WeekUad 99 99 KERSTMIS 1950 HOOVER Wasmachine f 330,~ Spoedvergadering van Bergen s Gemeenteraad Nieuwjaarsgroeten VRIJDAG 22 DECEMBER 1950 27c JAARGANG No. 50 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorl dam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Dr. P. H. RITTER: De eerste vraag, wanneer wij het feest van Christi geboorte vieren en het „Vrede op Aarde" zingen, ishoe ons Kerstfeest verschijnt, wanneer wij het toetsen aan de huidige werkelijkheid. Ieder nieuw Kerstfeest plaatst ons dan voor een nieuwe beschaming. Wij bevinden ons op Kerstmis in een ontkerstende wereld. De christelijke gedachte van het „hebt uw naaste lief als u zeiven" is verder van haar verwezenlijking verwijderd dan ooit. De twintigste eeuw is de meest tragische van alle eeuwen der christelijke jaartelling. Zij neemt haar weg door bloed en tranen. Nadat de mensheid vijf jaar lang alle diepten van wanhoop en ellende en van vernietiging der mens-waarde had leren kennen, probeerden wij opnieuw een gebouw op te trekken van Ver enigde Naties. Wij herinnerden ons het woord, dat Remarque een zijner frontsoldaten liet spreken aan het slot van zijn: „van het westelijk front geen nieuws": Zoiets mag nooit meer gebeuren." Ondanks deze noodkreet, die na de eerste wereldoorlog werd geslaakt, is het tóch wederom gebeurd. En de vraag beklemt ons: zal het gebeuren voor de derde maal? Die vraag wordt ons ingegeven, doordat het nieuwe gebouw niet veel hechter is gebleken dan het oude. De Volkenbond spatte uiteen, de bond der Verenigde Naties kon de wereldvrede slechts redden door het bloed, dat op Korea is gevloeid. De Hoge Vergadering, die over het wel en wee der wereld heeft te be slissen geleek veeleer op een cabaret dan op een ernstige bijeenkomst. Boven een uitgeputte en ineenzinkende mensheid schalde het krakeel van haar leiders. En de naam van de plaats waar de Veiligheidsraad zetelt „Lake Succes" scheen een aanfluiting. De tweede wereldoorlog bracht de mensheid niet tot bezinning, niet tot eenheid. De oude tegen stelling, met bloedige voren ge trokken, maakte plaats voor een nieuwe, door een ijzeren gordijn gemarkeerd. De spijker, waaraan de vrede hangt, is het wapen dat alle leven op aarde kan verdelgen en welks naam wij niet zonder gruwen uitspreken de atoombom. Een mensheid van goeden wille is zoek. Er is opzettelijk gehandhaafd misverstand in een wereld, die schreeuwt om samenwerking. Wij leven in de jaren van schijn vertoning. Het regent officiële persberichten, het zoemt van persconferenties, de vliegtuigen doorkruisen het luchtruim om de staatslieden te brengen naar hun vergeefse ontmoetingen. En de diplomaten die zich uitputten in nietszeggende vraaggesprekken vertonen allen, wanneer wij hen in onze couranten zien afgebeeld, dezelfde glimlach, die een grijns lach lijkt. Achter dit gelid van glimlachende mannen speelt de geheime politiek meer dan ooit haar raadselachtig spel. De schimmige vrede, waarin wij rondwaren, is vreselijker „gewapend" dan die, welke aan de eerste wereldoorlog voorafging. Er treden zo nu en dan ont spanningen in, pauzen, waarin de mensheid opademt, maar nog steeds blijft een onderling wan trouwen het bestendig element in de internationale verhoudingen. Er wordt door millioenen mensen ontzettend geleden. En bij de oude plagen, waaraan wij kwijnen, De nieuwe J. M. WITTEBROOD - BERGEN verschijnen er nieuwe aan de einder. De machine bedreigt de levende, denkende, gevoelende mens, de techniek jaagt ons op naar steeds nieuwe behoeften, waarom wij niet vragen, wanneer wij denken over het heil van onze ziel! In een verpoverende wereld beheerst de drang naar het geld de mensen zo zeer, dat het zoeken van eeuwige waarden onze aandacht gaat verlaten. Christus is eenzaam. Hij is er als de hoogste werkelijkheid, maar als een realiteit die wij ontwijken. En de kerstklokken beieren als de stemmen van argeloze kinderen. Zij zingen de heerlijkheid van de Verlosser, zij getuigen van „Vrede op aarde, in mensen een welbe hagen", zij verkondigen de blanke luister der opperste goedheid in een ontluisterde wereld. Is het beeld van Nu dan te donker? zo vragen wij ons af in het uur der genade, dat over ons komt, in het witte kerstuur, dat aan alle ernstige mensen de rust en bezonkenheid geeft, die zo zel den voorkomen in ons voortijlend leven Zijn er niet óók verschijn selen, die wijzen op een kente ring van het onverstand en de liefdeloosheid, die deze tijd be heersen. Wij denken aan een opmerking van „de kleine man, die er het zijne van zegt", die enige weken geleden door de radio tot ons kwam. Hij zei: alles goed en wel, die Bond der Naties is zo breke- lijk als het glas, waaruit zijn paleis is opgebouwd, maar de tegenstanders zitten nog aan één tafel, zij kunnen elkander nog de hand geven. Hierin ligt onge twijfeld een laatst houvast. Maar er is nog iets te zeggen. Wan neer de mensheid geen oorlog maakt omdat zij de oorlog niet durft, dan is dat de zwakste denk bare basis, waarop een verstand houding gebouwd kan wezen. Er is een sterker basisdat de mens heid de oorlog niet wil. Deze basis is die van het christendom. Wij herhalen de vraag: zijner niet óók verschijnselen, die wijzen op een kentering in het onverstand en de liefdeloosheid, die deze tijd beheersen? Er is van de religieuse inkeer, die in de oor logsjaren uit nood en dood werd geboren, misschien meer overge bleven dan men weet. Oneindig velen hunkeren naar God. Tegen over het loze spel van de Bond der Naties staan vele ernstige pogingen, die leiden tot een in ternationale toenadering, naar een geest van samenwerking en onder ling begrip. Maar het is gevaarlijk, wanneer wij ons door deze licht punten laten verleiden, om de schrikkelijke werkelijkheid te ont kennen. Neen, de lust tot leven, het voornemen tot welgezindheid peu ren wij niet uit de gegeven om standigheden, maar uit een bele den geloof, dat ondanks de ver schrikking van het huidig wereld beeld, Christus zal overwinnen. Dat éénmaal het Licht zal dagen na de diepe duisternis die ons thans nog omsluiert. Om ons in dat geloof te ver sterken, daartoe is ons het Kerst feest verleend. BERGEN De kas liet de bodem zien. De Raad kwam Maandagavond in spoedeisende vergadering bij een onder voorzitterschap van burgemeester Dr W. Huygens. B. en W. stelden voor de eerste drie ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen, n.l. het adres van de bond van Ned. overheidspersoneel inzake het toekennen van 'n Kerstgratificatie, het adres van de gemeenteraad van De Wijk, met verzoek ad- haesie te betuigen aan een aan de Minister van Binnenlandse Zaken gerichte motie betreffende de heffing van wegenbelasting en het adres van de gemeenteraad van Finsterwolde, met verzoek adhaesie te betuigen aan een aan de Regering en de Tweede Kamer gerichte motie betreffende de be noeming van een regeringscom missaris. De hr Broersma bepleitte het toekennen van een Kerstgratifi catie: wij leven in een tijd van steeds stijgende kosten van levensonderhoud, geen enkel huis gezin kan reserves maken. De Regering heeft toestemming ge geven tot het toekennen van twee toeslagen van 5 °/0 en aldus de heer Broersma, de Kamerleden verhoogden eigen inkomen met 25 °/0. Gezien het feit dat beide wethouders behoren tot vooruit strevende partijen, stelde het advies hem teleur. Hij drong er op aan, alsnog een Kerstgratifi catie te verlenen. De heer Ellis wees er op, dat de genoemde Bond niet erkend wordt, niet deelneemt aan het gemeenschappelijk overleg. Tegen over een voorstel van samen werkende organisaties had hij waarschijnlijk een andere houding aangenomen, daar hij de noodzaak niet wilde betwisten, maar nu het verzoek kwam van de Bond van Nederl. Overheidspersoneel, ging hij accoord met het advies van B. en W. De heer Broersma vond de argumentering van de hr Ellis onjuist, z.i. deed het er niet toe, wie hulp in nood had gevraagd, nu er gelegenheid is te helpen, acht hij het onjuist die ongebruikt te laten. De voorzitter zei, dat B. en W. gaarne willen onderhandelen met erkende organisaties en voegde hieraan nog toe, dat de gemeente ambtenaren zo n cadeautje voor de kerstboom niet zouden ac cepteren. De Raad ging hierna accoord met het advies van B. en W. Ook het adres van De Wijk werd voor kennisgeving aange nomen naar het oordeel van B. en W. lag een dergelijk verzoek meer op de weg van de Neder landse gemeenten. De kwestie Finsterwolde bracht de hr Broersma weer in 't geweer. Uitvoerig gaf hij zijn mening weer over wat daar staat te ge beuren en stelde de Raad ten slotte voor om de Regering te wijzen op de ernstige fout, die zij z.i. begaat. „As it gewelt begjint, haldt it rjucht op," aldus deze spreker. De volgende motie werd door hem ingediendDe Raad spreekt als zijn mening uit, dat het terzijde stellen van een ge meenteraad en het aanwijzen van een regeringscommissaris wel het meest ondoelmatige, meest onge wenste middel is, om geschillen als boven bedoeld tot een op lossing te brengen en verzoekt B. en W. deze motie ter kennis te brengen van Regering en Volksvertegenwoordiging. Geen der Raadsleden steunde de motie, zodat 't adres overeenkomstig het advies van B. en W. voor ken nisgeving werd aangenomen. Inzake de kwestie van de Bergerweg, in de vergadering van 4 Dec. aangesneden door Dr Hemelrijk gaf de voorzitter een uitvoerige toelichting. Nadat in de aanvang het verkeer was geleid over het 'oostelijke deel, werd dit later op advies van de politie naar de Kogendijk verlegd. Hierna zou de bus weer de Ber gerweg volgen. In gecombineerde vergadering met gemeentewerken was de si tuatie uitvoerig besproken en gebleken, dat de getroffen rege ling gunstige gevolgen had gehad. De voorzitter deed een beroep op alle weggebruikers om niet te snel te rijden en zich wat ongerief te getroosten met het vooruitzicht op een prachtweg. Dr Hemelrijk herhaalde wat hij in de vorige vergadering had gezegd. In het bestek stond dat het verkeer moest doorgaan en de makers van dit bestek waren z.i. te kort geschoten bij het niet voorzien van de moeilijkheden van thans. Nogmaals wees hij er op, dat het werk in 4 maanden klaar had kunnen zijn, zonder meerdere kosten. De voorzitter bestreed dit: een grote firma had door op meer dere punten te beginnen, het misschien klaar gespeeld. Wat de kosten betreft, met het in orde brengen van Kogendijk en Groe- neweg mee zouden die lager zijn, dan bij de eis van vier maanden klaar. Baron Taets van Amerongen meende nog, dat gemeentewerken en commissie geen verwijt is te maken van de verkeersmoeilijk heden: zij hebben alleen het be stek te beoordelen. Voor het benoemen van een onderwijzer(es) aan de Openbare School voor gewoon lager onder wijs was de volgende voordracht opgemaakt: 1. Mevrouw F. van Putten te Bloemendaal, 2. de hr P. Akkerman te Rotterdam, 3. Mej. A. J. van der Wel te Rot terdam. Na geruime tijd in comité te hebben vergaderd, benoemde de Raad met algemene stemmen no. 1 van de voordracht. Tenslotte kwamen B. en W. met het voorstel tot het aangaan van een rekeningcourantovereen- komst met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten, voor de jaren 1950 en 1951. Om moeilijkheden bij de Kas geldvoorziening te voorkomen, was de Raad in deze spoedver gadering bijeengeroepen. Door opzegging van een kasgeldlening was een aanvullend crediet nodig. De financiële situatie, zo stelde de voorzitter gerust, is allerminst zorgwekkend. Na enige discussie ging de Raad met het voorstel accoord. Bij de rondvraag wees de heer Mr Sluis op de geruchten inzake de aankoop van kunstwerken. Zijn er schilderstukken achterge houden? Uit het antwoord van de voorzitter bleek, dat niet alle ingezonden stukken zijn opgehan gen en verder, dat de bedoeling van deze aankopen is, in 't bezit te komen van representatieve schilderstukken van thans levende kunstenaars uit Bergen. Nadat nog de heer Broersma aan de ambtenaren zijn excuses had aangeboden, dat hij meende hun een genoegen te kunnen be reiden met een cadeautje van 2 °/0 voor de kerstboom, werd de openbare vergadering gesloten. Provinciaal Centrum der Ned. Herv. Kerk verhuisd naar „DE HAAF" Onder grote belangstelling, uit heel Noordholland waren geno digden naar Bergen gekomen, werd Vrijdagmiddag door Ds. J. Klein Wassink, predikant der Ned. Herv. Kerk in algemene dienst, het nieuwe gebouw „De Haaf" voor 't Provinciale Centrum der Ned. Herv. Kerk officieel geopend. Spreker zette uiteen, dat er vele moeilijkheden, vaak schijnbaar onoverkomelijke, hadden moeten worden overwonnen, maar dat, dank zij de hulp van vele zijden, er thans kon worden gestart. Verschillende sprekers voerden hierna nog het woord, burge meester Dr. Huygens namens de gemeente Bergen, Mr. J. J. R. Schmal namens de Stichting Kerk en Wereld te Driebergen en de Federatie van Vormingscentra der N. H. Kerk en Ds. G. W. van Deth uit Haarlem namens de Kinderzorg in deze provincie. Na de toespraken hebben de aanwezigen kennis kunnen maken met het geheel centraal ver warmde nieuwe gebouw, dat be schikt over een ruime conferentie zaal, een gezellige hall-huiskamer en eetzaal, slaapkamers voor 2, 3, 5 en 6 personen, alle voorzien van warm en koud stromend water. ZEER GESLAAGD CONCERT IN DE RUïNEKERK Aan de vooravond van de „Stille heilige Nacht", zoals het heet in het wereldberoemde over al gezongen lied van Mohr op de melodie van Gruber, zong het Motet- en Madrigaal Vrouwen koor te Bergen in de Ruïnekerk zijn vreugde uit over het Kerst gebeuren. Ofschoon het aantal bezoekers bevredigend was, had dit koor nog meer belangstelling verdiend er is o.l.v. Piet Groot uitstekend gezongen en het werd een avond van kunstgenot. De organist Ber Joosen uit Krommenie luidde het concert in met de vertolking van Noël van Louis Claude Daquin, een van de oudste en belangrijkste clavesym- bel-componisten (1694-1772). Het koor zette in met „In dulce Jubilo" van Praetorius, „nu sing het en weest vro" en ver volgde met kleine composities van Karei Marx en Albert Thate. Hoogtepunten van het concert waren „Cantate Domino" van Dietrich Buxtehude (1637-1707) en „Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, o salutaris" van André Cap- let (1878-1925). Van Olivier Koop werd ge zongen het gedicht „Vrede" van C. S. Adema van Scheltema. Het vocale gedeelte werd afge wisseld met een instrumentaal deel, n.l. de 2e Polonaise in A van Wieniawski, uitgevoerd door Ber Joosen, piano, en Jac. Holt- man uit Amsterdam, viool. De organist besloot het zeer geslaagde concert met de Finale uit de Sonate da Chiesa van Hendrik Andriessen, 12' l2 jaar met de ooievaar op stap Koperen Jubileum van MEJ. SCHAAP Onze plaatsgenote Mej. M. C. Schaap vierde dezer dagen haar koperen jubileum als gemeente vroedvrouw te Bergen. 's Morgens werd er in de Parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus uit dankbaarheid een plechtig gezongen H. Mis opge dragen en 's namiddags recipiëerde de jubilaresse in Het Wapen van Bergen. Talloos velen maakten hier van de gelegenheid gebruik om mej. Schaap geluk te wensen en te getuigen van de grote waardering voor de wijze waarop zij steeds haar rol had vervuld in deze eerste acte van het men selijke drama. Dokter Poot prees haar medische en technische bekwaamheid en haar zorg voor moeder en kind. De heer W. de Vries, gemeente secretaris en voorzitter van het Witte Kruis complimenteerde de jubilaresse namens gemeentebe stuur en afd. Witte Kruis. De zaal was herschapen in 'n bloemenhal en de kunstschilder Jaap Min had gezorgd voor een passende decoratie, waarin de ooievaar domineerde, als „hulde en dank voor zoveel zegenrijk werk". Een aardige verrassing bezorgde een zestal kinderen de jubilaresse: Martien Heystra, de eerste baby, die Mej, Schaap van de ooievaar overnam, Rie Ruiter, Niek Bou- man, Ria Bijl, Jan Dekker en Ali Ooievaar, elk getooid met een letter, samenvormende de naam Schaap, hielden een passende samenspraak. Nog vele jaartjes geachte jubilaresse, en nog veel baby's! ZONDAGSDIENST ARTSEN KERSTMIS Al davert nu de ganse aarde, Van oorlog en geweld, Al worden nu duizende mensen Wreedaardig neergeveld, Toch wordt weer in een stille nacht Het heilig Kind geboren Toch klinkt weer over 't eenzaam [veld Het lied der Engelenkoren: „Vrede op aard, in mensen [welbehagen" O Vredevorst, wil Gij ons leiden Breng alle volken saam, Die in hun harte tóch aanbidden, Uw eeuwig-grote Naam. Uw zachte krachten zullen breken, Het wreed geweld, zo groot, Uw blijde boodschap zal eens [brengen, Verlossing uit de nood. 0 Liefde Godsmysterie.... rein Toch zal dit Kindje Koning zijn. MAARTJE N. ZWAAN UITWISSELING KEYNSHAM-BERGEN N.h. Het Gemeentebestuur van Keynsham, een plaats gelegen in Engeland, tussen Bath en Bristol (aantal inwoners ongeveer 15000) heeft zich tot de gemeente Ber gen gewend met de suggestie vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen en de uitnodiging ter gelegenheid van het Festival of Britain 1951 een aantal Ber gense scholieren als gasten in Keynsham te mogen ontvangen. Het Gemeentebestuur heeft in beginsel de:e voorstellen gaarne aanvaard, omdat het de wenselijk heid van internationale oriënte ring van de jeugd zeer groot acht. In overleg met het Gemeente bestuur heeft de Burgemeester een aantal ingezetenen uitgeno digd om in een comité zitting te nemen, welk comité de nadere uitwerking der door Keynsham gedane voorstellen ter hand zal nemen. Het comité bestaat uit de vol gende personen 1 de heer J. J. Oldenburg, Doorn tjes 9, 2 de heer J. P. Blaauw, Dr van Peltlaan 38, 3 de heer C. P. Eecen, Eeuwigelaan 24, 4 de heer G. van Hilten, Buer- weg 55, 5 Mevr. G. A. de Wolff Peereboom-Eecen, Natteweg 16, 6 Mevr. D. C. Driessen-Hoogen- straaten, Komlaan 15, 7 Mevr. A. B. van Gelder-Fret, van Ree- nenpark 2, 8 de heer D. L. Daalder, Komlaan 8, 9 de heer P. Baretta, Renbaanlaan 6, 10 de heer J. Smit, Ruïnelaan 1, 11 Mevr. G. J. Mooy-van Gulik, Lijtweg 13, 12 Mevr. W. J. E. Kamp-Neubecker, Rondelaan 1, 13 de heer A. M. de Lange, Komlaan 6, 14 de heer S. D. Sluis, Beukenlaan 1, 15 Mevr. M. H. Kooyman, Russenweg 21, 16 Zr P. A. van Engeland, Karei de Grotelaan 27, 17 Mej. G. J. Scholten, Vinkenlaan 2, 18 Mej. C. M. E. Sluyter, Breelaan 75. De eerste vergadering heeft inmiddels plaats gevonden en er is een werkcomité gevormd, be staande uit: 1 Mevr. A. B. van Gelder-Fret, van Reenenpark 2, Tel. 2027, 2 Mevr. G. J. Mooy-van Gulik, Lijtweg 13, 3 Mevr. D. C. Dries- sen-van Hoogenstraaten, Kom laan 15, 4 Mr G. van Hilten, Buerweg 55 en 5 Mr S. D. Sluis, Beukenlaan 1. Het comité hoopt in de nabije toekomst met uitgewerkte plan nen te komen tot het uitwisselen van jonge lieden der beide ge meenten. In het nummer van 29 Dec. a.s. zal evenals vorige jaren gelegen heid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Men kan deze, liefst zo spoedig mogelijk, opgeven aan ons Bureau of aan de bezorgers. De minimum-prijs hiervan bedraagt f 1.- a contant per 3 regelselke regel 30 cent. meer DE DUINSTREEK BREELAAN 29 TEL. 2204 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 164, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Telefoon 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 3,24 per jaar f 0,81 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1, Familieberichten 14 ct. per m.m. Ingezonden mededeling Zondag 24 December Dokter v. GELDER, telefoon 2027 25 December Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 26 December Dokter POOT, telefoon 2022

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 1