Weelttlad ft ff DE AUSTRALIËR WACHTER, VRIJDAG 2 MEI 1952 29c JAARGANG No. 18 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Ëgmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Ter afwisseling van de artikelen die wij tot heden publi ceerden, zullen wij voor hen die plannen hebben om te emigreren een zevental aantrekkelijke bijdragen plaatsen over zeden en gewoonten van verschillende landen en volkeren. De schrijver van deze artikelen heeft vele landen langdurig bereisd, zodat men verzekerd kan zijn van een aan de wer kelijkheid getoetste beschrijving. Voor hen, die nog nadere inlichtingen wensen is de schrijver gaarne bereid fiadere inlichtingen te verstrekken, waartoe men zijn correspondentie, voorzien van postzegels voor antwoord, moet richten aan het Bureau van ons Blad te Schoorl. REDACTIE „Wat voor iemand is die Australiër eigenlijk?" Zo vaak wordt mij dit op mijn causeriën gevraagd. Men kent hem niet, heeft wel veel over z'n land ge hoord, maar zelden iets over hem. Welnu, ziehier George Atkins, een doorsnee Australiër. „a dinkum Aussie" zoals hij zichzelf pleegt te noemen. George Atkins is een doodge wone „Aussie". Hij heeft een radiozaak in een der buitenwijken van Melbourne en is een niet bijster hard, maar rustig, even wichtig werkend, eerlijk en spor tief zakenman. In zijn wezen ligt nog iets ruws, uiterlijk zowel als innerlijk. zijn Engels is niet vlekkeloos en wordt doorspekt met woorden en uitdrukkingen, die men in Engeland zeker niet zou gebruiken. In George Atkins c.s. weerklinkt nog steeds de echo van de rauwe tijden der aller eerste immigranten, der goudzoe kers, der avonturiers en van die lieden, die naar Australië kwamen om een reden die helemaal niets met Australië als zodanig had uit te staan. maar de wereld lag ver buiten Australië en Australië ver buiten de wereld, en de Inter nationale Politie bestond nog niet in die verre dagen en men liet zekere lieden maar liever met rust dan hen te jagen door heel de verre wereld heen. Australië's „wieg" stond in het teken van avonturisme, gouddorst, misdaad en jammerlijk gebrek aan bescha ving en cultuur. Maar diezelfde avonturiers bezaten een durf, ondernemingsgeest, fantasie en verhardheid, die uitermate geschikt waren om wildernis en woesternij te bestormende basis te leggen voor wat in nauwlijks 150 jaar een modern, energiek, rijk land is geworden. Dat de echo van die eerste tijden nog niet is weggestorven is de Australiër niet kwalijk te nemen. Nederland heeft eeuwen achter zich van culturele opbouw. Australië moest gaan „lenen" in Europa. Het heeft dit gedaan op waarlijk prachtige wijze en ofschoon alles nog lang niet volmaakt is, dwingen George Atkins c.a. als goede leden van de maatschappij toch bewondering af. George is geen „streber". Hij heeft zijn zaak, 'n goed bestaan, Muriel, z'n vrouw en Joan z'n dochter en Jack, z'n zoon. Hij droomt niet van 'u groot waren huis, dat eens van hem zal zijn, hij heeft genoeg aan zijn zaak, zoals die rustig florisseert. In zijn aderen stroomt nog steeds het Britse flegma, ietwat bezield, iet wat geadeld door de strijd, die z'n voorvaderen tegen het „niets" hebben gevoerd, en al dringt de Amerikaanse invloed wel ietwat door, de doorsnee „Aussie" merkt daarvan nog maar weinig. George Atkins lijdt nog niet aan de kauwgum-manie, hij draagt geen felle dassen, geen gele schoenen, hij verafschuwt gouden tanden en schreeuwt niet van de daken, dat in Australië alles beter en grootser is, dan in de rest van de wereld. Van politiek moet hij niets heb ben. Eens heeft „Labour" de overhand gehad en grote brokken gemaakt o.a. inzake de kwestie „Holland-Indonesië". George had niets tegen Holland. Waren de ZONDAGSDIENST ARTSEN Hollanders niet de eersten ge weest, die de Jap naar de keel vlogen? George Atkins c.s. zijn nijdig geworden toen en hebben „Labour" naar huis gestuurd voorgoed! Het gezond verstand regeert thans weer probeert het althans en George Atkins houdt nu wel een waakzaam oogje in 't zeil, maar 't reilt en 't zeilt nu wel naar z'n zin. En wat de im migranten betreft. welnu de Hollander staat uitstekend bij hem aangeschreven beter dan de Engelsman! Want dat is nu iets typisch-Australisch, typisch- Canadeesch, typisch-Zuid-Afri- kaansmen mag de zoon van Albion nietnergens Maar men mag de Hollander wèl, althans wat de kwaliteit van z'n werk betreft en z'n rustige degelijkheid en spaarzaamheid. De „Dutchy" moet nog wel wat méér „wereld-mens" worden, maar hij is zéér bruikbaar en vormt goed „immigranten-materiaal". George Atkins en duizenden zakenmensen mét hem, hebben de Hollander K.N.V.B. Aid. Noord-Holland \/iectonden 7,&ucnwi voac J^uniacen graag in dienst, zij kunnen op hem aan, betalen hem goed en gunnen hem van harte een goede toekomst. En de Hollander mag de „Aussie" wel. George Atkins mag dan wat ruw zijn en er mag menig voor ons onbegrijpelijk kantje aan zijn aard en wezen zittenmaar hij is eerlijk, sportief, een prettige baas, die je kameraad méér dan je chef is en tot wie je je kunt wenden met welk probleem je ook mag zitten. Het is niet de schuld van George Atkins, dat een rijbroek en een open shirt en een ruiter-flambard hem beter zouden staan dan het keu rige costuum dat hij nu draagt.... er zijn vijf generaties nodig om een „beschaafd" burger te maken. Maar zolang George Atkins zich geeft zoals hij is, zolang hij een ander 'n goed bestaan gunt, hart heeft voor z'n goede naam als zakenman en baaszolang mag hij een hartig woordje méér gebruiken dan een ander en een glaasje bier méér drinken dan z'n buitenlandse evenmens! Want George Atkins probeert althans te leven en te handelen naar wat zijn geweten en z'n godsdienstige opvattingen hem opleggen. hij probeert dit ernstig en ge wetensvol. En dat is méér dan van menige Europese Staatsbur ger gezegd kan worden, ondanks „beschaving",ondanks „manieren" ondanks „grote woorden" en wat al niet. George Atkins is een man, die als 't ware geboren is om de basis te vormen voor een volk, dat binnen afzienbare tijd als het de nadelen van z'n land weet te overwinnen met ere zijn plaats in de rijen der beschaafde volkeren zal innemen. Australië tintelt van energie en onderne mingsgeest, van kansen en good will. In George Atkins' handen is de toekomst veilig. voor hem en voor U, die misschien eens zijn landgenoot zal zijn! BERGEN BIO VACANTIE-OORD JUBILEERT Grote belangstelling Gelukstelegram van H.M. de Koningin Het was een lange rij van auto's, fietsen en voetgangers, die Zater dagmorgen 't Russenduin beklom: Bio Vacantie-Oord herdacht zijn 25-jarig bestaan! Er was een overweldigende belangstelling voor dit gebeuren en het had heel wat voeten in de aarde om de talrijke bezoekers een zitplaatsje te bezorgen. Behalve besturen van het Va- cantie-oord, de Ned. Bioscoop bond, het Centraal Genootschap, het Ned. Rode Kruis, waren o.m. ook aanwezig Dr Muntendam, staatssecretaris van de afd. volks gezondheid van Sociale Zaken, de wnd Commissaris der Koningin in N.-Holland en Dr W. Huy- gens, burgemeester van Bergen. Verschillende sprekers voerden het woord en getuigden van hun warme belangstelling in het werk van de jubilerende Stichting. De hr Jo Miedema, voorzitter van Bio Vacantie-oord opende de rij met de mededeling, dat 'n gelukstelegram was ingekomen van H.M. de Koningin. Na de aanwezigen hartelijk te hebben welkom geheten, herdacht spreker de oprichters, die 25 jaren geleden het initiatief hadden genomen en met de grote steun van het pu bliek zo veel hadden kunnen tot stand brengen voor het zwakke kind. Spreker getuigde van zijn grote erkentelijkheid voor de steun, die dit vacantie-oord had mogen ondervinden van het aan ervaring zoveel rijkere Centraal Genoot schap. 10.000 Kinderen hadden in de loop der jaren kunnen profi teren van het Russenduin ge durende 380.000 verpleegdagen. Spreker bracht hulde aan de directrice Mej. Heetveld, die alle moeilijkheden na de oorlog had weten te overwinnen en bood haar onder applaus van de aan wezigen bloemen aan. Pers en Radio werden niet vergeten in zijn woord van dank. De negentig kinderen die momenteel verblijven in het vacantie-oord, de zoge naamde jubileumkinderen, wachtte nog een extra verrassing: allen werden verblijd met 'n spaarbank boekje: De jonge Alb. Kuyper dankte hartelijk voor deze ver rassing, namens alle kinderen. Hierna nam Dr Muntendam plaats achter de lezenaar. Het zou een misvatting zijn, aldus deze bewindsman, uit de lage sterfte cijfers te concluderen, dat kinder- zorg niet meer zo nodig is. De gezondheidszorg voor de jeugd dient voorop te staan en de uit zending van kinderen bovenaan. De bestuurders van Bio Vacantie- oord tezamen met het Nederlandse Volk verdienen ten volle de dank en de lof van de overheid, aldus Dr Muntendam. Hij eindigde met het uitspreken van de hoop dat het Nederlandse Volk met gulle hand zijn bijdragen zou blijven schenken aan de kinderuitzending. Het gaat hier om het hoogste goed, dat wij hier op aarde kun nen hebben: een gezond kind. De hr Fermin, voorzitter van de Ned. Bioscoopbond sprak er zijn grote voldoening over uit, dat het stekje 25 jaar geleden geplant, zo voorspoedig was op gegroeid en hoopte, dat het ook verder mocht groeien en bloeien tot heil van het zwakke kind. De heer J. J. Feringa kwam namens het Centraal Genootschap zijn gelukwensen aanbieden en eindigde met het aanbieden van een fraai wandbord als symbool van vriendschap tussen Bio Va cantie-oord en Centraal Genoot schap. Tenslotte sprak nog de hr van Emden namens het Nederlandse Rode Kruis en zuster H. Garos namens het personeel van B.V.O Het laatste woord was aan de' jeugd, gewapend met hun vlag getjes en bloemen complimenteer den zij het bestuur. PLATTELANDSVROUWEN Woensdag 23 April hield de Bond van Plattelandsvrouwen, Afd. Bergen haar laatste bijeen komst in dit seizoen. Nadat eerst het huishoudelijke gedeelte was behandeld volgde een programma, geheel verzorgd door de leden zelf. Eerst vertelde Mevr. van Berge ons iets over haar vacantiereisje naar Oosten rijk, daarna volgde lichtbeelden wij kregen prachtige gekleurde eigen opnamen te zien. Ook zagen wij nogmaals het Bloemencorso 1951 aan ons oog voorbijtrekken in natuurlijke kleuren. Na de pauze volgden enige eigen gemaakte schetsjes, door leden uitgevoerd. De voorzitster dankte naafloop alle medewerkenden voor het welslagen van deze avond. 6 Mei zal de Afdeling haar jaar lijks uitstapje maken o.a. Bloemen veiling Aalsmeer, Tentoonstelling in Utrecht, etc. BERGEN EN SCHOORL OP KONINGINNEDAG Als 't feest is in ons Nederland, alom de vlaggen zwieren, dan laten ook Bergen en Schoorl zich niet onbetuigd, dan laait ook langs der duinen rand de feestvreugde op. Al vroeg in de morgen liet Bergen's Harmonie vrolijke klan ken horen en klonk weer vol ver trouwen 't Wilhelmus van Nas- souwen. De kinderen vermaakten zich te Bergen de hele dag met allerlei kinderspelen ten aanschou wen van een enthousiast publiek, 's Avonds gaf Bergen s Harmonie bij de Ruïne o.l.v. haar dirigent D. Visser een concert, dat heel wat luisteraars trok. Te Schoorl waren ook kinder spelen de hoofdschotel. De be kende prof. Remidol trad op voor de kleintjes en wijdde ze in in de geheimen van de zwarte kunst. Voor de drie scholen waren handbal- en voetbalwedstrijden georganiseerd. Bij de eerste zege vierden de Groeter meisjes. Cat- rijp werd tweede en Schoorl derde. De Catrijper jongens wisten de erepalm te veroveren bij het voetballen. Hierbij werd Schoorl tweede en Groet derde. Als apotheose volgde in de namiddag een ballonnenwedstrijd. Een prachtig gezicht toen al die ballonnetjes in het stralende zon licht weg zweefden. Wie zal het winnen De prachtige dag werd overal besloten met een dansje. SCHOOLVERKEERSEXAMEN Bij de 90.000 leerlingen van verschillende scholen in ons land, die dit jaar deelnamen aan het schriftelijk sctoolverkeersexamen van het Verbond voor veilig verkeer, waren ook 12 van de O.L. School te Groet, 6 van de Bijzondere School te Krabbendam, 46 van de O.L. School te Ber gen, 41 van de Adelbertusschool te Bergen, 18 van de Berger Schoolvereniging en 19 van de O.L. School te Koedijk. Donderdag legden deze proe ven van bekwaamheid af op de weg in Bergen onder het speurend oog van de examencommissie. Er was voor dit doel zelfs een in stallatie met het bekende trio groen, geel, rood geïmproviseerd, dat zo natuurlijk werkte, dat zelfs een bestuurder van een luxe auto prompt stopte voor het rode schijnsel, dat overigens op hem, toen hij zijn vergissing bemerkte, een soortgelijke reactie scheen te verwekken als een rode lap op 'n stier. Van de 142 candidaatjes kon aan 125 het fel begeerde diploma worden uitgereikt. 17 begingen nog te veel vergissingen en zullen nog een keertje moeten terugkomen en dan stellig met meer succes. In het gebouw van de Open bare School werden alle deelne mers na afloop verrast met de vertoning van enkele aardige filmpjes. „DE MASKERSPELERS" met „Levensavond" „De Maskerspelers'' traden vorige week Donderdag voor de derdeen laatste maal op in dit seizoen, nu met „Levensavond" van Jaap van der Poll, een stuk dat speelt in de tegenwoordige tijd. Er was weer grote belangstelling de toneelzaal van „De Rustende Jagerwas tot het laatste plaatsje bezet. „En in de avond zal,,het licht zijn." Deze woorden waren nog lang niet bewaarheid aan Mevr. van Veen, haar levensavond was nog verre van helder. Het voort durende gehaspel tussen haar zoon Karei en diens vrouw Toetie, zelfs in tegenwoordigheid van het dochtertje, de 15 jarige Liesje, het dreigende déraillement van 't huwelijk van haar dochter Annie met Herman Weber, die zich voelde aangetrokken door de veel jongere Hilda Dupont, dat alles gaf de oude moeder veel zorgen, verduisterde haar levensavond. Met bewonderenswaardige tact en levenswijsheid wist Mevrouw van Veen tenslotte alles weer in goede banen te leiden. Wies Meyer-van Geemen was Mevr. v. Veen. Zij speelde haar rol van ange tutélaire, bescherm engel van haar kinderen op bewon derenswaardige wijze. Alle spelers te noemen heeft verder geen zin; zij hebben allen het hunne bijge dragen tot het volledig slagen van de opvoering. Maskerspelers en regisseur H. v.d. Bogaerde kunnen met grote voldoening terugzien op het afge lopen seizoen, waarin zij zich weer vele nieuwe vrienden maakten. VIOOL-RECITAL Op Donderdagavond 8 Mei a.s. zal de bekende Amsterdamse violiste Louise Wijngaarden, le violiste van het Concertgebouw Orkest een viool-recital komen geven in de Danszaal van „De Rustende Jager". Deze soliste, vooral bekend te Amsterdam, Den Haag en Rot terdam en door haar veelvuldig optreden voor de radio, zal een programma ten gehore brengen, dat ook voor de minder verwende concertbezoeker belangwekkend zal zijno.a. staat op het pro gramma de bekende Romance in F en het Menuet van L. van Beethoven, ook van de componiste Henriette Bosmans wordt een van haar beste werken uitgevoerd. We twijfelen er niet aan of Louise Wijngaarden, bekend om haar warm en boeiend spel zal met haar viool-recital veel inwo ners van Bergen een kunstzinnige avond bezorgen. COLLECTE BLINDENHULP De collecte ten bate van de blinden heeft opgebracht ruim f 450,-. Alle gevers en geefsters die tot dit mooie resultaat hebben bijgedragen en alle collectanten en collectrices, die hun tijd ge geven hebben, danken wij harte lijk uit naam van de blinden. C. P. N. De afd. Bergen van de C.P.N. wekte de slapenden en riep de levenden voor de a.s. verkiezings strijd. Bij de eeuwen oude vraag „Wachter, wat is er van de nacht" wees de voorzitter, de heer J. Broersma, op de dreiging van een derde wereldoorlog, die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Om een ver klaring voor die dreiging te vinden, wierp spreker een blik achterwaarts: in het verleden immers ligt het heden, in het nu wat worden zal. Als spreker trad op het com munistisch 2e kamerlid J. Hoog- karspel. Deze spreker wekte de aan wezigen op de vredesgedachte overal te helpen door dringen en versterken. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door enkelen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de spreker dank zei voor zijn uiteenzettingen. wat is et van de nacht Uitstekend debuut van „DE MOLENKROCHT" in de 3e klasse Zondag 27 April j.l. heeft „De Molenkrocht" haar eerste com petitie-wedstrijd van dit seizoen gespeeld tegen H.T.C. I te Den Helder. De Bergenaren, die na hun promotie in het vorige jaar, thans in de 3e klasse uitkomen maak ten in deze klasse een goede en tree door met 60 van H.T.C. I te winnen. Voor een niet gering deel was deze overwinning te danken aan het frisse, pittige spel van de juniores van het team. Tini Winder en Conny van Limburg Stirum. Beiden gaan steeds beter spelen en met vertrouwen kan „De Molenkrocht" de toekomst tegemoet zien. De uitslagen waren Heren-enkelspel J. Schmidt-G. Bakker: 7-5, 6-3; D. Mosk-D. de Vries: 7-5, 6-4; Dames-enkelspel Mej. C. van Limburg Stirum- Mej. Floppe: 9-7, 6-3; Mej. T. Winder- Mej. A. de Haan6-4, 4-6, 6-3; Heren-dubbelspel M. Lau en D. Mosk-G. Bakker en D. de Vries: 6-3, 10-8; Dames-dubbelspel Mej. Winder en Mej. van Lim burg Stirum-Mej. de Haan en Mevr. de Vries: 6-4, 3-6, 6-1. Zondag 4 Mei a.s. speelt „De Molenkrocht" thuis tegen W.K.F. I uit Wormerveer. BERGEN-GRASHOPPERS1 -1 In deze voor beide partijen zo belangrijke wedstrijd werden de punten broederlijk gedeeld. De ontmoeting is een spannende, sportieve strijd geworden, waarbij het verschil van de stand op de ranglijst niet bepaald naar voren kwam. Ofschoon de gasten veel ho ger stonden en de gastheren streden voor het behoud van 'n plaatsje, waren beide ploegen deze middag volkomen tegen elkaar opgewassen Terstond bij de aanvang ont wikkelde zich een felle strijd, waarbij beide elftallen beurtelings in de aanval waren. De achter hoede van beide clubs gaven voorlopig niet thuis. Bij de thuis club was na lange afwezigheid doelman Timmerman weer opge steld, wat aan Bergen het nodige zelfvertrouwen schonk. Deze pri ma doelverdediger kweet zich weer uitstekend van zijn taak. Hoewel het spel op en neer bleef golven, waarbij een snel tempo werd ontwikkeld, werd er voor lopig niet gedoelpunt. Na ongeveer 'n half uur maakte een der backs van de bezoekers in het beruchte gebied hands, waarvoor de scheidsrechter een strafschop toekende. Deze werd door Hottentot keihard inge schoten 1 0. Verwoed vielen nu de bezoe kers aan, doch de verdediging van Bergen was op haar qui-vive. Enkele minuten vóór de rust ont stond er in het strafschopgebied van Bergen een handsgeval door de spil van de thuisclub. De aan de gasten toegekende penalty werd door dezen onberispelijk benut. 1 1. Na de thee zag men terstond een aanvallend Grashopperselftal, waarbij de thuisclub lange tijd in de verdediging werd gedrongen. DE DUINSTREEK 4 Mei Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Bezoekt ZONDAG 4 MEI '52 te BERGEN Nh. 12.00 uur Noord-Holland - Amsterdam Leiden-Haarlem 2.30 uur Finale en verliezersronde Terrein „B.S.V." - Kerkedijk □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1 20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 3 Mei Stille tocht, Bergens Mannenkoor zingt „Ecce quomodo morituri" 4 Mei Kerkdiensten ter herdenking 5 Mei Nationale feestdag 8 Mei Kunstenaars Centrum Bergen, Louise Wijngaarden concerteert SCHOORL 4 Mei Filmvoorstellingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1