99 99 BRAND WEER-WEEKEND fedetsUufteUg# ue&z&cy>(*ig> ivt fywaat BERGEN bewbtyth. week-tod" SCHOOFL VRIJDAG 1 FEBRUARI 1952 29e JAARGANG No. 5 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef ZESDUIZEND BESTUURDERS. (Van onze sociaal-economische medewerker. Er bestaat een zorgelijke toestand bij ons ziekenfondswezen, welke in twee problemen uiteenvalt. Men worstelt er met enorme tekorten omdat de verstrekking aan de leden de geïnde premies overtreft en tegelijkertijd wordt er getracht de organi satie van het ziekenfondswezen te herzien door een nieuw wetsontwerp over deze materie. Het laatste doet stof opwaaien in de kringen van bestuurders en organisatoren, het eerste is pijnlijk voor de verzekerden, zowel voor de vrijwilligers als voor de verplichte leden. De Vrijwilligers moeten van 1 Januari af over 't algemeen weer een hogere premie betalen, die nu gestegen is tot een bedrag tot ver over de gulden. De verplichtverzekerden zagen ook het percentage voor geneeskundige hulp, waarmee het loon wordt gekort, stijgen van 3,6 tot 3,8ook zij betalen dus voortaan meer. Aan de verhogingen was niet meer te ontkomen, daar de te korten der fondsen de zestig mil- lioen reeds hebben overschreden. Ook aan de zijde der verleende diensten is het ziekenfo ids duurder geworden. Er mogen sinds 1 Januari geen bijdragen meer wor den verstrekt voor brilleglazen, buikbanden, breukbanden, steun zolen, steunringen, elastieken kou sen, kunstogen, inhalatoren, kruk ken en teenwiggen. De hogere kosten van een voorkomende ziekte treden hier eerst aan de dag op het moment dat men de genoemde artikelen nodig heeft, doch in wezen is ook hier sprake zij het van een latente premieverhoging. Wat doen wij nu om de hulp verlening door ziekenfondsen zo volledig mogelijk te behouden, zonder dat de premie nog meer stijgt? De oplossing van dit pro bleem ligt in de eerste plaats bij de verzekerden zelf. leder dient zich in de toekomst eerst vijf of tienmaal af te vragen of hij een beroep op het ziekenfonds moet doen, voordat hij geneesmiddelen vraagt. Dit is geen onzinnige opmerking, want ieder weet uit ervaring dat men nu eenmaal eerder iets gaat aanwenden wan neer het „niets kost' dan wanneer men ervoor moet betalen. Wij zijn benieuwd voor welk bedrag er per jaar aan genees- en verbandmiddelen wordt ver morst, die men van een dokter heeft gevraagd op een moment dat men een ziekte voelde aan komen, die later toch uitbleef. De medicijnen zijn er eenmaal, maar die kunnen gemakkelijk worden weggegooid. De volgende keer kan men immers toch weer zo naar een dokter gaan. Het is gemakkelijk want het kost niets! Een dokter kan dat niet altijd voorkomen. Nog meer inkrimping? Het kost enorm veel. Daarvoor moet men de exploitatierekeningen van de ziekenfondsen maar eens bestuderen. Overigens zijn we er ons bewust van, op welk ge vaarlijk terrein wij ons bevinden, wanneer wij aanraden het inroepen van medische hulp uit te stellen. In de meeste gevallen kan er geen uitstel worden geduld, doch ieder dient hier over het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken. Onze volksgezondheid zou be slist door 'n verdere noodzakelijke inkrimping van de hulpverlening worden geschaad. En toch staat deze inkrimping nog op het pro gramma want de gewijzigde pre mieheffing met ingang van Januari en de verminderde verstrekking van hulpmiddelen zal het nood zakelijke financiële soulaas niet brengen. Om toch de kosten van de fondsen te verminderen had men een drastische sanering van ad ministratie en organisatie mogen verwachten in het nieuwe reeds genoemde wetsontwerp. Helaas schijnen we daar bedrogen mee uit te komen. Zo lezen we dat de ziekenfondsraad van 36 op 47 ZONDAGSDIENST ARTSEN leden zal worden 'gebracht. Er komen commissies van gedelegeer den en gedeputeerden. Het Rijk wordt ingedeeld in districten met districtsraden. Dan heeft elk zie kenfonds weer een bestuur van niet minder dan 17 leden. Al met al heeft men berekend dat het aantal bestuurders en plaatsvervangers de zesduizend zal naderen. Al deze besturen, commissies, raden en hoe zij meer heten gaan vergaderen en nemen besluiten. Hoeveel personeel er nodig is om dit alles uit te wer ken, te coördineren en uit te voeren laten we aan de verbeel dingskracht der lezers over, doch iedereen zal het met ons eens zijn, dat een dergelijk bestuur fantastische sommen geld zal verslinden, dat wij liever langs de weg der geneeskunde dan die der administratie voor de ver zekerden zagen aangewend. Socialisatie De bedoeling van de doolhof van commissies en besturen is natuurlijk om controle mogelijk te maken en een zeker centraal toezicht op het ziekenfondswezen door de minister te effectueren. Ook daar zou het een en ander tegen zijn te zeggen. Zo zou men dit een poging kunnen noemen om het ziekenfondswezen te socialiseren. Wij geloven dat dergelijke bezwaren thans niet actueel zijn. Actueel is de vraag of door de voorgestelde wet de uitvoerings organen van het Ziekenfondsbe- sluit nu voortaan op efficiënte wijze zijn opgebouwd. Mag men in de toekomst van deze wet een kostenverlaging verwachten Wij vrezen veel meer voor een kostenstijging. Het klinkt schoon wanneer men leest dat voortaan elke commer ciële grondslag uit de zieken fondsen wordt gebannen. Het is ontroerend wanneer het winst motief de deur wordt gewezen. Niemand zal er trouwens nog enige winst verwachten bij een dergelijke opbouw. Was 't maar zo, dat een overschot nu moge lijk zou zijn 1 Had men nu eens zijn best gedaan om een soepel werkend ziekenfondswezen te scheppen met een minimum aan administratie- en bestuurskosten en een maximum aan uitkerings mogelijkheden! Nergens leest men ets over financiële verantwoorde lijkheid van dit of dat orgaan. Met inachtneming van de beste bedoelingen van de komende be stuurders moet bij een opbouw als de gestelde een zuinig beheer onmogelijk zijn. Moet men vragen of er wel licht historisch gegroeide verhou dingen door een andere organi satie worden aangetast? Mag hier sprake zijn van een princi piële keuze tussen decentralisatie of centralisatie? Dat alles klinkt onzinnig wanneer men weet dat dit ziekenfondsapparaat millioenen tekorten heeft. Één ding is slechts belangrijk in deze tijd van be zuiniging: een zo voordelig mo gelijk, goed werkende en goed kope organisatie van het zieken fondswezen. Het doel is immers zoveel mogelijk hulp aan ver zekerden, die dit in deze dure tijd meer dan ooit behoeven. Wil men de geneeskundige ver zorging van ons land op peil houden en 't instituut der sociale verzekeringen niet schaden, dan geve men hiervoor zijn krachten en werpe men alle overbodige bureaucratie overboord. Dr H. R. MES SPOEDVERGADERING RAAD BERGEN De Raad kwam Donderdag 24 Januari in spoedeisende vergade ring bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huy- gens. Mr Sluis was niet aanwezig. De agenda vermelde slechts een drietal voorstellen van B. en W. tot a. de bouw van 32 woningen, waarvan 16 kleine woningen aan de Piet Boendermakerweg en 16 duplex-woningen aan de Jb Wey- andweg en Tj. Visserweg. b. het aanvragen van een jaar lijkse bijdrage uit 's-rijkskas, op grond van de bepalingen van de woningwet en c. het aangaan van rekening courant-overeenkomsten voor het jaar 1952 tot een bedrag van maxi maal f 325.000 tegen een rente vergoeding van ten hoogste één ten honderd boven het promesse disconto van de Nederl. Bank. Door deze bouw zullen weer 48 gezinnen kunnen worden ge huisvest, waarmee aan de aan vragen uit de arbeidersgroep zal zijn voldaan. De Raad ging zonder veel discussie accoord met de voor stellen en deed daarmee een be langrijke stap voorwaarts op het gebied der huisvesting. SINTERKLAASFEEST 1951 De totale opbrengst van de inzameling ten behoeve van het St. Nicolaasfeest voor de kinderen der verschillende scholen te Bergen (lijstencollecte en giro) heeft be dragen f 1926,43. 1700 kinderen namen aan de feesten deel. De Maskerspelers op de planken Een stampvolle zaal van De Rustende Jager heeft gisteravond de door De Maskerspelers ge geven voorstelling bijgewoond van „Een bewogen week-end", door Ed. J. M. Terlingen en Kees Spierings. Een simpele historie over het gezin van een te vroeg gepen* sionneerd leraar, waarvan een zoon en een dochter door hun luchtige opvatting van het leven zich zelf in moeilijkheden brachten en vader en een andere dochter veel verdriet en zorgen veroor zaakten. Zoonlief Frans (prachtig gespeeld door Jaap Ellens) ver waarloosde zijn studie en dacht alleen aan pret: men is maar eenmaal jong 1 Zijn zus Elly (Willy Beeldman- Boer) was dol op avontuur en gooide alle remmen los tot de ontgoocheling kwam en zij zich gelukkig gevoelde bij haar vroegere verloofde Bob (Henk van Zanten), die een heel wat betere levens opvatting had. Frans zou eerst heel wat vernedering moeten onder gaan, voor hij tot 't besefkwam.dat hij zijn houding diende te wijzigen. Greet Beeldman-Rensink vertolkte pracl tig de rol van Irma, de goede genius van het gezin, die met haar zwakke ogen meer zag dan moeder Reina, die het wel goed vond, als vader maar niet op zijn knieën bij de bloembedden zat. Gerard Meyer typeerde prachtig de gepensionneerde vader. De opvoering gaf voortreffelijk spel van alle betrokkenen. Met een hartelijk applaus gaven de aanwezigen uiting aan hun waar dering voor het gebodene. OPENBARE VERKOPING Ten overstaan van Notaris C. Knook werd Woensdag in „De Oude Prins" in het openbaar bij afslag verkocht de villa ,,'t Roefje' met erf te Bergen aan Zee aan de Paulinestraat 13, groot 8 aren en 31 centiaren. Op 23 Januari ingezet op f 13.500.— werd dit perceel thans voor f 24.500.gekocht door de heer C. Schotten te Bergen aan Zee. OP DE VOLKSHOGESCHOOL Uit alle delen van N.-Holland kwamen dit weekeinde vertegen woordigers van de brandweer corpsen naar de Zandhoeve, om daar van gedachten te wisselen over verschillende brandweerpro blemen en ervaringen uit te wis selen. Een tweetal sprekers leidden enkele vraagstukken in: de heer D. Breebaart, burgemeester van Hoogwoud, hield een uitvoerige lezing over „Samenwerking der brandweercorpsen ten plattelande" en de hr N. Krop, brandmeester commandeur te Amsterdam, sprak over „Brandstichting en onder zoek". Onderlinge hulpverlening in geval van nood Deze hulpverlening, aldus de hr Breebaart, moet niet worden gezien als een wederzijdse wel willendheid, welke goede buren past, doch als 'n publiekrechtelijke taak van publiekrechtelijke licha men (gemeenten), ter bescherming van het algemeen belang. Heel wat maatregelen zijn er in de loop der tijden getroffen om te komen tot 'n goede onder linge hulpverlening bij brand en in onze provincie heeft vooral de N.-Hollandse Provinciale Brand- weerbond zich daarvoor in het verleden zeer geinteresseerd. Deze ontwierp een ontwerp gemeenschappelijke regeling, na dien in verschillende gemeenten vastgesteld. Uitvoerig stond spre ker stil bij verschillende bepalin gen uit het „Tijdelijke brandweer- besluit van 1944" en de op 11 Maart '46 het licht ziende „Be schikking hulpverlening brand weren", waarin de samenwer king der gemeenten ten aanzien van de hulpverlening uitvoerig is geregeld. Het einde van alle noodrege- lingen schijnt thans zeer nabij dezer dagen is n.l. bij de Staten Generaal een wetsvoorstel inge diend, dat spoedig in behandeling zal worden genomen. Uit dit ontwerp „Brandweerwet" blijkt, dat de Minister van oordeel is, dat het brandweerwezen 'n zaak der Gemeente is en geen Rijks zaak. Wel is het rijksbelang er mede gemoeid, dat het gemeen telijke brandweerwezen efficiënt en in overeenstemming met de eisen des tijds georganiseerd en toegerust is. Het Rijk heeft een subsidiaire, steunende en stimu lerende taak. Spreker vervolgde met er op te wijzen, dat er inzake de onderlinge hulpverlening, samenwerking aan wezig moet zijn tussen diverse gemeenten, doch dat daarnaast ook samenwerking tussen de vrij willige brandweerlieden uit die gemeenten een eerste vereiste is. Er dient een goed contact te bestaan tussen de diverse corpsen en dit wordt o.m. bevorderd door het houden, des winters, van bij eenkomsten, waarbij naast het gesproken woord van een of andere brandweerdeskundige ook een filmvertoning op het pro gramma kan staan. Des zomers worden brandweerwedstrijden ge organiseerd. Verder dient er een goede samenwerking te bestaan tussen de brandweer en de politie en het provinciale electriciteits- bedrijf en waterleiding. Spreker besloot zijn met de meeste aandacht gevolgde rede met woorden van erkentelijkheid tot de initiatiefnemer, de heer J. P. Blauw, commandant van de Bergense brandweer, die in over leg met de leiding van de Volks hogeschool dit tweede brandweer weekend heeft voorbereid. Bij de hierop volgende ge- dachtenwisseling werden nog ver schillende brandtechnische pro blemen besproken. Brandstichting en onderzoek In de avondbijeenkomst be handelde de hr N. Krop, brand meestercommandeur te Amsterdam in 'n causerie tintelend van humor, verschillende gevallen van het ontstaan van brand en het onder zoek naar de oorzaken. Het stereotiepe „oorzaak onbekend" wees z.i. slechts op lauwheid. De brandweermannen moeten van alle mogelijke brandoorzaken op de hoogte zijn. Het grote leger van strijders tegen de rode haan, dat voor 98% uit vrijwilligers bestaat, raakt nooit uitgeleerd. Ontstaan en blussing van brand schijnen nogal eenvoudig: brand ontstaat bij samenwerking tussen zuurstof, 'n temperatuurverhoging en een stofblussen bestaat in het wegnemen van één of meer van deze drie factoren door af koeling (bijvoorbeeld met water) en afdekking. Ernstig waarschuw de spreker tegen het maar raak spuiteneerst met ogen en neus rondspeuren. Of er veel brand met boos opzet gesticht wordt? Neen, meende spreker, men loopt veel te licht tegen de lamp. Puttende uit zijn rijke ervaring gaf deze oude rot in het vak vele voorbeelden van geraffineerde brandstichtingen, die alle werden ontdekt. Een leven dige gedachtenwisseling over de vele problemen vormde het slot van de avond. Het in alle opzichten geslaag de brandweer-weekeinde op de Volkshogeschool werd besloten met een onvergetelijke feestavond. De avond werd ingeluid met een filmvertoning o.m. van een indruk wekkende opname van de brand weerorganisatie te Kopenhagen. Vervolgens kreeg de Volks hogeschool de primeur van het optreden van het in 1951 opge richte koor van Bergen's Brand weer. Het werd een groot succes voor de debutantjes, die geen zweem van plankenkoorts ver toonden en onder leiding van de bekende dirigent Karl Böhne zuiver en gevoelvol enkele num mers ten gehore brachten. Be gonnen werd met „Zomeravond" van Isr. J. Olman. Hierna werden de toehoorders verplaatst naar het heerlijke Italië met „Quarda che bianca luna" van een Italiaans componist. Met „A perfect day" bewerkt door Karl Böhne, werd het muzikale gedeelte van deze volmaakte dag op de Zandhoeve besloten. Met 'n hartelijk applaus gaven de collega's brandweermannen uiting aan hun grote bewondering voor dit jonge koortje. Aan het einde van de feestavond werden de aanwezigen onder worpen aan verschillende test- proeven, waarbij de heer J. Schekkerman op onnavolgbare wijze optrad als proefleider. Hoog laaide de feestvreugde soms op tot het klokje van mid dernacht sloeg en de brandweer kon inrukken. BERGER ACCORDEON VERENIGING De B.A.V. concerteerde Zater dagavond in de Dancing van De Rustende Jager. Dit ensemble musiceerde enthousiast onder lei ding van de heer A. v.d. Wolff en mocht zich verheugen in een dankbaar luisterend publiek. Vóór de pauze werden vooral „Doorn roosjes Bruidsvaart" van Max Rhode en „Nakiris Hochzeit" van Paul Lincke gewaardeerd. Joke Bakker speelde als solist zeer vlot een „Debutanten Walsje". Na de pauze werden o.m. ten gehore gebracht „Die lustige Witwe" van Léhar en „Veritas Vincit" van Joh. Kok. Tiny v.d. Grijspaarde en Annie v.d. Pol oogstten veel bijval met haar accordeonduo en Ans van 't Hof en H. Henneke met de bekende wals van Waldteufél „Les Patineurs". Het concert werd besloten met „Het liedje van de Bergenaar" van Philips Loots, voor accordeon bewerkt door Ab. v.d. Wolff. Een geanimeerd bal volgde. „BERGEN's HARMONIE" en „Liefdewerk Oud Papier" helpen elkander Om de door het aanschaffen van uniformen ontstane financiële achterstand weg te werken zon der een beroep te doen op de beurzen van de burgerij, besloot Bergen's Harmonie, aangemoedigd door het succes van een zuster vereniging, over te gaan tot het inzamelen van oud papier. Bergen's Harmonie begaf zich hiermee op een terrein, waar de L.O.P. reeds lang werkzaam is, een organisatie die werkverschaf fing en steun aan culturele en andere verenigingen tot doel heeft. Om versnippering en ver warring te voorkomen, besloten beiden tot samenwerking. Zodra Bergen's Harmonie de moeilijk heden te boven is, ruimt zij weer het veld voor L.O.P. Bergen's Harmonie en L.O.P. doen nu tezamen een beroep op de burgerij haar te willen steunen. CONTACT AVOND V.V.V. SCHOORL Het bestuur van de V. V. V. stelt zich voor om op Donderdag 14 Februari a.s. in hotel „De Rode Leeuw" een avond te or ganiseren om het onderling con tact tussen de leden te versterken. We herinneren ons de zeer ge slaagde avond waarop de heer R. P. Goettsch ons een inzicht gaf van de historie van ons dorp. Nu de voorbereidingen alweer gemaakt worden voor het a.s. seizoen verheugt het ons dat wij de heer H. W. Stoelhorst be reid hebben gevonden om ons deze avond een inzicht te geven van 't ontstaan en de instandhou ding van ons duingebied in het algemeen en van Schoorl in het bijzonder. Over het algemeen weten wij van dit hele gebied maar zeer weinig af en nu wij in de gele genheid worden gesteld om dit terrein nader te leren kennen - hetgeen met het oog op de vele gasten die wij ieder jaar ont vangen zeer belangrijk is - mogen wij deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. Men lette nog even op de ad vertentie in het volgende num mer van de Duinstreek. Ook niet- leden zijn hartelijk welkom. HARRIE KUYTEN OVERLEDEN Na een langdurige ziekte over leed Woensdag op 68-jarige leef tijd onze bekende plaatsgenoot de kunstschilder Harrie Kuyten. In 1883 te Utrecht geboren, vestigde hij zich, na eerst heel wat van de wereld te hebben gezien, te Groet. Eerst woonde hij daar in het atelier van John Raedecker en daarna in de oude boerderij, waar Nederlands groot ste glazenier Joep Nicolas voor dien werkte. Hier schiep de ernstige werker vele van zijn kunstwerken, hier te Groet be leefde de thans ontslapene vreugde volle uren als hij met zijn kunst broeders M. Lau en Piet Wieg man de hengelsport beoefende. Een bekend figuur is weer van ons heengegaan. Zaterdagmiddag zal het stoffelijk overschot op de Algemene begraafplaats te Schoorl aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. (Veektlad DE DUINSTREEK 3 Februari Dokter v. GELDER, Telefoon 2027 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1