ft 99 VAL DA HxuAoct- 1 MÖtËX AGENDA'S ALGEMENE VERHOGING Nieuwjaarsgroeten %X.ÖptfüSm 7-8 OUR -rfj'P vindt VRIJDAG 15 DECEMBER 1950 27c JAARGANG No- 49 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef In het nummer van 29 Dec. a.s. zal evenals vorige jaren gelegen heid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Men kan deze, liefst zo spoedig mogelijk, opgeven aan ons Bureau of aan de bezorgers. De minimum-prijs hiervan bedraagt f 1.- a contant per 3 regelselke regel meer 30 cent. BERGEN BERGER IJSSPORT VERENIGING De Berger IJssport Vereniging hield onder voorzitterschap van de heer P. Blankendaal haar jaar lijkse algemene ledenvergadering in café Nieuwendijk, waarvoor ditmaal heel wat belangstelling bestond. De voorzitter kon de heuglijke mededeling doen dat, ijs en weder dienende, dit seizoen de provin ciale kampioenschappen van Nrd.- Holland zullen worden verreden op de Berger Ijsbaan. De rekening van de penning- meesteresse sloot in ontvangsten en uitgaven met f 2536,77. Er was een batig saldo van f 749,50. Nadat de kascommissie had gerapporteerd dat zij alle stukken en bescheiden in de beste orde had bevonden, werd de penning- meesteresse onder applaus gedé- chargeerd onder dankzegging voor haar accuraat beheer. Tot lid van de kascommissie 1951 werden benoemd Mevr. C. Kroon en de heer Dekker. Bij de bestuursverkiezing werd het aan de beurt van aftreden zijnde lid de heer S. Graftdijk herkozen. In de vacature ontstaan door het bedanken van de heer MEUBELEN de Sonnaville, werd voorzien door de verkiezing van de heer C. J. Bruin. Besloten werd om deze winter te houden kortebaanwedstrijden voor profs, estafettewedstrijden, koppelwedstrijden en behendig heidswedstrijden. Er werden twintig aandelen uitgeloot, te verzilveren bij de penningmeesteres Mevr. Bos-Eys- sen. Uitgeloot werden de volgende nummers: 101, 35, 256, 90, 226, 26, 88, 139, 55, 228, 68, 12, 70, 48, 262, 271, 275, 210, 18, en 29. Om het vergaderingbezoek wat aan te moedigen had het bestuur een paar schaatsen beschikbaar gesteld, te verloten onder de aan wezigen. De gelukkige winnaar was de heer C. Kroon. KERST-CONCERT Muziekminnend Bergen wacht in de adventtijd nog een avond van kunstgenot. Het bekende Motet- en Madrigaal Vrouwen koor geeft n.l. a.s. Dinsdag in de Ruïnekerk een Kerst-concert o.l.v. de dirigent Piet Groot. Medewerking zullen verlenen Ber Joosen, pianist-organist te Krommenie en Jac. Holtman, vi olist te Amsterdam, die ten gehore zullen brengen Noël in G van Daquin (orgel), Sonate in E van Handel (viool en piano), 2e Po lonaise in A van Wieniawski (eveneens voor viool en piano) en de Finale uit de Sonate du Chiesa van H. Andriessen. Voor het koor staan een negen tal Kerst- en andere liederen op het programma. LEGER DES HEILS Onze Kerstfeestvieringen hopen wij dit jaar als volgt te hebben: Zondag 24 December 's morgens 10 uur Heiligingssamenkomst. Des avonds 7 uur Kerstliederen zingen bij de verlichte Kerstboom op „Merelhof", waarvoor wij, evenals verleden jaar, iedereen uitnodigen. Velen hebben het verleden jaar betreurd, dit niet geweten te hebben. In aansluiting daarop om 8 uur 'n voorbereidingssamenkomst voor de komende Kerstdagen met opvoering van 'n Adventsliturgie door de meisjes van de Zondags school. lste Kerstdag 's morgens 6 uur Kerstwijdingssamenkomst met op voering van het Kerstspel „De mantel van Jaïrus". 's Middags 3 uur Jeugd-uit- voering door de Zondagsschool- en Bijbelklasjeugd. 's Avonds 8 uur Kerstverlos- singssamenkomst. 2de Kerstdag 3 uur Zondags schoolfeest en 's avonds 8 uur Kerstsluitingssamenkomst met zang van vele Kerstliederen. Al deze bijeenkomsten worden gehouden in het Dorpshuis en zijn voor iedereen vrij toegankelijk en een ieder is hartelijk welkom. 5R/LIEN {/oor SC4100HL. MET OF ZONDER. RECEPT, IN DE „RUSTENDE JflGER" DINSV.nm. BERGEN KOCHT KUNSTWERKEN AAN Uit de werken, welke door le den van het Kunstenaars Centrum Bergen waren ingezonden voor de jaarlijkse aankoop door het gemeentebestuur, werden aange kocht een tekening van Jan Pon- stijn, een tekening van Dirk Vis, (jongens portret) en een houten doos van Marycke Visser (met afbeelding reigers). Het ingezonden werk zal dit weekeinde door het publiek te bezichtigen zijn in de kunsthal van „De Rustende Jager". VERBETERINGEN IN DE DUINEN Wat de provincie voor het jaar 1951 van plan is De Memorie van Antwoord van het College van Gedeputeerde Staten op het Algemeen Verslag van de Afdelingen van de Pro vinciale Staten inzake het onder zoek van de begroting voor de provincie Noord-Holland over 1951, bevat bijzonderheden aan gaande de werkzaamheden, die in de naaste toekomst in het duin gebied rondom Bergen zullen worden verricht. Het ligt in de bedoeling in het, in de oorlogsjaren enigszins ge schonden, provinciale duinterrein Bergen in 1951 een aanvang te maken met het uitvoeren van een aantal werken in werkverruiming. Bij het samenstellen van de plannen is er naar gestreefd de landschappelijke schoonheid van het terrein te herstellen en de natuurwetenschappelijke betekenis van bepaalde gedeelten van het bezit onaangetast te laten. Dit streven heeft er toe geleid, dat slechts ongeveer van de totale oppervlakte nieuw zal worden bebost en dat in de z.g.n. „Ver brande Pan" geen werken van grote omvang zullen worden uit gevoerd. In het belang van de recreatie is een aantal wegen en paden, waaronder een ruiterpad, ont worpen. Ook is voorzien in de behoefte aan enige speelveldjes voor de jeugd, aan een flink aan tal drinkplaatsen voor vogels en aan het opruimen van ontsieren de wallen, bomtrechters en oude rasteringen. Uiteraard is bij het samen stellen van de plannen rekening gehouden met de in uitvoering zijnde respectievelijk geprojec teerde werken voor de water winning. Nadat die werken ge reed zijn, zullen de droge kanalen en verdere terreinver wondingen landschappelijk wor den afgewerkt en beplant. Voorts zullen toegangswegen naar de te bouwen secundaire pompstations en langs de bronnenrijen worden gemaakt. Tenslotte is aandacht geschon ken aan de verbetering van enige wegen en paden, met name aan verbetering van de harde weg, welke van „Het Woud" af door de duinen naar Bergen aan Zee voert. het röntgen kwartet 't Kunstenaars-Centrum Bergen organiseerde Dinsdagavond in de Dancing van De Rustende Jager weer een kunstavond. Er was heel wat belangstelling voor deze kamermuziekavond, die zou worden verzorgd door het Röntgen- kwartet, de heren Joachim Röntgen (le viool), Piet Nijland (2e viool), Wim de Zoete (alt viool) en Cornelis Preuyt (violon cel). Het concert was zo succesvol als men bij dit programma en deze executanten kon verwachten. Het is een avond van geconcen treerd muziekmaken en gespannen luisteren geworden. Het concert werd geopend met het kwartet D Dur, opus 76 no. 5 van Joseph Haydn (17321809). Deze grootmeester op het gebied van de symphoniën, waarvan hij er in 't geheel 104 componeerde, en bekend door zijn grote oratoria „Die Schöpfung" en „Jahres- zeiten", was de schepper van de strijkkwartetten, waarvan hij meer dan 80 heeft gecomponeerd. De indeling is als bij zijn symphoniënallegro, een lang zaam deel, meuet en finale. Onder ademloze stilte werd dit eerste nummer aangehoord. Hierna volgde het kwartet in G, KI. terts van Claude Debussy (1862—1918), het enige strijk kwartet, dat deze meester heeft gecomponeerd in 1893. Het le deel, animé trés décidé, wordt gevolgd door een rustiger deel beginnende met enige pizzicato- accoorden van le viool en violon cel. Het middendeel is weemoe diger van aard, het langzame andante is peinzend van uit drukking, terwijl het 4e deel meer bewogen en hartstochtelijk is. Na de prachtige vertolking ook van dit werk, volgde als slot een jeugdwerk van Maurice Ravel (1875-1937), het kwartet in F. gr. t. Deze componist schreef slechts 1 kwartet (in 1902- 1903) gedurende zijn studietijd aan het conservatoire. Hij droeg deze compositie op aan zijn leermeester Fauré, die hem zijn critiek niet spaarde. Ra- vel raadpleegde toen verschillende vrienden en legde het ook De bussy ter beoordeling voor. Deze laatste toonde zich zeer geest driftig en smeekte hem in naam der Goden geen noot te veran deren. En zo kon Bergen deze avond dit meesterwerk beluisteren en er van genieten. Het publiek was opgetogen en het applaus scheen geen einde te zullen nemen. RHEUMATIEK... SCHOORL KEES STET TE SCHOORL Het kleinkunstensemble van Kees Stet mocht zich te Schoorl in grote belangstelling verheugen. De zaal van Nico Schuijt was tot het laatste plaatsje bezet toen de conferencier Nico Akkerman zijn van humor tintelende openings praatje hield en John Davids als het phaenomeen op accordeon- gebeid aankondigde. En inderdaad wat deze accordeonnist uit zijn modern schippersklavier toverde, was werkelijk phaenomenaal en bracht de zaal in vervoering. Neem een doos echte KEELPIJN Toen het Aartswouder boertje Kees Stet het toneel kwam op wandelen met de bekende rode wimpel uit zijn zak waaiende, brak er een geweldig applaus los, dat telkens weer oplaaide, als Kees Stet met zijn Westfriese humor weer een prachtzet deed. Alleen Dr Akkerman, de plaats vervangende geneesheer te Aart woud, was niet zo verrukt over zijn over spit klagende bezoeker. Riek Dekker zorgde voor een een liedje en kweelde haar wijsjes heel verdienstelijk. Met haar „Doe toch gewoon!" en „O, die man nen" enz. oogstte zij een hartelijk applaus. Cakie was naar Schoorl ge komen om de mensen wat gooche len te leren. Of ze er veel van gesnapt hebben?? Genoten hebben ze in elk ge val buitengewoon van het op treden van deze navolger van Pankrates. Al met al, een best geslaagde avond. REG0UT Geheimzinnig Afrika Hieuw Bloemenmagazijn GEOPEND Zaterdag 2 December werd het -nieuwe Bloemenmagazijn „Carpe Diem" geopend. Een zaak, die er weer zijn mag. In de moderne etalage was een schat van bloemen uitgestald en ook de winkel was een lust voor het oog. Aan be langstelling heeft het de heer Meedendorp die dag dan ook niet ontbroken. De inrichting van de winkel is zeer ruim en practisch, een paktafel achter in de winkel biedt gelegenheid tot goede ver zorging van alle bloemwerken. De heren Wildeboer, timmer man-aannemer, en Joh. de Leeuw, schilder, verdienen alle lof voor hun werk. De verlichting, zeer doelmatig aangebracht door de heer A. C. Kroon, trekt 's avonds buitengewoon de aandacht. Al met al is de kom van het dorp Schoorl weer 'n fraaie winkel rijker geworden. Ook „De Duinstreek" wenst de ondernemer veel succes toe. NIEUW LID IN DE SCHOORLSE RAAD Naar wij vernemen heeft de door het Centraal Stembureau aangewezen opvolger van de hr C. Duin als lid van de Raad zijn benoeming aangenomen, zodat de C.P.N. in de Raad blijft ver tegenwoordigd. CONCERT VAN CONCERTGEBOUW - KWARTET Algemeen Welzijn heeft een traditie opgebouwd: al enkele winters achtereen komt een strijk kwartet van het Concertgebouw orkest in Schoorl concerteren. Kan men in 't algemeen niet roemen over de belangstelling voor culturele avonden, deze con certen maken wel een gunstige uitzondering. En geen wonder Hier kan men wel „het beste van het beste" op muzikaal gebied beluisteren. De radio geeft zeer veel muziek, en zelfs veel goede muziek. Maar zelf beleven en zien is toch altijd nog iets anders. Het is dan ook te hopen, dat de N.H. kerk, waar de accoustiek zo uitstekend is, weer goed bezet zal zijndan kan deze mooie traditie gehand haafd blijven. Het programma is ditmaal wel wat moderner, maar dit jeugdwerk van Ravel behoeft geen oudere af te schrikken. „DER MESSIAS" van G. F. Handel Nog enkele dagen en in de Grote Kerk te Alkmaar zal onder leiding van onze plaatsgenoot, de hr Herman Zaal, worden uitge voerd „Der Messias" van de grote meester Georg Friedrich Handel, die de mensheid zulk een omvang rijke schat van opera's, oratoria, orkestwerken, orgelconcerten, can tates en kamermuziek heeft na gelaten. Handel schreef zijn Messias in 1741 (binnen 24 dagen!). Charles Jennes schreef de tekst, welke hij putte uit de boeken der Profeten, de Psalmen en de Evangeliën. De eerste uitvoering vond plaats te Dublin voor een liefdadig doel. Eeuwen zijn sedert vervlogen, geslachten zijn gekomen en ge gaan, oorlogen gevoerd, maar gebleven is het onstilbare ver langen in de mens naar vrede op aarde. Het is hiervan, dat Handels Messias zingt, van de vrede, die komen zal. In het eerste deel wordt de komst van de Messias aange kondigd. Hierin vormt de pasto rale symphonie een hoogtepunt. Het tweede deel spreekt van het lijden en sterven van de Heiland, van zijn Opstanding en de verkondiging en overwinning van 't Evangelie. Het wereldberoemde Halleluja slotkoor is de majestueuze af sluiting. Toen in 1743 The Messiah in eerste uitvoering te Londen werd gezongen en het koor dit Halleluja jubelde, stond Koning George II van zijn zetel op en hoorde staande deze lofprijzing aan. De toehoorders volgden dit voorbeeld en men heeft zich hier aan sedert gehouden. Toen in '45 na de bevrijding The Messiah hier te lande werd uitgevoerd en door geallieerde militairen uit Engeland en Canada werd bijge woond, nam men ook hier dit voorbeeld over. Het derde deel getuigt van de overwinning op lijden en sterven en de verlossing van de wereld door Christus. Hierin hoort men de prachtige aria „Ich weisz, dasz mein Erlöser lebet", „Ik weet, dat mijn verlosser leeft en dat Hij mij ten laatsten dage wekt, want Christus is opgestaan van de dood, een eersteling dergenen, die ontslapen zijn". Uitvoerenden van dit orato rium zullen zijn het Toonkunst koor van de afdeling Alkmaar en van Den Helder, het toonkunst orkest afdeling Alkmaar en het Schager Orkest, terwijl solistische medewerking zal worden verleend door Jo Vincent, sopraan, Annie Woud, alt, Wiebe Drayer, tenor, en Lourens Bogtman, bariton. ADVENT Boekhandel C. Oldenburg P. W. N. Wij vestigen de aandacht op de in dit blad voorkomende adver tentie van het Provinciaal Water leidingbedrijf van Noordholland, waarin de aangeslotenen tot de uiterste zuinigheid met het gebruik van leidingwater en tot vermij ding van verspilling worden aan gespoord. Het bij vriezend weer steeds zeer hoge waterverbruik leidt tot ongerief voor vele aangeslotenen. Abnormaal hoge verbruiken en de daaruit voortvloeiende moei lijkheden behoeven niet te ont staan, als alle aangeslotenen de jaarlijks door het P. W. N. aan bevolen maatregelen ter voorko ming van bevriezen der water leiding nemen. Naar wij vernemen zal het P. W. N. er in het algemeen belang op toezien, dat ook bij vorst geen water wordt verspild bij het constateren van waterver spilling zal onmiddelijk tot het afsluiten van het betrokken perceel worden overgegaan. Wij raden onze lezers aan de in de advertentie gegeven aan wijzingen nauwkeurig op te volgen. steeds de fijnste smaken van courantenabonnementsprijzen per 1 Januari a.s. De organisatie van de hier te lande verschijnende nieuwsbladen, „De Nederlandsche Nieuwsbladpers", heeft zich in verband met de zeer belangrijke stijging van de aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden kosten genoodzaakt gezien haar leden dringend te adviseren per 1 Januari 1951 een algemene abonnementsprijsverho ging toe te passen. De directe aanleiding tot dit in overleg met de organisatie der dagbladen opgestelde en op de abonnementsprijsveihogingen der dagbladen afgestemde advies was een nieuwe zeer ingrijpende ver hoging van de prijs van het cou rantenpapier, die daardoor meer dan zeven maal zo hoog komt te te liggen als de vooroorlogse. Deze papierprijsverhoging en de stijging van diverse andere aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden bedrijfsonkosten zijn oorzaak, dat het vasthouden aan de bestaande, zo lang mogelijk gehandhaafde abonnementsprijzen in geen geval verantwoord is. Overeenkomstig het advies van de vereniging „De Nederlandsche Nieuwsbladpers" is de verhoging van de abonnementsprijs van „De Duinstreek" tot het uiterste mini mum beperkt. De abonnements prijs wordt per 1 Januari a.s. met slechts 14 cent per kwartaal ver hoogd. De nieuwe abonnements prijs bedraagt dan f 0,95 per kwar taal of f 3,80 per jaarabonnement. Hoewel de verhoging niet toe reikend is om de stijging der kosten te dekken, kunnen de le zers er op vertrouwen, dat de inhoud en het uiterlijk van de cou rant daar niet onder zullen lijden. IVeekUod DE DUINSTREEK Ingezonden mededeling CHEMISCH REINIGEN van Filiaal t W. v. 't Hof, Brealaan 51, Bergen (N.H.). Tel. 2058 Ingezonden mededeling Uw tergende winterkwaal legt het af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. Ingezonden mededeling F» AST ll_L.ES Kaarten ook aan de zaal Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. Zie Heer ons op de drempel staan, Ons, kleinen, zwakken, armen, Och, doe ons tot Uw lichtglans gaan Vader, door Uw erbarmen. Wij zijn dóór 's-werelds bont gewoel. Van ver naar hier gekomen, Wij hadden heel diep in ons hart. Uw boodschap wel vernomen. Wel zwaar was onze reis hierheen, Beletsels velerlei. Bemoeilijkten ons deze gang, Naar 't hoge feestgetij. Maar nu, wij staan hier, Neem ons aan, O Heer, laat ons naar binnen gaan. In Gouden glans van eeuwig Licht, Ligt daar het Kindekijn, Dat in Zijn nederigheid, op aard In deze stal wil zijn. Wij mogen komen tot het Kind, Genade, oneindig groot God brengt het Licht in donkere nacht. Tot redding uit de nood. Wij staan hier op de drempel, Heer, Gij noodt tot binnengaan Deemoedig naderen wij beschroomd, Leer ons Uw heil verstaan. MAARTJE N. ZWAAN VOOR kunt U terecht bij "Ingezonden 'mededeling L--,i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1