder in de Borinage, waar hij evangelist was. Hij ontving hier zeer veel steun van zijn 4 jaar jongere broer Theo. Van de Borinage ging hij aan de academie in Brussel studeren en maakte daar grote vorderingen. Hij kwam in 1881 in Etten in het ouderlijk huis terug. Door een teleurgestelde liefde kwam er weer een breuk met zijn omgeving en hij vertrok naar Den Haag, waar Mauve zijn leermeester werd. De om gang met een verlaten vrouw, bracht ook hier weer een breuk. Vincent ging naar Drente, waar hij zijn „Weverstukken", „de aardappeleters", en „schoenen" in donkere en zoutloze tinten schil derde. Hierna volgde zijn Antwerpense tijd met enige maanden studie aan de academie. Zijn broer Theo woonde toen in Parijs en haalde Vincent daar ook naar toe. Hier maakte hij zijn werken van Montmartre en de omstreken van Parijs, waar hij bevriend werd met Gauguin, Seurat en Toulouse Leatrec en kreeg grote bewon dering voor Cézanne. In 1887 ging hij naar Zuid Frankrijk en streek in Arles neer, betoverd door licht en kleuren van het landschap. Vooral de akkers en weiden in de vlakte van Crau werden hier vastgelegd. Hij woonde daar in het Gele huis, dat hij als centrum voor zijn kunstvrienden wilde maken. Met Gaugan kreeg hij daar onenigheid en in een vlaag van waanzin sneed hij één zijner oren af. Hij werd toen opgenomen in de psychiatrische inrichting in Saint Rémy. Op de 16e Mei 1890 werd hij daar ontslagen en vestigde zich in Auvers-sur-Oise, waar hij op 27 Juli 1890 zelf moord pleegde. Zijn broer Theo overleefde hem maar een half jaar. Beiden liggen in een graf te Auvers-sur-Oise. Deze lezing die door lantaarnplaatjes werd toegelicht, was van grote culturele waarde. Er blijkt weer grote belang stelling te zijn voor de Bergense Kunstkringde oude wachtlijst is nauwelijks afgewerkt en reeds moest een nieuwe worden aan gelegd. Volgende week gaat de Kunst kring het nieuwe seizoen inluiden met een stuk van de Amerikaanse schrijver Philip Yordan. De toneelgroep Comedia zal a.s. Donderdag opvoeren „Anna Lucasta". Het stuk speelt in het milieu van een Poolse emigranten familie in Amerika, een familie, die door jarenlange moeilijke tijden materieel en moreel aan lager wal is geraakt. De bezoekers wacht 'n prachtige toneelavondmet de voor hun taak berekende tonelisten van Comedia op de planken moet de opvoering slagen. „Het spel komt vóór het woord" is een oude, nog steeds geldende waarheid. Het bestuur verzoekt de be zoekers toch vooral op tijd te komen en met de pauze en bij het einde de zaal niet in paniek te ontruimen om toch maar gauw koffiekamer en garderobe te bereiken. JAN STRIJBOS zegt.... „Een avond met Mr. Drs. Regout is sterk aan te bevelen Het is een vlot en geestig ver teller en zijn kleurenfilms zijn prachtig Overal heeft Drs. Regout, de expeditie-reiziger uit Den Haag, volle zalen. De toeloop in Alkmaar voor de Volksuniversiteit was geweldig. Op Zaterdag 16 December komt Mr. Regout in de Dancing van „De Rustende Jager" met zijn prachtige films over de expe ditie dwars door de Sahara naar het Tsaadmeer en de Soedan. De avontuurlijke reis (23000 km) eindigt door Egypte en langs de weg van Mussolini, die voert langs Tobroek, Benghasi en Tripoli Kaarten zijn van nu af aan reeds te verkrijgen of te bestellen bij De Haan's Boekhandel, Sta tionsstraat 3 te Bergen. Zie de advertentie in het volgende nummer. OVERAL DREIGT GEVAAR Nadat vorige Zaterdag op de Breelaan de 82-jarige heer H. B. door een fietser uit Schoorl werd aangereden en daarbij zo onge lukkig kwam te vallen, dat op neming in het Centraal Zieken huis te Alkmaar nodig was, vond Zaterdag j.l. op de Dorpsstraat weer een ongeval plaats. De motorrijder K. P., komende uit de richting Alkmaar raakte een fietsend meisje even, met het noodlottige gevolg, dat beiden kwamen te vallen. „Hij" kwam er af met een flinke deuk in zijn valhelm, maar „zij" was er erger aan toe: met wonden aan benen en een hersenschudding werd het meisje door de goede zorgen van de Rode Kruis-colonne naar het zelfde ziekenhuis vervoerd. HET MIDDENSTANDSVRAAGSTUK Wij verwijzen onze lezers, in het bijzonder de Middenstanders, naar de advertentie in dit blad, van de Partij van de Arbeid. Het Middenstandsvraagstuk, steeds actueel, doch in deze tijd een dringend vraagstuk, zal op Maandag 27 November besproken worden door de heer J. Schilthuis in „Het Wapen van Bergen. schriftelijke aanvragen, in 1950 waren die gestegen tot 517, 172 en 117. Namens de V. V.V. Noord- Kennemerland bracht de voor zitter de hr Zuurbier dank voor het vele werk, dat hij in de af gelopen 25 jaren voor het vreem delingenverkeer had gedaan en liet de woorden vergezeld gaan van een zichtbaar blijk van waardering. In de rondvraag vraagt de heer Snip, of het niet mogelijk is voor 't afhalen van magazijngoederen vaste tijden te stellen. Besloten wordt dat in het vervolg ver- plegingsartikelen kunnen worden gehaald van 912 uur en van 1719 uur, spoedgevallen uitge zonderd. Daarna volgt sluiting. Toneelavond in Schoorl Er was al een gezellige stemming toen j.l. Zaterdagavond het openingswoord gesproken werd. De voorzitter der organiserende commissie, samengesteld door P. v.d. A., V.A.R.A. en N.V.V., achtte deze propvolle, uitver kochte zaal een aanmoediging om voort te gaan op de weg om Schoorl zo nu en dan eens iets goeds vckor te zetten dat niet te veel kost. En de volgende avond werd al aangekondigd. Daarna begon dan de opvoering van het toneelstuk van A. M. de Jong „De martelgang van Kromme Lindert", een spel met een l?ch en een traan De zaal luisterde doodstil en in gespannen aandacht naar het prachtige spel, om even later uit te barsten in vrolijk geschater. Dit bewijst wel, dat de spelers van A.T.V. „Ontwaakt" uit Alkmaar, die nagenoeg allen hun rol voortreffelijk vervulden, de toeschouwers daarmede in hun ban hadden. Ze wisten de be doeling van het stuk op over tuigende wijze ten tonele te brengen. De warme menselijkheid van Anneke, zowel als de aan stekelijke vrolijkheid van „De Puit" troffen een ieder. Het spel van „De Kromme" was boeiend en echt; deze gekwelde mens met z'n moeizaam verworven tragische levenswijsheid ontroerde diep een werkelijke hoofdrol. Ook „Den Breeën" was overtuigend. Vrouw van Tilburg, de buurvrouw en Anneke's moeder, met misschien enkele minder sterke momenten, paste toch wel goed in het geheel. Ook de kleinere rollen, als b.v. „De Veugel", Karei en vooral de marechaussee werden treffend op de planken gezet. Regie en grime waren in één woord vakwerk. Aldus werd n prachtige avond van goede toneel kunst geboden. A.T.V. „Ontwaakt" mag zich beloond achtten door het dank bare publiek, dat hartelijk applau- diseerde. W. K. SINT MAARTEN TE GROET Evenals het vorige jaar gaf de V.V.V. Groet-Camperduin dit jaar weer prijsjes aan die kinderen, die voor het Sint-Maarten feest bijzonder werk hadden gemaakt. Zo werd o.m. beoordeeld het liedje dat gezongen werd, de lantaarn en tenslotte het geheel. Veel kinderen kwamen dan ook tussen 5 en 6 uur bij de school om te laten zien wat ze gemaakt hadden en hoe zij die avond langs de huizen zouden gaan. Tenslotte werden door de jury de volgende kinderen verblijd met een extra prijsje voor de lampionIneke Been, voor een aardig liedje: Tini en Riet Polle, voor 't geheelAlphon- sientje Raedeker, de 3 meisjes Sterk, R. en A. van Wonderen en E. v. d. Willigen, B. Oost- indie en A. Marees, L. Smak en G. Hoogvorst. Het bestuur van de V.V.V. is van plan deze wedstrijd ieder jaar opnieuw uit te schrijven, om zo dit oude gebruik in ere te houden en in goede banen te leiden. Boekhandel C. Oldenburg, Schoorl ENGELS voor toekomstige emigranten De belangstelling voor emigratie naar Engels sprekende landen neemt steeds toe. Naast de vele mogelijkheden die deze landen bieden, staan echter ook grote moeilijkheden. Een belangrijke factor om de kans van slagen te doen stijgen, is dat de toekomstige emigrant de taal machtig is van het land, waar hij zich denkt te vestigen. Mej. L. Crefeld, lerares Engels, organiseert te Bergen, Alkmaar en St. Pancras cursussen voor toekomstige emigranten. Men zie verder de advertentie in dit nummer. SCHOORL V.V.V. Noord-Kennemerland J. van Wijk herdacht De heer K. P. Zuurbier brengt z'n 25e jaarverslag uit De V.V.V.-ers van Schoorl waren in groten getale bijeenge komen in „Klein Zwitserland" om even om te kijken en plannen te maken voor de toekomst. De voorzitter, de heer M. W. v. d. Garde Jr. herinnerde nog eens aan het slechte weer en wees er op, dat in voor- en na seizoen de bezetting beter had kunnen zijn. Vacantie-spreiding zou kier van goede invloed kun nen zijn. Achter de bestuurstafel was een lege plaats door het overlijden van de hr J. v. Wijk. In treffende bewoordingen her dacht de voorzitter deze harde werker voor de V.V.V. De aan wezigen namen een ogenblik stilte in acht. De voorzitter memoreerde ver volgens hoe Schoorl op de ten toonstelling van „De Wadden tot het Y" goed voor de dag was gekomen. De wekelijkse duin wandelingen waren een groot succes geweest. Voor het strandfeest had spre ker niets dan lof, evenals voor de autoped-wedstrijd. Helaas waren er enkele klach ten binnengekomen. Laat toch een ieder zijn best doen om het de gasten naar de zin te maken, aldus de voorzitter, het is immers een algemeen belang voor Schoorl. Tot nieuw lid van de Kas- commissie werd benoemd de hr Jo Ens. Bij de bespreking van pension- lijst en wandelkaart werd de leden in hun eigen belang in over weging gegeven zich zo spoedig mogelijk op te geven bij de secr. of het informatiebureau, in ieder geval voor 1 Januari. In samen werking met Groet zal er een nieuwe gekleurde kaart worden uitgegeven. Nadat de hr De Graaf verslag had uitgebracht van strandfeest en autopedwedstrijd, kwam de hr K. P. Zuurbier met zijn 25e jaarverslag van het Informatie bureau. Interessant was de ver gelijking tussen 1926 en 1950. Kwamen er in het eerste jaar 262 schriftelijke aanvragen binnen, in het laatste jaar bedroeg dit aan tal 1786. Voor mondelinge aan vragen waren de cijfers 74 en 1279, telefonische aanvragen 6 en 877. Kwamen er in het eerste jaar uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht resp. 133, 15 en 17 Bestuursverkiezing De aan de beurt van aftreden zijnde voorzitter, de heer M.W. v.d. Garde Jr. werd met grote meerderheid van stemmen her kozen, evenals de aftredende hr S. de Jong. Tot nieuw bestuurslid (vacture J. v. Wijk) werd gekozen de hr J. de Witte. De vergoeding voor de bureau houder en de secretaris werd door de vergadering vastgesteld op resp. f 500,en f 150, De begroting voor'51 werd na enige discussie in ontvangsten en uitgaven vastgesteld op f 2750,-. Over het zomerprogramma werd lang en breed gesproken. In ieder geval zal er komen een strand feest en een verlichtingsavond. De rondvraag bracht heel wat interne kwesties naar voren en het klokje van middernacht had reeds lang geslagen, toen de voorzitter de vergadering sloot, na eerst nog de verrassende mede deling te hebben gedaan, dat het bestuur overweegt om boven bij de jeugdherberg „Teun de Jager" een „uitkijktoren" te bouwen, die een schitterend vergezicht zal mogelijk maken over zee, duin gebied en polders. HET WITTE KRUIS De afd. Schoorl van de Noordh. Vereniging „Het Witte Kruis", hield Maandag 20 November haar jaarvergadering. Slechts een 6-tal leden had gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur om de vergadering te bezoeken. Na opening door de voorzitter, dokter Heringa, werden de notulen voorgelezen en goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van het gemeente bestuur waarin medegedeeld werd, dat de douche-cellen in de O.L. School weer in gebruik genomen kunnen worden. Het nadelig saldo over 1949 bleek f 400,— te bedragen. Be houdens goedkeuring van het gemeentebestuur zullen de douche cellen toch Zaterdag 2 Dec. a.s. weer opengesteld worden voor 't publiek. Het jaarverslag van de secretaris werd onder dankzegging goedge keurd. Bij de bestuursverkiezing werd N. Kaag herkozen en in de vacature Blankenstijn werd de heer Otsen benoemd. Beide heren namen de benoeming aan. Als afgevaardigden naar de algemene vergadering in A dam werden aangewezen de heren Otsen en S. de Jong. Het jaarverslag van de penning meester werd daarna behandeld en goedgekeurd. Hieruit bleek dat: de afd. had ontvangen f 4709,15 uitgegeven f 3446,97 Batig saldo f 1262,18 De wijkverpleging ontv. f 4432,79 Uitgegeven f 3777,91 Batig saldo f 654,88 T.B.C.-bestrijding ontv. f 4236,01 Uitgegeven f 4164,59 Batig saldo f 71,42 De Jong vraagt nog naar de vergoeding van de magazijn houder en stelt voor dit met f 100,te verhogen. Na enig heen en weer gepraat wordt ten slotte het bestuur gemachtigd hier een regeling voor te treffen. Zondag 26 November Dokter POOT, telefoon 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1