ft 99 Wdke U&Uovnst wacht de Middenstand? BERGEN SCHOORL w W 9 v W VW VRIJDAG 21 MAART 1952 29c JAARGANG No. 12 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Positie tussen organisatie en vestigingswet Niet genoeg aandacht kan er in deze tijd besteed worden aan de middenstand. Al te lang heeft hij in de volksmond bekend gestaan als een groep die zichzelf wel redden kon. Lange tijd is dit inderdaad het geval geweest, maar door de strijd van de vakbonden enerzijds en de dientengevolge nauwere aaneensluiting der grotere ondernemers anderzijds kwam de middenstand meer en meer in de knel. Ook al omdat de or- ganisatiedrang in eigen kring niet groot was. Wie middenstander is, bezit een kleine ambachtszaak of een detailhandel doch er zijn ook nog een aantal eigenaars van grotere bedrijven, die zich tot die groep rekenen. Deze laatsten zijn zich het meest van hun stand bewust, maar het grote leger van echte middenstanders voelt onvoldoende verbondenheid om zich in hechte organisaties aaneen te sluiten. En juist zij zijn het die de toon aangeven bij het peilen van het wel en wee van hun groep. Reeds voor de oorlog was het organisatie-besef bij de kleine ambachtsmensen en détaillisten gering. Slechts een vijfde deel van deze groep verhief zijn stem door middel van goede organen. In de jaren van bezetting werd men gedwongen zich in de orga nisatie Woltersom te schikken en hoewel deze onvrijwillige methode moet worden verworpen, toch heeft zij velen de ogen geopend voor de mogelijkheden, die in organisatie-verband worden ge boden om de geestelijke en ma teriële positie van de standgenoten te verbeteren. Overigens heeft ons Woltersom weinig goeds ge bracht, want er was toen geen noodzaak tot samengaan. Ieder had het naar omstandigheden redelijk en onder de détaillisten en ambachtslieden zijn er weinig van honger omgekomen. De tijd na de oorlog bracht ons de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie en over ruim een jaar zal het gehele bedrijfsleven op nieuw onder een organisatorisch dak zijn geborgen. Ditmaal zal er meer belangstelling moeten zijn, nu de vrije middenstandsorgani satieszeggenschap krijgen. Boven dien vormt de gelegenheid tot aftrek der contributie van de publiekrechtelijke heffingen tot de helft van dat bedrag een aange name stimulans om toch de vrije organisaties mee op te bouwen. Geen eendracht In de nauwe aaneensluiting van bedrijfs- en ambachtsgenoten ligt de sleutel voor hun kans op positie-verbetering, zowel mate rieel als geestelijk. Bij de arbei ders is dit proces niet anders geweest. Het is nu eenmaal tech nisch onmogelijk om iets te doen voor mensen, die allen stuk voor stuk 'n klaaglied zingen op eigen wijs. Slechts uit hun samenzang kan men de grondtoon van hun tekorten begrijpen. Men moet de gelegenheid geven om statistieken op te maken om dat het nodig is, regeringsautori teiten met cijfers te overtuigen Dank zij deze statistieken konden de heren Dr Tobi en Luickx het vorige jaar vaststellen, dat meer dan de helft der kruideniers min der dan f 55,per week ver diende, terwijl van de ambachts lieden meer dan 70 °/0 minder dan f 3)750,inkomen had. Zulke cijfers en de aanhoudende protesten der vrij zwakke organi saties hebben er toe geleid, dat men in regeringskringen lang zamerhand meer besef gaat krijgen voor de problemen waarmee de middelstand worstelt. Waar ligt de quintesse van die problematiek Over het algemeen wordt zij gezocht in het gebrek aan vak kennis en kapitaal. Beide tekor ten wijt men aan het overmatig binnentreden van nieuwe midden standers uit de groep der loon- trekkenden. Wie als werknemer zijn brood niet meer kon ver dienen begon maar een of andere zaak zonder daarvoor vakkennis en kapitaal te bezitten. Hierdoor is de middenstand uitgehold, zo redeneerde en redeneert men nog wel. Zelfs de heren Tobi en Luyckx komen ongeveer tot die conclusie. Ook de vestigingswet is uit die gedachte voortgesproten. De vestigingswet De vestigingswet klein bedrijf heeft niet geheel aan de ver wachtingen voldaan. De zwakke positie van de middenstand, die zich onder meer uit in 'n gebrek aan voldoende sociale zekerheid, is nog niet voldoende bestreden. Het gevolg is dat men de eisen voor vestiging als middenstander wil verzwaren. Het lijkt ons niet juist om zonder meer deze conclusie te trekken. Niet de aankomende middenstanders verzwakken deze groep maar eerder zien wij de aanwezige middenstanders be dreigd in hun ontplooiingsmoge lijkheden. Mensen met jarenlange ervaring en voorheen voldoende financiële kracht verdwijnen meer dan eens plotseling van het middenstandstoneel. Hun zonen worden zo opgevoed dat zij een andere levenstaak kunnen zoeken dan de voortzetting van het fa miliebedrijf. Er wordt minachting gekweekt voor detailhandel en ambacht. Fiscale maatregelen, een stelsel van gebod op gebod aan gevuld door een fantastische druk van grote concerns veroorzaken een atmosfeer waarin de midden stand wordt verstikt. De bijzon dere aandacht die minister Al- bregt aan de middenstand moet besteden wijst erop dat men voor deze mogelijke oorzaken oog begint te krijgen. De jongste soe pele credietmogelijkheden vormen een ander teken in die richting. De middenstand is een groep burgers waarvan men met behulp van zware vestigingseisen geen halve geleerden moet maken. De geschiktheid voor hun taak zal er niet door toenemen. Primair is nodig, liefhebberij voor com mercie of t ambacht dat gekozen wordt en daarnaast de mogelijk heid om door sparen zelf het benodigde kapitaal te vormen. Een betrekkelijk lange leertijd zal de liefde tot het werk aanwak keren, 't gevoel van eigenwaarde versterken en de gehele midden stand louteren. Het opdringen van leerstof vormt semi- of volbloedintellectuelen, maar geen middenstanders. Vóór alles is echter nodig het Open venster op de toekomst. De middenstander van morgen moet in de maatschappij van heden de kansen zien om straks als een gezeten burger ideaal van elke middenstander te leven. Er zullen niet veel land genoten bereid zijn, met ongekend optimisme over die kansen te spreken. Hier ligt de eerste en voornaamste reden waarom de middenstand met haar gezondheid momenteel sukkelt. Dr H. R. MES ZONDAGSDIENST ARTSEN DE ORANJE VERENIGING VERGADERDE De Oranje Vereniging hield onder voorzitterschap van Baron Taets van Amerongen haar jaar lijkse algemene ledenvergadering in „De Oude Prins". De belang stelling had wel wat groter mogen zijn: van de 318 leden waren er slechts 13 ter vergadering. In zijn jaarverslag over 1950 en 1951 memoreerde de secretaris de in beide jaren georganiseerde feestelijkheden op Koninginnedag en 5 Mei. Met het oog op de financiële toestand van de ver eniging had men zich moeten beperken tot 'n.sobere feestviering. Uit het financiële verslag van de penningmeester bleek, dat de rekening over 1950 sloot met f 1020,- en een saldo van f 138,71 (het beginsaldo bedroeg f 4,15). Voor 1951 waren deze cijfers f 1145,- en f 166,-. Nadat de financiële commissie rapport had uitgebracht, werd de penningmeester gedéchargeerd onder dankbetuiging voor zijn accuraat beheer. In de in het bestuur ontstane vacatures door het overlijden van de hr Lek en het bedanken van de hr Onrust, werd voorzien door de verkiezing van de heren Kroon en Tros. In de samenstelling van de fi nanciële commissie kwam geen wijziging. Het bestuur stelde vervolgens voor om dit jaar de volgende feestelijkheden te organiseren 30 April, muzikale rondgang, kinderspelen en concert door Bergen's Harmonie 3 Mei, stille tocht naar de dodenakker en zang door Bergen's Mannenkoor bij de bevrijdings boom; 5 Mei, behendigheidswedstrij den op de fiets en filmvoorstelling in „De Rustende Jager" voor leden, introducées en voorzover mogelijk voor anderen. De traditionele étalagewedstrijd zal dit jaar worden vervangen door iets bijzonders in de étale- ring aan te brengen. De rondvraag leverde niets bijzonders op. HET LAND VAN IBSEN in woord en beeld Ook voor de laatste culturele avond van K.J.V.O. in dit seizoen was weer een overweldigende belangstelling. Aan de hand van een viertal propagandafilms van de Noorse legatie in Den Haag gaf de heer Louwaars uit Dord recht de aanwezigen een indruk van het land van Ibsen, van dat langgerekte bergachtige kustland met zijn sneeuw- en ijsvelden, zijn fjorden tussen steile kale rots wanden, zijn toendra's in het Noorden. De beelden op het witte doek brachten de toeschouwers naar de steden Oslo, Bergen en de kroningstad Drontheim en naar de hier en daar eenzame boeren hoeven en de uit stokken en huiden opgetrokken hutten van de Lappen, die in het land van de Middernachtzon rondzwierven met hun kudden rendieren. De heer Louwaars wees er in 't bijzonder op, wat de zee be tekende voor de bevolking van dit land, dat slechts een paar procent bouwgrond had en voor 70°/0 inproductief was: de zee vaart en de visserij op haring en kabeljauw maakte naast de houtindustrie Noorwegen tot wat het is. De zegenrijke invloed van de Golfstroom maakte wat landbouw mogelijk en was oorzaak van ijsvrije havens. De vogelliefhebbers konden genieten van allerlei vogels, die op vaak onbereikbare plaatsen op de steile wanden hun nesten bouwden. De tocht door het sprookjes land werd besloten met een be zoek aan ski-wedstrijden, waarbij vooral het springen bewondering wekte. EEN AVOND VAN ZANG EN DANS Leerlingen van het Echtpaar Pranger op de planken Volgende week Donderdag wacht Bergen een avond van kunstgenot, een avond vol gratie en charme: leerlingen van Gré en Gerard Pranger komen dansen en zingen in „De Rustende Jager". Het met zorg samengesteld programma vermeldt onder meer „Roodkapje" van Rode, en de „Vuurdans" van de Falla. De zangklassen zullen ten gehore brengen liederen van Beethoven, v. Tussenbroek, Mozart en van Oort en later „Berceuse" van Mélopé Bretonne en „Lichte nacht" van J. de Zwaan. Gerard Pranger, die aan de vleugel de nachtegaaltjes en danse resjes zal begeleiden, zal als solist optreden met „Polonaise in cis kl" van Chopin en „Arabesque" van Debussy. Het belooft een avond van kunstgenot te worden. Men zie verder de in dit nummer voor komende advertentie en houde de avond van Donderdag 27 Maart vrij JAARVERGADERING De Algemeene Onderlinge Be grafenis Vereniging „Bergen" hield haar jaarvergadering in Café Nieuwendijk onder voorzitter schap van de hr Groot. Notulen en jaarverslag werden onveranderd vastgesteld. Uit het kasverslag bleek dat het begin saldo van f 5246,03 was opge lopen tot f 5595,71, zodat 1951 een vooruitgang van f 349,68 had gebracht. Na rapport van de kascommissie werd de penning meester gedéchargeerd. Tot leden van de controlecommissie 1952 werden benoemd de heren J. Schotte en W. Vrasdonk. Het aan de beurt van aftreden zijnde bestuurslid, de heer C. H. Smit werd met algemene stemmen herkozen. Bij loting onder de aanwezigen werden de gezinnen van Wed. D. Roosloot en C. Roosloot voor een half jaar vrijgesteld van contributie betaling. Met het voorstel om de leden vrij van een der ziekeninrichtingen te Alkmaar of Heiloo te halen, kon de vergadering zich verenigen. De rondvraag leverde niets bijzonders op. GROOT ALARM Vrijdag. Brand in de Lunch room van de heer Roos aan de Julianalaan te Bergen aan Zee! De brandweer rukte onmiddel lijk uit, maar vond bij aankomst het schoorsteenbrandje al geblust. T.B.C.-COLLECTE De collecte door de Bestuurders- bond Bergen-Schoorl gehouden, ten bate van sanatorium „Zonne straal" en N.V.V.-T.B.C.fonds, heeft te Bergen f 180,65, te Schoorl f 130,59 en te Warmenhuizen f 68,76 opgebracht. Voorwaar een mooi resultaat, waarvoor het comité dankbaar is. BS.V—WATERVOGELS: 1-3 In een gelijk opgaande wedstrijd is het de bezoekers gelukt de volle winst mee naar Den Helder te nemen. Een gelijk spel zou echter de verhouding beter hebben weer gegeven. Dadelijk na de aanvang ont wikkelde zich een felle strijd met wisselende kansen. De thuisclub, die haar voorhoede had gewijzigd, kwam door snellere aanvallen ge leidelijk in het offensief. Enkele prachtige scoringskansen werden echter niet benut. Ook de gasten, die in hun achterhoede een sterk verdedigingsblok hadden, beletten het scoren van de gastheren. Toch zou de thuisclub de leiding nemen: na een goede aanval be landde de bal bij v. d. Berg, die meteen een schot loste; een der achterspelers van Watervogels deed de bal van richting veran deren en de keeper werd gepas seerd 1 0. De bezoekers lieten zich door deze achterstand niet intimideren en met open aanvallen belaagden zij het doel van B.S.V. Daarbij gaven de backs van Bergen nog al eens een hoekschop cadeau. Hoewel deze door de bezoekers goed werden genomen, gelukte het hun toch niet, daaruit te doel punten. 7 minuten vóór de rust kwam uit een snelle aanval van de rechtervleugel van de bezoe kers de bal bij hun midvoor, die op listige wijze doelpuntte. (Hij gebruikte hierbij zijn hand, hetgeen de scheidsrechter ontging) 1 1. Na de rust ontwikkelde zich weer eenzelfde spelbeeld. Snel werd de bal van doel tot doel verplaatst, doch doelpunten bleven voorlopig uit. Het was +10 minuten voor het einde, toen bij een aanval van Watervogels door een der B.S.V.-backs in het beruchte ge bied hands werd gemaakt. De toegestane strafschop werd onbe rispelijk benut 12. Hoewel Bergen probeerde de achterstand in te lopen, was het geluk weer aan de andere kant bij een snelle aanval van de rech tervleugel van de bezoekers, waar bij de rechtsbuiten in zijn eentje vier B.S.V.-ers passeerde, wist deze met een onhoudbaar schot de zege voor zijn club in de laatste minuut veilig testellen 13. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Afd. Schoorl cn Groet Jan van Riebeeck herdacht De Plattelandsvrouwen van Schoorl trokken in groten getale per bus, auto, fiets en pedes apostolorum naar de zaal van P. Mantel om daar met de heer J. v.d. Brugge uit Amsterdam als gids, op het witte doek een be zoek te brengen aan Kaapstad, ter herdenking van het feit, dat het dezer dagen drie eeuwen ge leden zal zijn, dat Jan v. Riebeeck, de stichter van de Kaapkolonie, daar voet aan wal zette. 5 April 1652 verscheen deze Culemborgse jongen, vergezeld van zijn jonge vrouw Maria de la Queillerie, voor de kust met zijn schip „De Dromedaris", een der vaartuigen van de Oost-Indische Compagnie. Als scheepsdokter was het hem opgevallen dat zovele schepelingen op de lange reis naar de Oost leden aan scheurbuik, wat hij meende te moeten toeschrijven aan het uitsluitend gebruik van gezouten levensmiddelen op de maandenlange reis. Hij adviseerde daarom het College van Zeven tienen aan de Kaap een ver versingsstation te stichten, wa r de schepen die op Indië voeren verse levensmiddelen zouden kun nen inslaan. Op zijn initiatief werden grote moestuinen aange legd en veegefokt. Zo ontstond daar een kolonie van fokkers, tuinders en landbouwers. Om de kolonie te versterken, lieten de Heren Zeventienen nog enige schepen vol wezen uit Amsterdam naar de Kaapkolonie emigreren. Bij een tocht door de prachtig gelegen Kaapstad en naaste om geving werd het oog getroffen door 'n overweldigende bloemen weelde. Hierna werd halt gehou den bij een Kafferkraal, waar de bewoners hun vreemde dansen demonstreerden. Met een bezoek aan het be roemde „Krüger-wildpark" werd de reis besloten, een onvergetelijk slot. De heer v. d. Bruggen, die hier enige weken had rondge zworven en tal van schitterende opnamen had weten te maken, vertelde zijn hoorders vele bij zonderheden over dit wildpark, waar de dieren in volkomen vrij heid leven en niet behoeven te wijken voor de mens. Alle moge lijke dieren passeerden de lens' tijgers, leeuwen, giraffen, kroko dillen, zebra's enz. enz. en zelfs de gevaarlijkste, de olifant en de baviaan, had hij weten te ver schalken. Enig mooi waren de landschaps-opnamen bij zonsop- en ondergang. De presidente van de afdeling Schoorl, Mevr. Heringa-Schuiling was de tolk van alle aanwezigen toen zij de hr v.d. Brugge harte lijk dank zei voor het gebodene. ORANJEFEESTEN IN ONZE GEMEENTE Zonder vooruit te lopen op de programma's, die nader zullen worden bekend gemaakt, kan nu reeds worden medegedeeld, dat de Oranje Comité s van Schoorl en Groet tot overeenstemming zijn gekomen over de te houden feestviering. Besloten is dat op Woensdagmorgen 30 April in Groet voetbalwedstrijden voor schoolgaande jongens uit de gehele gemeente zullen worden gehouden, terwijl tegelijkertijd in Schoorl de kleinen uit ons gehele dorp een goochelaar kunnen zien optreden. De leeftijdsgrenzen zullen nog precies worden bekend gemaakt. 's Middags zullen tegelijkertijd in Groet en Schoorl volksspelen voor de oudere jeugd plaats vinden, in overleg met het onderwijzend personeel van de drie lagere scholen. s' Avonds zal zowel te Schoorl als te- Groet een Oranje-bal met attractie s worden gehouden, waar toe gratis toegang zal worden verleend voor ouderen. Op Zondag 4 Mei wordt de bevrijding van ons land uit de Duitse druk gevierd met de ver toning van een vrolijke film in „De Rustende Jager" te Schoorl. Ook hier werken beide comité s samen. Op een nader te bepalen dag en uur zullen te Schoorl en te Groet gratis entrée-kaarten verkrijgbaar zijn voor een der beide voorstellingen, zolang de voorraad strekt. Om deze plannen te kunnen verwezenlijken is geld nodig, veel geld zelfs. Daartoe zullen beide comité s een beroep doen op de ingezetenen. Schoorl zal zijn lijsten aanbieden in het deel der gemeente ten zuiden van de Koningsweg en Groet ten noorden hiervan. Wij vertrouwen erop dat er naar de mate van ieders kunnen zal worden bijgedragen, opdat we in de gelegenheid zijn in ons hele dorp een feest voor ons hele dorp te kunnen geven dat er wezen mag. De Oranje Comité's Schoorl en Groet WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Maart 's morgens 's namiddags 22 12.55 1.29 23 2.03 2.27 24 2.53 3.12 25 3.37 4.12 26 4.16 4.32 27 4.53 5.11 28 5.30 5.49 Laag water Maart 's morgens 's namiddags 22 6.55 7.29 23 8.03 8.27 24 8.53 9.12 25 9.37 10.12 26 10.16 1032 27 10.53 11.11 28 11.30 11.49 SCHOORL-VIOS: 1-2 Schoorl kon het niet bolwerken tegen Vios, dat met de volle winst naar huis terugkeerde. Al spoedig bleek Vios de sterkste partij te zijn. De gasten kregen dan ook al gauw de leiding. Toch wist Schoorl na een half uur de gelijkmaker te scorende rechtsbinnen Kl. Vet doelpuntte en de keeper van de gasten maak te een blunder. Na de rust kwamen de gasten geweldig opzetten en ontketenden een zwaar offensief, terwijl de middenlinie van Schoorl zoek was. Met 1-2 eindigde deze ont moeting en moest Schoorl het onderspit delven. iNeektöad DE DUINSTREEK (Van onze sociaal-economische medewerker) 23 Maart Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1