99 99 De- padeuyMe tecaac £e(*te>-fr6cLe> m II SCHOORL LUCHTWACHTDIENST VRIJDAG 14 MAART 1952 29e JAARGANG No. 11 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Cursusgeld. welbesteed of weggegooid? De misstanden, bestaande op het gebied van het schriftelijk onderwijs, die zo velen geld hebben gekost en teleurstelling bereid, heeft men trachten „weg te saneren" door de stichting van de Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs. Hoewel deze Inspectie uitstekend werk heeft verricht en dit nog immer doet, betekent dit niet, dat de „erkende" schriftelijke cursus de noodzaak opheft, zich er terdege van te overtuigen of men op deze wijze zijn doel zal bereiken. Lang niet allen die 'n schrifte lijke cursus beginnen, voleindigen die door het behalen van een diploma, zo werd reeds in het vorig artikel over deze materie opgemerkt. Voor een deel ligt de oorzaak hiervan bij de cur sisten zelve. Niet ieder is in staat tot „vrije" studie, waarbij men zelf het werk tempo kan bepalen. Velen hebben een „stok achter de deur" nodig. Sommige cursussen ondervangen dit gedeeltelijk door géén nieuwe lessen af te zenden voor de cor rectie van de vorige door hen is ontvangen. Maar ook dan nog blijkt, dat er cursisten zijn die niet tot geregeld studeren komen. Maar wanneer men voor deze studie geschikt is, wanneer men beschikt over voldoende aanleg en ijver, is het dan voldoende dat men een cursus van een door de I. S. O. „erkende" instelling heeft, om zekerheid te hebben omtrent het welslagen (onvoor ziene omstandigheden natuurlijk daargelaten). Het zou min of meer boud zijn dit te beweren. Immers kan men b.v. onmoge lijk toezicht uitoefenen op de didactiek, op de onderwijsmethode, die wordt gevolgd, zomin als men kan nagaan of de inhoud der lessen up to date is. Enig houvast heeft men bij de studie voor bepaalde diploma's, waar men dus de resultaten van hen die schriftelijk hebben ge studeerd aan de hand van de voor deze examens geldende normen kan toetsen aan de resultaten, behaald door hen die 'n andere studiemethode volgden. Hieromtrent zijn echter geen cij fers beschikbaar en de ervaring heeft geleerd, dat men met de geslaagdenpercentages door enkele instituten opgeven, in sommige gevallen erg voorzichtig moet zijn. De I.S.O. ziet hierop echter ook toe en zorgt dat de diverse pu blicaties door middel van pros- pecti en advertenties geen ver wrongen beeld geven. Zelf onderzoeken Voor dan ook de cursist zich verbindt, ook bij een door de I.S.O. erkende instelling, zal hij er goed aan doen zich door des kundigen te doen voorlichten omtrent de waarde van een der gelijke cursus. Maar er zijn meer gebieden dan die der opleiding voor vak diploma's, die door de schriftelijke cursussen worden bestreken. Zij leiden op voor talen, boek houding, technische diploma's en middenstandsexamen, maar ook voor naaien en knippen, reclame tekenen. Zij vermeerderen de kennis omtrent landbouw en vee teelt, tuinbouw en zuivelbereiding. En ze wagen zich nog op veel meer terreinen, namelijk die der opvoedkunde, psychologie, alge mene ontwikkeling, journalistiek, gezondheids- en ziekteleer, wen ken aan a.s. moeders, wijsbegeerte en wat niet al Op deze gebieden zijn de nor men veel moeilijker aan te leggen. Daar gaat het niet alleen om het verkrijgen van 'n theoretische of practische bekwaamheid, maar hier wordt het geestesleven door de cursus geraakt. Hier gaat het er niet alleen om of de docenten bevoegd zijn en of de didactiek in orde, de leerstof up to date ishier dient men wel terdege te weten welke principia de zienswijze van de cursusleider bepalen. Gevaren voor de geest Velen dezer cursisten zijn nog jonge mensen, niet of nog niet geheel in staat geestelijk op eigen benen te staan, vaak bezield door een ontembare drang tot weten, maar niet beschikkend over er varing, levenswijsheid en critisch vermogen, waardoor men alles wat de docent oplepelt als hoogste wijsheid slikt. De gevolgen van een vergissing op dit gebied kunnen veel dieper ingrijpen over een veel langere duur, dan dit het geval is met een examen waarvoor men een keer is gezakt. De suggestieve vorm, de tref zekerheid van het geschreven woord, dragen er toe bij om dit gevaar te vergroten. De cursist of eventueel zij, die nog voor hem verantwoordelijk zijn, dienen dus wel terdege te controleren welke geest het op deze wijze verstrekte onderwijs beheerst en of die in overeen stemming is met de eisen die men zelve aan zulk onderwijs zou stellen. Is het dus zeer zeker niet zo, dat de „erkenning" door de I.S.O. mag leiden tot critiekloos aan vaarden van dergelijke cursus sen, zeer zeker heeft men met de stichting dezer Inspectie 'n stap op de goede weg gedaan ter sanering van het schriftelijk on derwijs. Hetzij idealisme, hetzij gezond zakelijk inzicht, het heeft geleid tot een poging het kaf van het koren te scheiden en de cursist heeft bij deze werkzaamheid in de „erkenning" 'n niet te onder schatten hérkenningsmiddel. Het schriftelijk onderwijs biedt zeer velen, vooral ten plattelande de mogelijkheid in de wereld verder vooruit te komen dan voorheen mogelijk was. Wanneer de instituten die dit onderwijs verschaffen, zich behalve van hun commerciële doelstellingen ook steeds meer bewust worden van de verantwoordelijkheid die zij dragen ten opzichte van de cur sisten die zich aan hun leiding toevertrouwen, zal dit ongetwij feld leiden tot een vermindering van het kwakzalverselement en een versterking met het vertrou wen in deze instituten en hun opleidingsmiddelen. Lk. Nadruk verboden. BERGEN K. I. VERENIGING „KENNEMERLAND" De Coöp. Ver. voor kunst matige inseminatie „Kennemer- land" Bergen, hield haar alge mene vergadering in café Beemster te Alkmaar. De voorzitter opende de bijeen komst met een woord van wel kom en wierp daarna een terug blik op het afgelopen jaar. Spreker herinnerde er aan, dat enkele leden veel schade ondervonden van het mond- en klauwzeer en gaf de raad alle dieren weder in te spuiten. 1951 was, in tegenstelling met het oprichtingsjaar 1950, een rus tig goed jaar geweest voor de vereniging. De bevruchting was veel beter. Het inseminatiegeld was zeer laag en bedroeg f 11 per koe. In de nazomer meldden vele nieuwe leden zich aan als met de regelmaat van een klok. Bij de bestuursverkiezing wer den de aftredende leden W. v. d. Steen en A. J. Dapper met vrij wel algemene stemmen herkozen. Voor de kascontrole werden aan gewezen de heren G. Veldt en J. Wever. Hierna brachten de secretaris en de inseminator een uitvoerig jaarverslag uit, waarin de goede gang van zaken in het afgelopen jaar sterk tot uiting kwam. Het ledental was gegroeid tot 163. De inseminator gaf in zijn ver slag een duidelijk beeld van de resultaten in 1951. Voor een beter verloop van het bevruch tingsresultaat werd het vorige jaar het gebruik van mineralen aan bevolen. Ook nu weer raadde de verslaggever het gebruik dringend aan. De heer v. Eek, dierenarts, kreeg vervolgens het woord om het een en ander te vertellen over „rec tale" en „vaginale" inseminatie. De eerste methode vindt in het buitenland algemeen toepassing en ook in ons land begint men er mee. De nieuw benoemde inse minator kan beide methoden uit voeren en zo zullen de leden dit jaar de keuze hebben tussen beide methoden. Na de rondvraag sloot de voor zitter de vergadering met de hoop, dat 1952 een goed jaar mocht zijn voor de vereniging. kleurenfilms HGGtWGQBto U.C.B. ZETTE DE BLOEMETJES BUITEN Het was Dinsdag de jaarlijkse feestavond van de Ulo-school vereniging te Bergen. De Rus tende Jager was tot het laatste plaatsje bezet met een enthousiast publiek, dat de jeugd overlaadde met bijvalsbetuigingen. De U.C.B. bracht een pro gramma vol afwisseling, dat in vlot tempo werd afgewerkt. Fern Meischke opende als voor zitter met de talrijke aanwezigen een hartelijk welkom toe te roe pen en toen volgde zang o.l.v. Mevr. Giesler, muziek, sport o.l.v. de heer Boot, waarbij de standen van de meisjes en jongens en de grondgymnastiek van de jongens het meest gewaardeerd werden, declamatie, Hawaïballet van 10 meisjes, de U.C.B.-band en toen was het zeilen. Na de pauze kwam het U.C.B.- cabaret waarbij de Three Bubbels, de langste, de kleinste, en de dikste, vooral succes boekten. En toen verhuisde alles naar de Dancing en schaarde zich rond de muze van de dans. Al met al een zeer geslaagde avond die nog lang in de herin nering zal voortleven. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Het Leger hijst de stormlantaarn Het Leger des Heils heeft in Nederland 93 Tehuizen voor Mannen, Vrouwen en Kinderen en Reclasseringsafdelingen waar door nijvere en toegewijde man nen en vrouwen al het mogelijke wordt gedaan, (mede door Uw hulp in het verleden) om scha duwen weg te vagen en deze mensen die zich tot het Leger wendden opnieuw tot het leven te bezielen met een nieuw ideaal voor ogen. Tallozen zijn er echter nog, die op de helpende hand van het Leger wachten. Wij zijn ons be wust van de grote nood, die er heerst, zowel in materieel als in geestelijk opzicht. Door middel van onze werkzaamheid op elk terrein, trachten wij deze nood te lenigen. Hiervoor hebben wij echter Uw steun nodig. En daar de nood thans zo onrustbarend hoog is, en de leniging hiervan zulke grote sommen gelds vraagt, hijsen wij de stormlantaarn! Wij doen een dringend beroep op Uw financiële hulp, opdat wij in staat zullen zijn onze arbeid op de juiste wijze voort te zetten, opdat een jeder die, hetzij in geestelijke- of materiële nood ver kerende, door ons zal kunnen wor den geholpen. Geef daarom acht op ons waarschuwingssein en help, door uw milde gave aan ons toe te vertrouwen. Het komt herhaaldelijk voor, dat personen gekleed in uniformen gelijkend op dat wat gedragen wordt door de officieren en sol daten van het Leger des Heils (Stichter William Booth) deze plaats bezoeken en een blad ten verkoop aanbieden. Mag ik U langs deze weg berichten dat ge noemde personen niets met het Leger des Heils (Stichter Wil liam Booth) te maken hebben Wanneer ge er zeker van wilt zijn dat uw gave, die ge bestemd had voor het Leger des Heils, (Stichter William Booth) ook op de rechte plaats komt, wil dan letten op de rode band rond pet of hoed en vragen naar de vol macht waarop staat Stichter Wil liam Booth. Dit zijn voor U de zekerste bewijzen dat Uw geld daar komt, waar ge het voor bestemd had. Wilt U meerdere bewijzen, wend U zich dan tot de officiële Leger des Heils adressen of bui ten het Leger om tot de Armen raad te Alkmaar. De Nationale Inzameling in Bergen zal gehouden worden van 17 22 Maart en in de andere dorpen in de Duinstreek van 24 29 Maart. Sinds het begin van dit jaar wordt in alle provinciën van ons land aandacht besteed aan het zoeken naar geschikt personeel voor het korps Luchtwachtdienst (afgekort K.L.D.) en het verdient daarom wel aanbeveling om eens te vertellen wat de bedoeling van het K.L.D. is. In zeer korte trekken kan er dit van worden gezegd: Indien de vrede, die er nu heerst, eens mocht worden ver stoord, dus indien Nederland eens mocht worden aangevallen door n andere mogendheid, dan is 't nood zakelijk, dat zowel de gemeente lijke diensten voor Burger-Be scherming (in 1940/45 noemden we dat Luchtbescherming met zijn geneeskundige-, brandweer- en opruimingsdiensten)als bepaalde onderdelen van de Luchtstrijd krachten op de hoogte worden gehouden van de plaats, waar zich vijandelijke vliegtuigen bevinden, want alleen indien dit precies bekend is, kunnen de juiste tegen maatregelen worden genomen. Daarvoor is 'n meldingssysteem ontworpen en dit wordt nu op gebouwd. Op ongeveer 275 hoge punten in ons land zullen in ge val van oorlog 2 man staan, uit gerust met kijker, hoekmeetappa- raat en telefoon. Zij melden naar luchtwachtcentra de vliegtuigen, die zij op dit moment zien of horen. Deze 2 man worden regel matig afgelosthierdoor zijn per uitkijkpost ongeveer 16 man nodig. Deze 16 man worden gezocht onder de bewoners van de om geving van de uitkijkpost (binnen 8 km) want het is de bedoeling dat zij in oorlogstijd deze taak vervullen naast hun gewone werk zaamheden. Luchtwachtdienst is dan ook een mooie gelegenheid voor die genen, die gaarne hun land en volk van dienst willen zijn in tijd van nood, doch die door bepaalde omstandigheden hun woonplaats niet willen of kunnen verlaten, want de luchtwachters worden ook in oorlogstijd niet gekazer neerd, zoals dit gewoonlijk bij militairen het geval is. Zij blijven in hun woonplaats hun gewone beroep uitoefenen, doch verrichten tevens hun 3 uurtjes wacht per dag, wat onder oorlogsomstandigheden toch een geringe opoffering genoemd mag worden vergeleken bij wat anderen moeten opknappen. Ook zijn er nog vele buiten gewóón-dienstplichtigen, boffers, die tot heden toe hun werkkring niet vaarwel behoefden te zeggen Zachte paarse, witte, gele Och wat staan er toch al vele Kopje even boven 't gras Of er al wat warmte was Hu het is toch wel wat koud Zegt een Crocusje benauwd, 'k Zal voorzichtigheid betrachten! En met opstaan nog wat wachten Hé wat wordt het eensklaps licht Crocuspaars knijpt d'oogjes dicht Kom, bloemkens, kom! nu opgestaan! Het heerlijk voorjaar komt er aan Voorzichtig komen d'eerstelingen Schuchter zich naar boven dringen Zien aan 't botten van de bomen Dat het voorjaar is gekomen voor het vervullen van militaire dienst. Deze kunnen er in oorlogs tijd practisch zeker van zijn, dat zij worden opgeroepen en door gaans bij onderdelen, die niet in hun woonplaats liggen. Indien zij dit risico niet willen lopen, kunnen zij zich thans vrijwillig melden bij de luchtwachtdienst, waardoor hun mobilisatiebestemming wél in hun woonplaats is en wel op de lucht- wachtpost gedurende enige uren per dag. Zelfs hun burgerwerk kring zullen ze dan nog normaal kunnen vervullen. De post voor U zou zijn duin top te Camperduin. Het betrekken van luchtwacht- posten zal slechts nodig zijn in het geval dat wij onze vrijheid opnieuw te verdedigen hebben. Wij zijn ervan overtuigd dan op uw hulp te kunnen rekenen. Voor U kunt besluiten, wilt U natuurlijk weten wat U te doen krijgt nu er geen oorlog is. Welnu, U moet slechts 2 uur per week verschijnen in een in structie-lokaal, waar li alles over luchtvaart en vliegtuigherkenning wordt geleerd met behulp van films en fotoprojectie. Regelmatig worden testen, puzzles en onder linge wedstrijden in vliegtuig herkenning gehouden, die zon avond niet inspannend, maar wel spannend maken. Omdat U op deze avonden een kop koffie drinkt of een paar sigaretten meer rookt, heeft het Rijk gemeend U een vergoeding te moeten geven van een gulden per avond. Na afloop van 2 jaar (dat is n.l. de duur van het contract), krijgt li, indien li redelijk regel matig bent opgekomen, een be loning van f 100,-. Teneinde li het herkennen van vliegtuigen te vergemakkelijken, krijgt li gratis een abonnement op het prachtige fotoblad „Her kenning". Dus op deze instructie-avonden „speelt U geen soldaatje", waar de doorsnee Nederlander z'on hekel aan heeft, maar li verrijkt uw kennis op luchtvaartgebied en li draagt daarbij het blauwe uniform van de Luchtstrijdkrach ten. Doch ondanks het militaire uniform is de Luchtwachtdienst een ongewapend onderdeel met een waarschuwende taak. Uw leeftijd is bijna nooit een bezwaar, want de grenzen liggen tussen 16 en 60 jaar. In uw woonplaats kunt U zich voor uitgebreidere inlichtingen wenden tot de heer Ruyter, Here- weg 193. Een filmavond op dit gebied kunt U gratis bijwonen in café Schuyt. De datum wordt nog nader in ons blad bekend gemaakt. ZONDAGSDIENST ARTSEN VERENIGING „HULP IN NOOD" De in 1897 opgerichte vereni ging „Hulp in Nood" die in de ruim een halve eeuw van haar bestaan zo vaak de helpende hand heeft kunnen bieden, hield Dins dagavond onder voorzitterschap van Mr. C. A. J. Jochems haar jaarlijkse ledenvergadering in het lokaal van de heer J. Hakof. De voorzittér heette de aan wezigen hartelijk welkom en sprak daarbij zijn voldoening uit over de bevredigende opkomst. In het jaarverslag merkte de secretaris op, dat er ondanks de kleine teruggang van het leden tal nog een winst van f 264,60 was gemaakt. „Hulp in nood" telde thans 71 leden en 45 dona teurs. Van de verzekeringsklasse voor f 30,- per week was in het afgelopen jaar ondanks de ver laging van de premie van 4 tot 3 ct per verzekerde gulden, geen gebruik gemaakt. Aangedrongen werd op stipte na koming van de plicht om onmiddel lijk bericht van herstel tezenden. Bij het punt mededelingen wees de voorzitter er op, dat 13 Maart a.s. het vijftig jaar geleden zal zijn, dat de oud-voorzitter van Hulp in Nood, Baron van Fridagh, in het huwelijk trad. Het bestuur meende, dat dit feit niet onop gemerkt voorbij mocht gaan en stelde voor om het gouden echt paar als blijk van medeleven een bloemstuk te zenden. De verga dering gaf hiermee zijn instemming te kennen. Nadat de financiële commissie een gunstig rapport had uitge bracht, werd de penningmeester gedéchargeerd onder dankzegging voor zijn accuraat beheer. De ontvangsten hadden bedra gen f 1471,25 en de uitgaven f 1206,65. Besloten werd om de winst van f 264,60 over te brengen naar de reserve. De vereniging had aan zieken geld uitbetaald f 509,21 voor 16 ziektegevallen gedurende 301 ziektedagen. In de financiële commissie voor 1952 zullen zitting hebben de heren J. Kaandorp, J. Opdam en J. Kooyman. Tot afgevaardigden naar de Bondsvergadering te Alkmaar werden benoemd de heren J. Blom, P. Bijl en B. v.d. Ploeg (reserve). De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden, de heer N. J. Venneker en A. Zwagerman werden herkozen. Bij de verloting 3 maanden gratis contributie was de heer N. Kleverlaan de gelukkige. Voor verhoging van het salaris van de secr.-penningmeester was de vergadering niet te vinden. Bij de rondvraag bepleitte de heer Beemsterboer het laten ver vallen van drie wachtdagen bij ziekte. Succes bleef uit. Tenslotte werd nog eens aan gedrongen op het maken van propaganda voor deze nuttige vereniging. UeeHlad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit. Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P.-Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per iaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. LEZING met in de DANCING. Nog kaarten a.d. zaal 16 Maart Dokter v. GELDER, Telefoon 2027

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1