ff ff pA&ducUevedu>fyi*tfy Mtyrtiik HOOVER BERGEN WASMACHINES GEVESTIGD N. BOS SCHOORL VRIJDAG 18 JANUARI 1952 29e JAARGANG No. 3 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Economisch perspectief voor 1952 EXPORT KAN DE IMPORT OVERTREFFEN Al te veel wordt er in Nederland dikwijls de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de regering voor de onvol doende productiviteit. In ondernemerskringen wordt het belang van dit vraagstuk nog onderschat. Eerst wanneer men over tuigd is van de volmaaktheid der eigen bedrijfsorganisatie en alle wegen heeft bewandeld om het productieproces aan de zware efficiency eisen van deze tijd aan te passen, mag men de overheid verwijten gaan maken. Voorheen was Nederland geen export-land bij uitnemendheid. Dit heeft zijn gevolgen gehad voor onze industrie, die door gunstige liggingen bekendheid met eisen van de Nederlandse consument voor de binnenlandse afzet is opgebouwd. Na de oorlog moest dit aspect veranderen en het af gelopen jaar, waarin voor het eerst sinds ruim dertig jaar. onze uitvoer in één maand gelijk is geweest aan de invoer, heeft af doende bewezen, waartoe wij in staat zijn. Wij zouden op buiten landse markten nog veel meer kunnen presteren indien de pro ductiviteit hoger werd. Wij wezen er reeds op, dat ons afzetgebied zich niet tot Nederland kan beperken, dit heeft gevolgen, ook voor bestaande industrieën. Doordat de meest wakkere zakenlieden zich op ex port zijn gaan toeleggen, waar dit voorheen niet het geval was, konden deze hun zaken uitbreiden, exportwinsten maken en daarmee hun bedrijf moderniseren. De verbetering van de bedrijfsoutil- lage gepaard gaande met toe passing van de nieuwste arbeids- methoden beïnvloedt de kostprijs van de producten in gunstige zin. Productie in 't klein wordt omgezet in productie in het groot met alle daaraan verbon den voordelen. Ook de binnenlandse markt gaat profiteren van de kostenbesparin gen. Hierdoor worden andere bedrijven wel gedwongen om aan de zucht naar bedrijfsverbetering deel te nemen. Doen zij dit niet, dan is de ondergang het gevolg. De grotere belangstelling voor het buitenland dwingt dus ook de specifiek voor het binnenland werkende industrie de bakens te verzetten. Het gehele bedrijfsleven wordt zo opengelegd voor in vloeden uit alle delen van de wereld. Dit noopt tot grotere activiteit, tot kostprijsverlaging en dus wordt ook uiteindelijk de Nederlandse verbruiker de voor delen van deze gang van zaken deelachtig in 'n goedkoper product. Een ernstige zaak Productieverhoging betekent niet allereerst méér produceren doch goedkoper voortbrengen en dan komt de grotere productie vanzelf via een vergrote vraag. Productieverhoging houdt primair in een groter aantal producten van dezelfde kwaliteit in hetzelfde tijdsbestek geproduceerd. Er wordt teveel geschertst met deze gedachte. Men lacht om de eis van meer productie, omdat er nu immers al werkloosheid is. Men vergeet daarbij dat juist een deel van die werkloosheid is ontstaan, omdat men die eis van meer en dus goedkopere productie niet heeft verstaan. Wanneer onze producten uit de markt worden gedrongen omdat wij te duur zijn, is werkloosheid het onvermijdelijke gevolg. Er is dus lang niet zo'n grote tegenstelling tussen bestaande werkloosheid en de eis tot productieverhoging als menigeen meent. Het is de laatste tijd gebleken, dat Amerikaanse bedrijven er be langstelling voor hebben om in Nederland fabrieken te bouwen. Dit is gunstig zowel voor de productiviteitsverhoging als voor de werkgelegenheid. Voor de bestaande Nederlandse industrie op de betrokken terreinen be tekent dit een waarschuwing om alle zeilen te gaan bijzetten. Kan men in alles een voorbeeld nemen aan de Amerikaanse metho den? Stellig niet. De Nederlandse arbeider heeft nu eenmaal een andere mentaliteit dan de Ameri kaanse. Ook de efficiency-vergro- ting moet aan deze wetenschap worden aangepast. Wij zijn in Nederland bijvoorbeeld niet ge wend om het ploegenstelsel tot in de perfectie toe te passen. Dit beïnvloedt het gezinsleven scha delijk door de onregelmatige arbeidstijden en wat dus terstond aan productievergroting zou zijn gewonnen zou op de duur wel eens kunnen omslaan in produc tievermindering door de geweldige tegenzin waarmee de arbeiders hun werk gaan verrichten. Ook het actief kunnen deelnemen aan het gezinsleven is een vorm van welvaart, die lang niet altijd door een inkomensvermeerdering wordt goed gemaakt. En de lonen? Vanzelfsprekend voldoen de huidige loonbepalingen niet aan de eis om de productie te ver hogen. Een aanpassing daaraan ligt in de lijn der verwachtingen. Speciaal de vakbekwaamheid moet in meerdere mate worden ge waardeerd daa thans het geval is. Voor alles zullen wij echter alle krachten moeten inspannen om de arbeiders zelf bij het be reiken van gunstige bedrijfsresul taten te interesseren. Een systeem van winstdeling lijkt daarbij zeer aantrekkelijk, maar heeft vele moeilijke zijden. Worden de arbeiders naast de leiding wel voldoende ingeschakeld voor het ter tafel brengen van nieuwe ideeën? Deze vraag moet elke ondernemer zich stellen. Niet alleen bereikt men daardoor dat een productieprobleem van alle kanten wordt bekeken, maar vooral wordt langs deze weg ook de lagere werknemer zichtbaar in de mede-verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in het bedrijf betrokken. Het is deze verantwoordelijk heid die de grootste prikkel vormt voor productieverhoging. Aan contact tussen leidende en uit voerende arbeid in de bedrijven behoeft het in onze dagen niet meer te ontbreken. In de kleinere bedrijven bestaat dit contact dik wijls rechtstreeks, in de grotere kan dit door middel van de ondernemingsraden worden tot stand gebracht. Door werkeloosheid gaan nog steeds zeer veel productieve uren voor ons bedrijfsleven verloren. Die werkeloosheid richt de groot ste schade aan bij de uitvoerende arbeid. Ook in deze kringen moet dus de nodige verantwoor delijkheid voor de gang van zaken der onderneming worden geculti veerd. De bedrijfsleiding heeft hier een taak en daarnaast de vakbeweging. De arbeidersleiders zullen al hun krachten moeten inspannen om hun volgelingen ook in dit opzicht de nodige voorlichting te geven. De tegenstelling tussen werk gevers en -nemers binnen het bedrijf zal moeten verdwijnen willen wij de Nederlandse industrie tot een voorbeeld maken in de wereld. Verstaat iedere belang hebbende zijn taak in dit opzicht in 1952, dan kunnen wij voor dit jaar goede economische resul taten verwachten en afnemende werkloosheid. Dr H. R. MES AFD. BERGEN VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID met Programma voor komende tijden De afd. Bergen van de P. v.d.A. wijdde haar eerste openbare bij eenkomst in 1952 aan „De weg naar vrijheid", nieuwe plannen voor de toekomst. In 1935 kwam de SDAP ook met plannen, die echter een heel ander karakter droegen. Toen vroegen andere problemen om een oplossing: Nederland worstelde met werk loosheid. Nu, aldus de heer J. G. SuurhofF bij zijn uiteenzettingen, vragen problemen van groter draagwijdte de aandacht, was het in 1935 een economische crisis van voorbijgaande aard, nu staan we voor vraagstukken van blij vende aard. Nederland is niet meer als eeuwen geleden het middelpunt van de wereld, maar heeft zijn bevoorrechte positie voor goed verloren. De landen, die vroeger goedkope grondstoffen leverden, strijden nu voor eigen onafhankelijkheid, willen niet meer koelie onder de naties zijn en dan, Amerika is tot ontwikkeling ge komen en Rusland stampt ten koste van een laag levenspeil industrieën uit de grond. Over Europa hangt de dreiging of het zijn democratische structuur zal kunnen handhaven. Met het oog op al deze pro blemen graaft het nieuwe plan voor de toekomst veel dieper. Nadat de Stem des Volks o.l.v. haar dirigent Heist enkele liederen ten gehore had gebracht, betrad de heer J. G. SuurhofF het podium J. M. WITTEBROOD om in een boeiende rede zijn auditorium enig inzicht te geven in het politieke programma van de P.v.d.A. voor de komende tijden, een programma, dat naar spreker nadrukkelijk verzekerde, niet is bedoeld als een verkie zingsstunt. De plannen hielden zich in de eerste plaats bezig met het probleem van de menselijke vrijheid. Om die zoveel mogelijk tot ontplooiing te brengen, zal inperking van de vrijheid van een enkeling niet uit kunnen blijven. Met bewapening alleen, vervolgde spreker, zal Europa niet veilig gesteld kunnen worden. Culturele verheffing is nodig. Spreker hield een warm plei dooi voor ordening en plan ning van de productie en voor een ingrijpen overal van de over heid, waar het vrije initiatief te kort schiet. Het plan beoogt verder bestaanszekerheid bij een stijging van het levenspeil. Spreker besloot zijn met de grootste aandacht gevolgde rede met het uitspreken van de hoop, dat de twintigste eeuw mocht worden tot de eeuw van de gewone man en dat de bloei, zoals zo vaak, niet mocht worden beperkt tot de bovenlaag. Na de pauze was het woord aan het lekencabaret „De Rode Koers" uit Zaandam, dat de poli tiek in luchtiger vorm behandelde, vaak tot groot vermaak van de aanwezigen. EEN ZEEMAN GING PASSAGIEREN Iedereen heeft op zijn tijd be hoefte om de werkelijkheid even te ontvluchten. Velen grepen de hun door de toneelvereniging St. Jan geboden kans aan en spoed den zich naar „De Rustende Jager", waar geen plaatsje onbe zet bleef. Het door Koos Beswino ge schreven blijspel met al z'n zot ternij, doorweven met een beetje ernst, was wel in staat alle zor gen een ogenblik te doen ver geten. Hoofdpersoon was Arie 'n matroos, die was gaan passa gieren met de eeuwige student Ferry Moerhaven, de verwende zoon vande Directeur- eigenaar van de scheepvaart maatschappij Neerlandia. Verder was het weer de vrouw, die van oudsher in het midden van alle menselijke drama's stond, waarom heen zich ook hier de conflicten afspeelden, die kleur, spanning en romantiek aan het leven gaven freule de Mees van Vendel, een door papa Moerhaven uitgezochte levensgezellin voor zoonlief en de zangeres Lenie Havermans, waarop Ferry zijn zinnen had gezet. Door allerlei misverstanden ontstonden de meest dwaze si tuaties tot tenslotte alles goed werd; het blijspel werd een echt blij-eindend spel. Het publiek heeft van begin tot eind genoten van alle dwaas heden, waarbij het toch misschien een enkele maal een traan voelde opwellen. Aat Groot was als Arie de held van de avond; schitterend speelde hij z'n rol van passagierende matroos. De rol van de freule werd prachtig vertolkt door Tr. Wijbenga-Tiebie en Gré Bijwaard- Van Campenhout was als Lenie niet te verbeteren. Alle spelers te noemen heeft geen zin, allen hebben hun beste krachten ge geven om de opvoering tot een succes te brengen. Het Amsterdams Toneeelgezelschap met Dl infye&lltdl zilUl Molière stierf enkele uren na de eerste opvoering van zijn laatste blijspel „Malade imagi naire" in 1673; zijn blijspel was onsterfelijk en zoals bijna drie eeuwen geleden de zonnekoning Lodewijk XIV en zijn hof groot plezier hebben beleefd aan dit dwaze stuk, zo genoot de kunst kring Bergen gisteren nog van het door het A.T.G. opgevoerde stuk. Twee sterren vooral schit terden deze avond aan de toneel- hemel het waren Louis Saalborn in de titelrol en Jenny van Maer- lant als Toinette, de dienstmeid. L. Saalborn was de ingebeelde zieke, door de dokters bedreigd met alle mogelijke kwalen en alleen nog levend omdat hij zo gezond was. Hij was groot in zijn spreken en niet minder in zijn zwijgen, zijn mimiek was be wonderenswaardig. Jenny van Maerlant was de spil van het stuk. Zij wist de valse Béline, de tweede vrouw van de patiënt, onschadelijk te maken, de door papa sterk geprotegeerde huwelijkscandidaat, de onmogelijke dokterszoon, uit te schakelen, en in alle moeilijk heden te helpen. Onbedaarlijk is er gelachen om de dokterscarica- turen en onvergetelijk zijn het huwelijksaanzoek en de promotie tot Doctor medicinae van de patiënt, de ingebeelde zieke. Molière schreef het stuk in 1673 om te laten lachen, drie eeuwen later bleek het nog niets aan waarde te hebben verloren. VOLLEY-BAL Ook in Bergen heeft de, in zeer korte tijd populair geworden volley-balsport zijn enthousiaste aanhangers. Reeds in het vorige winter seizoen werd door een groepje heren, onder leiding van de heer Pesie, onderling druk getraind, terwijl nu door een Bergens zes tal onder de naam „Homerunners" aan de competitie van de Alk- maarse volley-bal kring wordt deelgenomen. Dinsdag 8 Jan. j.l. werd in het gymnastieklokaal van de Ulo aan de Beemsterlaan de tweede thuis wedstrijd gespeeld tegen „Cata pult" II welke na spannende strijd eindigde in een 2-2 gelijk spel. A.s. Maandag wordt in Alk maar gespeeld tegen „Jong Hol land" I, ook nu zal er door Bergen hard moeten worden gevochten om een overwinning of gelijkspel te bereiken. Beëdigd Makelaar in onroerende goederen. Taxateur Administrateur Financieel Adviseur KINDER-OPERETTE OPENBARE SCHOOL Ouders, houdt de avond van 5 of 6 Februari (allebei mag ook) vrijOp deze avond wordt n.l. de operette „Zigeunerleven" vertoond. Het wordt een avond, die uitgaat van „Volksonderwijs" met medewerking van het Kin derkoor. Mevrouw Moreé leidt de zang; de hr Nijdam heeft de regie en Karei Colnot verzorgt de decors. Hier is dus een aardig voor beeld van goede samenwerking in het belang van de Openbare School. U hebt zeker alle goede her inneringen bewaard aan „Jantje in Modderstad". Het succes was toen zo groot, dat een maand later een tweede avond moest worden gegeven, weer voor een uitverkochte „Rus". Daar de nieuwe operette de eerste in kwaliteit nog overtreft en er dus weer een grote toeloop verwacht wordt, heeft het bestuur gemeend meteen maar 2 avonden achter elkaar te geven. De entreéprijzen zijn uiterst laag, n.l. f 0,75. Het belooft een pracht avond te worden. Let op de advertentie in het volgend nummer. Ir A. VONDELING OVER PACHTWET Voor de Afdeling Bergen van de Hollandse Maatschappij van Landbouw hield Ir A. Vondeling een lezing over „Pachtwet". Met de sterke bevolkingsaan was en het toenemende tekort aan cultuurgrond, zodat men spreekt van „Landhonger", ging men meer en meer de noodzaak van een goede pachtwetgeving inzien. Het Burgerlijk Wetboek van 1838 voorzag daarin niet voldoende. Zo kwam er in 1932 een crisis pachtwet, die bleef gelden tot 1941. Verschillende bepalingen brachten aanzienlijke verbeterin gen voor de pachters, die thans 57 °/o van onze cultuurgronden gebruiken. Een langere pachtduur gaf meer zekerheid aan de pach ters en het recht van verlenging bracht rust. Een pachtopdrijvings- besluit bevatte een strengere regeling tot „bevriezing" van de pachtprijzen. Andere besluiten volgden in snel tempo, tenslotte samengevoegd in het pachtbe- sluit 1941. Van verschillende zijden werd er ter vergadering op gewezen, dat er door deze prijspolitiek 'n wanverhouding dreigt te ontstaan en dat een pachtverhoging, die bij de gewijzigde verhouding zou aansluiten, verre van onbillijk zou zijn. De grondkamers bewegen zich reeds in deze richting bij hun beslissingen, maar zeer voor zichtig. Ir Vondeling liet verschillende bepalingen nog eens de revue passeren. Hij wees op de ver plichting om een pachtovereen komst schriftelijk vast te leggen, op de duur van de overeenkomst, op het recht van schadeloos stelling voor aangebrachte ver beteringen, op het remissierecht in rampjaren. Wat de pachtprijs betreft, kan 't contract ter toetsing worden voorgelegd aan de grond kamer, waardoor misbruik maken van de noodsituatie verhinderd wordt. Om in deze tijd van landhonger een zo goed mogelijk gebruik van de beschikbare cultuurgrond te waarborgen, zou het wenselijk zijn maatregelen te treffen dat alleen daartoe bekwame mensen de grond in exploitatie krijgen. In de huidige noodsituatie zouden vestigingseisen kunnen worden gesteld zoals die op ander gebied reeds gelden. Bij misbruik van de grond zou beëindiging van de pachtover eenkomst mogelijk moeten zijn. Spreker wees verder op het wenselijke van het scheppen van „gezonde bedrijven", niet te klein, behoorlijk verkaveld. Bij verko ping dient versnippering tegen te worden gegaan. Is een leeftijds grens voor de exploitant gewenst? Prof. Minderhoud meent van wel. Het vaststellen van een juiste pachtprijs bleek zeer moeilijk te zijn. In een dichtbevolkt land als het onze met 'n zeer grote vraag naar het schaarse artikel grond, is de „vrije prijsvorming" niet te handhaven. De verpachter zou recht moeten hebben op vergoeding van alle lasten en onkosten plus een be hoorlijke rente van de grondprijs, de pachter dient een redelijk in komen te worden gewaarborgd. Heeft de verpachter recht op wat de exploitant meer uit de bodem haalt? De grondkamers mogen zich de wijsheid van Salomon toewensen bij het oplossen van al deze problemen. Na de uiteenzettingen van Ir Vondeling volgde nog een leven dige gedachtenwisseling over en kele vraagstukken. „OLYMPIA" TURNT De voorzitter gedecoreerd De Schoorlse gymnastiekver eniging „Olympia", die enkele maanden geleden haar 25-jarig bestaan herdacht, gaf onder grote belangstelling haar eerste turnuit- voering in de nieuwe kwarteeuw. Tijdens deze uitvoering werd de heer K. P. Zuurbier, die 25 jaren het voorzitterschap be kleedde, door de heer H. J. Reur- slag, voorzitter van de Turnkring Alkmaar en omstreken gehuldigd. In warme bewoordingen bracht hij de jubilaris namens de Turn kring dank voor het vele, dat hij had gedaan om de lichamelijke opvoeding te bevorderen en speldde hem het ereteken voor het 25-jarig lidmaatschap op de borst. Namens het Koninkl. Ned. Gymnastiek Verbond bood hij de gedecoreerde het „Diploma van Verdienste" aan voor belangrijke werkzaamheden verricht als lid van het K.N.G.V. De vereniging bood Mevr. Zuurbier een bloe menhulde aan. In zijn dankwoord wees de voorzitter er met dankbaarheid op, dat zijn mede bestuursleden het hem gemakkelijk hadden gemaakt en dat vooral Mevr. Delver- Veuger hem veel werk uit de handen had genomen. Bloemen zeiden voor hem de rest. In zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat „Olympia" de laatste tijd wat gesukkeld had met de leiding. Hij riep daarom voor deze avond enige clementie in. Er bestond alle hoop, dat het nu weer excelsior zou gaan en dat het oude peil spoedig weer zou zijn bereikt enoverschreden. In vlot tempo werd het 15 nummers tellende programma af gewerkt en de prestaties van tur ners en turnsters waren oneindig betere propaganda voor lichame lijke opvoeding dan veel woorden. Een der hoogtepunten van de avond was het nummer „Even- wichtsbalk". Men had een speld Uukttod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Static-nsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Van onze economische medewerker Off. dealer BREELAAN 29 TEL. 2204 als Lijtweg 17, Bergen, Telef. K 2208 No. 2405

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1