KING Schtwrf's (fan&Hfyd Ho6& j öfERMOGÉNE JEUK D.D.D. De Nationale Woningbouwlening te Bergen (Nh.) EGM0ND AAK ZEE GEMEENTERAADSVERGADERING BIOSCOOP „de- Rustende, ftettye*t HU. Koopt LOTEN FILMNIEUWS. Het Gemeentebestuur van Bergen dringt er bij de burgerij van Bergen op aan met zo groot mogelijke bedragen in te tekenen op de Nationale Woningbouw-leningen en daarbij aan te tekenen dat de inschrijvingen ten goede moeten komen aan de gemeente Bergen. Uw inschrijvingen op de Nationale leningen zal het gemeente bestuur bezigen voor de bouw van de onlangs aanbestede woningen, 32 in getal, doch daardoor komt ander geld, waarover de gemeente reeds beschikt, vrij. En dit vrij-komende geld wil het gemeentebe stuur toevoegen aan het fonds voor de aankoop van het Oude Hof een zaak, die elke Bergenaar ter harte zal gaan, omdat elke Bergenaar het Oude Hof voor Bergen wil behouden. Hoe meer de burgerij inschrijft op de Nationale leningen, met aantekening dat de inschrijvingen bestemd zijn voor Bergen, des te meer geld krijgt de gemeente vrij voor het Oude Hof! Voegt dus bij Uw inzicht, dat het burgerplicht is de woningnood te helpen lenigen. Uw liefde voor Bergen en het Oude Hof en gij zult gemeenschappelijk een groot bedrag bijeen brengen in het belang van Uw gemeente. Gij slaat twee vliegen in één klap: WONINGBOUW EN OUDE HOF Dr W. HUYGENS, Burgemeester DE GROETER AMUSEMENTS VERENIGING OP DE PLANKEN Veelbelovend debuut Groet vulde dit weekend de zaal Klop tot het laatste plaatsje: de vorige zomer door de heer.* Brught van Klooster gestichte Muziekschool, later door deze handige organisator uitgebouwd tot de „Groeter Amusements Vereniging", zou voor het eerst in het publiek optreden. Men was nog niet vergeten hoe begin December de Spaanse Bisschop uit grote belangstelling voor de G.A.V. 's avonds te Camperduin landde en de leden overlaadde met zijn goede gaven. Eigenlijk was dit eerste optre den van de nog geen jaar oude baby wel wat voorbarig, meende de 2e voorzitter in zijn openings woord. Hij riep dan ook de clemen tie in van het publiek, dat daaraan gaarne gehoor gaf en de G.A.V. overlaadde met bijvalsbetuigingen. Het leek wel een groot familie feest, een soort bruiloft, waarbij telkens één of meer de aandacht vroegen voor een nummertje. Het aantal medewerkenden aan deze „Muzikale non-stop Landen- revue 1952" was legio. Het was alles muziek en zang en dans. Tiny van Klooster wekte al gemeen bewondering met haar fraai uitgevoerde solo-tapdance. Cor Hoogvorst wist met zijn proloog de juiste stemming te scheppen voor een bezoek aan de havenkroeg, waar de jonge zeelui, die de reislust in het bloed zat, hun gehoor animeerde om mee in de vreemde rond te dwa len en daar alle taal en tong te horen. Het ging naar Italië, naar Napels, naar Perzië, waar de woestijnbewoners gehuld in hun wijde witte mantels hun eentonige muziek lieten horen, naar Trans vaal, naar Indonesië waar de be woners in sarong en kabaja weer heel iets anders brachten, naar de Kozakken met hun eigenaardige zang, naar Suriname, naar Cuba, naar de cowboy s met hun vreemde klederdracht, enz. enz. tot einde lijk de Hollandse kust weer op doemde die 't hart sneller deed kloppen. Want een Hollandse jongen, al vaart ie naar Oost en al vaart ie naar West, zo rijk en zo groot is geen land ter aard, of Holland blijft meer toch hem waard. De Syncopaters hadden het laatste woord op deze goed ge slaagde feestavond en lieten de vereerders van de muze van de dans nog menig rondje draaien. ROOFOVERVAL TE SCHOORLDAM Reeds enige tijd geleden is bij de hr J. Nottelman teSchoorldam een poging gedaan tot inbraak, doch j.l. Dinsdag heeft een ge slaagde roofoverval plaats gehad, eveneens bij Schoorldam, waar van de heer P. Akkerman het slachtoffer is geworden. Ondanks het feit, dat de heer Akkerman slecht hoort, meende hij enig onraad te bespeuren, waarna hij zijn portefeuille, die in de slaapkamer lag, bij| zich stak. Onmiddellijk daarna zag hij zich geplaatst tegenover 2 ge maskerde indringers, met een revolver gewapend. De heer Ak kerman zag nog kans een stoffer te grijpen en ging daarmede de indringers te lijf, waarbij het hem gelukte één der onverlaten neer te slaan. Tegen de overmacht was hij echter niet opgewassen en de indringers brachten hem met een scherp voorwerp zware verwondingen aan het hoofd toe. De kleren van de boer werden opengerukt en de portefeuille, -nhoudend een bedrag van onge- ter opwekking ter verkwikking PEPERMUNT veer f 4000,daaruit genomen. Met hun buit kozen de heren daarna ijlings het hazenpad. Ondanks zijn verwondingen zag de hr Akkerman, die vrij geïso leerd woont nog kans omwonen den te waarschuwen. De politie te Bergen werd ge waarschuwd en met een aantal politiehonden werd onmiddellijk de achtervolging ingezet, doch tot heden zonder succes. De groepscommandant van de Rijkspolitie te Bergen verzoekt automobilisten, die Dinsdagavond tussen 20.15 uur en 22.15 uur op de Kanaalweg lifters hebben medegenomen in de richting Den Helder of Alkmaar, zich voor inlichtingen met hem in verbin ding te stellen (Tel. 2208-2444). Nader vernemen wij nog, dat de indringers zich toegang tot 't huis hebben verschaft door ver breking van een ruit aan de achterzijde van de boerderij. Daarna drongen zij via de dors en de slaapkamer de huiskamer binnen. JUBILEUM Het Echtpaar S. Snip en N. Snip-Wijn viert Zondag 23 Maart hun 50-jarige echtvereniging. Niet alleen wordt dit Jubileum her dacht, doch eveneens het feit dat de heer Snip zich 25 jaar geleden in Schoorl vestigde als schoor steenveger. Bij de vele gelukwensen die de Jubilarissen die dag zullen ont vangen, voegt „De Duinstreek gaarne de zijne. SCHOORL'S KINDERKOOR Na het eerste succesvolle op treden van enige weken geleden, gaat Schoorl's Kinderkoor zich voorbereiden op een volgende uitvoering. Maar nog steeds zijn er te veel kinderen, die helaas tot nu toe geen lid zijn. De kosten zijn zeer laag, zodat dit voor niemand een bezwaar kan zijn. Iedere Vrijdagmiddag 16.15 uur is er gelegenheid tot aangifte van nieuwe leden, in De Rustende Jager te Schoorl. Ouders, weet U dat muziek een belangrijke factor is, voor de opvoeding van Uw kinderen. Schoorl's Kinderkoor rekent op U. EGM0NDIA I ZEEVOGELS I 3—0 Voor deze wedstrijd bestond een enorme belangstelling. Enkele seconden voor de rust brak de midvoor Zwanenburg alleen door en met een enorme kogel passeerde hij keeper Twisk. Na de rust bracht Zwaan de stand op 2—0. Geen 3 minuten later wist Zwanenburg er 30 van te maken. Het bleef bij 30. Een voor Egmondia wel wat geflatteerd resultaat. De Raad vergaderde Woens dagavond om 8 uur, voor het eerst sinds enkele maanden, weder onder voorzitterschap van burge meester Niele. Een wijziging van het uitbrei dingsplan tussen de Wilhelmina- straat en de Julianastraat werd zonder discussie aangenomen. Aan de nieuwe straat in dit plan, waar aan reeds gebouwd wordt, gaf de Raad de naam Prins Bernhard- Aan de heer T. Halff te Eg- mond aan Zee werd verkocht een perceel grond aan de Watertoren- weg, groot 450 M2 tegen f 1350. Wegens periodieke aftreding van de heren van Niekerk en Arendse, werden in het bestuur van Maatschappelijk Hulpbetoon gekozen de heren van Niekerk en G. Groen. Als Gasmaker-werkman in al gemene dienst bij de Gemeente bedrijven werd met ingang van 1 Maart 1952 benoemd de heer J. Zwart. De heer Genet stelde hierbij de vraag of de vroegere stoker J. Dekker, die wegens lid maatschap van de N.S. B. werd ontslagen, op de duur niet weer in aanmerking zou kunnen komen. De voorzitter moest hierop het antwoord schuldig blijven, daar dit in ieder geval afhangt van zijn ontslagbesluit. Met algemene stemmen besloot de Raad voorts, toe te treden tot de volkscrediet- bank te Alkmaar. Aanvrage der Christelijke School afgewezen. Het bestuur der Christelijke school had een aanvrage inge diend om nieuwe leermiddelen te mogen aanschaffen, wegens bui tengewone toename van het aan tal leerlingen. De voorzitter lichtte toe, dat deze toename wel zeer tijdelijk zou zijn, zodat burgemeester en wethouders het niet verantwoord achtten de aanvraag in te willi gen. De heer J. Koeman achtte dit niet juist. De lager onderwijs wet kent het recht toe en dus der neutrale school vroeg f 2200. Zonder erg hadden B. en W. echter op de begroting het oude subsidie van f 1500 gehandhaafd. Zij wilden dit niet veranderen zonder het nu in de raad te be handelen. Het was echter tijdig gevraagd. Na nog enige discussie besloot de Raad geen subsidie voor de Rooms-Katholieke school uit te trekken. Als subsidie schriftelijk is aangevraagd, onder overlegging van de nodige bescheiden, kan een en ander voor een volgend jaar overwogen worden. Nadat de voorzitter enkele vragen behandeld had betreffende de kosten van het uitbreidingsplan en het subsidie voor de woning bouwvereniging, bracht de heer Koeman het subsidie voor de toneelvereniging „De Fliereflui ters" ter sprake. Andere vereni gingen kunnen z.i. ook recht doen gelden. Men zou b.v. ook alle verenigingen een avond vrij kun nen stellen van vermakelijkheids belasting of het bedrag daarvan als subsidie terug kunnen geven. De voorzitter gevoelde hiervoor wel, maar verwachtte dan een schriftelijk voorstel uit de Raad. Nadat nog verschillende punten waren besproken, o.a. de vergro ting van het kampeerterrein e.d., werd tenslotte de begroting met algemene stemmen aanvaard. Het bedrag der kosten per leerling voor het lager onderwijs voor 1952, werd in verband met de begroting bepaald op f 26,17. Uitbreiding der Openbare Lagere School. Met algemene stemmen besloot de Raad de Openbare Lagere School uit te breiden met een 7e lokaal, waarvan de kosten ad. f 15.000 gedekt kunnen worden uit de algemene reserve. De heer J. Krab stelde voor een gymna stieklokaal te bouwen, maar trok dit voorstel in, toen de voorzitter hem had uitgelegd, dat het al een hele toer zou zijn h?t 7e lokaal er door te halen. Wecst zuinig op Uw kostbaarst bezit UW OOGEN Gunt ze het beste, en wendt U tijdig tot. Mr OPTICIEN D. W. PASTOOR - BERGEN moet het toegestaan worden. Het openbaar en bijzonder onderwijs moeten gelijk behandeld worden. De voorzitter was het hiermee in zoverre eens, dat er gelijke behandeling moet zijn. Met klem betoogde hij, dat het hier ook niet ging om benadeling van het bijzonder onderwijs, getuige het feit dat dezelfde school nog pas een nieuwe speelplaats van de gemeente kreeg. Maar een defi nitieve voorziening in een zeer tijdelijke nood achtte het college niet verantwoord. Na nog enige discussie, werd het voorstel tot afwijzing der aanvrage met al gemene stemmen aangenomen. De begroting voor 1952 De voorzitter meende, dat uit gebreide discussies, na de commis soriale bespreking niet nodig zou zijn. Het college stelde alsnog zelf voor, het subsidie voor de neutrale kleuterschool te verho gen van f 1500 tot f 2200 en de post voor onderhoud van wegen te verhogen van f 10.000 tot f 15.000. De heer F. Snoeks achtte het billijk, dat ook aan de Rooms- Katholieke kleuterschool alsnog subsidie zou worden verleend. Wethouder de Graaff wees er op, dat subsidie tijdig schriftelijk moet worden aangevraagd. Het schoolbestuur weet dat toch wel. Rijkssubsidie is er nog niet, dat is in behandeling, maar gemeente subsidie heeft men altijd al kun nen vragen, zoals het bestuur der neutrale school dan ook deed. De heer Snoeks meende, dat dit alsnog op de begroting kon worden gebracht, waar toch ook het subsidie voor de neutrale school alsnog bij deze wordt ver hoogd. Wethouder de Graaff was het hiermede niet eens. Het bestuur „ELLEN" 14 jaar Zaterdag-, Maandagavond te 8 uur „SABOTEUR van Hitchcock 14 jaar Woensdagmiddag 2.30 uur. Woensdag- en Donderdagavond 8 uur „CYRANO DE BERGERAC" Alle 'leeftijden GEVRAAGD: MEISJE voor het aanwijzen der plaatsen in Bioscoop „De Rustende Jager", Bergen Nh. Aanmelden op. het kantoor. Uitbreiding der straatverlichting Besloten werd ook dit jaar de straatverlichting verder te mo derniseren en verbeteren en daar voor f 4800,te onttrekken aan de algemene reserve. Vergroting van het Gemeentehuis Het college stelde voor het gemeentehuis uit te breiden, daar 't voor de bestaande dienst veel te klein geworden is. Er zullen o.m. aparte kamers komen voor de Secretaris, de Ontvanger en de Directeur van gemeentewerken. Het entrée wordt belangrijk ver beterd en de voorgevel wordt hoger opgetrokken en verfraaid, volgens plan van de Directeur van gemeentewerken, de heer Blokker. De kosten bedragen f 21.000, Dit bedrag kan ge leend worden tegen 4 °/0 van de Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, die daartoe het effec tenbezit verkoopt, voor welke medewerking de Voorzitter deze instelling dank bracht. De heer J. Koeman betreurde het, dat niet meteen een nieuw gemeentehuis gebouwd kan wor den, want dat is eigenlijk dringend nodig. Waar hij echter wel be greep, dat men in deze tijd daar toch geen toestemming voor zou krijgen, kon hij zijn stem aan het voorstel geven. De Raad was het algemeen met deze opvatting eens en ver enigde zich met algemene stemmen met het voorstel van B. en W. Tot slot stelde de Raad de rekening der gemeente over 1950 vast, sluitend met een batig saldo van f 38.180, waarmede men zich algemeen zeer ingenomen betoonde. De rondvraag leverde de ge- 1 Nog een klein aantal verkrijgbaar bij de leden en Boek- handel Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl. RHEUMATIEK... wone oogst op, klachten over bestrating, verlichting, riolering en wat dies meer zij. De heer G. Groen betoogde voorts, dat de gemeente het plaatsen van eigen klapstoelen op het strand moest verbieden, daar hij hiervan als strandexploitant veel last en nadeel ondervond. De Voorzitter wees er op, dat Rijkswaterstaat eist, dat de gemeente dit toelaat. Wethouder de Graaff voelde toch wel iets voor de argumenten van de heer Groen, die als deskundige op dit gebied er verstand van heeft. Het is toch ook een gemeente belang, dat het de strandexploi- tanten goed gaat, zodat zij voor een goede explotaitie kunnen zor gen, De voorzitter zou een en ander nog eens bespreken in de commissie voor de Noordzee badplaatsen. Tot slot dankte "Burgemeester Niele, Wethouder de Graaff voor de waarneming tijdens zijn ziekte, met steun van Wethouder Zwart, waarna hij de vergadering sloot. TWEE ZILVEREN JUBILARISSEN Op verzoek van hen zelf, vierden 2 zilveren jubilarissen op het ge meentehuis, vrijwel onopgemerkt hun 25-jarig ambtsjubileum. De heren A. B. van Thiel en J. Koopman, begonnen als volon tair ter secretarie, daarna tijdelijk ambtenaar ter secretarie en later in vaste dienst aangesteld, nu respectievelijk commies-chef van de afdeling sociale zaken en com mies-chef van algemene zaken, herdachten het feit, dat zij 25 jaar geleden hun loopbaan ter secretarie begonnen. In intieme kring van een 20- tal ambtenaren met hun dames, die geregeld ten gem eentehuize werken, huldigde burgemeester Niele, namens burgemeester en wethouders, de jubilarissen, die zo bescheiden zijn, dat zij van een viering van hun jubileum niets willen weten. Het is echter een zeldzaam feit, dat men, zoals hier het geval is, 25 jaar bij dezelfde gemeente werkzaam blijft. Burge meester Niele dankte de jubila rissen voor hun trouw aan de gemeente en voor het vele werk door hen gepresteerd. Hij hoopte, dat het hen gegeven zou zijn, nog vele jaren de gemeente te dienen, met onverflauwde ijver en plichtsbesef. Als waardering voor hun werk bood hij beiden, namens de gemeente, een geschenk onder enveloppe aan. De gemeente-secretaris, mr. Spit, complimenteerde namens de collega's. Hij bracht in herinnering, hoe de jubilarissen in een rustige tijd op de secretarie kwamen. Na de crisis van 1929 veranderde dat. Veel had men sindsdien tesamen meegemaakt, in het bijzonder in de moeilijke crisisjaren en in de oorlogsjaren. Vooral in die laatste jaren, was het altijd een grote steun, dat men wist, volkomen op elkaar te kunnen rekenen. Voor die goede kameraadschap, bracht hij namens alle collega's de jubi larissen dank. Als herinnering a'n hun jubileum bood hij namens de burgemeester, de wethouders en de collega's passende geschenken aan. Hierna werden verversingen aangeboden en bleef men nog lange tijd gezellig bijeen. Tot slot dankte de heer Koopman, mede namens zijn collega, voor de waarderende woorden en de ge schenken, terwijl hij de hoop uit sprak, dat men nog vele jaren op dezelfde kameraadschappelijke wijze zou samenwerken. Vrijdag, Zondag, Dinsdag avond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur krijgen wij op het filmprogramma van „De Rustende Jager" te Bergen een bekwaam vervaardigde rolfilm waaraan Robert Young en Betsy Drake medewerken, fascinerend vooral door de muziek van Tsaikowsky. Na „Rebecca", „Woeste Hoogte", „Obsessie", thans „ELLEN" een film om te gaan zien. Toegang 14 jaar. Zaterdag en Maandagavond te 8 uur krijgen wij wederom een heel sterke Hitchcock-film „DE SABOTEUR" met zeer veel spanning. Een film voor liefhebbers van goede de tective films als „The Thirty-Nine Steps" en andere werken van deze begaafde filmregisseur. Een film, zoals maar zelden gegeven wordt. Toegang 14 jaar. Woensdagavond te 8 uur en Donderdagavond te 8 uur en Woensdagmiddag te 2.30 een schitterende dictie rond de ge stalte van Cyrano, een heel bij zonder programma, n.l. „CYRANO DE BERGERAC" Dit spel, deze perfecte opbouw van een karakter, die de veel zijdigheid van de uitgebeelde fi guur eer fijnzinnig suggereert dan toont, is niet minder dan indruk wekkend. Bravoure voor Cyrano. (Het Parool). Toegang alle leeftijden. Ingezonden Stukken Mijnheer de Redacteur, De artikelen van het Comité van Actie en Schoorl's Belang in Uw blad van 15 en 22 Februari vragen enige nadere toelichting, waarvoor wij U enige plaatsruimte verzoeken. Bij voorbaat onze dank. Ie. Het besluit tot het bouwen van vier duplex-woningen aan de Duinvoetweg werd door de Raad met algemene stemmen genomen op 6 Dec. 1951 en 19 December d.a.v. door Gedeputeerde Staten bekrachtigd. 2e. De aanneemsom wordt door het Ministerie van Weder opbouw voor deze woningen zo danig vastgesteld, dat 'n redelijk huurpeil verzekerd is. Iedere ver andering zou de huur doen stijgen. 3e. De woningnood is, getuige ook de woorden van H.M. de Koningin, staatsvijand no. 1, ook te Schoorl. Daarin te voorzien is gebiedende eis. Het geld, door de gemeentenaren daarvoor bij eengebracht, moet er dus voor worden gebruikt. Uitstel zou tot afstel leiden daar de prijzen een steigende neiging vertonen. Bou wen op een andere plaats be tekent duurder bouwen, alleen al doordat men nu op gemeente grond bouwt. Nadat in Januari 1952 aan de aannemer opdracht gegeven was, kon zonder schadevergoeding deze gunning in de Raadszitting van Februari 1952niet meer wordeningetrokken. 4e .Duplex-woningen zijn aan een bepaalde plaats gebonden. Zij mogen alleen tegenover hoge panden worden gebouwd en het is van veel belang, dat ze aan of bij de riolering liggen. 5e. De hier bedoelde woningen worden dusdanig uitgevoerd, dat de benedenverdiepingen later tot winkels zijn te verbouwen. 6e. Het uiterlijk voorkomen van Ingezonden Mededeling Q Hoflaan 2 - Telefoon 2202 q n SCHOORL, „De Rustende Jager", Dinsdagn.m. 7-8 uur O □□□□□□□□on op oo □□□□□ci Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond 8 uur, Zondagmiddag 2.30 uur Ingezonden Mededeling Uw tergende winterkwaal legt het af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. Ingezonden Mededeling Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen en geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 2