nnn i rw D mannenwerk Italiano %p.0fst$hsiow Tijdschriften Tdbtaatostettiug. wetk Be-cnacd £ssees (Uy JÓ.C.B. te> Beeper '+Js (tOOt* DI\1L«1j£11 SCH00RL 'n Pijprokende man brengt gezelligheid an...! QOO KERKDIENSTEN f! »De Rustende Jager« Bergen. Burgemeester en Wethouders van Bergen maken bekend, dat zij uit overwegingen van zuinigheid en om mede te werken aan de noodzakelijke verlaging van het verbruik van electrische energie, in verband met de netelige kolenpositie van ons land, na een alleszins geslaagde proefneming op Woensdagavond j.l. besloten hebben de straatverlichting in Bergen voorlopig te beperken. Daartoe zullen op avonden, waarop voldoende maanlicht is, de straatlantaarns slechts voor een deel branden en zal op andere avonden een deel der straatverlichting om 11 uur uitgeschakeld worden en het overige deel om 12 uur. Op Zaterdagavonden zonder maanlicht zal de gehele straatver lichting tot 12 uur branden. In de donkere ochtenduren zal van 6.30 uur af een deel der lantaarns branden. B. en W. doen bij deze een beroep op de bevolking, mede te wer ken aan de vermindering van het electriciteitsverbruik, dat over het gehele land noodzakelijk is. Reclameverlichtingen zijn voorlopig geheel verboden. Dr W. HUYGENS, Burgemeester W. DE VRIES, Secretaris Met Mr. Drs. Regout »Dwars door Afrika" De Kennemer Jeugdgroep voor Onthouding organiseerde Zater dag weer een culturele avond. Er was een overweldigende be langstelling voor deze avond, een grote schare volgde Mr. Regout op zijn avontuurlijke tocht van 23000 km door Afrika. Als iemand verre reizen doet, dan kan hij wat verhalen en met een vlot en geestig verteller als Mr. Regout en daarbij zijn prachtige kleurenfilms, wordt niemand het luisteren en kijken moe. Van Tripoli ging het per jeep langs een macadamweg naar het Oosten naar Cairo. Het was een eenzame weg, waar ondergestoven ruïnes her innerden aan de oude Romeinse beschaving, toen hier de koren schuur van Italië lag. Hiervan moet Mussolini hebben gedroomd, toen hij de marmeren Poort liet bouwen. De ontwakende krijgs man op de in de poort aange brachte steen, ziet nog tevergeefs uit naar de gedroomde koren velden. Verder ging de tocht, waarbij verschillende namen episoden uit de laatste wereldoorlog opriepen. Even werd halt gehouden bij het geallieerde kerkhof bij El Alamein. In Egypte, dit geschenk van de Nijl, zoals de Griekse geschied schrijver Herodotus terecht zei, herinnerden pyramiden en sfinxen nog aan het grijze verleden en passeerde men vruchtbare vlakten. Bij Khartoem draaide onze reiziger af naar het Westen de Anglo- Egyptische Soedan in, waar de toeschouwer verrast werd door - L |Sm ff grote katoenaanplantingen, mo gelijk geworden door reusachtige irrigatiewerken met de stuwdam in de Blauwe Nijl, de Sennaar- dam. Verder naar het Westen ging het langs verwaarloosde wegen tot Kano, een pleisterplaats van de K.L.M. en toenwaren er geen wegen meer naar het Noorden. De karavaansporen volgende ging het nu van de ene Franse militaire nederzetting naar de andere. O wee, als men het spoor bijster raakte, zoals de heer Regout, die onvrijwillig 15 dagen moest kamperen bij het oude ondergestoven fort Inifelle en met angst en beven elke dag zijn voorraad levensmiddelen zag ver minderen. De aanwezigen voelden zich met de verteller opgelucht, toen er hulp kwam opdagen: twee kinderen met dadels en een fles geitenmelk en een oudere met een vat benzine. Verder ging de tocht; het einde naderde. Te Tripolis scheepte onze reiziger zich in naar Spanje en het publiek, opgetogen over wat het gehoord en gezien had, riep hem een hartelijk tot weerziens toe. KERSTSAMENKOMST In de Geref. Kerk te Bergen (Witte Kerk), aan de Dr van Peltlaan, wordt le Kerstdag, n.m. 3 uur, een Kerstsamenkomst ge houden o.l.v. Ds. P. Veenhuizen uit Amsterdam, met medewerking van een Gemengd- en Kinder koor. O.a. zal een Kerstdeclama- torium worden uitgevoerd. Programma's zijn aan de deur verkrijgbaar. Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie in dit blad. AL ONZE VOORSCHRIFTEN ZOWEL ALS VAN W.H.OOG ARTSEN WORDEN IN DE KORTST MOGtUJKE VJO OP El GEN ATELIER LHTGE- tel: 2202 BERGEN Concertgebouwkwartet concerteerde in de Ned. Herv. Kerk te Schoorl Aangemoedigd door de belang stelling bij vorige gelegenheden, organiseerde „Algemeen Welzijn" ook dit seizoen weer een kamer muziekavond in de Ned. Herv. Kerk. Helaas bleef deze keer het bezoek beneden de verwachting. Het was weer een avond van geconcentreerd muziekmaken en gespannen luisteren. Uitvoe renden waren J. Düring, le viool, A. de Groot, 2e viool, J. Smits, altviool en J. C. Weydom Clater- bos, violoncel. Het concert werd geopend met een der meesterwerken van de moderne kwartetliteratuur, het kwartet in F. gr. terts van Maurice Ravel 18751937), het enige kwartet, dat hij heeft ge schreven. Het ontstond in de jaren 1902—1903 gedurende zijn studie tijd aan het Conservatoire. Het is een jeugdwerk en opgedragen aan Gabriel Fauré, zijn leermeester voor compositie. Deze spaarde zijn leerling niet zijn critiek, waarna Ravel verschillende vrien den raadpleegde en het Debussy ter beoordeling voorlegde. Deze toonde zich enthousiast en smeekte hem in naam der Goden, er geen noot in te veranderen. Er werd vervolgd met een werk van Joseph Haydn (1732— 1809), de grootmeester op het gebied van de symphonie, waar van hij er in 't geheel 104 heeft gecomponeerd, componist van grote oratoria als Schöpfung en Jahreszeiten en de schepper van de strijkkwartetten, waarvan hij meer dan 80 heeft gecomponeerd. Op deze avond werd uitge voerd een minder bekend kwartet, het z.g. Vogelkwartet. Het concert werd besloten met een kwartet van Antonien Dvorak (1841 1904) een Tsjech in hart en nieren, een geboren muzikant. Hij componeerde het in 1893 op zijn buitenverblijf te Spilleville in Amerika. Dit kwartet in F. gr. terts is geïnspireerd op de folklore van de negers. Men noemt het ook wel het „negerkwartet Na een allegro ma non troppo volgt een weemoedige zang en dan een pittige levendig voort stuwende finale. „Pijproken is zo gezéllig!" - Dat vinden vrouwen en meisjes. Het geldt voor alle vaders, mannen of verloof den. Bij de krant in de huiskamer, bij besprekingen, bij alle werk en ieder uitstapje is een pijp tabak oer gezellig. Het staat een manPijproken maakt de jongeren flinker, de ouderen gezelliger, de nerveuzen rustiger. Een pijp staat sportief en mannelijk. Maar bovenal: als pijp roker smaakt U het zuiverste en hoogste rookgenot. BERGEN EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN SCHOORL [A _.rf1 llfj^jili'l 30 cent Het is ons een groot genoegen U te berichten, dat wij er in ge slaagd zijn voor de feestdagen en voor de komende weken, een eerste klas programma aan U voor te leggen. Vrijdag-, Zaterdag-, Zondagavond te 8 u. Zondagmiddag te 2.30 uur, 22-24 December 1950, brengen wij in ons Kerst programma de boeiende natuurfilm, vol actie en spanning „WILDE PRACHT" Geheel in kleuren met buitengewone opnamen. Alle leeftijden. Maandag-, Dinsdag-, Woensdagavond te 8 uur en Woensdagmiddag te 2.30 uur een nieuwe Disney- film vol nieuwe verrassingen en meest grappige tover-figuurtjes, naar de fabels van Uncle Remus de gekleurde tekenfilm „HET LIED VAN HET ZUIDEN" Voor jong en oud een film vol van vrolijkheid en fantasie. Met o.a. de vele bekende songs van Song of the south Sooner or later How do you do Zip A dee Do dah (Alle leeftijden) Het bijzonder Jeugdmatiné-programma brengt op Zaterdagmiddag 23 Dec. te 2.30 uur cn (speciale K E R S T P R O G R A M M A Donderdag 28 December '50 's middags 2.30 uur en 's avonds 8 uur Greer Garson en Walter Pidgeon in „MADAME CURIE" N I E U W J A A R S P R O G R A M M A (Alle leeftijden) Op Vrijdag-, Zaterdag-, Zondagavond te 8 uur Zondagmiddag te 2.30 uur (29 - 30 - 31 Dec. '50) De meest komische film, welke ooit vervaardigd is, die U van de ene lachbui in de andere doet vallen „FRANCIS" met in de hoofdrol de meest intellectuele ezel. Toegang alle leeft. Maandag-, Dinsdag-, Woensdagavond te 8 uur Maandag- en Woensdagmiddag te 2.30 uur het onovertroffen succes van Amerika's grootste komieken Abott en Costello. Een waarlijk groot genot „OP GLAD IJS" (toegang alle leeft.) Vanaf 5 Januari „STROMBOLI" met Ingrid Bergman De grootste vertolking uit de carrière van Ingrid. Vanaf 8 Januari „BAGDAD" Een Oosters sprookje geheel in kleuren Een wonderlijke show-film. Vanaf 12 Januari „ASSEPOESTER" (Cinderella). Vertoning direct na het Tuschinsky-theater te Amsterdam Bespreekt uw plaatsen voor uw Kerstdiners in ons restaurant. In de voorzaal tijdens de feestdagen Kerst- en Nieuwjaars dagen) de bekende radio-pianist-chansonnier Harry de Groot. Voorlopige aankondiging: 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag BAL „OLYMPIA" NIEUWS Aan de Gym. Ver. „Olympia" is Zondag j.l. op de gehouden vergadering van de Turnkring Alkmaar en omstreken de vaar digheidswimpel uitgereikt. Deze vereniging behaalde n.l. bij de vaardigheids proeven in de zomer 1950 te Alkmaar het hoogste gemiddelde. Tevens werd op deze verga dering besloten de jaarlijkse turn- dag te Schoorl te houden op 15 Juli 1951. Boekh. C. Oldenburg, Schoorl Gedurende de Kerstweek zullen in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen uitsluitend gedurende de middag houtsneden, tekeningen en aquarellen van wijlen B. Essers zijn tentoonge steld, werk dat niet eerder te Bergen werd geexposeerd en ook daarom aanspraak heeft op de werkelijke belangstelling der kunstbelangstellenden van Schoorl en Bergen. Over het werk van Essers hierbij een kleine notitie. Het is wel bekend dat deze kunstenaar na langdurig zwerven tenslotte zich in Bergen vestigde, met zijn hart en zijn werk in deze plaats vastraakte, omdat hij in deze boomrijke duinstreek zijn Arcadie vond. Essers tekende dat, waarvan hij hartstochtelijk hield, de natuur, maar was daarnaast hartstochtelijk ontevreden met de wijze, waarop zij zich ons aanbiedt, n.l. in haar geheel, wat veel te veel is. Hij aanvaardde haar niet zonder controle en veranderde haar zo, dat zij meer beantwoordde aan zijn innerlijke voorstelling, aan zijn idee. Hij vormde en styleerde duinen, de stranden met hun sierlijke door schuim gemarkeerde vloedlijnen, de bomen en de dieren volgens zijn gevoel. Hij componeerde, stelde dit alles samen tot een geheel, dat hij niet zo in de natuur, doch slechts in zijn geest vond. Hij was de meester der natuur in zoverre hij haar gebruikte om zijn hogere bedoelingen te verwerkelijken. Men zou zijn half-realistische, half-fantastische houtsneden en penseeltekeningen „waarheid en verdichtsel" kunnen betitelen. De landschappe en marines van deze met een rijke fantasie be gaafde tekenaar-dichter worden meestal verlevendigd door stof- fagefiguren van een ruiter, strand jutters, paarden, herten, meeuwen, enz. enz. Bibliophielen kennen de door hem geillustreerde boeken, zoals A. Roland Hoist's „DeidreOok zijn portretten van Herman Gorter en A. Roland Holst. In zijn prenten bediende deze rasxylo- graaf zich van de eenvoudige ongecompliceerde middelen, die de zwart-wit-kunst alleen eigen zijn en is alles goed, omdat de houtsnijder zichzelf geheel vergat en alleen aan het hout dacht. De tentoonstelling wordt Zater dag 23 December geopend om 3 uur door de letterkundige W. L. M. E. van Leeuwen," sedert kort te Schoorl woonachtig. (Zie voorts de advertentie in dit nummer). Een woord van aanbeveling om deze expositie te bezoeken lijkt overbodig. Ingezonden mededeling. I HOF LAAN Q Ingezonden mededeling. SPIERPIJN. SPIT... 't Loert overal. De weldadige warm te van de pijnstillende Thermogène verdrijft de snerpende pijn. ZONDAG 24 DECEMBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK n.m. 8 uur Ds. Bekius (KerstwijdingsdienstKerstspel) lste Kerstdag v.m. 10 uur Ds. Bekius (Coll. Kerk Wereld) 2e Kerstdag n.m. 7 uur Kerstfeest Zondagsschool Gebouw „REHOBOTH" Dr. van Peltlaan 1 v.m. 10.30 uur Ds. M. D. Gijsman uit Den Haag inplaats van Ds. Hoek lste Kerstdag v.m. 10.30 u. Ds Wesseldijk 2e Kerstdag geen dienst Ned. Herv. Gemeente Zondagsschool voor de leeftijden 6. 7 en 8 jaar, v.m. 11.30 uur; voor de leeft. 9, 10 en 11 j. 12 uur, in de Ruïnekerk Bergen aan Zee 2e Kerstdag v.m. 10.15 uur Ds. Bekius (lit. Dienst) GEREFORMEERDE KERK Dr. van Peltlaan 31 v.m. 10 uur en n.m. 5 uur Ds. K. Schouten van Nijmegen lste Kerstdag v.m. 10 uur Dr. W. G. Harrenstein van Amsterdam n.m. 3 uur Ds. P. Veenhuizen van A'dam Kerstwijdingsdienst 2e Kerstdag geen dienst LEGER DES HEILS (Dorpshuis) Zondag 24 December 10 uur Heiligingssamenkomst 7 uur Kerstliederen zingen bij verlichte kerstboom op „Merelhof' 8 uur Advents-liturgische dienst Maandag 25 December 's morgens 6 uur Kerstwijdingssamenkomst 3 uur Jeugduitvoering 8 uur Kerstfeest verlossingssamenkomst Dinsdag 26 December: 3 uur Zondagsschoolkerstfeest 8 uur Kerstsluitingssamenkomst met vele te zingen kerstliederen Verbreiding der Waarheid v. Borselenlaan 2 Zondag 24 .December 's avonds 7 uur precies Ds. J. Ruys Onderw.„Kerstfeest vierenen dan Korea en de dreiging 3e Wereldoorlog? Donderdag 28 Dec. 6.30 uur Kerstfeestviering leder welkom, er wordt getracteerd R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. Lof 7 uur n de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. Schoorl n.m. 7 uur Kerstviering met de kinderen 2e Kerstdag Geen dienst GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) 10 uur Ds. Th. Ruys Jr. van Lisse 5.30 uur Ds. P. N. Kruyswijk van A dam Coll. Eigen evangelisatie le Kerstdag 10 uur Ds. C. von Meijenfeldt Extra coll. Diaconie nam. geen dienst 2e Kerstdag geen dienst OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE 10 uur Ds. Roobol H. Avondmaal lste Kerstdag 10 uur Ds. Roobol 2e Kerstdag n.m. 7 uur Kerstavond HERV. GEMEENTE Egmond Binnen 11 uur Ds. Plug lste Kerstdag 10 uur, Egmond a.d. Hoef Ds, Plug 2e Kerstdag Egmond a.d. Hoef, 's avonds half 8Kerstfeest met de Zondagsschool Ingezonden mededeling NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl Ds. C. fd. de Jong lste Kerstdag v.m. 10 uur te Groet (Ds. C. M. de Jong (m. koorzang) DAAR NIET HIER WEL het lekkerste middel 1 tegen verkoudheid f-y vD Lper 100 gram fONNEMA SNEEK Maandagmiddag 25 Dec. te 2.30 uur v„rHn pnv„r„" entrée-prijzen) Dinsdagmiddag 26 Dec. te 2.30 uur I (alle leeftijden) Waterlelies. Penseeltekening in O.I.-inkt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 2