ff 99 ONZE FINANCIËLE POSITIE VERBETERT IS BERGEN DUUR? BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 25 JANUARI 1952 29c JAARGANG No. 4 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldatn, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef TERING NAAR DE NERING IN EUROPA! (Van onze economische medewerker) Onze Minister van financien, de hr Liefinck, was zo verheugd over de goede resultaten van ons land in de Europeese Be- talings Unie, kortweg E.B.U., dat hij er in de zitting van de Eerste Kamer gewag van maakte. Is dit nu een feit van grote betekenis of moeten wij dit ministeriële gebaar overdreven noemen Elke Nederlander, die een bericht leest over een tekort zal begrijpen, dat wij er op het desbetreffende gebied niet zo best voorstaan. Nu wij in de Europeese Betalingsunie dus een over schot hebben, kan men zich op de borst slaan. Toch is het verbazingwekkend hoe weinigen er in den lande iets afweten van onze internationale financiële verhoudingen. Er zijn zoveel nieuwe Europese en wereldomvattende lichamen gekomen na de oorlog, dat de gemiddelde man door de bomen het bos niet meer ziet en zich er eenvoudig afmaakt door nergens meer aandacht aan te schenken onder het motto, dat Amerika maar zorgen moet dat de zaak draait. De Amerikanen moeten (helaas) in het na-oorlogse tijdperk op allerlei gebied bijspringen. Zij doen dit echter met de bedoeling dat de Europese landen zelf ook het uiterste doen om weer orde op hun financiële zaken te stellen. Daarvoor werd de Europese Be- talings Unie opgericht, die alge meen E.B.U. werd gedoopt. De E.B.U. is 'n soort verbond van Europese landen, die allen vorderingen en schulden op elkaar hebben. Nu maakt men in Parijs gezamenlijk van al die tekorten en overschotten een vereffening op zodanige wijze dat men kan zien of men per saldo meer uit de deelnemende landen invoert dan wel of er misschien export plaats vindt. Dit was een ver betering van de toestand van voor de zomer van 1950, toen er een net van tweezijdige verhoudingen over de Europese landen was gespannen. Nederland bijvoor beeld had toen een aparte reke ning lopen op België, Duitsland, Frankrijk enz. enz. Nu zegt het economisch gezien weinig of men op een bepaald land een grote vordering heeft, want wanneer men op alle andere landen een grote schuld heeft, is er sprake van een groot invoer- overschot, waarmee dan gecon cludeerd kan worden dat men op te grote voet leeft. Met de in stelling van de betalingsunie werd dus in de eerste plaats bereikt, dat men bijzondere aandacht ging besteden aan de verhouding tus sen in- en uitvoer met de overige Europese landen. Bovendien werd er de vrijmaking van de handels- lemmeringen door bevorderd. Dat nu was de bedoeling van Amerika. Ondanks al deze goede bedoe lingen is er van die vrijmaking niet veel terecht gekomen. Neder land heeft dat tot zijn schade ondervonden. De Nederlandse Regering is steeds bereid geweest de liberalisatie van de Europese handel zover mogelijk door te voeren. Andere landen, zoals Engeland en Frankrijk werkten in theorie wel mee, maar hand haafden in de practijk nog in voerrechten of boden zulke lage prijzen voor onze goederen, dat wij onmogelijk de in- en uitvoer in evenwicht konden houden. In de zomer van 1951 waren wij zo diep gezonken, dat wij een verhoging van ons kwotum moesten vragen. 355 millioen schuld Dit kwotum komt ter sprake wanneer een land teveel invoert. Tenslotte kan dat iedereen wel eens overkomen en dus heeft men daarvoor een speciale rege ling. Er bestaat voor zulke ge vallen een likwiditeitspot. Neder land mocht vroeger een schuld maken van 330 millioen dollar aan de E.B.U., doch na onze moeilijkheden van de verstreken zomer is dit kwotum nog met 25 millioen dollar verhoogd. Dit ZONDAGSDIENST ARTSEN kwotum is verdeeld in vijf zones van 20 procent. Bij het eerste vijfde part krijgt men volledig crediet van de E. B. U., doch naarmate men in 'n hogere zone komt moet men een deel van de schuld in goud (dollars) afdekken. Tenslotte moet alles in dollars worden betaald. Op deze wijze bereikt men, dat op de duur alle deelnemende landen hun Europese invoer moeten gelijkmaken aan de uitvoer, of wel hun tering naar de nering moeten zetten. Alles binnen Europees verband. Nederland heeft met dit laatste vereiste reusachtig geworsteld. In de zomer van 1951 moesten wij verzoeken ons kwotum te ver hogen, waarmee wij te kennen gaven, dat wij steeds meer schul den moesten maken. Op de ver gadering in Parijs zijn toen harde woorden gevallen. Amerika ver telde ons daar in parlementaire taal, dat wij de bakens maar dienden te verzetten. Nederland heeft op zijn beurt onomwonden te kennen gegeven, dat het van de andere landen een meer loyale nakoming van de Unie had verwacht. Alle betrokkenen hebben daar te Parijs nog eens de schoen uit gezocht die aan hun voet paste en sindsdien is het met de Neder landse betalingspositie in Europa veel beter gegaan. In het laatste kwartaal van het achter ons liggende jaar werd het grootste deel van de schuld ingehaald en nu zijn wij dan zover, dat wij per saldo een vordering hebben op Europa. Onze positie niet hopeloos! Betekent deze vordering een soort rijkdom? Niets is minder waar. In de eerste plaats kan dit een incidenteel verschijnsel zijn. Bovendien kan de Amerikaanse druk op andere Europese landen na de Parijse zomer van 1951 wel zo groot geweest zijn, dat men de Nederlanders steeds maar tegemoet gekomen is. Dan is er alleen maar sprake van 'n schijn vertoning. Ongetwijfeld is hier ook sprake van een verbeterd Europees financieel en commer cieel beleid onzerzijds. In zover kunnen wij dankbaar zijn voor het behaalde succes. Het is een tastbaar bewijs van ons vermogen om de huidige welvaart niet verder in te krimpen. Bij waakzaamheid en krachts inspanning zullen wij de armoede uit dedeur kunnen houden. Immers, landen met een tekort zullen hun import meer en meer moeten be perken totdat zij het evenwicht bereiken. Dit komt neer op een inkrimping van de consumptie en versobering. Het bereikte succes in de E.B.U. moge onze krachtsinspanning doen toenemen omdat wij gezien heb ben dat onze positie in Europa niet hopeloos behoeft te zijn. Evenmin hoeft Europa te wan hopen jegens Amerika, mits men de bestaande kernen van samen werking uitbouwt en uitbuit tot dat ook op dit terrein de gelijk maker is gescoord. Dit laatste zal echter nog jaren kunnen duren. Dr H. R. MES FEESTDAG VOOR DE OUDEN VAN DAGEN En in de avond zal het licht zijn Het Comité Ouden van Dagen is reeds jaren bezig het zijne er toe bij te dragen, dat deze woor den bewaarheid worden voor de bewoners van Bergenin de zo mer een uitgaansdag, in de don kere dagen een feestje. Dank zij de steun van de burgerij, die sympathiseert met dit mooie doel, kon dit comité heden de oudjes weer een mooie middag en avond bezorgen. Burgemeester Dr W. Huygens, die met zijn echtgenote de blijde dag meevierde, wenste het comité geluk met de organisatie en hoopte, dat de oudjes volop zouden ge nieten. Begonnen werd met het ver leden: ouderen denken immers graag aan het verleden, zoals de jeugd zich blij maakt met de toe komst. De film over de uitgaans dag 1951 bracht weer vele aar dige momenten in herinnering. De uitgaansdag 1939 zal bij velen even een weemoedige gedachte hebben opgeroepenvelen toch van de toen aanwezigen zijn van ons heengegaan. Na de pauze konden de aan wezigen hun hart ophalen aan een cabaretvoorstelling geheel ver zorgd door dorpsgenoten. De heer Sijpheer wist als con ferencier de verschillende num mers prachtig aan mekaar te lij men. Het werd een bont pro gramma: muziek van de accor deonclub o.l.v. Annie Büster, en de xylofonist Wi van Wi-Jo, begeleid door Mw. Moreé-Dol, zwarte kunst van Cagliostro, te lepathie van Remidol, dans van Dinie van Berge met haar ballet groepje, toneel en dan nog „iets bijzonders" tot groot vermaak van de hele zaal. Al met al een prachtig ge slaagde dag. Deze vraag werd meerdere keren door de inwoners van onze Gemeente gesteld aan de Prijzen- commissie Bergen. Teneinde hier op een juist antwoord te vinden wijdde deze Commissie die zoals bekend is gevormd wordt door ingezetenen uit alle groepe ringen hierin in het laatst van 1951 enige bijeenkomsten. Alge meen werd namelijk geklaagd dat het prijspeil te Bergen aanmerke lijk hoger zou liggen dan in enkele omliggende gemeenten. Vooral gold dit de levensmiddelensector. Het gevolg hiervan was, dat het publiek met smalle of zeer smalle beurzen de duurte te Ber gen ontvluchtte en de inkopen voor het gezin te Almaar ver richtte. Om dit vraagstuk van alle zijden te bezien werd contact opge nomen met vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen te Bergen, terwijl enige vergade ringen werden belegd van de prijzencommissie met de besturen van de winkeliersverenigingen, en plaatselijke slagers, groenten- en vishandelaren. Door de commissie werd ge steld, dat het ontbreken van z.g. volkszaken te Bergen als een groot gemis wordt gevoeld en dat het in verband hiermede te begrijpen viel dat menigeen zijn inkopen gaat doen in plaatsen waar deze soort bedrijven wel aanwezig zijn. Daar voorts lang niet iedereen in staat is om zijn inkopen elders te verrichten, worden vooral grote gezinnen, Ouden van Dagen, en gepension- neerden getroffen. Ook het gemis van „vrijbankvlees" wordt zeer betreurd. Voorgesteld werd tenslotte, wegen te vinden welke l?iden tot het ten verkoop beschikbaar stellen van levensmiddelen tegen prijzen welke beter in het bereik liggen van de bevolkingsgroepen met lagere inkomens. In antwoord hierop kwam uit de middenstandsgroepen naar voren dat men weliswaar b.v. in Alkmaar goedkoper levensmidde len kon kopen, maar dat dit in het algemeen zijn oorzaak vond in het kwaliteitsverschil. De zaken te Bergen zijn mede in verband met het plaatselijke toeristenver keer ingesteld op hoog niveau. Verlangd wordt namelijk, dat de te leveren producten van zeer goede kwaliteit en afwerking zijn, terwijl voorts aan de bedrijven hoge eisen worden gesteld. Het aan huis bezorgen der waren en het thans wederom aan de orde zijnd vraagstuk van credietverle- ning speelt bij de exploitatie een belangrijke rol. Het resultaat van deze bespre king was, dat de middenstand te Bergen de prijzencommissie in haar streven de duurte zoveel mogelijk te bestrijden, zal steunen en met medewerking van alle te Bergen bedrijfdoende groenten- handelaren zal een proef worden genomen met de verkoop van goedkope groenten. Éénmaal per week, voorlopig op Donderdag, te beginnen de 31e Januari 1952 zal voor reke ning van de gezamenlijke groen- tenhandelaren een standplaats worden ingenomen in het centrum van het dorp op de Oude Prins- weg achter de Ruïnekerk. De verkoop zal geschieden tegen contante betaling, terwijl verpak kingsmateriaal medegenomen dient te worden. Verkoopuren van 10.00 tot 16.00 uur. Wellicht onnodig, wekt de Prijzencommissie de Bergense huisvrouwen op van deze gele genheid gebruik te maken en haar voordeel te doen. Gezien de wijze van opzet is hier onderlinge concurrentie ver meden en kan ieder zijn inkopen aldus verrichten, want Uw eigen leverancier doet ook mee. Getracht zal worden in meer dere branches eenzelfde systeem te bereiken. Met de slagers te Bergen zijn dienaangaande nog besprekingen gaande. Voorts wordt nog verwezen naar nadere publicaties. De Commissie Plaatselijke Commissie Padvindersgroep „DE DUINTRAPPERS" te Bergen Reeds geruime tijd was in de commissie de plaats vacant van een penningmeester. Tot genoe gen van de vereniging hebben zij thans de hr P. Hoogcarspel bereid gevonden zich althans tijdelijk met deze functie te willen belasten. Bij diegenen die belangstelling hebben in de vereniging wordt dit ten zeerste toegejuicht. Het bestaan van deze commissie heeft namelijk ten doel „het spel van verkennen" mogelijk te maken en hulp te verlenen bij datgene waartoe de jongens zelf niet in staat zijn; o.m. herstelling van het troephuis-dak dat reeds twee jaar lekt als een zeef. De kosten van herstel hiervoor zijn zeer hoog en zonder steun van plaatselijke commissie en donateurs zal het troephuis niet verbeterd kunnen worden en zonder troephuis zullen „De Duintrappers" zich moeilijk kunnen blijven handhaven. De commissie en leden hopen dat alle begunstigers hun trouw zullen blijven en ook zouden zij de donateurslijst gaarne met enige nieuwe begunstigers aangevuld willen zien. „De Duintrappers" die zich in 'n voortdurende groei hunner afdeling mogen verheugen zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. OPENBARE VERKOPING Ten overstaan van Notaris C. Knook werd Woensdag in „De Oude Prins" in het openbaar bij opbod verkocht, de villa 't Roefje" met erf te Bergen aan Zee aan de Paulinestraat 13, groot 8 aren 31 centiaren. Hoogste bieder was de heer E. J. W. van Dijk te Bergen met f 13.500,-. BERGEN's HARMONIE Aan alle inwoners van Bergen is dezer dagen een circulaire ge zonden, waarin de actie van Bergen's Harmonie wordt aan gekondigd. De advertentie in dit blad wijst er nog eens op, dat Zaterdag middag 26 Januari een muzikale rondgang wordt gehouden, waar mee dan tevens een begin ge maakt wordt met het inzamelen van papier enz. Route: Breelaan, Stationsstraat, Prinsesselaan, Vijverlaan, Rus- senweg, Oldenburglaan, Breelaan, Raadhuisstraat, Ruïnelaan, Lou- delsweg, Dorpsstraat, Kerkstraat, Karei de Grotelaan. Vriendelijk wordt verzocht het geen U heeft, gereed te leggen. Elke 14 dagen komt een onzer het ophalen, totdat onze schuld is afgelost. Dit is een prachtgelegenheid om te helpen zonder dat het geld kost. Deze actie wordt door Burgemeester Dr W. Huygens, als beschermheer van Bergen's Harmonie, van harte aanbevolen en ondersteund. Bewaar papier en kranten - voor Bergen's Muzikanten LEGER DES HEILS Enige bijzondere bijeenkomsten zullen worden gehouden voor volwassenen en voor de jeugd. Majoor Lorier van het Zen- dingsveld uit Indonesië zal Maan dag 28 Januari, 's avonds 8 uur, een interessante lezing met film strip houden over de Melaatsen kolonie van het Leger des Heils in Pelantungen en over het leven van de „Stichter" William Booth. Daar de Majoor een gezellig verteller is, verwachter wij voor deze avond in 't Dorpshuis veel belangstelling. De entreeprijs, 25 cent, behoeft daarvoor geen be zwaar te zijn. 's Middags 4 uur zullen er verschillende filmstrips voor de jeugd vertoond worden, o.a. Es kimo's; Indianen; In de Soete Suikerbol, De verloren zoon en Het verloren schaap. De entreé hiervoor is 15 cent. Donderdag 31 Januari hoopt de Gezinsbond haar 5-jarig bestaan te herdenken met een openbare samenkomst in de zaal van de hr Campenhout, „Het Wapen van Bergen", Breelaan. De besturen en leden van de verschillende Vrouwenverenigin gen in Bergen zijn uitgenodigd om met hun Echtgenoten deze avond te komen bijwonen, welke onder leiding zal staan van Mevr. Kolonel Smael-Joosse, de Natio naal Gezinsbond Secretaresse voor Nederland. Ondermeer zal door de zusters het mooie toneelstuk worden opgevoerd: „De Profeet van Nazareth". Wij verwachten dat voor deze avond de zaal van de hr Cam penhout geheel gevuld zal zijn. Iedereen is hartelijk welkom en de entreé is vrij. Zie de advertentie. CULTURELE AVONDEN De vijfde culturele avond, dit maal georganiseerd door de Afd. Bergen van de Plattelandsvrou wen, K.J.V.O. en Blauwe N,V. wordt gehouden op Zaterdag 9 Februari. Mevr. Van den Berg zal een causerie houden en een prachtige kleurenfilm vertonen van de ge bieden rondom de Caraïbische ZeeCurasao, Aruba, enz. Deze geluidsfilm is buitengewoon inte ressant en houdt een uur lang uw aandacht gespannen. Voor de pauze wordt de film „Een ont moeting in de lucht" vertoond, een geestige film. Kaarten zijn van heden af reeds verkrijgbaar in de Haan's Boek handel, waar U gelijkertijd plaats kunt bespreken. Voor nadere bijzonderheden zie men de advertentie in het volgend nummer en de affiches. De Besturen DE BOND VOOR STAATSPENSIONNERING roert weer de trom De afd. Schoorl van de Bond voor Staatspensionnering roert weer de trom. De strijd tegen „oud en arm" is nog niet uitge streden. De Bond zag haar idealen nog niet verwezenlijkt ondanks jarenlange strijd en gaat voort met iedereen op te wekken zich te scharen achter haar vaandel. Eenmaal zullen de woorden „en in de avond zal het licht zijn" bewaarheid worden, eenmaal zul len de ouden van dagen toch van een onbezorgde levensavond mogen genieten. Een advertentie in dit nummer vertelt nadere bijzonderheden over de avond van samenkomst, waarbij een cabaretgezelschap zijn mede werking zal verlenen en zorgen voor een prettige stemming. VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad vergaderde Vrijdagavond, onder voorzitter schap van de loco-burgemeester, wethouder P. C. de Graaff. Deze memoreerde allereerst het feit, dat hij deze vergadering presi deerde wegens ziekte van burge meester Niele, die hij gaarne een spoedig algeheel herstel toewenste. Hij gaf vervolgens 'n overzicht van de toestand der gemeente in het afgelopen jaar. Het zielental der gemeente steeg van 3450 tot 3546 zielen. Er werden 79 vesti gingsvergunningen afgegeven. Ge bouwd werden 37 particuliere woningen, 10 winkels en 1 café. Een nieuwe diamantslijperij werd gebouwd, terwijl de bestaande metaalwarenfabriek werd uitge breid. Voor de woningbouwver eniging werden gebouwd 24 wo ningen, terwijl er nog 10 in aanbouw zijn. Voorts zijn totaal voor particulieren momenteel nog 14 woningen in aanbouw. In totaal bedraagt deze bouw een som van f 1.517.000,-. Deze cijfers zijn zeer hoopvol. Zo is het eveneens met 't vreem- delingenbezoek. In totaal waren er in 1951 niet minder dan 12380 badgasten, terwijl bijna 8000 aan vragen moesten worden afgewezen wegens gebrek aan ruimte. Het aantal fietsers bedroeg 100.600. terwijl 34 600 mensen per motor en 144.100 per auto de gemeente bezochten tijdens de drie zomer maanden. De Naco vervoerde in die maanden op het traject Egmond a. Zee-Alkmaar 151.017 passagiers en op 't traject Bergen- Egmond a. Z.-Castricum-IJmuiden 54.561. Al deze getallen stemmen tot grote tevredenheid en voldoening en gaarne hoopte spreker, dat 1952 hierbij niet ten achter zou blijven, waaraan hij met dezelfde prettige samenwerking in de ge meenteraad, niet twijfelde. Grondaankoop Besloten werd van Brederodes Bouwbedrijf te Utrecht aan te kopen een stuk grond aan de P. J. Troelstraweg, groot 724 m2 tegen f 3,per m2. Hotelbouw De plannen voor hotelbouw met Marshall-hulp, waren ondanks alle inspanning niet verwezenlijkt. De plannen, die architect Dudok uit Hilversum ontwierp kosten f 1656,-. Deze waren gemaakt in opdracht van de hr J. de Vries, aan wie B. en W. de toezegging hadden ^daan, dat de gemeente de helft der kosten zou betalen, als een en ander geen doorgang zou vinden. De raad kon zich met deze toezegging verenigen, terwijl er alsnog hoop bleek te bestaan, dat verwezenlijking mo gelijk zal blijken, als andere ge meenten ten achter blijven bij de aanvaarding van de aangeboden Marshall-hulp. Ueekttad DE DUINSTREEK 27 Januari Dokter POOT, Telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1