99 99 RAADSVERGADERING SCHOORL BERGEN SCHOORL VRIJDAG 4 APRIL 1952 29e JAARGANG No. 14 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam, Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGENS VROEDE VADEREN VERGADERDEN De Raad kwam Dinsdagavond voor enkele minuten in openbare zitting bijeen onder voorzitter schap van Burgemeester Dr W. Huygens. Als enigste punt van behande ling vermeldde de agenda het voorstel van B. en W. te bepalen, dat de herziening van het uit breidingsplan voor de gemeente in voorbereiding is. De Raad kon zich na een korte toelichting van de voorzitter met deze „formele, maar noodzakelijke maatregel" verenigen. Dr Hemelrijk informeerde, hoe lang het nog zou duren voor er een definitief plan was te ver wachten. Hoogstens een jaar, meende de voorzitter, alles wacht voornamelijk op „de tram". Tot leden van de Commissie Bouwspaarkas werden aangewe zen de heren L. den Das (voorz.), Brouwer (secretaris), J. P. Blauw, Wittebrood en A. Maasen. Hier aan zullen nog worden toegevoegd twee spaarders. Hierna ging de Raad in comité en gold het parool: Al wat hier wordt overleid, Dient onder de roos gezeid. Een succesvolle avond Leerlingen van het Echtpaar Pranger op de planken Bergen beleefde gisteren een avond van kunstgenot, een avond vol gratie en charme: leerlingen van Gré en Gerard Pranger kwamen dansen en zingen in „De Rustende Jager". Het zeer talrijke publiek genoot van wat hier ge boden werd en was gul met zijn bijvalsbetuigingen. Vóór de pauze waren het de jongere leerlingen, die onder meer bijzonder succes hadden met „Roodkapje" van Rode en de vrolijke „Tirolerdans van J. Strauss. Na de pauze demonstreerden wat oudere meisjes haar kunnen. Bijzonder mooi werden „Pizzicati Polka" v. J. Strauss en „Ecos- saisse" van L. v. Beethoven ge danst. „Amouretje" (anno 1780) v. A. Thomas ontketende een storm van applaus, als ook het slotnummer „Vuurdans" van de Falla. De costumes van de danseresjes hadden aller bewondering. De zangklassen brachten o.l.v. en met begeleiding van Gerard Pranger verschillende liederen van L. v. Beethoven, H. v. Tussen broek, W. A. Mozart (Nacht, canon) en H. v. Oort ten gehore en ouderen zongen later nog heel mooi „Berceuse" van Mélopcé Bretonne en „Lichte nacht' van J. de Zwaan. Gerard Pranger vergastte de zaal ter afwisseling op een tweetal piano-solo's „Arabesque" van Debussy en „Polonaise cis kl." van F. Chopin. Al met al een prachtig geslaagde avond, waarop het echtpaar Pranger en alle medewerkenden met grote voldoening kunnen terugzien. Mevr. A. Kroon maakte zich tot tolk van alle aanwezigen met de heer en mevr. Pranger harte lijk dank te zeggen voor het ge- bodene, terwijl de kleuter Damsté het zei met bloemen. Mevrouw A. Kroon, de ijverige medewerk ster, werd verblijd met 'n fraaie schemerlamp. TENTOONSTELLING SCHILDERIJEN Naar wij vernemen zullen in het Kunstzaaltje van „De Ber gense Kunsthandel" in afwijking van vorige jaren dit seizoen van Mei tot September uitsluitend werken van Jan de Leeuw worden geëxposeerd. ZONDAGSDIENST ARTSEN 6 April Dokter VAN GELDER, Telefoon 2027 BufyCHOCtoX, Er gaat iets goeds gebeuren met Pasen Maar nu houden wij U in de gaten Helpt allen enthousiast met de ziekenactie, die wij met spontane medewerking van alle Bergense winkeliers hebben georganiseerd, volledig te doen slagen. Let op de Maandagmorgenpost, die U uitvoerig zal vertellen wat U voor de zieken doen kunt en hóe U welkom bent op het spreekuur van de Wijkverpleeg sters in de ambulance-wagen van het Rode Kruis bij het station, waar zij op Paas-Zaterdag hopen- lijk handen te kort zullen komen De Wijkverpleegsters V. V. V. NOORD-KENNEMERLAND De V.V.V.-ers van Schoorl kwamen Vrijdagavond in groten getale bijeen in hotel „Klein Zwitserland" om nog eens een blik te werpen op het afgelopen jaar en plannen te beramen voor het komende seizoen, dat naar de voorzitter, de heer v.d. Garde Jr, verwachtte, wel weer goed zal wordenblijkens het grote aantal aanvragen toch maken talloos velen zich op om de raad te volgen van Staring, waar hij schreef „ontvlucht nu de steden, wie vreugde begeert". Ingekomen was de minder pret tige mededeling, dat het verzoek van V.V.V. om verhoogde sub sidie van de gemeente was afge wezen. Een ander schrijven wekte de leden dringend op om ook in hun eigen belang alle gegevens te verstrekken voor de vreemde lingenstatistiek in 1952. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 7835,11. Er was een batig saldo van f 1931,07. Na gunstig advies van de Kas- commissie werd de penningmeester gedechargeerd. Uit het jaarverslag van de se cretaris klonk een optimistisch geluid. Voor het strandleven was het weer minder gunstig geweest. Met voldoening werd vastgesteld, dat de verschillende georgani seerde vermaken alle goed waren geslaagd: alleen de windhonden- rennen hadden velen een nat pak bezorgd. Het ledental was ge stegen tot 246. Bij de bespreking van het zomerprogramma kwamen aan de orde duinwandelingen, ook bij avond met muziek en lampions, muzikale rondgangen, concerten, strandfeesten, een klaverjaswed- strijd, bal champêtre, volksdansen, een afstandsmars door het duin gebied en de verlichtingsavond, Het bestuur deed een ernstig beroep op de leden om zoveel mogelijk te helpen bij het orga niseren van de feestelijkheden. De plannen voor het bouwen van een „Uitkijktoren" bleken nog niet in kruiken en kannen te zijn. Bij de rondvraag kwamen nog enige ideeën naar voren, als ge legenheid tot hengelen, 't draaien van een film over vogels enz. enz. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water i morgens 's namiddags 12.39 April 5 6 7 8 9 10 11 April 5 6 7 8 9 10 11 1.48 2.32 3.05 3.36 4.05 4.36 1.13 2.09 2.47 3.20 3.50 4.20 4.52 Laag water 's morgens 's namiddags 7.13 6.39 7.48 8.32 9.05 9.36 10.05 10.36 8.09 8.47 9.20 9.50 10.20 10.52 De Raad kwam Donderdagavond in openbare zitting bijeen. Wet houder C. Kaandorp, die deze avond de voorzittershamer han teerde, begon met Burgemeester Mr C. A. J. Jochems, die wegens ziekte afwezig was, een spoedig en algeheel herstel toe te wensen. Ingekomen was o.m. een ver zoek van A. Spoelstra te Schoorl dam om een bijdrage in de ver voerkosten van zijn beide leer plichtige kinderen naar de Chr. Ger. Lagere School te Krabben dam. Op voorstel van B. en W. werd besloten 60°/o der kosten voor vergoeding in aanmerking te brengen. Van het bestuur van de Bur gemeester Peeckstichting was in gekomen een verzoek tot wijzi ging van de voorwaarden onder welke de gemeente zich bereid verklaard heeft te garanderen een door de Stichting aan te gane lening groot f 90.000,en een verzoek haar voor de bouw van een Tehuis voor Ouden van Dagen een stuk grond te verkopen ge legen aan de Hereweg, tegenover de Munnikenweg. B. en W. achtten het uit aesthe- tisch oogpunt beschouwd niet verantwoord dit terrein, het ge meentelijk wandelbos, zonder meer te benutten voor de plaatsing van een groot gebouw en adviseerden om het bestuur in overweging te geven uit te zien naar een ander terrein gelegen ten N.O. van het gemeentebos. De Raad ging hier mee na enige discussie accoord. Het adres van C. Rietveld met verzoek om toestemming tot het plaatsen van 'n tiental kampeer- huisjes in het achter zijn woon huis gelegen bosje, werd ter af doening in handen van B. en W. gesteld als behorende tot de competentie van dit college. Ontspanningscentrum B. en W. deelden mede, van de zijde van het Staatsbosbeheer te hebben vernomen, dat deze dienst, indien de Planologische dienst daarmee kan instemmen, t.z.t. het terrein van het voor malige interneringskamp bij de Oorsprong onder strenge voor waarden in erfpacht wil uitgeven voor de exploitatie van een hotel, restaurant of paviljoen met kano vijver. Bij het Staatsbosbeheer waren geen plannen bekend met betrekking tot eventuele bodem verlaging van het terrein. Rekeningen Aangeboden werd de Gemeente rekening over 1950. De eind cijfers luiddenGewone dienst, ontvangsten f 352.546,98, uit gaven f360.224,56, nadelig saldo f 7.677,58. Kapitaaldienst, ont vangsten f 459.984,66, uitgaven f465.157,63, nadelig saldo f 5172,97 Het bedrag, dat de gemeente voor de Openbare Lagere Scho len in '49 heeft uitgegeven werd voorlopig vastgesteld op f 17,23 per leerling. Voor '50 werd dit vastgesteld op f 18,85 per leerling. Voor het R.K. onderwijs werd als voorschot op de gemeentelijke vergoeding voor 't diensjaar '52 beschikbaar gesteld f 24,25 per leerling. Mechanisatie Bevolkingsboekhouding Wijzende op de grote voor delen die mechanisatie van het Bevolkingsregister biedt, vragen B. en W. een crediet van f 1320,- voor invoering van dit stelsel. De Raad had hiertegen geen bezwaar. W erkvoorziening Handarbeiders Voor die arbeiders die niet in het normale arbeidsproces kunnen worden ingeschakeld, is door het Ministerie van Sociale Zaken een regeling ontworpen, genaamd „gemeentelijke sociale werkvoor zieningsregeling voor handarbei ders". Voor Schoorl zullen de uit deze regeling voortvloeiende kos ten dit jaar f 8000,- bedragen, waarvan het Rijk 75%) d. i. f 6000,vergoedt, zodat f 2000,ten laste van de ge meente komen. Een viertal arbeiders zullen hierdoor aan passende arbeid kunnen worden geholpen. Samenvoeging Gemeenten Aangezien de kwestie van samenvoeging van gemeenten ook voor Schoorl van belang is, stellen B. en W. voor om deel te nemen aan de door een Comité uit N.-Hollandse gemeenten te voeren actie tegen de beoogde concen tratie van kleinere gemeenten. De Raad van oordeel dat een goed gefundeerd verweer van groot belang kan zijn, stelde een bedrag van 5 ct per inwoner beschikbaar. Voor aanvullende stoffering van het Raadhuis werd een crediet van f 400,verleend en voor aanbrenging van 4 automatische gasgeysers in de duplexwoningen f 850,-. Gastarieven Overeenkomstig het advies van de Commissie van Bijstand besloot de Ra d de tarieven voor de grootverbruikers met ingang van 1 Januari '52 te herzien als volgt: eerste duizend 17 cent per m3, tweede duizend 16 cent, derde duizend 15 cent, vierde duizend 13 cent, vijfde 12 cent, zesde en verdere 11 cent. Politieverordening ter bescherming van de duinflora Om met meer kracht te kunnen optreden tegen bezoekers van het duingebied, die zich niet ontzien schade toe te brengen aan de flora door takken af te breken, heide te plukken, duindistels mee te nemen enz. enz. werd besloten tot vaststelling van een verorde ning, waarbij onder meer 't lopen buiten de paden wordt verboden. Verpachting van het strand Waar de contracten gesloten met Minkema en Groothoff be treffende de exploitatie van het gemeentestrand te Camperduin per 31 Dec. 1951 expireerden, stelden B. en W. voor de pacht ook in 1952 en volgende jaren tot 31 December '56, behoudens noodzakelijke tussentijdse beëindi ging, te continueren op ongewij zigde voorwaarden, doch met toepassing van een pachtprijs, welke geacht kon worden te zijn aangepast aan de inmiddels voor de Gemeente ingetreden kostprijs verhogingen, te weten f 1200, voor het Noordelijk, en f 800, voor het Zuidelijk strandgedeelte. De verpachting van het ge meentestrand te „Schoorl a. Zee was volgens mededeling nog tot en met het jaar '53 contractueel geregeld. W egverbetering Naar aanleiding van een schrij ven van de raadsleden Blanken- stijn en Kaag, waarin werd ge wezen op de zeer slechte toestand van het wegdek van de Hereweg tussen de Idenslaan en 't perceel van C. Duinmeyer, en aange drongen op verbetering op korte termijn, merkten B. en W. op, dat de op het ogenblik ten dienste staande middelen een uitgave van f 7500,- waarop de kosten wor den geraamd, niet toelaten. B. en W. gaven in overweging te be sluiten tot 'n lening groot f 5000,- en die te besteden voor verbete ring van de weg. Na lange discussie verenigde de Raad zich met het advies. Tenslotte worden nog de tarie ven herzien van de Noodslacht- plaats te Groet. FILMAVOND K.L.D. Om kwart voor acht lagen er enkele lange tafels vol met allerlei materiaal op het gebied van de K.L.D. De bijeenkomst werd ge opend door de heer Ruijter, daar de Voorzitter, dokter Risselada was verhinderd. Kapitein J. de Groot legde in korte trekken het doel van deze dienst uit. Een Engelse film ver- „Hosanna, hosanna, gezegend is Hij, Die komt in de naam van Zijn Heer" Zo tradt men de Heiland met jubelende groet, Met palmen^en zangen, vol hoop tegemoet, Doch spoedig nam alles een keer. De haat en de wraak der wereldse macht, Gewerd Hem, Die t Woord van de Liefde ons bracht, 't Verraad werd gepleegd, smaad en leugen en hoon, Voltrok zich aan 't kruishout, van doornen een kroon. „Hosanna, hosanna, gezegend is Hij, die komt in de naam van Zijn Heer", 'o Jubel mijn hart, boven wereldse macht, Geeft God Hem de Kroon, die na 't lijden Hem wacht, Strooi palmen en bloemen voor 's Heilands voet. Het eeuwig Hosanna klink' Hem tegemoet. MAARTJE N. ZWAAN duidelijkte dit. Hierna werd de werkwijze door gesproken woord en film onder de loupe genomen. Vervolgens werd de film gedraaid, die samengesteld was uit strips, die zo elke week bij het nieuws van Poligoon-Profilti op dit ge bied worden gegeven. Een K.L.D.- er moet zo ongeveer 150 vlieg tuigtypen kunnen onderscheiden, en hier waren er wel een dertigtal vertegenwoordigd, die allen inder tijd het nieuwst waren. In de pauze werden de ten toongestelde modellen en het werk besproken, mede met behulp van zeer vele illustraties. Daarna werd de film over de opleiding tot vlieger getoond. Een zeer interessante film voor iedereen. Veiligheid voor alles, had hij kunnen heten. De Gewestelijke Secretaris van Noord-Holland Noord gaf een zakelijke uiteenzetting van „Steun Wettig Gezag" als geheel. Een eventuele vijfde colonne moeten we vóór zijn. Hij wilde de aan wezigen niet verontrusten, maar wel precies zeggen waar het op staat. Als er onverhoopt oorlog mocht komen, moeten wij paraat zijn, en niet dan pas gaan orga niseren. Hierna werden de vele vragen naar genoegen beantwoord. Een twintigtal heren namen formulieren mee om zich aan te melden. Alle aanwezigen kregen een krant en folders mee om op deze manier meer bekendheid te geven aan het S.W.G. Voorwaar een leerzame avond, in alle opzichten uitstekend geslaagd. V.V.V. GROET-CAMPERDUIN V.V.V. Groet-Camperduin hield onder grote belangstelling haar voorjaarsvergadering in Café Hakof. Wat zal 1952 brengen? aldus de voorzitter D. Duin Wzn, in zijn openingswoord. Hij sprak de hoop uit, dat het oude geloof, dat op een open winter gewoonlijk niet veel moois volgt, dit jaar niet bewaarheid zou worden. Hoopgevend voor '52 noemde hij het, dat er reeds nu veel verhuurd was. Het verheugde spreker te kunnen mededelen, dat het uit breidingsplan, waardoor 't noor den gekortwiekt werd, terugge nomen is. Hopenlijk zal er nu meer rekening worden gehouden met de wensen om het mogelijk te maken, dat te Camperduin een dorp kan ontstaan. Bijzonder slecht was de voor zitter te spreken over het onder houd der wegen in het Noordelijk gedeelte van de gemeente: vele verkeerden in 'n desolate toestand. Ingekomen was een schrijven van het gemeentebestuur om alle medewerking te verzoeken bij het verstrekken van gegevens voor de statistiek. De voorzitter roept de goede wil in van alle kwartier gevers. Van de N.S. was ingekomen een schrijven over het onder zekere voorwaarden gratis aan brengen van foto's in spoorrij- tuigen. Groet-Camperduin besluit van dit reclame-middel gebruik te maken. Op het verzoek om een demonstratie met de redding boot te Egmond, was afwijzend beschikt: alle onnodige slijtage diende voorkomen. Van de Groeter Amusements Vereniging was een verzoek om medewerking bij het organiseren van wandeltochten over bepaalde route s in polder en duin met 'savonds bal-champêtre. Na heel wat discussie bleek er veel animo voor zo n „ronde" door Groet. De rekening van de penning meester sloot in ontvangsten en uitgaven met f 6375,03 en een batig saldo van f 359,14. Na gunstig rapport van de kascommissie werd de penning meester gedechargeerd onderdank- zegging voor zijn accuraat beheer. In zijn uitvoerig jaarverslag merkte de secretaris o.m. op dat 1951 in het algemeen voor Groet- Camperduin een gunstig jaar was geweest. Voor strand en jacht haven was het vaak slecht. Het ledental was enigszins ge stegen en bedroeg thans 187. Gememoreerd werden het zilveren jubileum van de V.V.V., en ver schillende goed geslaagde feeste lijkheden. Ongelukken kwamen in 1951 niet voor, dank zij de waakzaam heid der wachters. Tenslotte hield de vergadering zich bezig met 't zomerprogramma '52 en werden diverse commissies aangewezen voor vuurwerk, strandfeesten, duinwandelingen enz. enz. Bij de rondvraag kwamen nog enige interne kwesties aan de orde. „DIE SCHOPFUNG" Een hoogtepunt in het muziek leven te Schoorl wordt bereikt, als Schoorl's Gemengd Koor op Zaterdag 19 April bovenstaand Oratorium in drie delen, van Haydn uitvoert, onder leiding van de eminente dirigent Corn. Jonker. Als solisten werken mede de prachtige sopraan Ida Maria Visser, de bekende tenor Han Le Fèvre, wiens stem men heeft kunnen bewonderen in De Mat- thaus Passion, en de baszanger Berndt Süsskind. De instrumentale illustratie wordt verzorgd door het Haags Symphonie-Orkest (Dir. Sam Swaap), in de muziek wereld alom bekend. Al met al belooft dit voor'Schoorl een bui tengewone avond te worden die men niet mag missen. De entréeprijzen moesten ta melijk hoog gesteld worden, daar deze uitvoering met zeer hoge kosten gepaard gaat. De opbrengst der entréegelden dekt echter zelfs bij een volle zaal, waar zeker op gerekend wordt, bij lange na de kosten niet. Toch zijn door volle medewerking en opofferingen van bestuur en leden, de baten ge vonden om ook financieël, deze avond te doen slagen. De entréeprijs is gesteld op f 3,00 gereserveerde plaatsen, en f 2,00. Wij raden een ieder aan zich spoedig van kaarten te voor zien, daar ook uit de omstreken vele muziekliefhebbers worden verwacht. Wetkêlod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1