iVeekitad 99 99 HUURVERHOGING? BERGEN Wie ceisi et met ans mee SCHOORL WACHTER, VRIJDAG 18 APRIL 1952 29e JAARGANG No. 16 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. cL Hoef Minister In 't Veld heeft tegen 1 Januari 1953 een huur verhoging in uitzicht gesteld, waaromtrent 'n advies is binnen gekomen van de loon- en prijscommissie. Dit advies houdt in, dat de huurverhoging 25 °/0 zal bedragen op alle vóór 1940 gebouwde woningen. Het nieuwe huurpeil zal worden gezocht op 145 °/0 van Mei 1940. Dit betekent dat de oude woningen, die reeds met de laatste huurverhoging op 115 °/0 waren gebracht, tot onge veer 145 °/0 van het oude peil zullen worden verhoogd. Dus een verhoging over alle linies met ongeveer 25 °/0. Voor het platteland zal een nog hoger percentage worden afgekondigd dan voor de steden. Een later bericht vermeldt, dat het op een redelijk peil brengen van de huren van het oude woningbezit voor de ver kiezingen niet tot een oplossing kan worden gebracht. De Regering schijnt zich nog te beraden. Dit uitstel is te betreu ren, want er doet zich hier een vraagstuk voor, dat schreeuwt om een oplossing. De oude woningen worden een onrendabel bezit. Men kan wel zeggen, dat het geld, sedert de tijd van voor de oorlog ongeveer 60°/o in waarde is gedaald. Wan neer alles gebleven was in reële waarde, zoals het vóór de oorlog was, dan zouden niet alleen de kosten van onderhoud met 150 °/0 zijn gestegen, maar ook zouden de huur-inkomsten zijn naar boven gegaan, wilde de verhuurder de zelfde koopkracht behouden, die hij voor de oorlog uit zijn huis trok. Het is te betwijfelen, of de inkomsten van de huurders met hetzelfde percentage gestegen zijn. Maar de vraag is te stellen of toch niet de huurprijzen te veel zijn gedrukt. Het is een algemeen verschijnsel ten aanzien van het huishoudelijk budget, ook in an dere landen waargenomen, dat '/5 van het inkomen aan woon- onkosten kan worden besteed. Onze huren liggen daaronder. Wanneer, gelijk de lonen- en prijzencommissie dat wil, een huurverhoging van 25 °/0 wordt toegepast, dan valt het te be twijfelen of deze voldoende is. De huren zijn niet in waarde gestegen in vergelijking met de waardedaling van het geld. Ter wijl de waarde van het geld naar beneden is gegaan, zijn de onderhoudskosten in guldens uit gedrukt naar boven gegaan. De huren zijn niet meer in evenredig heid met de exploitatiekosten. Waar leidt deze toestand heen? Tot het verwaarlozen van oude huizen welke 'n belangrijk onder deel uitmaken van de woning voorraad. Men mag daarbij niet vergeten, dat de bouw van nieuwe huizen wordt beinvloed. Als de oude huizen een laag rendement geven, zal men minder gemakke lijk en minder veelvuldig en in geringere bedragen over kapitaal voor bouw van nieuwe huizen kunnen beschikken. En dat in een tijd, waarin ons volk om wonin gen schreeuwt. Men ziet, als men deze dingen overweegt, het dringend sociaal belang der huurverhogingen zich openbaren. Het ligt in de rede, dat rege ringsinstanties, die zich bezighou den met het vraagstuk der huur verhogingen, ook het vraagstuk der looncompensaties zien op doemen, een vraagstuk, dat de sociaal-economische raad onder handen heeft genomen. Moet men die looncompensaties vinden in loonsverhogingen? Dat zou met de ene hand nemen zijn van hetgeen men met de andere hand had opgegeven. Loonsverhoging toch, betekent verhoging der onderhoudskosten. Rederlijker zou het zijn de omzet belasting op de eerste levens behoeften te verlagen, waardoor de kosten van levensonderhoud gaan dalen ten bate van de kos ten voor de woning. Het zou ook gewenst zijn te komen tot 'n betere aanpassing in de lagere belastingklassen van de tarieven der inkomstenbelasting aan de werkelijke levenskosten. Men zal in ieder geval de compensatie moeten zoeken op fis caal gebied en niet op het gebied der loonsverhoging, door huur- bijslagen en de gelijke middelen, met alle fatale gevolgen daarvan. En laat men niet de huurver hogingen gaan belasten en die belastingen gaan aanwenden voor financiering voor nieuwe bouw. Dit zou gaan lijken op het span nen der paarden achter de wagen. Een groot deel van het geen zou gewonnen worden om het eigen dom van oude huizen minder onrendabel te maken, zou weer wegvloeien. Daardoor zou het effect van de nieuwe maatregelen worden verzwakt. Men mag nimmer uit het oog verliezen, dat de aanwezigheid der oude woningen 'n belangrijk element vormt in de dekking van het woningtekort. Waarbij is op te merken, dat de oude woningen dikwijls beter gebouwd zijn dan de nieuwe. Het intact houden van het oude woningbezit is een sociaal belang van de eerste orde. Daarom moet men het ten zeerste betreuren, dat de oplossing van deze viiaie kwestie nog weer wordt uitgesteld en dat men zich op het ogenblik nog slechts in gissingen kan begeven omtrent de looncompensatie, die mogelijk heid biedt voor gevaarlijke expe rimenten. Reden te meer om in de pers aandacht te vestigen op deze belangrijke en dringende zaak. NEDERLANDSE COMEDIE GAF Cocktailparty De toneelgroep „Nederlandse Comedie" bracht op de laatste toneelavond van de Kunstkring Bergen „The Cocktailparty" van de Amerikaans-Engelse Nobel prijswinnaar T. S. Eliot voor het voetlicht in de vertaling van M. Nijhoff. In dit blijspel, dat in '49 op het festival van Edinburgh voor het eerst vertoond werd, schetst de auteur het levenslot van vier mensenhet oudere echtpaar Edward en Lavinia Chamberlagne en de jongere mensen Peter Quilpe en Celia Coplestone. Twee verschillende soorten van mensen: aan de ene kant Lavinia en Edward, de heel gewone doorsnee mens, die wel hoger wil, maar niet hoger kan grijpen; daartegenover de bijzon dere mens Celia, voor wier geest kracht in de wereld geen ruimte is, zij sterft na een moeilijk leven een tragische dood. Een huwelijk, vijf jaren geleden gesloten, staat voor zijn faillisse ment. Ieder der beide echtelieden meenden elders een liefde te hebben gevonden. Dan, juist op de dag, dat ze een cocktailparty zouden geven, loopt de „zij"weg en laat de „hij" zitten met de gasten, die hij niet zo gauw heeft kunnen afbellen. Als „hij" tot de ontdekking komt, dat hij in feite niet houdt van zijn minnares Celia, en als Lavinia zich teleurgesteld voelt in haar verhouding tot de jonge schrijver Peter, dan wenden de twee zoekende zielen zich tot de beroemde psychiater Sir Henry en met succesze komen tot een modus om hun huwelijk voort te zetten, ze „maken van de nood een deugd". Na een roerende scène tussen Celia en de psychiater kiest het jonge meisje de moeilijke weg om tot innerlijke vrede te komen, die der totale zelfverloochening. De jonge schrijver zoekt bevre diging in zijn werk. Han Bentz van den Berg was de man. Ank van der Moer de vrouw, Ellen Vogel het jonge meisje, Allard van der Scheer, de jonge man, Ton Lutz de psychiater en Mien Duymaer van Twist, de geestige Julia, die deze laatste toneelvoorstelling in dit seizoen, deze cocktailparty, tot een groot succes maakten. Een luid applaus en bloemen vertolkten de waar dering van het talrijke publiek. KUNSTENAARS CENTRUM Poppentheater Het is toch nog mogelijk ge bleken het Vlaams georienteerde Poppentheater van Guido v. Deth, die reeds jaren in Den Haag in zijn eigen theatertje zijn voor stellingen geeft, naar Bergen te laten komen. Van Deth heeft zo juist een succesrijke tournée door Frankrijk beëindigd. Met het nieuwste stuk van zijn hand „Vrijspraak Levenslang" zal hij voor het Kunstenaars Centrum Bergen op Woensdag 23 April een voorstelling geven. Het is een dwaas verhaal uit de wereld van ernstige poppen, voor wie de Vlaamse beeldhouwer René Dumoulin de koppen en handen sneed. Met deze voorstelling, die in aller aandacht wordt aanbevolen, besluit het Kunstenaars Centrum zijn winterseizoen. KENNEMER JEUGDGROEP VOOR ONTHOUDING OP DE PLANKEN De K.J.V.O. besloot het win terseizoen met wat zij noemde een „Lenteroffel", ten bate van het fonds „Ramp Westerlicht". Er was grote belangstelling voor deze sluitingsavond, een avond van zang, dans, declamatie en toneel. Het meisjeskoor opende het programma en zong o.l.v. Mevr. C. Morée-Dol met Mej. Kleynmeer aan de piano, liederen als „De regenboog", „Gij vriend- lijke zonne", „Ruim baan", „Moc king bird Hill", „Auf Wiedersehn" e.a. Het was alles zuiver van toon, duidelijk van uitspraak, goed van voordracht, een groot succes. Vrienden van de muze Terpsi- choré voerden enkele Engelse dansei uit. Een echt succesnum mer volgde„De cowboypijpers" met hun wonderkoetje, dat met groot gejuich werd begroet. Als declamatrice trad op N. v. d. Meyden met „In de dili gence". Het eerste deel van de avond werd besloten met de „Ratten vanger van Hameln". Na een schitterende proloog van Else Schuil, gaven twee vertellers het bekende verhaal, dat hier rijk geïllustreerd werd door levende figuren. De door de kunstschilder K. Colnot gemaakte décors voor dit bonte spel waren een lust voor het oog. De in alle opzichten prachtig geslaagde avond, waarop alle medewerkenden met grote vol doening kunnen terugzien, werd besloten met de opvoering van een detectivespel in één bedrijf, geti teld „Voor de derde maal". Het was voor de derde maal, dat er op het landgoed van Sir Tacitus Mac O'Connor werd in gebroken en alle kostbare siera den verdwenen. Van de daders geen spoor, ondanks het feilloos- werkende beveiligingssysteem. Dan komt „een onbekende vrouw" en ontmaskert de dader. Het was de eigenaar zelf. Een stuk, dat de toeschouwers tot het laatste ogenblik in span ning hield. ZONDAGSDIENST ARTSEN De belagers van ons rundvee in woord en beeld De afd. Bergen van de Hol landse Maatschappij van Land bouw vroeg in haar laatste bijeen komst in dit seizoen de aandacht voor verschillende belagers van ons rundvee. Er was vooral van de zijde van de jongeren veel belangstelling voor deze avond. Dr. Rempt, directeur van de provinciale Gezondheidsdienst voor dieren, liet in vlug tempo een lang rij van „ziekten en af wijkingen vóór en na het kalven" de revue passeren en een tweetal films plaatste de aanwezigen mid den in de strijd tegen de micros copisch kleine verwekkers van tuberculose en abortus. De film „Runder Tuberculose, Halt!" liet zien hoe overal in weide en stal, zelfs in de best ingerichte, de verwekkers van tuberculose het gezonde dier be sluipen, zolang er nog één tuber culeus dier in de nabijheid is. Het doel is dan ook, alles wat lijdende is aan t.b.c. te verwijderen, het bedrijf t.b.c.-vrij te maken. Nu men in tuberculine een middel heeft, dat onfeilbaar de zieke dieren aanwijst, kan het doel be reikt worden en moet het bereikt worden. Dit is 't eigenbelang van de veehouder en een nationaal belang. De Amerikaanse film over Abortus, de gevreesde ziekte, die in Amerika millioenen dollars schade heeft veroorzaakt en vee houders tot wanhoop bracht, gaf de strijd te zien tegen de z.g. Bangse bacil. Ook hier wist de mens te zegevieren over de wereld van het oneindig kleine en de bedrijven abortus-vrij te maken. Twee leerzame films, die door de aanwezigen met grote aandacht werden gevolgd, i* Dr. Rempt begon met er op te wijzen, dat de natuurlijke weer- c*and groter is, naarmate de 'Tiieren in betere conditie zijn. Hij waarschuwde o.m. tegen het te lang buiten laten in de herfst, tegen een te warme en te koude stal en wees op de noodzaak van een goede ventilatie, waarbij hinderlijke luchtstromingen dienen vermeden. Verder is het ene dier gevoeliger dan het andere, is de individuele weerstand nog al verschillend. Bij het bespreken van ziekten en afwijkingen vóór en na het kalven vestigde Dr. Rempt de aandacht op het droogzetten, ver schillende speengebreken, het ver werpen, dat niet alleen door de Bangse bacil kan worden verwekt, maar ook de vibriofoetus en nog andere oorzaken. Vervolgens kregen afwijkingen na het kalven een beurt, als verlammingen, melk- ziekten, lekspenen, verstopte spe nen, taaie spenen en nieront stekingen. De voorzitter van de afdeling, de heer H. Bruin, was de tolk van alle aanwezigen, toen hij Dr. Rempt hartelijk dank zei voor deze interessante en buitengewoon leerzame avond. KINDERSPELEN Gesteund door de overweldi gende belangstelling voor de kin derspelen in de voorgaande jaren, zullen ook dit jaar op 30 April, de verjaardag van H. M. de Koningin, door de Oranjevereni ging kinderspelen worden georga niseerd in de hiervoor bij uitstek geschikte en vanzelfsprekend met vlaggen getooide Stationsstraat. Aan de spelen kunnen deel nemen de leerlingen van de le tot en met de 7e klas van alle scholen in de gemeente, mits de deelnemers zich op de in de kennisgevingen gemelde plaats en tijd, aanmelden. Teneinde stagnatie en teleur stelling te voorkomen, wijst het Comité van uitvoering er op, dat na de vastgestelde dag van aan melding, geen deelnemers meer kunnen worden ingeschreven. Ook nu weer zullen de win naars met fraaie prijzen worden beloond. Nadere bijzonderheden op de programma's en de in dit blad geplaatste advertentie. ZIEKENACTIE 1952 schitterend geslaagd! „Bij elke zieke Bergenaar, ver schijnt een extra ei dit jaar, nietwaar!" Zo luidde de slagzin van de zieken-actie waar iedere Bergenaar het roerend mee eens was. Dit is duidelijk gebleken op Paas-Zaterdag. Met een buit van ruim 1200 eieren, 100 sinaas appelen en een emmer vol voor jaarsbloemen reed de Rode Kruis- auto om 6 uur het Stationsplein af. Dezelfde avond doorkruisten drie grote auto's ons dorp om al onze zieken in Bergen, Bergen aan Zee en in de Ziekenhuizen te Alkmaar een Paas-verrassing te bezorgen. De dankbaarheid was enorm groot. Namens alle patiënten brengen wij dan ook onze dank over aan allen, die hun „eitje" bij droegen; vooral de kinderen mogen wij niet vergeten Persoonlijk danken wij alle winkeliers, die ons spontaan ge holpen hebben. Hoewel wij helaas door gebrek aan tijd niet iedere winkelier konden inschakelen we ten wij zeker dat zij allen zonder uitzondering, onze zieken-actie wilden steunen. Tenslotte onze dank aan allen die ons bij de organisatie zo effectief ter zijde stonden. Tot Pasen 1953!!? De Wijkverpleegsters KAPWEDSTRIJDEN In de te Alkmaar gehouden Kapwedstrijden behaalden onze plaatsgenoten enige opmerkelijke goede resultaten. In de afd. Herenkappen be haalde de heer Henneman de 8e prijs. In de afd. Dameskappen be haalde de heer L. van Merwijk de 3e en de heer B. G. Dobben de 7e prijs. Van harte proficiat en houdt de eer van Bergen hoog. ORANJE- EN BEVRIJDINGSFEEST Na de laatste gecombineerde vergadering van het Groeter- en Schoorlse Oranje-comité is de voorbereiding der feestelijkheden weer enigszins gevorderd. Vast staat, dat op 30 April, 's morgens te 10 uur de kleinere kinderen van Schoorl en Groet door prof. Remidol, de goochelaar, op zijn kunst zullen worden vergast. In de a.s. vergadering der beide comité's op Maandag 21 April zal de leeftijdsgrens precies wor den vastgesteld. Tevens zal daar ook uitgemaakt worden wie aan de gelijktijdig plaatsvindende voet balmatch in Groet mogen deel nemen en de indeling der volks spelen, die 's middags in beide dorpen plaats vinden, worden geregeld. Op Zondag 4 Mei zullen des avonds in „De Rustende Jager" van de heer Schuyt twee gratis- voorstellingen van de film „Fra Diavologegeven worden, waarin de geestige filmhelden Stan Laurel en Oliver Hardy onze lachspieren op de proef zullen stellen. Nader zal nog worden meege deeld waar en wanneer de toe gangskaarten voor deze film ver krijgbaar zijn. In ieder geval heeft de uitreiking in Groet èn Schoorl plaats. Dezer dagen worden U de lijsten der comité's aangeboden. Zonder geld kan mea niets doen De comité's vertrouwen er dan ook op, dat de burgerij 't beste beentje voor zal zetten en de lijsten goed bedenken. wat is ec aan de nacUt ÉÉN MEI IN SCHOORL April is half voorbij. De Mei maand nadert en daarmee Lente en Zomer. Blijde verwachtingen bloeien op, gelijk met het uit botten der knoppen. En zoals in de natuur een aantal kille dagen de ontplooiing van het voorjaar niet voorgoed kan tegenhouden, zo kunnen ook maatschappelijk gesproken moeilijke tijden de komst van een betere samenleving niet stuiten. Want de hoop op een betere wereld leeft in ieder mensenhart. En gelukkig zijn er velen die dit zo nu en dan be wust willen beleven samen met anderen. Daarom wordt sinds eeuwen en jaren een feest ge vierd op Eén Mei. Sinds eeuwen uit vreugde om een nieuwe zomer, sinds tientallen jaren uit vreugde om een Nieuwe Wereld, die komt. Een Commissie uit N. V. V V.A.R.A., en P.v.d.A. te Schoorl organiseert een Één Mei-feest met de opvoering van „Een schip vaart uit", toneelspel door Chr. v. d. Heuvel. De A.T.V. „Ont waakt" uit Alkmaar, die ook „De Martelgang van Kromme Lindert" in Schoorl speelde, voert het voor ons op. Het stuk van Chr. v.d. Heuvel won een eerste prijs bij een prijs vraag, waarbij het ging om een goed toneelspel voor amateurs. A.T.V. „Ontwaakt" speelde ook de première en had er zeer veel succes mee. Sindsdien werd „Een Schip vaart uit" reeds enige hon derden keren opgevoerd! En dat is geen wonder, v.d. Heuvels stuk is uiterst boeiend, goed van com positie en zeer geschikt voor mooi amateurspel. Dominee Hartman, predikant in een kustdorp, is een edele hoofdfiguur, met naast hem zijn dochter Marie, die haar moeilijk heden vooral op het gebied der liefde heeft Zacharias Braet, de aannemer, komt met zijn zwager in conflict, wat geen wonder is, daar hij slechts denkt aan geldverdienen, zonder de belangen van anderen te achten. Verder is er het mooie type Jozef Stael, die voordurend kib belt met Saar, de oude huishoud ster en daardoor voor de vrolijke noot zorgt. Herman en Geert, de pretendenten naar de hand van Marie, brengen het bijzondere element „liefdein het spel, waar bij Trudi, de vriendin der familie Hartman haar bijzondere rol speelt. Een zeer aparte rol is nog Klaassie, de dorps-idioot. Deze tragische figuur dwingt misschien af en toe tot lachen, doch de regiseur verzocht dringend dit zoveel mogelijk na te laten. Ons wacht een avond van echt toneelgenot. We menen dat wel niemand deze mooie avond zal willen missen. Tot ziens op Één Mei! Wij verwijzen de lezers verder naar de advertentie in dit nummer. GESLAAGD Voor het heden gehouden examen voor Analiste, te Amsterdam, slaagde onze plaatsgenote R. Bant. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldcnbury Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Static-nsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct per m.m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. door Dr P. H. RITTER Jr 20 April Dokter POOT, Telefoon 2423 Wij geven U gaarne alle gewenste inlichtingen. Op Donderdag 24 April in Café Hakof en Vrijdag 25 April bij N. Schuyt. G. HAKOF - COR HOOGVORST Czn BERGEN 18 April: Raadsvergadering 23 April: K.C.B. Poppentheater 24 April: Maskerspelers met „Levens avond'' 29 AprilGortzak spreekt 30 AprilSt Jan met „De man in de rolstoel" SCHOORL 19 April: SchoorI's Gemengd Koor met „Die Schöpfung" van Haydn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1