WtMlad ff ff VRIJDAG 15 FEBRUARI 1952 29e JAARGANG No. 7 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN Ook in deze gemeente zal binnenkort de gehele bevolking worden onderzocht op long- tuberculose. Na een inleidende bespreking met de vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor Keu ringen op Medisch-Hygiënisch gebied, is een werkcommissie ge vormd, bestaande uit Burgemees ter en Wethouders, de Gemeente secretaris, Pastoor van Beers, Ds Bekius, de plaatselijke Medici, de Gemeentevroedvrouw, de beide wijkverpleegsters en de vertegen woordigers van het Witte Kruis, het Witgele Kruis en het Rode Kruis. De juist dezer dagen be roepen domine van de Gerefor meerde Gemeente zal eveneens worden uitgenodigd in de werk- commissie zitting te nemen. Bovengenoemde personen heb ben allen spontaan hun volledige medewerking toegezegd. De heren Medici hebben na drukkelijk de noodzaak van een dergelijke maatregel bevestigd, daar de actie voor het onderzoek van de gehele bevolking op longtuberculose zijn grond vindt in het feit, dat gebleken is, dat de longtuberculose niet vroegtijdig ontdekt kan worden door het onderzoek van mensen, die klach ten hebben, welke op tuberculose wijzen. In de meeste gevallen is het ziekteproces reeds lang voor dat er klachten zijn, aanwezig. Daarom is het nodig de long tuberculose op te sporen onder de „gezonden". Door dit op sporingsonderzoek is gebleken, dat zodoende een groot aantal lijders vroegtijdig worden ontdekt, zodat zij een veel grotere kans hebben op genezing, de ziekte veel korter duurt en bij een goede kuur meestal zonder verdere maatregelen blijvend geneest. Het ziekteproces kan zó slepend be ginnen, dat een zich nog gezond voelend mens, die nog geen dui delijke afwijkingen vertoont, toch reeds besmettelijk sputum op geeft en daardoor een gevaar oplevert voor zijn omgeving. Het gebeurt dan ook meer dan eens, dat zo n besmettelijke lijder ge vonden wordt, doordat in zijn omgeving (meestal een kind) komt te lijden aan of sterft aan tuber culose (vaak hersenvliesontsteking). Wil men dus de tuberculose als volksziekte niet alleen bestrijden maar, wat beter is, trachten uit te roeien, dan zal het onderzoek van de gehele bevolking daartoe in belangrijke mate kunnen bij dragen. De mogelijkheid van een onderzoek op grote schaal is gegeven, nu in R.c.-toestellen (Röntgencameratoestellen) de ge legenheid zich voordoet in korte tijd van vele mensen een kleine foto van de longen te maken. Dit R.c.-apparaat is een combi natie van een Röntgentoestel en een fototoestel. Het doorlichtings beeld van de longen, dat op het gevoelige scherm wordt gevormd, wordt met een camera gefoto grafeerd. Het resultaat van dit onder zoek kan alleen goed zijn, als iedereen meedoet. Is de röntgenfoto niet goed te beoordelen, dan wordt de be trokkene nog eens opgeroepen voor een na-onderzoek, dat door middel van doorlichting plaats heeft. Worden bij dit na-onderzoek afwijkingen geconstateerd dan zal de patiënt naar het Districts- Consultatiebureau voor Tubercu lose Bestrijding verwezen worden. Ofschoon onder alle lagen van de bevolking tuberculose voort komt bestaan er tussen de diverse bevolkingsgroepen belangrijke ver schillen. Zeer leerzaam is b.v. het verschil, dat er tussen per sonen van uiteenlopende leeftijd bestaat, eens onder de loupe te nemen. Het Centraal Bureau voor keuringen heeft 'n grafiek samen gesteld, die betrekking heeft op resp. 150.000 en i 80.000 zich gezond voelende mannen en en vrouwen van 065 jaar, die in de loop van 1949 werden onderzocht. Uit deze grafiek blijkt duidelijk, dat bij mensen op oudere leeftijd de meeste tuberculose is te vinden. Kwamen bij schijnbaar gezonde mensen in de leeftijd van 0—10 jaar gemiddeld acht patiënten op 10.000 onderzochte personen voor bij 60-jarigen en ouder was dit aantal meer dan 60, dus ongever 8 maal zoveel. Het zijn dan ook vaak de groot ouders, die het kleinkind op hun schoot besmetten, omdat zij niet weten, dat zij met een actieve longtuberculoze rond lopen. De mening van vele ouderen, dat het onderzoek voor hen geen zin meer heeft, is dus volkomen onjuist. Evenzeer onjuist zou het zijn, hieruit de conclusie te trekken, dat de doorlichting voor jongeren niet noodzakelijk is. De werkcommissie vertrouwt er dan ook op, dat een ieder zijn plicht tegenover zijn medemens be seft en medewerkt aan het doel, de gehele bevolking te onderzoeken. Voor 'n goede organisatie van het onderzoek is de medewerking nodig van i 130 personen, die bereid zijn om bij 20 gezinnen per persoon op huisbezoek te gaan en wier taak bestaat uit a. het opwekken van het gezin tot deelname aan het onderzoek b. het invullen van de huisbezoek- kaarten c. de regeling van de financiële bijdrage; d. het geven van inlichtingen. De werkcommissie heeft een verzoek verricht aan verschillende plaatselijke verenigingen, instan ties en personen, met 'n dringend beroep op medewerking aan het slagen van 't bevolkingsonderzoek. Ook zij, die niet rechtstreeks of via hun vereniging, e.d. zijn uitgenodigd, en zich geroepen voelen aan het goede doel hun medewerking te verlenen, worden hiertoe gaarne in de gelegenheid gesteld. Deze personen worden beleefd verzocht, zich ter ge meentesecretarie op te geven als huisbezoeker(ster), vóór of op 21 Februari a.s. Op 27 Februari a.s. zal een bijeenkomst worden gehouden, waarbij de vertegenwoordiger van het Centraal Bureau voor Keu ringen op Medisch-Hygiënisch Gebied alle huisbezoekers(sters) nauwkeurig zal instruéren. Inmiddels is de secretaris van de werkcommissie (gemeentesecreta ris) gaarne bereid aan de adspirant- huisbezoekers(sters) alle gewenste inlichtingen te verstrekken, CILLI WANG VERZORGT EEN DANSAVOND De Kunstkring Bergen heeft volop genoten van het optreden van Cilli Wang met Wim de Vries aan de vleugel en daarvan op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven door de kunstenares te overladen met bijvalsbetuigingen. Haar uitbeeldingskunst wekte algemeen bewondering. Zo danste zij geheel alleen een Tiroolse volksdans, om dan als een Stru- welpeter in te krimpen tot een hongerend kindje en een volgend ogenblik uit te groeien tot een elegante giraffe. Ook wist zij mee te praten over de worsteling van de schilder met de materie Haar programma was vol af wisseling. Van de gewone man in de tredmolen van het dagelijkse leven naar de Parijse dancing is voor Cilli Wang maar een stap, naast de vrolijke acrobaatjes het sensationele circusnummer, het even sensatievolle nummer met de griezelige vrek. Het was alles phaenomenaal. Na het laatste nummer „Het mondaine danspaar" brak een applaus los dat niet bedaarde voor Cilli Wang nog eens rond tolde met haar partner. Het was schitterend. DE PRIJZENCOMMISSIE TE BERGEN De verkoop van goedkope groenten en fruit aan de Oude Prinsweg te Bergen startte op Donderdag 31 Januari j.l. en bleek ondanks het zeer slechte weer een groot succes. De kopers waren zonder uit zondering zeer tevreden over prijs en kwaliteit dezer goedkope artikelen, terwijl voorts van alle zijden de prijzencommissie adhae- sie betuigingen met de aldus tot stand gekomen wijze van verkoop bereikten. De Prijzencommissie brengt voorts nog onder de aandacht der huisvrouwen, dat eveneens Don derdags op de standplaats door een combinatie van vishandelaren vis zal worden verkocht. De prijzen van deze vis zullen even eens zeer scherp worden gesteld, waarbij evenwel niet uit het oog mag worden verloren, dat de vis- prijzen zich verhouden naar de mindere of meerdere aanvoer in de havens. Het overleg met de slagers te Bergen heeft geleid tot het vol gende resultaat: Te beginnen met deze week zullen de gezamenlijke slagers te Bergen wekelijks een artikel goedkoop aanbieden, dat dan bij alle slagers is te verkrijgen tegen dezelfde lage prijs. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende advertentie in De Duinstreek. Getracht wordt tussen deze aan biedingen door ook een vleessoort op dezelfde wijze goedkoop te leveren. Er wordt van de zijde der slagers op gewezen, dat men juist de laatste tijd niet meer kan spreken van een prijsverschil met andere gemeenten en dat in het algemeen de vleesprijzen zich gunstig voor Bergen verhouden. 25 JAREN HENGELSPORT Vele hengelsportbeoefenaren to gen gisteren op pad, niet om een visje te verschalken, niet om ge doken in jas en riet de zaligheid te beleven van 't „nop" hebben, van het zien trillen, indopen, onderduiken van de dopper, zo als de Camera Obscura ons dat schetst, maar. vergezeld van hun getrouwe penélopé's, hun dierbare wederhelften, in de Dan cing van „De Rustende Jager" het 25-jarig bestaan te vieren van hun clubvereniging „De Karper". De hr Dingerdis, voorzitter van de jubilerende „Karper" heette de talrijke aanwezigen hartelijk welkom en in 't bijzonder Ir A. Brink, hoofdambtenaar Nederl. Heidemaatschappij te Arnhem, die aan de hand van enkele film opnamen interessante bijzonder heden over onze geschubde water bewoners kwam vertellen. De secretaris, de heer A. C. Bakker, had de oude notulen nog eens doorgesnuffeld en op zijn ontdekkingsreis onder meer ge vonden, dat niet alleen „De Karper" jubileerde, maar dat voor 5 leden eveneens deze dag een herdenkingsdag was en wel van hun 25-jarig lidmaatschap. De heren Joh. Bakker, Dingerdis, N. Hoebe, Chr. Meyer en Joh. Martin werd onder applaus van de aanwezigen het eremetaal op de borst gespeld: een zilveren Karpertje. De feestcommissie schonk alle jubilarissen een „ere penning" van groter formaat. De hr Brink nam zijn gehoor eerst mee naar Friesland en liet zien, hoe daar met een enkele trek van de „zegen" een macht van schubbig watervolk werd bijeengebracht, brasem en snoek. Misschien jubelen enkele huis moeders, als haar hengelende man met lege handen thuiskomt, maar toch, aldus de hr Brink, is zoet watervis lekker. Hij raadde de dames aan het eens te proberen met zijn recept. Interessant was de kunstmatige teelt van forellen, een zalmachtige vis, die zich thuisvoelt in snel- stromend fris water. Op het witte doek was de hele ontwikkeling te volgen van ei tot de jonge forel in de natuur wordt uitgezet. Tenslotte kreeg de snoek een beurt, die door kunstmatige teelt in stand wordt gehouden en waar van er jaarlijks millioenen worden uitgezet. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd hierna door enkelen gebruikt gemaakt. Wat de oorzaak kon zijn van de geringe vangst in het vorige jaar en wat te prefereren viel als aas voor karpers, brood of wor men? Het laatste viel moeilijk te beantwoorden, het eerste kan het gevolg zijn van lage temperaturen. Hoe het kwam dat 'n vrouwe lijk lid meer succes had dan haar mannelijke collega's? Kon vrou welijke charme en gevoeligheid hierbij een rol spelen, vroeg de heer Brink, men zou het zo'n karpertje moeten kunnen vragen. De feestavond was verder ge wijd aan zang, voordracht, muziek en dans. Mevr. Huisman zong met guitaarbegeleiding een liedje over „2 scharren" en „de biecht van een verliefde koetsier" e.a. en werd luide toegejuicht. De hr J. H. de Rover, had in de loop der jaren niet alleen zijn dobber goed in 't oog gehouden, maar ook zijn medehengelaars en wist heel wat voorvallen tot groot vermaak van zijn hoorders, te memoreren. Aan de vleugel be geleid door Mevr. Huisman, zong hij verder 'n loflied op de eerste 25 jaren van „De Karper". BONTE AVOND VAN DE A.N.B, Op Zaterdagavond 9 Februari werd onder auspiciën van de Nederlandse Bouwarbeidersbond in „Het Wapen van Bergen"een feestelijke bijeenkomst gehouden. De avond stond in het teken van muziek en zang, terwijl ook door het opvoeren van toneel stukjes door het Amsterdams Cabaretgezelschap „Contact" het publiek op amusante wijze ver maakt werd. Wat er allemaal ten tonele gevoerd werd zal de lezer echter weinig interesseren, doch wel is 't van belang te vermelden, dat op deze avond vooral de saam horigheid onder de Bergense bouwvakkers naar voren kwam. Velen zullen het werk, dat door de vakbeweging wordt gedaan om de levenspositie van de ar beider te verbeteren nog niet van nabij kennen. Doordat de werknemers tezamen één grote organisatie vormen, staan zij sterk op de bres voor hun welvaart. Ook voor de werk gever 'is dit van belang, omdat de georganiseerde arbeider weet welke zijn plichten, maar ook wat zijn rechten zijn. Onderhands gekonkel en benedenmaatse prak tijken worden hierdoor tot een minimum beperkt. Het is daarom goed georganiseerd te zijn. De ontspanningsavondjes, hoe wel erg aardig voor de leden, zijn niet het grootste doel, waar naar wordt gestreefd; het gaat in hoofdzaak om de maatschappelijke vooruitgang, die door hand in hand te gaan slechts alleen het land en het Nederlandse volk kan dienen en op hoger niveau brengen. Immers in het wereldverband gezien staat Nederland op één der voorste plaatsen, voor wat zijn sociale voorzieningen betreft. Ja, dat zijn het: de sociale voor zieningen, waarvoor de werkers van Nederland op de bres staan! EXPOSITIE JAN VAN HERWIJNEN Wij vestigen de aandacht op de expositie van tekeningen en schilderijen van Jan v. Herwijnen, als werkend lid van het Kunste naars Centrum Bergen, in de kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen. Deze boeiende ten toonstelling zal de drie volgende weekends gedurende de Zaterdag en Zondagmiddag geopend zijn. Tot een bezoek aan genoemde expositie wekken wij gaarne op. Wij verwijzen voorts naar de advertentie in dit nummer. BERGEN's HARMONIE De tweede ophaalactie Oud Papier was vorige Zaterdag weer een succes. De mensen leven mee met de Harmonie en L.O.P. De muzikanten deden weer hun best, al viel het soms niet mee in een sneeuwbui om hun vingers in soepele vorm te houden. Zaterdag a.s. met goed weer zal de derde tocht worden voort gezet, om de buurtbewoners weer op te vrolijken en in goede stem ming te brengen oud papier te verzamelen voor 't bekende doel. De zakenmensen wordt nog eens gewezen op de pas aangeschafte machine om oud papier te ver nietigen. De route als volgt Karei de Grootelaan, van Peltlaan, Emma- straat, Waldec Pyrmontlaan, Emmaplein, Spoorlaantje, Nieuwe Bergerweg, Oosterweg, Berger- weg, Tuindorp, Kogendijk, Apel- doornweg, Zakendijk, Natteweg, Middenpad, Kleine Dorpsstraat. CONCERT Amsterdams Conservatorium Het is bekend genoeg dat jeug dige kunstenaars vaak moeite hebben de nodige gelegenheid te vinden podium-ervaring op te doen. Toch is het optreden in de concertzaal een onmisbaar onder deel van de vorming der uitvoe rende musici. Dit heeft het bestuur van het Kunstenaars Centrum Bergen con tact doen opnemen met Willem Andriessen, directeur van het Amsterdamse Conservatorium, die terstond zijn medewerking toe zegde teneinde het optreden van enkele talentvolle jonge kunste naars mogelijk te maken die hun studie of geheel of bijna hebben voltooid aan genoemde instelling. De zangeres Elisabeth Wyand is voor Bergen en wijde omgeving, die door haar optreden voor de radio geen afstand kent, geen onbekende. „Vocale zuiverheid, ontroering en intelligentieonderkende blij kens een recensie een bevoegd criticus in haar prestaties. Tini Bresser trad als pianiste reeds te Parijs op. „Zij belooft mede door een sterk concen tratievermogen een solistische figuur van betekenis te worden" schreef een criticus. De violist Lim Kek Han werd om zijn capaciteiten eveneens zeer geprezen in recensies na zijn op treden in het buitenland. Moge een talrijke toehoorder- schaal de danszaal van „De Rustende Jager" te Bergen op Dinsdagavond 19 Februari vullen. Voort verwijzen wij gaarne naar de advertentie in dit nummer. PREMIEVRIJ STAATSPENSIOEN VOOR IEDEREEN Het ouderdomsvraagstuk en de oplossing daarvan staat thans wel in't teken van grote en intensieve be langstelling. Men voelt algemeen, dat men hier staat voor een pro bleem, dat opgelost „moet" worden De ouderen weten, dat het een strijd op de lange baan is met veel ups en downs. Helaas veroorzaakt een ont stellende onverschilligheid op velerlei terrein een afzien van elke gedachte om actief deel te nemen aan allerlei strijd. In vele organisaties klaagt men over weinig belangstelling, over een afnemend vergaderingbezoek. Ook de Bond voor Staatspensionnering ontkomt niet geheel aan dit tijds verschijnsel. Ook hier zijn het de jongeren die het spoedigst geneigd zijn het hoofd in de schoot te leggen. Allen moeten los uit dit fatalisme, en niet met de handen in de schoot gelaten hun lot af wachten. Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, allen moeten zich aangorden voor de strijd voor een goed verzorgde oudedags voorziening. De afd. Bergen roept allen op tot een bijeenkomst op 21 Febr. Zie advertentie. CULTURELE AVONDEN In samenwerking met de afd. Bergen van de Bond van Platte landsvrouwen belegden de Blauwe N.V. en de K.J.V.O. hun vijfde lezing in De Rustende Jager. Mevr. van den Bergh uit Den Haag nam de talrijke aanwezigen mee naar de tijd, toen de vliegerij nog in de kinderschoenen stond. Het filmpje, dat als illustratie diende bij het gesprokene, liet alle oude bekenden, zoals Soer, Parmentier, Evert van Dijk, Van der Hoop, enz. met hun beroemd geworden „kisten" voorbij trekken. „Ontmoeting in het vliegtuig", een grappige rolprent, gaf een goed beeld van de uitstekende, volgens velen overdreven, service, die men geniet aan boord van de vliegtuigen van de K.L.M. Na de pauze gaf spreekster een korte inleiding tot de hoofdfilm. Zij legde daarbij vooral de nadruk er op, dat het contact met andere volken een beter begrip zou wek ken voor de cultuur van de ons eerst zo vreemde landen. De prachtige kleurenfilm boeide van het begin tot het eind: natuur en mensen, architectuur en cul turele uitingen van alle landen en eilanden in en om de Caraï- bische Zee werd een fascinerend beeld gegeven. De culturele avonden zijn wél een groot succes gebleken. Ook deze lezing met films deed ieder alweer uitzien naar de volgende avond. Van de secr. van Drs. Regout was juist bericht binnengekomen, dat deze het besluit had genomen nog een jaar in de Congo te blijven om nog een nieuwe film op te nemen. In Maart zal nu A. den Doolaard een lezing houden over Amerika. TUIN- EN OOSTDORP VIERDEN FEEST De meeste van de na de be vrijding als paddenstoelen uit de grond verrijzende buurtvereni gingen geven al lang geen enkel teken van leven meer. Een gunstige uitzondering maakt de buurtvereniging „Tuin- en Oostdorp" die nog steeds, zoals de voorzitter, de heer J. Winkel vol trots opmerkte, kerngezond is. T. O. groeit en bloeit nog altijd; het ledental steeg in het afgelopen jaar nog met 63 en nadert thans heel dicht de 400. Gisteren kwamen de leden voor de tweede maal in dit seizoen op een feestavond bijeen in „De Rustende Jager". De avond werd ingeluid door de Accordeon-ver eniging, die onder aanvoering van Annie Buster zorgde voor een juiste stemming. Toen betrad de toneelgroep de planken en voerde de aanwezigen naar een andere wereld met een blijspel van Joh. Blaaser, getiteld „In een andere wereld". Auke Postuma gaf 'n prachtige vertolking van de eigenaar van de porceleinfabriek en J. M. Zoons van de rijk geworden bank werker. Mw. Rasch gaf 'n gees tige vertolking van de rol van de jongste zoon. Theo van Dijk toonde zich als oudste zoon een geboren paedagoog. Mevr. Bult had zich goed ingeleefd in de rol van de vrouw van de bankwerker. De andere spelers droegen ver der het hunne bij om de uitvoe ring te doen slagen. UITSLAG VERLOTING VAN GOGH-ACTIE Op de volgende nummers zijn de prijzen gevallen. Nos. 105, 290, 312, 328, 462, 477, 612,704. De prijzen zijn af te halen bij de Volkshogeschool „Oude Hof te Bergen. ZONDAGSDIENST ARTSEN DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit. Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 110 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. 17 Februari Dokter POOT, Telefoon 2423

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1