ft 99 BERGEN RAAD BERGEN Kerstfeestinzameling SCH00RL RAAD SCH00RL V,V.V.-ers vergaderen VRIJDAG 8 DECEMBER 1950 27e JAARGANG No. 48 Verschijnt te Bergent Bergen aan Zce( Schoorl, Schoorldam» Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De Raad van de gemeente Bergen kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen onder voor zitterschap van Burgemeester Dr Huygens. Tot onderwijzer aan de open bare school werd benoemd de heer L. R. Lambeck te Sappemeer. De Raad besloot tot aanvulling van de politieverordening met een verbod om zonder vergunning van B. en W. binnen de be bouwde kom een windbuks af te schieten. De precario-rechten zullen voortaan in twee termijnen kun nen worden voldaan. Met de voorstellen tot aan koop van een terrein en weg ge legen tussen Loudelsweg en Dorps straat a f 2200 en tot verkoop van een perceel bouwgrond aan de Waldeck Pyrmontlaan a f 4000 kon de Raad zich verenigen. In de kosten van opruiming van het op het strand liggende puin besloot de Raad een bij drage van ten hoogste f 1000 te verlenen. Tegen het aangaan van kas geldleningen voor 1951 tot een maximaalbedrag van f 1400.000 had de Raad geen bezwaar. Besloten werd om de Kroon alsnog voor te stellen het maxi mum aantal vergunnigen te ver hogen met twee. Het voorstel van B. en W. inzake overdracht en exploitatie van 6 en 4 woningen, resp. aan de woningbouwvereniging Bergen en a.d. R.K. woningbouwvereni ging Roomse Actie werd na enige discussie aanvaard. Rio-films N.V. had met haar verzoek om vrijstelling van ver makelijkheidsbelastingvoor de film „Maria Goretti" geen succes. Evenmin de heer Hajonides v.d. Meulen met zijn beroepschrift tegen het besluit van B. en W. waarbij op zijn verzoek om ver gunning tot uitbreiding van zijn woonhuis afwijzend was beschikt. De riolering voor het IJsclub- gebouw zal worden verbeterd en aan de Jaap Weyandweg zullen vier duplexwoningen verrijzen. Van 41 autobestuurders was een adres ingekomen betreffende de verkeersregeling langs Berger- weg, Kogendijken Groeneweg. Het bleek een moeilijk op te lossen probleem. B. en W. zullen een zoveel mogelijk tegemoetkomende houding innemen. Bij de rondvraag informeerde Dr Hemelrijk naar de stand van de onderhandelingen inzake de aankoop van terreinen rond Het Oude Hof. De voorzitter hoopte spoedig iets te kunnen mededelen. De heer Broersma bracht nog eens ter sprake de kwestie van het geven van vergunning tot de oprichting van een timmerwerk plaats op het perceel Eikenlaan hoek Zuidlaan. De beslissing van B. en W. had hem bijzonder teleurgesteld. Dr Hemelrijk hoopte dat de Kroon het besluit zou vernietigen, nu met de bedoeling van de Raad geen rekening is gehouden. Nog meerdere kwesties werden behandeld en tenslotte ging de Raad in comité. DE LOCAALTREIN ALKMAAR- BERGEN IN PROVINCIALE STATEN Bij de behandeling van de pro vinciale begroting in de afdelingen werd door een lid van Provin ciale Staten gewezen op het be sluit van de Nederlandse Spoor wegen tot opheffing van de locaaltrein Alkmaar-Bergen. Hij verbond daaraan de vraag of Gedeputeerde Staten niet van oordeel zijn, dat de toekomst van Bergen aan Zee in het bijzonder daardoor ernstig wordt benadeeld. Ten slotte vroeg hij of Gedepu teerde Staten voornemens zijn stappen te doen ten einde de gemeente Bergen te steunen in haar pogingen om deze locaal- dienst te behouden. We zien het antwoord op deze vragen met belangstelling tege moet. Kunstkring Bergen Schitterend spel van „Comedia" Het toneelgezelschap „Comedia" opende Donderdagavond in „De Rustende Jager" het seizoen voor de Berger Kunstkring met een schitterende opvoering van „Anna Lucasta" van de Amerikaanse schrijver Philip Yordan in de vertaling van Joan Remmelts. Het stuk speelt in een Poolse emigranten-familie in Amerika, die door jarenlange moeilijke tijden materieel en moreel aan lager wal is geraakt, een milieu dat een broedplaats is van slechte eigenschappen en karakterver wording. Hoofdpersoon is Anna Lucasta, de uit de ouderlijke woning ver stoten zondige dochter van een dronken vader en een niet zeer scrupuleuze moeder. Rie Gilhuys vertolkte prachtig deze rol van het kind der zonde, en viel te bewonderen als dochter en lief hebbende jonge vrouw. Prachtig was haar spel tegen het einde als zij een nieuw leven wil be ginnen, ver, ver weg, waar niets en niemand herinnert aan het verleden. Cor Hermus speelde met grote natuurlijkheid de rol van Joe, de aan de drank ver slaafde vader en Magda Janssens speelde op overtuigende wijze de rol van moeder. Ellen de Thouars was te be wonderen in haar rol van asphalt- lelie, Guus Hermus alsmaar genoegalle spelers zonder uit zondering hebben zich gegeven en van het stuk iets bijzonder moois gemaakt. Het tot een ovatie aangroeiende applaus aan het einde demon streerde duidelijk de waardering en bewondering van het publiek voor het gebodene. Concert Röntgen-quartet De getrouwe bezoekers van de kunst-avonden, welke het Kunste naars-Centrum Bergen elke winter pleegt te organiseren, en het is een sterk groeiend aantal be langstellenden dat telkenmale aan wezig is zullen zich zeker het concert herinneren dat in Februari j.l. door Röntgen- quartet te Bergen werd gegeven. Ook dit winter-seizoen is het mogelijk gebleken een optreden van het befaamde quartet te Bergen te organiseren. Op Dins dag 12 December a.s. om 8 uur zal het concert in de danszaal van „De Rustende Jager" plaats vinden. Werken van Haydn, Debussy en Ravel zullen worden uitgevoerd. Gaarne wordt op een grote schare muziekliefhebbers gerekend. Wij maken van deze gelegen heid gebruik er de aandacht van belangstellenden op te vestigen dat gedurende de Kerstweek een tentoonstelling, gewijd aan het werk van wijlen B. Essers zal worden gehouden. Gedurende het weekeinde van 16 en 17 December worden de werken tentoongesteld, welke voor de jaarlijkse aankoop door het ge meentebestuur van Bergen zijn ingezonden. Belangstellenden verwijzen wij voor bijzonderheden naar de advertentie in dit nummer. Intieme Herdenkings bijeenkomst van de K,J,V.O. Een stampvolle zaal met leden, ouders, vrienden en genodigden vierde intiem bet 121/2-j3rig be staan van de Kennemer Jeugd groep van Onthouders. De voor zitster, Ruth Schuil opende de bijeenkomst met een kort memo reren van wat er in deze jaren is tot stand gebracht en zij riep de jongeren op straks het werk van „Oom Bert" over te nemen, opdat het mooie werk voor de jeugd zou blijven bestaan tot in lengte van dagen. Het rijk gevarieerde progamma viel bij alle aanwezigen zeer in de smaak: vele jongeren ont popten zich als toneelspelers die wat beloven voor de toekomst. Klaas Leeuwenkamp zorgde met zijn accordeon, dat alle nummers vlot op elkaar volgden, waardoor er geen hiaten ontstonden. Het meisjeskoor onder leiding van Mevrouw Corrie Morée Dol zong een achttal nummers. (Voor de grote avond in Maart wordt een heel nieuw programma ingestudeerd). De zang van het meisjeskoor vormde als gewoonlijk een voornaam onderdeel van de avond. In de pauze zorgden de oudere meisjes ervoor, dat alle aanwezi gen een kopje thee of een glas limonade kregen. Het goed verzorgde programma, de uiterst gezellige stemming en de aanwezigheid van vele oudere leden en oud-leden maakten deze herdenkingsavond tot een succes. Op onze grote avond in Maart hopen we plaats te kunnen bieden aan alle belangstellenden. CULTURELE AVONDEN Met Mr Regout door Afrika We maken allen er attent op, dat deze film, die ons de span nende tocht door de Sahara en Afrika's oerwoud laat zien, goed gekeurd is voor alle leeftijden, ook voor de Zuidelijke provincies. Het geluid is verzorgd door de hr J. Mul; de wonderlijke muziek begeleidt de voor ons vreemd soortige dansen. De hr Regout licht persoonlijk deze prachtige kleurenfilm toe. De avond eindigt om 10,50 uur, zodat ook belangstellenden uit de omgeving nog een goede verbin ding hebben om thuis te komen. Zorgt voor tijdig plaatsbespre ken. Zie nog de advertentie in „De Duinstreek" van de volgen de week. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit zegt een bekend spreekwoord en dat geldt ook voor het jaarlijkse Kerstfeest. Reeds maanden tevoren be spreken families een onderling samenkomen met de Kerstdagen: door de winkeletalages wordt de aandacht getrokken naar dit intiem huiselijk feest, en ook de kinderen zien er naar uit. Ja, juist de kinderenvoor hen is het zulk een bijzonder feest door de ver lichte Kerstboom en alles wat daarbij behoort. Het Leger des Heils wil hen graag weer een heerlijk Kerstfeest bereiden, zij wil ook de zieken en ouden van dagen een Kerst- gave schenken, waardoor de een tonigheid van de oude dag ver licht, en de zieke bemoedigd wordt. Evenals alle voorgaande jaren wil het Leger des Heils U in de gelegenheid stellen door uw gave te helpen om het Kerstfeest in brede kring te doen slagen. Voor uw spontane hulp in vorige jaren zijn wij II zeer dankbaar. In de week van 11 16 Dec. zullen de collectanten U bezoeken, de bekende Kerstpot op de hoek Stationsstraat Breelaan zal op Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Dec. geplaatst worden en geeft U liever iets in natura, dan kunt U dat doen in de Leger des Heils kerstmandjes op de toonbanken van de winkels. Men lette toch vooral goed op, dat de collectanten een collecte- lijst aanbieden, voorzien van de naam van de stichter William Booth. Alle andere personen, hoe ook genaamd, die U een blad aan bieden, dat anders heet dan de „Strijdkreet", het officiële orgaan van het Leger des Heils, hebben geen enkel contact met het Leger des Heils, waarvoor U altijd graag uw gaven hebt gegeven. SINTERKLAAS Er heerste Maandagmorgen 'n ongekende drukte bij het station: Sinterklaas werd verwacht. Een ontelbare schare kinderen, waar tussen heel wat moeders met kleintjes op de arm, stond in spanning uit te kijken naar de komst van het trammetje. Daar kwam eindelijk Bello aangewaggeld. Een oorverdovend gejuich overstemde de muziek van Bergen s Harmonie, die weer present was, helaas nog zonder een martiale tamboer-majoor. Geplaagd door de jicht bij het vochtige weer viel het de grijze bisschop te moeilijk om als vroe ger zijn schimmel te bestijgen, waarom hij nu plaats nam in de door twee witgepluimde rossinan ten getrokken landauer. Voorafgegaan door de muziek, die vrolijke wijsjes liet horen en omstuwd door de enthousiaste menigte, ging het nu door het dorp naar het Raadhuis, waar de Burgemeester de hoge bezoeker het welkom toeriep. En toen ging het weer verder. Overal had de stoet veel bekijks en menig kindeihartje zal sneller geklopt hebben dan gewoonlijk. Intussen strooiden de beide Pieten, die de Sint vergezelden met gulle hand pepernoten als voorproefje van het eigenlijke Sinterklaasfeest dat nog zou volgen. POLDERVERKIEZING Bij de dezer dagen gehouden stemming voor de verschillende Polders in de gemeente Bergen wer den herkozen de navolgende heren Voor het Waterschap: De On- ingepolderde Landen: J. N. de Koning en C. Roskam. Tot Voorzitter: Van de Zuur- venspolder: J. A. Ranzijn. Van de Zuiden en Midden Rekerpolder C. Boon Cz. Tot Poldermeester van de DamlanderpolderTh. de Waard. Van de Oudburger- polder :A. Jonker. Van de Fili- steinsepolder: C. Paarlberg. Van de Noorder Reker en Mangel- polder: A. Delver. Van deSluispolder: C. Blanken- daal en in dezelfde polder inplaats van de heer J. Borst, die wegens het bereiken van de leeftijdsgrens moest bedanken, de heer A. Apel doorn. Tot lid van het Dag. Bestuur van de Vereniging van Polders en Oningepolderde Landen werd herkozen de heer C. Boon Cz. Begroting voor 1951 vastgesteld De Raad der gemeente Schoorl kwam Woensdagavond in open bare zitting bijeen onder voor zitterschap van Burgemeester Mr C. A. J. Jochems. Wethouder Selhorst en de hr P. v. Lienen waren wegens ziekte afwezig. Begrotingen Nadat de hr N. Kaag rapport had uitgebracht over de verschil lende in de vorige vergadering aangeboden begrotingen stelde de Raad de volgende begrotingen voor de dienst '51 vast als volgt: aGemeentebegroting. Gewone dienst in ontvangsten en uitgaven f470.721,81 meteen post onvoorzien van f 19.995,31. Kapitaalsdienst in O. en U. f 193,339,65. Voor 1951 waren o.m. geraamd de volgende kapi taalsuitgaven Brandweerhuisjes Groet f 5000,-, wegen f 93.300,—, lokaal openb. school f 12.000,R.K. School te Catrijp f27.000,—, herstel van de Korenmolen f 5000,par keerterrein f 12.000,Om dit alles mogelijk te maken, zal van het rijk een bijzondere uitkering van f 16.955,— nodig zijn. b. Begroting van het gasbedrijf. Baten en lasten f 36,363,01, Kapitaaldienst in O. en U. f 7796,46. Saldo nihil. c. Begroting Woning-en Grond bedrijf. Baten en lasten f 14.622,46. Uit gaven f 12.759,46. Saldo f 1863,-. d. Begroting Maatschappelijk Hulpbetoon. Inkomsten en Uit gaven f 21.961,64. Gemeentelijke subsidie f 19350, De voorzitter dankte de rap porteur voor het uitgebrachte rapport en beantwoordde ver schillende gemaakte opmerkingen. Met de wenk om aan de leden van de kampeercommissie presen tiegeld uit te keren, zullen B. en W. rekening houden. Wat de kosten van de Armen raad betreft, was de voorzitter van mening, dat de schijnbaar hoge kosten, ruimschoots gedekt worden door de baten, die er uit kunnen voortvloeien. De hrC. Duin verlaat de Raad. Van de hr C. Duin Wz„ lid van de Raad (C.P.N.) was bericht ingekomen, waarin hij om redenen van bijzondere aard als zodanig ontslag vroeg. De voorzitter sprak waarderen de woorden tot het scheidende raadslid met wie hij steeds prettig had samengewerkt en wiens des kundige adviezen hij steeds op prijs had gesteld. Hij dankte hem voor alles wat hij in het belang van Schoorl had helpen tot stand brengen. Van de door het Cen traal Stembureau aangewezen opvolger de hr W. Aartsen was nog geen geloofsbrief ingekomen. Het door J. de Jong bewoonde pand besloot de Raad onbewoon baar te verklaren. Aan de hr K. Krul zullen 50 °/0 der autobuskosten worden ver goed voor zijn leerplichtig kind naar. de school voor Chr. Lager Onderwijs te Bergen. Aan het verzoek van de Kerk voogdij der Ned. Herv. Gemeente om verhoging van de gemeen telijke subsidie in de restauratie kosten der beide Ned. Herv. Kerken te Schoorl en te Groet, besloot de Raad te voldoen. Afwijzend staat de Raad tegen over het verzoek van de bond van Land- en Zuivelarbeiders in Groningen inzake de aan land arbeiders uit te keren steunbe dragen in het tijdvak tussen Nov. en Maart en het adres van de Bond van Nederlands Overheids personeel te A'dam om het gemeentepersoneel een Kerst gratificatie toe te kennen. Subsidies Naar aanleiding van verschil lende verzoeken om subsidies of verhoging van subsidies besluit de Raad het volgende: de Nederl. Kampeerraad f25,het Verbond voor Veilig Verkeer nihil, het Koningin Wilhelminafondsf 15,—, het Noordhollands Landschap f 5,Pro Juventute f 10,de voetbalvereniging „De Duin- randers" f 180,de Schoorlse Voetbalvereniging f 180,het Nationaal Instituut Wettig Gezag f 25,Schoorl's Gemengd Koor f 75,—, Centraal Genootschap Vacantiekolonies f 250, pl. afd. Gezinsverzorging f 325, het Fanfarecorps f 125,de Gymn. Vereniging „Olympia" f 160, (de beide V.V.V.'s kregen geen verhoging). Aan de Duinvoetweg zullen 'n tweetal duplex-woningen worden gesticht, (huurprijs f 3,85) en a.d. Kerkbrink te Groet 5 woningen (huurprijs ongeveer f 4,80) annex brandweerhuisje. Tot administrateur van de Algemene Begraafplaats werd benoemd de heer de Witte, commies ter secretarie. De agenda eindigde met een voorstel van B. en W. om bij wijze van tijdelijke maatregel over te gaan tot invoering van de z.g. „contra prestatieregeling'' voor kunste naars, waarvan de kosten voor de duur van 3 maanden f4000, zullen bedragen, waarin het rijk een subsidie van 75 °/0 vergoedt. Nadat de Raad in vorige ver gaderingen na ampele bespreking tweemaal een voorstel tot in voering van de contraprestatie regeling had afgewezen, kon dit voorstel thans genade vinden in de ogen van de vroede vaderen. Bij de rondvraag, die niets bijzonders opleverde, nam de heer Duin afscheid van de Raad. Hij sprak zijn dank uit voor de waarderende woorden van de burgemeester en de medewerking die hij steeds van voorzitter en raadsleden had mogen onder vinden. Hij had gemeend, om de Amerikaanse democratie in ons land, verplicht te zijn zijn lidmaat schap op te zeggen. De voorzitter wees er nog op dat de restauratie van het raad huis thans geheel voltooid is en vestigde speciaal de aandacht op de fraaie bank, vervaardigd door de Schoorlse meubelmaker de heer Pot. De V.V.V. „Groet-Camperduin" hield haar algemene ledenver gadering in de zaal van P. Slijker- man te Catrijp onder voorzitter schap van de heer D. DuinWz. In zijn openingswoord wierp de voorzitter een terugblik op het afgelopen jaar. Wat het weer betreft, aldus de heer Duin, was 1950 een slecht jaar, maar wat het vreemdelingenverkeer betreft, een Best jaarin Juli en Augustus was alles verhuurd, in Juni 60 °/0 (in '49 was dit 40 °/0) Vacantie- spreiding had voor Groet-Camper duin gunstige resultaten opgele verd. Er was weer een grote toeloop naar de kampeerterreinen en ook de belangstelling voor watertoerisme was weer groot. Spreker memoreerde verder nog het schitterende verloop van het strandfeest, de in vier talen uitgegeven gids en eindigde met het uitspreken van de hoop, dat het steeds excelsior mocht gaan. Bij de bestuursverkiezing werd het aan de beurt van aftreden zijnde lid, de heer G. Minkema bij acclamatie herkozen. Uit het verslag van de bureau houder vernam de vergadering dat er in 1950 waren ingekomen 1951 aanvragen tegen 1578 in het vorige jaar. De meesten kwamen uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Groningen. Uit de verdere verslagen bleek, dat de verloting een voordelig saldo van f400 had opgeleverd, dat voor het strandfeest de uit gaven f 461,86 hadden bedragen en de inkomsten f 462,66. Als begin voor het volgende jaar, waarin men twee zulke feesten hoopt te organiseren, was dus nog 80 cent in kas. Voor de duin wandelingen was steeds grote belangstelling geweest. De begroting voor 1951 werd in ontvangsten en uitgaven vast gesteld op f 3600,—. Met de extra subsidie die aan de gemeente wordt gevraagd, hoopt men het tekort van f 750,— weg te werken. Na veel discussie besloot de vergadering de vergoeding aan Bureauhouder en secretariaat te verhogen met resp. f 150,en f 50,en te brengen op f 250, en f 100, De van de verloting overge bleven prijzen besloot de ver gadering te bestemmen voor het volgende strandfeest. Bij de bespreking van de pensionlijst 1951 werd de leden op het hart gedrukt, nieuwe opgaven of veranderingen zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 15 Dec. a.s. op te geven. Bij de rondvraag kwamen heel wat wensen naar vorenhet royeren van leden, die de contri butie niet of niet geheel voldoen, betere controle op 't gebruik van V.V.V.-plaatjes door niet-leden, het schoonhouden van wegen en fietspaden, het weer in ere her stellen van de oude Hargerweg, het plaatsen van banken, een adres te Groet voor het ver krijgen van kaarten en vergun ningen voor kampeerders, die daarvoor nu altijd naar Schoorl moeten, enz. Vóór de sluiting ontspon zich nog een onverkwikkelijk dispuut tussen twee der aanwezigen. Onze 17e eeuwse dichter Constantijn Huygens schreef eens„die schricklijkst hiervan swijgt", heeft allerbest geseit". Laten wij er daarom over zwijgen. Sinterklaas kon het eens horen. iVuittad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1