Ttaliano Bioscoop bu.ok.fastm 7Sme iJsipol dalhMek enorm FRANCIS debuteert op het witte doek als SCHOORL EGMOND AAN ZEE Ouderavond 0* L. S, KERKDIENSTEN DONALD O'CONNOR rtHtS „De Rustende Jager' FILMNIEUWS. Humoristische dagkalenders „ONS GENOEGEN1' op de planken Boeiende vertolking van „ZIE HIER BEN IK" „Ons Genoegen" trad Dinsdag avond in De Rustende Jager op met „Zie, hier ben ik", 'n toneel spel in 4 bedrijven van Mevr. van Gogh-Kaulbach die èn als romancière èn als toneelschrijfster een gevestigde naam heeft in ons land. Deze dilettanten hebben door vlot samenspel en het juist aanvoelen der rollen een boeiende vertolking gegeven van dit stuk en getoond wat ernstige toewijding en gehele overgave vermogen. Arie Mooij was prachtig in de hoofdrol, de rol van Dr. Albert van Reuven, de geleerde voor wie werken leven was en wie een schitterende toekomst wachtte. Het lot scheen het anders te willen bewogen door het lot van zijn nichtje Adrie, die bedrogen in haar liefde te gronde dreigde te gaan, en vervuld van mede lijden met de oom, offert hij een deel van zijn illusies op door haar te trouwen, dan heeft het kind een vader! Wonder boven won der brengt dit huwelijk zonder liefde toch geluk. Maar vinden wij, waar w'ook staren, iets be stendigs hier beneên? Vier jaar later kruist een jong ingenieur haar levenspad en de twee worden onweerstaanbaar naar elkander getrokken. Albert meent 't geluk van die twee niet in de weg te mogen staan en als een held offert hij zich voor de tweede maal op, hij geeft zijn vrouw de vrijheid en gaat. In scènes, die tot tranen toe de aanwezigen roerden, beeldden A. Mooy en Mevr. R. Scheltema- Hartland, die op schitterende wijze de rol van Adri vertolkte, de strijd uit die beiden streden. Naast deze twee vielen vooral op Mevr. A. Roos-Wognum als Hilda en P. Roos als Ir. Bersel- man. Deze laatste zou ondervin den de waarheid van de woorden: in het boek te lezen, dat Vrouw heet, kan een genot zijn, maar helaas is het vaak geschreven in spijkerschrift en bij wijze van Kruiswoordraadsel. Zij was hiér voor hem een puzzle, maar de oplossing kwam. Een hartelijk applaus was 't slot van de zeer geslaagde op voering. Dank zij de belangeloze mede werking van Mej. Simons, die het hare bijdroeg tot de meubi lering en van de heer Meeden- dorp, die alles in de bloemetjes zette, speelde alles zich af in een gezellig interieur. N. V. De afd. Schoorl van de N. V. hield Dinsdag een h. h. verg. ten huize van Mevr. Bosman. Opkomst was uitstekend. De heer Bant sprak over het boek „800 meter onder de zeespiegel" van Beebe, verduidelijkt door licht beelden. Op 14 Jan. is er een kunst avond voor leden en genodigden in de Jeugdherberg te Schoorl en in Februari zal een filmavond worden gegeven. OUDEN VAN DAGEN Naar wij vernemen wordt door het Comité Ouden van Dagen op 4 Januari 1951, om 2.15 en 8 uur een filmvertoning gegeven in „De Rustende Jager" van de uitgaans dagen 1938 en 1950. Na het vertonen van deze films volgt een cabaret-programma waaraan verschillende kleinkunstenaars uit Bergen hun medewerking ver lenen. Het belooft een prettige middag te worden voor de ouden van dagen. Aan bovengenoemd pro gramma zullen medewerken Davito, (oud Bergenaar), Neder lands jongste jongleur, bekend uit het kindercircus „Elleboog", en door zijn optreden voor onze Koningin, „Balletino'sballet danseresjes, Jo Heidbuurt, violist met zijn beroemde kanarie-polka, Accordeonnisten. Accordeonclub o.l.v. Anneke Crochet, „De Schets- spelers" van Fam. van Berge, en de bekende „Remidol" als goochelende conferencier. Muzi kale medewerking verleent Mw. Moree-Dol. Wij kunnen iedereen aanraden deze buitengewone cabaretvoor stelling te gaan zieneen middag en avond vol verrassingen. De middagvoorstelling is voornamelijk gereserveerd voor de ouden van dagen, die een gratis toegangs bewijs ontvangen, terwijl de nog open plaatsen beschikbaar zijn tegen entrée van f 1, 's Avonds 8 uur uitsluitend tegen entrée van f 1.Men zie verder de advertentie in ons volgende nummer. BOND VOOR STAATSPENSIONNERING Vrijdag 8 Dec. j.l. hield de afd Egmond aan Zee van de Bond voor Staatspensionnering een vergadering in de zaal van de heer Kager. Aanwezig waren plm. 30 per sonen. De wnd. voorzitter, de heer Stobbe opende de vergade ring, heette in het bijzonder de spreker, de heer Greeuw van Heiloo welkom en sprak zijn teleurstelling uit over het feit, dat zo weinig jongeren aanwezig waren. Hierna behandelde de voorzitter in het kort de gang van zaken. Onverzwakt doorgaan met de propaganda voor de Bond, was z.i. nu juist zeer noodzakelijk, daar de vraag „Is de Noodwet „Drees" in gevaar? tot zijn grote teleurstelling met „Ja" moet worden beantwoord. De voorzitter eindige zijn in leiding met de woordenZorg daarom voor een sterke Bond, waarmee t.z.t. duidelijke taal kan worden gesproken. Vervolgens gaf de heer Greeuw een overzicht van de strijd van de Bond en behandelde zeer uit voerig de „uitkering-Drees", als mede de grote levensproblemen van onze ouden van dagen. Bij de rondvraag vroeg de heer KI. Schol, hoe het voorlopige bestuur de propaganda ter hand zou nemen. Nadat de voorzitter hierop uitvoerig had geantwoord, sloot hij de vergadering en hoopte dat alle aanwezige leden als propa gandiste) vruchtbaar werk zouden leveren. BR/UEN i/oor SC4400HL. MET OF ZON DER RECEPT, IN Dl „RUSTENDE JAGER." VINSV.nh Woensdagavond had in de zaal van „De Vergulde Valk" een feestelijke ouderavond plaats. De voorzitter, de heer Wijn heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom en deelde mede, dat op deze avond het woord hoofd zakelijk aan de kinderen zou zijn. Hierna nam het hoofd der school, de heer J. Gorter het woord en deelde mede, dat er door de heer A. v. d. Steen verslag zou worden uitgebracht van de finan ciën, betreffende het schoolsparen voor de schoolfeestjes. Hierbij werd bekend gemaakt, dat van het spaargeld eerst een bedrag van één gulden voor het St. Nicolaasfeest afgaat. Van de resterende f 4,- werd verteld, dat er ruim f 4,50 aan uitgaven zijn. Het tekort wordt gedekt door het houden van een verloting. Aansluitende op deze mededeling ging de heer Gorter nog even op de schoolreizen door, omdat, wanneer de plannen bekend zijn, vaak kinderen van hun ouders niet meemogen, omdat de reis hun niet aanstaat. Spreker drukte die ouders vooral op het hart, dat het zo'n dag meer gaat om de band onderling te versterken, het aanleren van saamhorigheid en elkaar leren waarderen. De ouders werden opgewekt, om hun kinderen allen mee te laten gaan. Vervolgens deelde spr. mede, dat getracht zal worden met medewerking van het Arbeids bureau te Alkmaar een lezing te krijgen over de beroepskeuze. Ook werd medegedeeld, dat, gezien de groei van het aantal leerlingen, met September de school met een leerkracht kan worden uitgebreid. Spr. eindigde zijn rede met de leuze „Onver deeld naar de Openbare School". Hierna vingen de kinderen aan met de opvoering van een toneel stukje in 3 bedrijven: „Leven is geven", waaruit bleek, dat geld het leven niet gelukkig maakt. De spelers en speelsters deden goed hun best en deden de zaal meermalen schateren van het lachen. Na de pauze volgde het zangspel„Als de klokken luiden", van mevr. van den Broecke-de Man. Dit spel, dat geheel in Kerstsfeer is gehouden, viel zeer in de smaak. Zeer goede zang stemmetjes, vooral zij die de solopartijtjes zongen, waren goed gekozen. Sj. Palsma en Jopie Dekker moeten we even apart noemen. Aan het slot werden alle mede werkers bedankt door de voorz. en vooral de heer Stobbe en de heer Gorter, die het muzikale gedeelte voor zijn rekening had genomen. Het was een buitengewoon geslaagde avond. faro? Ned. Herv. Oratoriumvereen. JUBILEERT De Ned. Herv. Oratorium vereniging heeft haar 25-jarig bestaan in dit najaar op een bijzondere wijze herdacht met drie concerten, die op zeer hoog artistiek peil stonden. Zaterdagmiddag en -avond werd dit jubileum in kleinere kring feestelijk gevierd met een receptie en een gezellige avond voor de leden. De receptie, die gehouden werd in „Het Wapen van Heemskerk", werd zeer druk bezocht. Een keur van bloem stukken gaf aan 't geheel een feestelijk aanzien, terwijl daaren boven nog brieven en telegram men waren ingekomen. Vele woorden van waardering zijn nog tot de voorz. de heer J. Dalenberg en de dirigent. Corn. Jonker, gesproken. Voor een zeer groot deel zijn zij de stuwende krachten geweest, die de vereniging hebben gemaakt tot wat ze nu is. De heer Kleimeer, voorz. der Feestcommissie, sprak uit naam van alle leden en bood de heer Dalenberg een voorzittershamer met inscriptie aan, de heer De Nijs als afgevaardigde van de Koninkl. Mannenzangvereniging „Apollo" uit Amsterdam, een fraai uitgevoerd herinnerings vaantje, de heer Velthuijs uit naam van het Mannenkoor „Orpheus" een mand fruit en van mevrouw Buis, die met grote waardering sprak van de steun, die het dameskoor „Accordando" van de heer Dalenberg had mogen ontvangen, een bouquet bloemen. De heer J. Worp, voor de Ned. Herv. Kerkvoogdij, de heer G. Louwaars, afgevaardigde van de Evangelische Unie en de Ver eniging van Vrijzinnige Hervorm den en de heer Philippo namens de Berger Koorvereniging spraken nog hun beste wensen voor de toekomst uit. 's Avonds 8 uur werd de feest avond geopend met de opvoering van het toneelstuk „Als de klok waarschuwt", door de toneel vereniging „Het Voetlicht". Dit mysterie-spel viel zeer in de smaak het luide applaus aan het einde, vertolkte de gevoelens van de aanwezigen, terwijl speelsters en spelers daarenboven nog de wel verdiende dank ontvingen van de voorz. der Feestcommissie. Hierop werden de heren J. Dalenberg en Corn. Jonker ver zocht op het podium te komen. Met grote waardering werd ge tuigd van het vele werk dat beiden in het belang van de vereniging hadden verricht, waar na de heer Jonker een boekwerk werd aangeboden en aan de heer Dalenberg een radiotoestel. Zicht baar ontroerd aanvaardde de heer Dalenberg dit prachtige geschenk, waarmede wel duidelijk tot uiting werd gebracht hoe hoog het werk van deze voorzitter door de leden werd gewaardeerd. Een daverend applaus onderstreepte de vrien delijke woorden, waarmee deze geschenken werden overhandigd. Met een geanimeerd bal werd de avond besloten, waarmede tevens het slot kwam van deze kunstvolle en feestelijke jubileum viering. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN Burgelijke Stand BERGEN venteeht ctefetiu^ispiek&ide, 6ZEL SCHOORL Uitslag Bridge-Drive „DE EGMONDEN" A Klasse 1 Huiberts-Baltus 31,5 2 de Goede-Dekker 30 3 Kareis-Koper 26 4 Fam. Honing 21,5 5 Karels-Klaij 20 6 Admiraal- Modder 19,5 7 Heddes-v. Pel 19,5 B Klasse 1 Scholten-Leijen 46 2 Hopman-Verver 44 3 Hopman-Ruiter 43 4 Dames Butter-v. Twigt 42 5 v. Duin-Liefting 42 6 Hopman-v.d. Molen 40 7 T ervoort-Cremer 40 8 Gebr. Dekker 39 C Klasse 1 Rózing-de Raadt 58,5 2 Hartgrink-Burger 47,5 3 Jonker-Groen 44 4 Apeldoorn-Liefting 44 5 Dames Dekker 44 6 Mej. Nieuwenhuizen- Bosman 36 7 Stam en partner 34,5 8 Ter voort-Walta 27,5 Bergen Nh. „FRANCIS'' „OP GLAD IJS" Maandag (Nieuwjaarsdag)avond, Dinsdag en Woensdagavond te 8 uur, Maandag en Woensdagmid dag te 2.30 uur treden Abbott en Costello wederom voor het voet licht in hun vermakelijkste film van Charles Lamont „OP GLAD IJS" Toegang alle leeftijden. In één regel gezegd een dol-komische film ol verwikkelingen, aardige shows en leuke liedjes en een heel regi ment „schaatsschoonheden" Het voortdurende succes der Abbott en Costello films moet toegeschreven worden aan de aantrekkingskracht die er van deze films uitgaat voor personen van alle leeftijden, van beide sexen. Voor het eerst weer verkrijgbaar BOON's Boekhandel C» Oldenburg Schoorl Tel. 268 Ingezonden mededeling. DAAR NIET £j r ft HIER WEL het lekkerste middel tegen verkoudheid ITALIANO 30 cent per 100 gram TONNEMA - SNEEK Ingezonden mededeling. ZONDAG 31 DECEMBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK n.m. 7 uurDs. Bekius (Oudejaarscollecte) Gebouw „REHOBOTH Dr. van Peltlaan 1 v.m. 10.30 uur Ir. Voorham n.m. 7 uur: Ds. Grootjans Bergen aan Zee n.m. 4 uur Ds. Bekius (lit. Dienst) GEREFORMEERDE KERK Dr. van Peltlaan 31 v.m. 10 uur: Ds. C. Kaptijn van A'dam n.m. 5 uur: Ds. M. Hamming van Den Helder Nieuwjaarsdag: v.m. 10 uur Ds. J. Hartkamp van Den Helder n.m. 5 uurgeen dienst LEGER DES HEILS (Dorpshuis) v.m. 10 uur Heiligingssamenkomst Zondagsschool n.m. 2 uur. Nieuwjaarsdag 's avonds 7.30 uur Openbare samenkomst met uitreiking van prijzen aan de kinderen van de Zondaggsschool Verbreiding der Waarheid v. Borselenlaan 2 Oudejaarsdienst n.m. 8.15 uur 1 Januari Nieuwjaarsdienst n.m. 7.45 uur R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. Lof 7 uur n de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. NED. HERV. GEMEENTE n.m. 8 uur te Schoorl Ds. C. M. de Jong (Oudejaarscollecte) GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 u. Ds. C. von Meijenfeldt 5.30 uur Ds. J. H. Telkamp van Bergen (dienst br. De Waal) Coll. Steun aan de Gereform. Kerken in Indonesië Nieuwjaarsdag v.m. 10 uur Ds. C. von Meijenfeldt (dienst br. Swager) n.m. geen dienst OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v". m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE 10 uur Ds. Roobol HERV. GEMEENTE Oudejaarsdag Egmond Binnen n.m. 7.30 u. Ds. Plug Oudejaarsavondcollecte Nieuwjaarsdag geen dienst van 3 tot 17 December 1950 GEBOREN Nicolette Allegonda Maria, d.v. W. Schotten en M. M. van der Vrande. Johannes Cornelis, z.v. C. Blankendaal en W. van Leeuwen. Margaretha Elisabeth Wilhelmina, d. v. N. Stam en A. Grippeling. Karst, z.v. B. Karsten en B. Nijp. Martinus Joseph, z.v. I. Min en M. Wittebrood. Francisca Anna, d.v. P. M. van der Lans en J. C. Smit. Wat zij (die het weten kunnen) ervan zeggen BOB HOPE Ik heb gegierd van begin tot einde FRANCIS is uniek GROUCHO MARX: FRANCIS is een film, die ik met de meeste klem kan aan bevelen Muilezels zullen er dol op'zijn (en mensen ook). COR RUYS Ik heb uitbundig gelachen en ook in stilte genoten om deze fantastisch uitgedachte film en dankbaar heb ik ken nis gemaakt met wat ik zou willen noemen een nieuw soort humor Ik voorspel een onuitputtelijk succes JIMMY DURANTE: FRANCIS is het dolste crea- tuur, dat ik ooit op het film doek heb gezien Het is een grandioze film HENRIETTE DAVIDS: Ik heb me een aap gelachen om die ezel. KEES PRUIS: Er is verschil in de salarissen van Bob Hope, Groucho Marx, Jimmy Durante en het mijne, maarerisgeen verschil tussen hun opvatting over Francis en de mijne Het is grandioos FRANS DU MEE: Ik heet Frans, maar ik ben jaloers op Francis Om zo'n gein-ezel te zijn lijkt me niet ezelachtig ALEX DE HAAS: Een van de voortreffelijkste vondsten van de laatste jaren, die bovendien op glorieuze wijze w^rd uitgewerkt OjSO WILLY WALDEN ($7up): Als ik veertien jaar geleden geweten had dat déze ezel bestond, was ik nooit met Muyselaar begonnen [Ma PIET MUYSELAARfW*): Ik heb veertien jaar nooit beter geweten of ik werkte met zo'n ezel, m*— Ma* oe UNIVERSAL INTERNATIONAL-FILM fra»c% de film, die U iets „nieuws" brengt: PATRICIA MEDINA ZASU PITTS RAY COLLINS Productie Robert Arthur Regie Arthur Lubin uitgebracht dopr NOVA-film Berend Maria, z.v. H. Wijbenga en C. Tiebie. Koert, z.v. O. V. L. Guermonprez en A. N.Tijdens. Jacobus Michael, z.v. J. C. Hollander en M. Sisowa. ONDERTROUWD Arie Cornelis Schou ten, oud 26 jaar, wonende te Alkmaar en Catharina Kops, oud 27 jaar, wonende te Bergen. Adrianus Adriaansen, oud 25 jaar, te Halsteren en Catharina Maria Boots, oud 26 jaar te Bergen. GETROUWD: Johan Pieter Stekelbos en Geesien Drenthen. Bernardus Lohman te Bergen en Maria C. Miltenburg te Leeuwarden. OVERLEDENAntoinette Maria van Byleveldt,, oud 71 jaar, weduwe van Jacobus W. L. Meertens. Francisca Anna van der Lans, oud 2 dagen, d.v. P. M. van der Lans en J. C. Smit. GEBORENCornelis Th. z.v. G. Kooij, en W. R. Stoop. Willem J., z.v. W. J. Mast en D. Keijzer Annie, d.v. W. Ruis en C. A. Snip. Geertje, d.v. N. de Hart en A. Nottelman. Johannes P. M., z.v. G. A. Scheltema en C. H. Kooijman. Paulina A., d.v. P. J. Leek en A. Druijven. Catharina C. M., d.v. J. Nanne en M. Tesselaar. ONDERTROUWD: F. Repko en A. G. de Waard. GETROUWDW. Sevenhuijsen en M. den Das. OVERLEDEN: G. Thomasz, 84 jaar, weduwe van J. Levendig. A. Rens, oud 67 jaar, getrouwd met A. Schenk. Wat anderen zeggen over „Francis" Vrijdag-, Zaterdag-, Zondagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur de film, die U iets „nieuws" brengt de (enige) sprekende ezel Toegang alle leeftijden Maandag-, Dinsdag-, Woensdagavond te 8 uur Maandag en Woensdagmid dag te 2.30 uur, ABBOTT en COSTELLO in de film en U zult schateren van het lachen. Toegang alle leeftijden. In de week van 5 Januari '51 „STROMBOLI" - „BAGDAD" bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 2