ft 99 De> fyriep onder de duim? RAADSVERGADERING \l^ Haac het Cfrttcedg-efouw VRIJDAG 8 FEBRUARI 1952 29e JAARGANG No. 5 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef INENTEN THANS OOK IN ONS LAND MOGELIJK 1 Influenza is geen ziekte van vandaag of gisteren. Reeds in de vorige eeuw werden grote gebieden van Europa en Azie geteisterd door deze winterplaag, waarvan sommige epedimieën zulk een kwaadaardig verloop kunnen hebben. Het eerste wetenschappelijk werk over de griep is eigenlijk pas van het jaar 1918. Prof. Winternitz beschreef toen voor het eerst anatomische veranderingen van het slijmvlies van neus en keel bij lijders aan influenza. Deze ontdekking, hoe interes sant ook, had nauwelijks practische consequenties en het duurde weer jaren voor er op het gebied der influenza iets van be tekenis zou worden gevonden. Maar toen was het ook raak. In 1933 gelukte het Andrews en medewerkers de verwekker in 't keelslijm van grieppatiënten aan te tonen, het bleek geen bacterie te zijn maar een virus smetstof). Het startschot van het moderne influenzaonderzoek was hiermede gelost. Reeds twee jaar later ont wikkelde de Australiër Burnet een methode om een vaccin tegen influenza te bereiden. De resul taten van het inenten tegen griep waren in het begin nog niet erg overtuigend. Nu wij weten dat verschillende virus-stammen in fluenza kunnen veroorzaken is dat ook heel begrijpelijk. Naast het oorspronkelijke A- virus werd in 1940 een B-stam ontdekt, die eveneens griep kan doen optreden. Maar ook inentin gen met vaccin dat bereid is uit deze beide stammen, bleek geen volledige beschutting te geven. Door nauwgezet en langdurig onderzoek in het wetenschappelijk centrum te Ann Arbor in de staat Michigan (Ver. Staten) werden in 1946 en 1947 variëteiten van de A-stam gevonden die eveneens griep verwekken. CULTURELE AVONDEN: Kleurenfilm van de K.l.M. Kaarten ook aan de zaal. Tegenslagen Zo heeft men in Amerika met het griepvaccin aanvankelijk vele teleurstellingen gehad. Het is herhaaldelijk gebeurd, dat er on der studenten en schoolkinderen die tegen deze ziekten waren in geënt toch grieppatienten werden waargenomen. Het virus waar door zij ziek werden was dan van een ander type dan dat waaruit het vaccin was bereid. Toch werd in de Verenigde Staten de productie van 't influenza- vaccin op steeds groter schaal ter hand genomen. Dat hiermee grote sommen gelds gemoeid waren spreekt vanzelf en het uiteindelijk welslagen van deze onderneming is dan ook alleen te danken aan het feit, dat geweldige pharma- ceutische concerns zoals Lederle te Pearl River en Squibb te New Bronswick zich achter deze dingen plaatsten. Het fabricageproces werd de wetenschappelijke vondsten op de voet volgend bij voortduring veranderd, totdat een vaccin werd verkregen dat aan alle eisen voldeed. In Amerika is men thans reeds zo ver gevorderd, dat het inenten tegen griep even gewoon is als vaccinatie tegen pokken, diphterie of typhus. Bij ons In 1949 werd het influenza- vaccii ook in Nederland gemaakt. Het was toen echter nog in be perkte mate verkrijgbaar. Er was juist voldoende om patiënten met bronchites, asthma en tuberculose, voor wie 't krijgen van influenza bijzonder nadelig kan zijn, te immuniseren. Bovendien konden toen die personen worden ingeënt, die bij een eventuele epedimie grotere besmettingsgevaren liepen dan anderen, terwijl zij in zulk een tijd bovendien slecht gemist konden worden. Men had daarbij o.a. het oog op doktoren en ver plegend personeel. Prof. Mulder, die onder meer hoofd van het viruslaboratorium van de afdeling inwendige ge neeskunde aan het Academisch Ziekenhuis te Leiden is, heeft in de totstandkoming van het Ne derlandse vaccin een werkzaam aandeel gehad. Thans heeft onze eigen industrie grote hoeveelheden vaccin voor het seizoen '51 -'52 aan de markt gebracht. Bij de bereiding hiervan is rekening gehouden met de allerlaatste resultaten, van het epidemiologisch onderzoek. Alle virus-stammen, waarvan men kan verwachten, dat zij ons deze winter met een epidemie zouden kunnen bedreigen, zijn bij de bereiding van dit „polyvalente" vaccin gebruikt. Dr H. W. S. BERGEN BOND VAN PLATTELANDS VROUWEN AFD. BERGEN De besneeuwde wegen konden niet verhinderen dat op Dinsdag 29 Januari een respectabel aantal dames met de echtgenoten naar de zaai van Nieuwendijk waren gekomen om te luisteren naar de heer Ir.german uit Haarlem, en terecht, naar ik meen. De heer Ingerman gaf blijk van grote welsprekendheid. Het onderwerp was Afrika en mogelijke emigratie. Door de grote kennis van, en vele ervaringen in vreemde landen, dwaalde spreker menigmaal even af. Het hoofdmotief was echter het leven en de werken van de geleerde Albert Schweitzer. Uit voerig is ons duidelijk gemaakt hoe deze bijzondere figuur het Christendom belijdt. En daar kan nooit genoeg op gewezen worden Zijn enorme kennis en werkkracht, kortom al zijn gaven stelt deze man in dienst der mensheid, alleen uit de goedheid van zijn hart. Na de pauze kregen we enige lantaarnplaatjes te zien en enkele grammofoonplaten te horen van de muzikale begeleiding der negers bij hun dansen. De aanwezigen zullen er geen spijt van hebben gehad hun warme kachel te hebben verlaten. De volgende bijeenkomst ver telt Mevr. Heringa uit Schoorl, over haar reis naar Denemarken en het werk van onze bond. De N.H.A.D.O. heeft het plan opgevat om bij wijze van proef een reis te organiseren naar het Concertgebouw in Amsterdam. Het eerste concert dat zal wor den bezocht, vindt plaats op Za terdagavond 1 Maart. Onder leiding van de dirigent Hein Jordans wordt een keur van prachtige werken uitgevoerdo.a, „Eine kleine Nachtmusik", van Mozart; Tweede Symphonie van Brahms en een pianoconcert van Joh. Chr. Bach. Solist is Marinus Flipse. Plaatsbewijzen voor bus en Concertgebouw zijn verkrijgbaar gesteld voor f 4,35 (alles inbe grepen, zelfs garderobe). Als deze eerste proefneming slaagt, zullen zelfs tochten naar b.v. Beethoven- Cyclus en Opera worden geor ganiseerd. Wij voor ons twijfelen er niet aan dat velen van de gelegenheid gebruik zullen maken om op een comfortabele wijze en voor een billijke prijs deze zeer bijzondere avonden te bezoeken. De directie van de N.H.A.D.O. zal gaarne alle gewenste inlichtingen ver strekken. EEN ONVERGETELIJKE FEESTAVOND van de openbare school te Bergen De leerlingen der Openbare Lagere School verzorgden met medewerking van Bergen s Kin derkoor een onvergetelijke feest avond in „De Rustende Jager". Het Hoofd der school zei het te betreuren, dat de zaal niet tweemaal zo groot was, dan toch had hij op één avond een acht honderdtal vrienden van het openbaar onderwijs kunnen be groeten. Spreker sprak in het bijzonder een woord van welkom tot wethouder L. den Das, als vertegenwoordiger van het ge meentebestuur, de Inspecteur van het Lager Onderwijs en twee vertegenwoordigers van het hoofd bestuur van Volksonderwijs. Dank werd gebracht aan allen, die zich verdienstelijk hadden gemaakt bij het organiseren van deze feest avond en wel in 't bijzonder aan de kunstschilder Karei Colnot, die op zo schitterende wijze de decors had verzorgd. Spreker eindigde met Bergen uit te no digen zich te scharen achter het vaandel van de reeds 130.000 leden tellende organisatie „Volks onderwijs". De kleintjes zongen Bergen's Kinderkoor zong o.l.v. Mw. Morée-Dol en met Mej. Kleymeer aan de piano een zeven tal aardige liedjes. Begonnen werd met het echt leuke „O, die goeie ouwe tijd van E. Jacques Dalcroze en besloten met „Naar de speel tuin". Het was zuiver van toon, duidelijk van uitspraak, mooi van voordracht. Het publiek over laadde de kleintjes met bijvals betuigingen. Zigeunerleven Een vijftigtal leerlingen van de openbare lagere school brachten een schitterende opvoering van het Kinderzangspel „Zigeuner leven" door -A. J. v.d. Knaap en A. Th. Vis. Het werd een groot succes voor allen. Als na een drukke weekmarkt, waar ook Zigeuners waren ge zien, een jongetje wordt vermist, hebben de Zigeuners het knaapje natuurlijk geroofd: wee de wolf, die in een kwaad gerucht staat. De politie zoekt dan ook dadelijk in die richting en vindt in het kamp de muts van de vermiste Tony, maar verder geen spoor. De Zigeunerhoofdman wordt gearresteerd en voor de rechter gebracht. Ofschoon hij zijn on schuld bezweert en zijn volge lingen voor hem pleiten, wordt hij ter dood veroordeeld. Dan komt Tony plotseling opdagen. Hij was de zigeuners gevolgd en best door hen behandeld. De rechters erkennen hun dwgling en de hoofdman is vrij. Prachtig hebben de jeugdige spelers alles ten tonele gebracht. Hoogtepunten waren in het eerste bedrijf de weekmarkt met een bonte menigte en een loven en bieden. Het zigeunerkamp in het 2e bedrijf was een lust voor oog en oor, het penseel eens schilders waard. In het derde bedrijf was de rechtszitting en het daarop volgende verbroederingsfeest tus sen inwoners en zigeuners schit terend. Met een tot ovatie aangroeiend applaus gaf het publiek uiting aan zijn grote waardering voor deze prachtig geslaagde avond. NIEUW GEMENGD KOOR „BERGEN" Maandagavond werd in „Het Wapen van Bergen" de eerste repetitie gehouden van het Nieuw Gemengd Koor „Bergen" onder leiding van Jac. Kort. Met enthousiasme is onder de bekwame leiding van Kort ge repeteerd waarvoor de gekozen werkjes (enkele koralen getoonzet door J. S. Bach) mede aanleiding gaven. Bij de aanvang wekte één der leden de aanwezigen op met ernst en ijver te werken en sprak de hoop uit, dat het nieuwe koor spoedig een hoogte zal bereiken, de dirigent waardig. De dirigent streeft er naar reeds voor de a.s. zomervacantie met dit koor een concert te geven. Burgemeester Dr W. Huygens opende de Woensdagavond ge houden openbare vergadering met wat hij noemde een greep uit het groeiproces van Bergen. Ge memoreerd werd hoe op 25 Aug. de oud-burgemeester J. v. Reenen ten grave werd gedragen, die met zijn vrouw zoveel voor Bergen had betekend. De voorzitter gaf uitdrukking aan zijn voldoening dat het vliegveld nu definitief van de baan was, het dreigend gevaar was overgedreven. Ver schillende zaken van algemeen belang staan nog op het pro gramma als tram, Oude Hof en andere. Op het terrein van de woningbouw was in 1951 een be langrijke stap voorwaarts gedaan. 90 huizen kwamen gereed. Mochten de op stapel staande plannen in 1952 verwezenlijkt worden, dan zou dit jaar een be langrijk jaar voor Bergen worden. Baron Taets van Amerongen bracht als oudste in jaren de burgemeester dank en sprak daarbij de hoop uit, dat het hem gegeven mocht zijn ook in 1952 de bloei van de gemeente te bevorderen. Van het voorstel vanB.enW. om te besluiten tot toetreding tot de N.V. Bouwkas Noord-Neder landse Gemeenten koesterden de heren Ellis en Mr Sluis geen grote verwachtingen voor de bouw van arbeiderswoningen. Na verdedi ging door de voorzitter besloot de Raad tot toetreding. De Raad ging vervolgens ac- coord met het voorstel over te gaan tot het sluiten van 'n geld lening met de N.V. Levensver zekering-Mij. „De Nederlanden", van 1845. Genoemde N.V. is bereid ge vonden aan de gemeente een geldlening te verstrekken tot een bedrag van f 10.000,-, rente 4°/0 per jaar, koers 100 °/0, af te lossen in 30 gelijke jaarlijkse termijnen. Met de opbrengst van deze lening kan de op de begroting voor '51 reeds geraamde misblusser wor den aangeschaft. Ook met het voorstel, aan de besturen van de in deze gemeente gevestigde kleuterscholen 'n extra subsidie toe te kennen over het jaar 1951, ten bedrage van f 5,- per leerling, kon de Raad zich verenigen. Het was de Burgemeester en Wethouders uit een ingesteld onderzoek gebleken, dat de be sturen van alle bijzondere kleuter scholen met grote financiële moei lijkheden te kampen hebben en dat zij bij handhaving van de bestaande gemeentelijke subsidie regeling niet in staat zijn tot een sluitende exploitatie te geraken. Een nieuwe subsidie-regeling wordt thans voorbereid. Hiervoor wordt vergelijkend materiaal uit andere gemeenten bestudeerd. Voor het jaar '52 zal de nieuwe regeling aan de Raad worden voorgelegd. Teneinde de betrokken school besturen over het jaar 1951 nog tegemoet te komen, werd de bovenaangegeven overgangsmaat regel voorgesteld, waarmede een totaalbedrag van f 2100,— ge moeid zal zijn. Voorstel van B. en W. aan de plaatselijke gymnastiekvereni gingen kosteloos de beschikking te geven over de gemeentelijke gymnastieklokalen, ten behoeve van hun jeugdleden beneden 16 jaar. Teneinde de plaatselijke gymna stiekverenigingen te steunen bij 't nuttige werk, dat zij verrichten in het belang van de lichamelijke opvoeding, stellen B. en W. voor, te rekenen van 1 Januari 1952, genoemde verenigingen kosteloos de beschikking te geven over de gemeentelijke gymnastieklokalen, ten behoeve van hun jeugdleden beneden 16 jaren. Naar raming zal de Gemeente hierdoor jaarlijks f 300,aan inkomsten derven. Ook dit royale gebaar had de instemming van de Raad. Voor doorlichting van de be volking vroegen B. en W. een bedrag van f 5000,- uit te trekken. De vroede vaderen gingen hier mede accoord. Het voorstel inzake verhuur van de gemeentelijke sportterreinen aan de Berger Sport vereniging voor f 300,bracht de hr Ellis in 't geweer. Hij meende hierin een verkapte subsidie te moeten zien. Na bestrijding van deze mening door Dr Hemelrijk en de voor zitter werd 't voorstel aangenomen. Het voorstel van B, en W. betreffende het indienen van een protest bij Gedeputeerde Staten tegen het voornemen om ten behoeve van het Provinciaal Waterleidingbedrijf drie nieuwe secondaire pompstations op te richten in het duingebied ten westen van de Herenweg had de instemming van de Raad. Gedeputeerde Staten hebben tot H.M. de Koningin voor boven genoemd doel een aanvrage om vergunning ingevolge de hinder wet ingediend. Tegen het verlenen van de vergunning zijn diverse bezwaren ingebracht. B. en W. zijn van oordeel, dat ook op gronden buiten de hinder wet ernstige bezwaren zijn aan te voeren tegen het verlenen van de vergunning en wel schending van het natuurschoon, daar de wateronttrekking aan de bodem zeer nadelig zal zijn voor de plantengroei, in het bijzonder in de Verbrande Pan, en de uit voering van de werkzaamheden niet kan geschieden zonder directe vernielingen. Rondvraag Mr Sluis informeerde hoe het stond met de begroting (enkele onderdelen nog niet klaar) en naar de zeereep-kwestie (nog geen overeenstemming bereikt). De hr Ellis vroeg de midden stand in te schakelen bij de Centrale inkoop van verschillende benodigdheden voor scholen etc. De hr Broersma maakte zich tot tolk van allen, die 's avonds laat naar huis gaan, moeten gaan, en vroeg of het niet mogelijk was enkele lichten wat langer te laten branden. Verder wees hij op het onbewoond blijven van enkele woningen, als het perceel aan de Noordlaan, dat reeds weken geleden gereed gekomen was (4 Febr. krijgt dat huis een bestemming Wat de tramkwestie betrof deelde de voorzitter mede dat de R.T.M. bereid is tot exploitatie wanneer dit door enige overheid gevraagd wordt. De hr Maassen wees op het gevaar dat de bunkers te Bergen aZee z.i. opleverden en vroeg om een betere parkeergelegenheid. BEROEP AANGENOMEN Het „Witte Kerkje" heeft thans een eigen predikant. Candidaat B. Scholten, uit Kampen, die be dankte voor Blokzijl, Hassof, Leimuiden, Tuindorp Oostzaan, Ter Aar, Wons, Ijlst en Pingjum- Zürich, heeft het beroep aange nomen. BERGEN's HARMONIE Zaterdag werd begonnen met de eerste inzamelingsactie Oud Papier, in samenwerking met L.O.P. ten bate van de Harmonie. Onder vrolijke tonen van de Harmonie werd de tocht ingezet. Comité-leden van Bergen's Har monie, L.O.P. en een twaalftal jongens namen het papier in ont vangst. Met twee vrachtauto's welke belangeloos waren afge- staan, alsmede een bakfiets van L.O.P. werd de buit naar de voorraadschuur gebracht. Spontaan is er gegeven, bijna overal is het papier verzameld voor het mooie doel, en men zal blijven sparen tot het eindresul taat is bereikt. Zaterdag zal bij gunstig weer om n.m. 2.30 uur de actie met muziek worden voortgezet. De route is als volgt: Breelaan, Sta tionsstraat, Prinsesselaan, Berke laan, Kerkelaan, Beukenlaan, van Reenenpark, Komlaan, vervolg Kerkelaan, Rondelaan, Guurtjes- laan, Breelaan, Lindelaan, Eiken laan, Zuidlaan, Breelaan, Duin- vermaak. 25-JARIG JUBILEUM Gymnastiekvereniging „Be Quick" BERGEN Op 5 Maart 1927 werd in Bergen bovengenoemde vereniging opgericht. Dit feit zal met een uitvoering in „De Rustende Jager" op Zaterdag 16 Februari feestelijk worden gevierd. Natuurlijk is er in het 25-jarig bestaan veel ge beurd, er zijn tijden geweest van bloei, doch ook tijden waarin het de vereniging niet voorspoedig ging. Vooral gedurende, en direct na de oorlog, werd een moeilijke tijd doorgemaakt, doch getrouw aan ons devies „de ware turner staat pal" werd volgehouden en als gevolg hiervan kan nu het jubileum door een gezonde ver eniging worden gevierd. Uit eigen aanschouwing weten we, dat er reeds lange tijd door de leden ijverig is getraind om bij deze gelegenheid goed voor de dag te kunnen komen. We kunnen daarom ieder, die iets voelt voor de lichamelijke opvoeding, aanraden deze uit voering bij te wonen. Ongetwijfeld zal deze gang naar „De Rus" met als slot een gezellig bal, niemand berouwen. Voor nadere gegevens verwijzen wij naar de advertenties in dit blad en dat van de volgende week. SCHOOFL RAADSVERGADERING De agenda voor de Maandag avond onder voorzitterschap van Burgemeester Mr. C. A. J. Jochems gehouden openbare zitting bevatte behalve de traditionele rondvraag, slechts twee punten, beide inzake geldleningen. Het eerste voorstel betrof het aangaan ener rekening-courant overeenkomst tot een maximum bedrag van f 60.000,- tegen een rentepercentage van 41/20/0 met een nader aan te wijzen geldgever en voor een maximum tijdduur van 5 jaren. Hierdoor zal de financiering mogelijk worden van de uitbrei ding van de R.K. School, waartoe reeds enkele maanden geleden werd besloten, maar waarvan de uit voering moest blijven rusten wegens geldgebrek. Het tweede voorstel betrof het aangaan van een rekening-courant overeenkomst met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten tot een bedrag van maximaal f 149.000.- voor het eerste kwartaal 1952 en tot een bedrag van ten hoogste f 60.000.- voor het overige deel van het jaar, tegen het daarvoor geldende rentepercentage. De credieten zijn bestemd voor het financieren van de gewone uitgaven voor de lopende diensten en voor enkele kapitaalsuitgaven. De Raad ging met beide voor stellen accoord. Bij de rondvraag vestigde Mevr. Jansen de aandacht op de onbe gaanbaarheid van de Gerbrands- laan. De heer Blankenstijn achtte snoeiïng van de bomen op som mige plaatsen aan de Voorweg wenselijk voor het verkeer en tenslotte wees de heer N. Kaag op de slechte toestand van weg gedeelten waar een kabel was gelegd. Hierna ging de Raad in comité. Itleetölad DE DUINSTREEK Redactle en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker. Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f I 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1