99 99 I de l. Hl. }aatsh*a j j Heteluchtkachel Model 1952 OPEN DEUR-DIENST „Als (fbd cechtvaaediq, was, dan HieuwHieuw Prijs f 250, HieuwHieuw VRIJDAG 7 MAART 1952 29e JAARGANG No. 10 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN RAADSVERGADERING De Raad van Bergen kwam Donderdag in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Ingekomen was o.m. een ver zoek van de „Algemene Woning bouwvereniging Bergen'' om te worden ingeschakeld bij de bouw en exploitatie van woningwet woningen. Na uitvoerige gedach- tenwisseling werd door B.enW. toegezegd om de Raad nadere voorstellen te doen over de over dracht van 22 woningen aan de Jaap Weyandweg aan de twee bestaande woningbouwverenigin gen. B. en W. zullen zich nader beraden over eventuële samen werking in de huisvestingspolitiek bij nieuw te bouwen huizen. Met 10 tegen 3 stemmen kre gen B. en W. vervolgens de bevoegdheid ontheffing te ver lenen van het verbod om bij nieuwbouw rieten daken aan te brengen. Het verzoek van de afdeling Alkmaar van het Nederlands Ge nootschap tot Reclassering om toekenning van gemeentelijke sub sidie zal bij de behandeling van de begroting over 1952 nader worden overwogen. Tot leerkrachten aan de open bare school werden benoemd Mej. A. I. Kleymeer en de hr J. J. A. v. d. Munnik. De ondergrond van 't V.V.V.- gebouwtje besloot de Raad op bijzondere voorwaarden te ver kopen aan de V.V.V. voor f 1,-. Met het voorstel van B. en W. om het presentiegeld voor de raadsleden te verhogen tot f 6,- ging de Raad accoord en even eens met het voorstel van ver koop van 643 m2 terrein aan de Patynweg aan Mej. A. E. van der Dussen te Amerongen voor f 4,40 per m2 en van 850 m2 terrein aan de C. F. Zeilerboule vard aan de hr A. Bos Eyssen te Bergen voor f 12,10 per m2. Het voorstel om f 3500,- be schikbaar te stellen voor de me chanisatie van de bevolkingsboek houding werd aangenomen. Als laatste punt van behande ling kwam aan de orde het voor stel om de gezamenlijke groenten- en fruithandelaren, en vishande laren vrij te stellen van precario rechten voor de standplaatsen bij het Gemeentemuseum. De Raad had geen bezwaar. Met de aanbieding van de ge meentebegroting voor het dienst jaar 1952 eindigde de openbare zitting. Hierna ging de Raad in Comité. BERGEN IN 'T GEWEER TEGEN TUBERCULOSE Ofschoon 't tuberculose-sterfte- cijfer tussqn 1901 en 1948 van 193,7 per 100.000 der bevolking is gedaald tot 28,3, veroorzaakt deze ziekte toch nog telken jare ontzaglijk veel leed en ellende. Om met nog meer succes de strijd tegen dit overal rondwarende spook te kunnen voeren, gaat men thans op vele plaatsen over tot een massaal bevolkingsonder zoek op longtuberculose, waartoe de Röntgen-cameratoestellen de gelegenheid bieden. Ook te Ber gen zal een onderzoek plaats vinden en wel van 7 tot 30 April. Om deze actie te doen slagen heeft het werkcomité onder voor zitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens, zich verzekerd van de medewerking van een heel legertje dames en heren, die door huis aan huis bezoek de bevolking zullen opwekken mede te werken aan het onderzoek. Op een daartoe gehouden bij eenkomst werd het grote leger op hun mooie, en zeer verant woordelijke taak voorbereid door de hr Hooykaas, vertegenwoor diger van het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch Hy giënisch Gebied. Deze deskundige wees zijn ge hoor op verschillende gevallen, die zich bij 't huisbezoek kunnen voordoen en hoe er met de meeste kans van slagen moet worden opgetreden. Er zullen misschien mensen worden aange troffen die principiële bezwaren hebben tegen een onderzoek, enkelen, die menen, dat zij met het oog op hun hoge leeftijd, er niet aan mee moeten doen (zeer ten onrechte), anderen die het belang er niet van inzien enz. enz. Wat de kosten betreft, de be volking wordt verzocht f 1,05 per persoon daarin bij te dragen, maar nadrukkelijk werd er op gewezei, dat het onderzoek niet mag afstuiten op financiële be zwaren, de hoofdzaak is, dat heel Bergen deelneemt aan het onder zoek. Kinderen beneden 4 jaar vallen er buiten. Schoolkinderen zullen in klasse-verband worden onderzocht. Nadat de heer Hooykaas nog verschillende vragen had beant woordt en de heer W. de Vries appèl had gebouden over het onder zijn leiding staande leger van huisbezoekers- en bezoeksters, sloot de voorzitter de bijeenkomst met de beste wensen voor het slagen van de actie. ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING Lezing door de heer A. Lansink Jr. Na een kort inleidend woord van de heer Th. Bonsema, voor zitter van de afd. Alkmaar Omstreken, hield de heer A. Lansink Jr. uit Amsterdam, adj.- secretaris van het Centraal Ge nootschap van Verenigingen voor Uitvaartverzorging in Het Wapen van Bergen een lezing met licht beelden. Overal en altijd, aldus deze spreker, werd de mens bewogen door het heengaan uit het leven. Het ontzielde lichaam ontroerde steeds de mens en stelde hem voor de pijnlijke vraagwat te doen met het ontzielde lichaam. Vele lichtbeelden gaven de aan wezigen een idee van de wijze waarop verschillende volken in verschillende tijden hun doden verzorgden. Soms eenvoudig, soms pompeus. Maatschappelijke nood zaak deed zoetjes aan de „buren- plicht" wijken voor begrafenis ondernemingen. Helaas bleek, dat zakenlieden soms de uitvaartver zorging beschouwden als een zakelijke aangelegenheid, en zich niet ontzagen misbruik te maken van gevoelskwesties. Het was hiertegen dat de Associatie Uit vaartverzorging de strijd aan bond, een strijd van ideologie tegen materialisme. Hierbij mag geen winstbejag plaatsvinden. De associatie, waarbij reeds 170.000 gezinnen zijn aangesloten, en waar van de afd. Alkmaar 4400 ge zinnen als lid telt, waarborgt haar leden deskundige voorlichting en hulp. Bedrijfsoverschotten van f 1000 bij een enkele begrafenis zijn uit den boze. Piëteit, aldus besloot spreker zijn lezing die met de grootste aandacht werd gevolgd, wordt niet bepaald door het be drag van de rekening. Met de beantwoording van enkele vragen, werd de propa ganda avond besloten. BOURGONDIE ZINGT EN DANST Een Franse volksdansgroep uit Bourgondië bracht op haar tournée door ons land, Donderdag een bezoek aan de .Volkshogeschool te Bergen, 's Avonds trad zij op in De Rustende Jager om daar voor het Nederlandse publiek verschillende volksdansen uit Bourgondië te demonstreren en volksliederen ten gehore te bren gen. Er was grote belangstelling voor dit optreden en er heerste op en rond de dansvloer een echt ge zellige sfeer. Een groep wijn bouwers in werkkleding en op klompen uit Chalon opende de avond o.l.v. de heer en mevr. Dureault met Branie a quatre op de tonen van klarinet en begeleid door handgeklap. Na een liedje uit de 18e eeuw „Quand j'étais chez mon père" volgde een ronde dans a six om een vat wijn, want een goede Bourgondiër moet goed en behoorlijk kunnen drinken. Een loflied op de wijnpers en 'n schalkse dorpsdans, uitbeeldend hoe men zich daar in het zonnige land van de wijn na de arbeid overgeeft aan de vreugde bracht het slot van dit eerste deel, waarna een afscheid met driedubbele roffel volgde. Een groep veeboeren uit T'garolle volgde o.l.v. de heer en mevr. Furtin. Deze „toffe jongens" bezongen allereerst hun land, de streek, waar zij geboren en getogen waren en demonstreer den daarna verschillende dansen waaronder Le cotillon vert, een streekdans van zeer oude datum. Eigenaardig was bij de meisjes het hoofddeksel, waaraan de jonge mannen daar zoiets zien als bij ons aan een verlovingsring. Vóór de pauze traden verder op een groep Schermer dansers, o.l.v. mevr. Pranger. In hun prachtige Westfriese klederdracht zetten zij nu het beste beentje voor en werden op hun beurt terecht bewonderd door de leer lingen van Terpsichore uit het zonnige zuiden. Hun schaatsen- rijdersdans, Boerenschots, West- friese Polka en Donder in 't Gooi hadden een welverdiend succes. Na de pauze kwamen de wijn bouwers in feestcostume terug met Eho, Eho, het ontwakende leven in het voorjaar op elk gebied en vervolgden met zang en dans. De groep uit T'garrol kwam ook nog een keer terug met zang en dans en besloot met een oude dans uit de tijd van de Vasten, een mooi slot rond het vreugde vuur. De Schermer dansers demon streerden nog de Kruispolka, Po'ka Mazurka, de Schotse trije, de Schermer Polka en de Wals op vier hoeken en toen was het feest weer uit. De directeur van de Volkshogeschool, de heer Guermonprez, was de tolk van allen, toen hij met grote waar dering sprak over het door alle dansers en zangers gebodene. BERGEN GAAT BOUWEN Ten overstaan van Burge meester en Wethouders werd Donderdagmorgen ten raadhuize te Bergen aanbesteed het bouwen van 16 Duplexwoningen en 16 Eengezinswoningen. In massa Jn. Meyer te Wijka. zee f 349.328 Kroon de Wilde, A'dam, [f 395.000 Fa. Tromp, Castricum, f 398.500 Jn. Boomsma, Sneek, f 339.660 Fa. Faut, N. Niedorp, f 371.564 Koopman, N. Niedorp, f 383.000 Fa. Apeldoorn, Egmond, f 409.850 Kronenburg, Heilo, f 381.000 Jac. Lugtig, Heerhugowaard, [f 390.562 16 Duplex-woningen Jac. Rampen, Bergen, f 227.000 Jac. Koning, Spanbroek, f 214.600 Fa. Lont, Wieringen f 259.990 Jn. Beeldman, Bergen, f 223.500 Jn. Smit, St. Pancras, f 214.400 Kronenburg, Heilo, f 210.850 Jn. Ekkers, Heilo, f 217.000 Fa. Lugtig, Heerhugowaard, [f 223.890 8 Duplex-woningen: Gebr. Kops, Bergen, f 106.400 Jn. Smit, St. Pancras, f 108.000 Jn. Apeldoorn, Egmond, f 104.850 Kronenburg, Heiloo, f 107.650 Fa. Lugtig, Heerhugowaard, [f 112.515 16 Eengezinswoningen: Fa. M.v.d. Steeg, Heilo, f 163.000 J. Rampe, Bergen, f 174.000 Fa. Koning, Spanbroek, f 175.200 Fa. Notenbos, Bakkum f 169.075 Fa. Kroon, Bergen, f 164.992 Jn. Beeldman, Bergen, f 171.000 Jn. Schotte, Wieringerwerf, [f 189.182 Koopman, N. Niedorp, f 165.800 Gebr. Kops, Bergen, f 170.170 Jn. Smit, St. Pancras, f 172.000 Fa. Houtenbos, Bergen, f 163.798 Fa. Harskamp, Oterleek, f 162.616 Kronenburg, Heilo, f 171.850 Fa. Ekkers, Heilo, f 178.000 Fa. Lugtig, Heerhugowaard, [f 167.812 8 Eengezinswoningen: Fa. M. van Steeg, Heilo, f 82.000 Fa. Notenbos, Bakkum, f 85.536 Fa. Kroon, Bergen, f 83.001 Fa. Smit, St. Pancras, f 85.500 Fa. Houtenbos, Bergen, f 82.647 Fa. Harskamp, Oterleek, f 81.808 Kronenburg, Heilo, f 86.450 Fa. Lugtig, Heilo, f 84.476 Schilderwerk, in massa, 16 Duplex-, 16 Eengezinswoningen Altena, Lage Zwaluwe, f 49.390, f 25.050, f 24.340. Baik Würth, Hoorn, f 22.700, f 11.568, f 11.132. Fa. v.d. Zwan Schot, Bloemendaal, f 18.240, f 9.840, f 8.400. Fa. Nijman, Alkmaar, f 33.214, f 19.934, f 13.280, J. Renooy, Burgerbrug, f 30.036, f 18.592, f 11.444. Goedhart, Uitgeest, f 36.590, f 18.032, f 19.056. Breed, Heerhugowaard, f 27.000, f 14.789, f 13.198. Conijn, Volendam, f 21.983, f 13.499, f 8.534. P. Hoeve, Dirkshorn, f 30.000, f 16.000, f 14.400. de Kroon, Broek op Langendijk, f 37.000, f 23.400, f 14.000. Slootstra, Blokker, f 37.460, f 23.310, f 14.150. J. Vreeken, Alkmaar, f 31.887, f 17.896, f 14.481. de Visser, Alkmaar, f 31.012 f 17.135, f 13.877. Rozendaal, Bergen, f 33.939, f 19.742, f 14.187. Meyer, Schoorl, f 35.844, f 22.364, f 13.840. R. Beukers, Bergen, f 35.600, f 18.800, f 16.800. De gunning werd aangehouden. ZONDAGSDIENST ARTSEN SCHOORL EMIGRATIEAVOND OP 21 MAART A S. Op initiatief van de vereniging „Algemeen Welzijn" te Schoorl zal er op Vrijdagavond 21 Maart a.s. aldaar in de zaal van „De Roode Leeuw" een emigratie avond worden gehouden. Spreker zal zijn de heer Mr. O. A. Gobius, secretaris van een van de landelijke emigratiecommissies en die op dit gebied bij uitstek deskundig ge acht mag worden, mede dank zij zijn veeljarige tropenervaring. Een viertal prachtige geluidsfilms, o.a. over Australië en Nieuw Zeeland, maken bovendien deze avond een bezoek meer dan waard. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn vragen te stellen en inlich tingen in te winnen in verband met alle mogelijke emigratie problemen. Het belooft een zeer interessante en leerzame avond te worden, niet alleen voor hen, die emigratieplannen hebben, doch ook voor degenen wier familie of kennissen reeds geëmigreerd zijn en een ieder, die in deze zaken en landen belangstelt. Het is te verwachten, dat er ook van buiten Schoorl voor deze avond veel belangstelling zal bestaan. GESLAAGD Te Haarlem slaagde voor de Coöp. Modevakschool Ver. voor het examen Costumière, Maryke Wildeboer, opgeleid door Mej. G. Dapper, Modevakschool te Schoorl. Rechtstreeks van de fabriek ontvangen etaleren wij nu de kachel der toekomst (Vloerplaat f 15,extra) Met tal van bijzondere constructies zoals: Geheel gietijzeren binnenwerk met aan de buiten- zijden aangegoten koelribben, waardoor 'n maxi male warmte-overdracht aan de kamerlucht Drieledig schud- en trekrooster, gemakkelijke reiniging Door de uitsparing aan de voorzijde directe warmte straling over de vloer, geen koude voeten! Ruime bovenplaat met ring en deksel, waardoor kookgelegenheid Door de gepatenteerde luchtregeling een zeer zuinig brandstofverbruik Kortom de kachel die het onwaarschijnlijke waar maakt. De kachel die U beslist moet gaan zien Wilt U van de voordelen van deze kachel profiteren dan plaatsen wij U op de voorkeurslijst Fa J. SMIT Jr., Ruïnelaan 11, Bergen - Tel. 2466 SPOEDVERGADERING De Gemeenteraad van Schoorl kwam Maandagavond in spoed vergadering bijeen onder voor zitterschap van Burgemeester Mr C. A. J. Jochems. Vier leden wa ren met kennisgeving afwezig. Het enige punt van de agenda was een voorstel tot machtiging van B. en W. tot het aangaan van kasgeldleningen gedurende 1952 tot een bedrag van ten hoogste f 150.000, Op korte termijn bestond de mogelijkheid tegen officieel goed gekeurde voorwaarden een zo danig bedrag aan kasgeld op te nemen dat de periode, waarin investeringsmogelijkheden voor lopig versperd zijn, kan worden overbrugd. Dit opende de moge lijkheid om 'n beduidende rente besparing te verkrijgen, reden, waarom B. en W. meenden dit punt als urgente aangelegenheid aan de Raad te moeten voor leggen. De Raad kon zich met het voorstel verenigen. ALGEMENE VERGADERING van de Begrafenisvereniging „De Laatste Eer" De voorzitter, de heer J. W. Da- miaans, begroette de in het lokaal van de heer J. Hakof vergaderde leden van „De Laatste Eer" met een hartelijk woord van welkom. Hij bracht dank aan allen, die in 1951 hun medewerking hadden verleend om de goede gang van zaken te bevorderen, in het bij zonder de heer Sj. Minkema, die na het bedanken van de heer de Rover de taak van voorloper op zich had genomen en die tot grote tevredenheid van het bestuur had vervuld. Met grote voldoening sprak hij over de steun onder vonden van het gemeentebestuur. Was 1950 financieël minder gun stig geweest voor de vereniging, 1951 had de financieële positie weer wat versterkt. De ingekomen stukken waren beperkt tot de jaarlijks terugke rende lijst van vragen van de Ned. Bond van Begrafenisvere- nigingen. De heer Boschman, secretaris, vermeldde in zijn jaarverslag, dat de vereniging 987 leden telde uit 300 gezinnen. Er waren in het afgelopen jaar 22 begrafenissen verzorgd van 14 leden en 8 niet-leden. Geme moreerd werden de mutaties in bestuur en personeel. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 4950,02 en een batig saldo van f 603,28. Het be- ginsaldo bedroeg f 228,83 zodat de vereniging in 1951 f 374,45 vooruitboerde. De heer W. Sevenhuysen merkte op, dat dit batig saldo een veel te kleine reserve betekende, een kleine tegenslag en de vereniging zat in moeilijkheden. De voorzit ter was het hiermee eens, maar was huiverig om na de contri butieverhoging en de heffing van f 1,50 per gezin, weer een hogere bijdrage te vragen. Bij het punt „Heffing" stelde hij zich voor, nader terug te komen op dit probleem. Nadat de heer C. Mooy na mens de financiële-commissie rap port had uitgebracht, werd de penningmeester gedéchargeerd on der dankzegging voor zijn accu raat beheer. In de financiële commissie voor 1952 zullen zitting hebben de heren C. Mooy, T. de Zeeuw en Hoogland (bestuurslid). Bij bespreking van het punt „heffing" deelde de voorzitter mede, dat het bestuur er voor terugdeinsde om verhoging van de heffing voor te stellen. De heer Sj. Minkema gaf hierop in over weging de heffing van f 1,50 da delijk te bestemmen voor de vor ming van een reservefonds. De vergadering ging hiermee accoord. Bij de bestuursverkiezing wer den de aan de beurt van aftreden zijnde heren G. Duinmeyer, P. Koopman en M. Boschman her kozen. De rondvraag betrof kleine, interne aangelegenheden. GOUDEN BRUIDSPAAR Naar wij vernemen zal het 13 Maart a. s. vijftig jaar geleden zijn, dat de Heer en Mevr. van Fridagh in het huwelijk traden. Een groot gedeelte van deze tijd heeft het thans Gouden Echtpaar in Schoorl doorgebracht en wij veronderstellen dat velen van hun belangstelling willen blijk geven. Momenteel in Haarlem wonend, geeft het echtpaar van Fridagh er de voorkeur aan deze dagen bij familie door te brengen, doch wij zijn overtuigd zeer velen te verplichten, wanneer wij mede delen dat het Gouden paar te bereiken is in Bilthoven, Albert Cuijplaan 32, p. a. Zuster van Kaathoven. Ook van onze kant gaarne onze gelukwensen en nog vele jaren. Weekêtad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel, 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. HEDEN, Vrijdagavond 8 uur in de Ned. Herv. Kerk te Schoorl Ds MEYBOOM van Obdam Mej. R. DIDERICH, Solozang 9 Maart Dokter POOT, Teleroon 2423 m mm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1